asyan.org
добавить свой файл
1

 1. Назва модуля: Тестування програмних засобів

 2. Код модуля: ЕОМ_6006_СО1

 3. Тип модуля: вибірковий

 4. Семестр: VII

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин: 81 (кредитів ЄКТС – 1,5)

аудиторні години – 48 (лекцій -32, лабор. – 16, практ. – 0)

 1. Лектор: старший викладач Бочкарьов Олексій Юрійович

 2. Результати навчання:

У результаті навчання студент повинен:

  • знати загальні принципи організації тестування програмного забезпечення як одного з етапів розробки програмних систем;

  • розуміти концептуальні основи та критерії повноти тестування програмного забезпечення комп’ютерних систем;

  • вміти працювати з тестами та тестовими програмами в різних операційних середовищах та середовищах розробки програмного забезпечення.

 1. Спосіб навчання: аудиторний

 2. Необхідні попередні та супутні модулі:

 1. Зміст навчального модуля:

Тестування на основі моделей (якість програмного забезпечення, вимоги до програмного забезпечення, тестування і інщі методи контролю якості ПЗ, верифікаційний моніторинг). Основні задачі і види тестування (мета тестування ПЗ, задачі тестування, перевірка виконання вимог до ПЗ, організація тестових наборів, види тестування). Критерії повноти тестування (структурні критерії, критерії повноти на основі структурної повноти вхідних даних, критерії повноти на основі вимог,критерії повноти на основі формальних моделей). Основні методи побудови тестів (імовірнісні методи побудови тестів, комбінаторні методи побудови тестів, автоматні методи побудови тестів). Регресійне тестування. Організація процесу тестування. Інструментальні засоби тестування ПЗ. Автоматизація процесу тестування.

 1. Рекомендована література:

  • Липаев В.В. Методы обеспечения качества крупномасштабных программных средств. - М.: СИНТЕГ, 2003. – 520с.

  • Липаев В.В. Обеспечение качества программных средств. Методы и стандарты. (Серия «Информационные технологии»). - М.: СИНТЕГ, 2001. – 380с.

  • Макгрегор Джон, Сайкс Дэвид, Тестирование объектно-ориентированного програмного обеспечения: Пер. с англ. – К.: ООО «ТИД ДС», 2002. – 432с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи,

самостійна робота

 1. Методи і критерії оцінювання:

 • поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування

 • підсумковий контроль (60%, контрольний захід, залік): тестування (30%), письмово-усна форма (30%)

 1. Форма навчання: українська