asyan.org
добавить свой файл
1

Каталог виставки
Твори


Яворницький Д.І. Твори: у 20 т. / Д.І.Яворницький; голов. ред. кол.: П.Сохань, А.Бойко, С.Абросимова та ін.–К.;Запоріжжя:Тандем-у,2004.

Т.1.–2004.–517с.

Т.2.–2005.–382с.

Т.2.Кн.1.–2008.–490с.
Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: у 3 т. / Д.І.Яворницький.–К.:Наук.думка,1990–1991.

Т.1.–1990.–578с.

Т.2.–1990.–558с.

Т.3.–1991.–557с.:іл.

Яворницький Д.І. Вольності запорозьких козаків / Д.І.Яворницький.–Д.:«Січ»,2002.–359 с.
Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний / Д.І.Яворницький. – Д.:«Січ»,-1991.–70 с.

Яворницький Д.І. До історії степової України / Д.І.Яворницький.–Д.:«Січ»,2004.–443 с.
Яворницький Д.І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу /Д.І.Яворницький.–3-є вид., виправл. і допов.–Ч.1.–Д.:АРТ-ПРЕС,2005.–264с.:іл.

Яворницький Д.І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу /Д.І.Яворницький.–3-є вид.,виправл. і допов.–Ч.2.–Д.:АРТ-ПРЕС,2005.–401с.:іл.
Яворницький Д.І. Іван Дмитрович Сірко / Д.І.Яворницький.–Д.:«Промінь»,1990.–190 с.

Яворницький Д.І. Із української старовини:наук.–худож. кн.: для серед. та ст. шк. віку /Дмитро Яворницький; мал. М.Самокиша, С.Васильківського; пер. з рос. Ю.Іванченка.–К.:«Веселка»,2001.–176с.:іл.

Література про нього


Авчинников А.Г. Проф. Д.Эварницкий: к 30-летию лит.–ученой деятельности /А.Г. Авчинников.–Екатеринослав,1914.–16 с.Видатні постаті України : біогр. довід. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом; Кн. палата України.–К.,2004.

С.:851-854:Яворницький Дмитро Іванович.
Гайдай Л.І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях:(від найдавніших часів до Хмельниччини): навч. посіб.–комент. / Л.І.Гайдай.–Луцьк, 2000.

С.431-432:Яворницький Дмитро Іванович.

Дмитро Іванович Яворницький / вступ. ст. та бібліогр. І.М.Гапусенка.–К.:«Наук.думка»,1969.–59 с.
Енциклопедія українознавства: словник. ч./ Наук. т-во ім.Шевченка; голов. ред. В.Кубійович; ред. кол.: А.Жуковський, І.Кошілевець, В.Маркусь та ін.–[Т.]10:[Хм - Ящ].–Paris; New-York,1984.

С.3955-3957: Яворницький Дмитро.

Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького: до 150-річчя з дня на-родження вченого / Дніпропетр. іст. музей ім.Д.І.Яворницького.–Д.:АРТ-ПРЕС,2005.–737 с.
Інститут історії України НАН України / НАН України, Ін-т історії України, 1936-2006.–К.,2006.

С.231:Д.І.Яворницький.

Історико–культурні заповідники України: довідк. вид. / М-во культури і туризму України, Держ. служба з питань нац. культ. спадщини; НДІ пам’яткоохорон. дослідж.–К.,2007.

С.58-59:Національний заповідник «Хортиця».
Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т.: Дніпропетровська область / ред. кол. тому: Пащенко А.Я., Варгатюк П.Л., Васильєв І.В.та ін.–К.,1969.

С.15; 397: Д.І.Яворницький.

Лазаревский А.М. [Рецензия] // Лазаревский А.М. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии.–Т.4.–К.,1898.–С.95-98.-Рец. на ст.: Эварницкий Д.И. Главнейшие моменты из истории запорожского казачества.
Морозюк В. Немиринці–Курилівка.–Івано-Франківськ, 2003.

С.111; 114; 117: Яворницький Дмитро.

Морозюк В. Пом’яник–3.–Івано–Франківськ, 2006.

С.170-171;177: Яворницький Дмитро.
Новий довідник: Історія України.–К.,2005.

С.440-441: Дмитро Яворницький.

Провідники духовності в Україні: держав. і громад. діячі; церков. діячі; письм., публіц. і вид.; діячі науки і освіти; митці і дослід. мистец.–К.,2003.

С.605-606: Яворницький Дмитро Іванович.
Савченко В.В. Народжений під знаком Скорпіона: драма на дві дії / Віктор Савченко.–Д.:«Січ»,1997.–103с.:іл.

Українська радянська енциклопедія.– 2-е вид.-Т.2.–К.,1985.

С.487:Яворницький Дмитро Іванович.
Шаповал І.М. В пошуках скарбів: оповід. про Д.І.Яворницького.–Д.:Промінь, 1990.–351с.-[В бібліотеці є інші видання цієї книги].

Шаров І.Ф. 100 видатних імен України / Ігор Шаров.–К.,1999.

С.470-474:Яворницький Дмитро Іванович.
Шубравська М.М. Д.І.Яворницький: життя, фольклорист.–етнограф. діяльн. /М.М.Шубравська.–К.:«Наук. думка»,1972.–254 с.:іл.

Періодичні видання
Яворницький Д. Магомет / Дмитро Яворницький // Всесвіт.–1992.-№3-4.–С.172-182.

Яворницкий Д. Наша доля Божья воля: (повисть) / Яворницкий Д. // Киев. старина.–1901.-№1.–С.81-114; №2.–С.234-282; №3.–С.426-460; №4.–С. 50-96.
Яворницький Д. Іван Дмитрович Сірко: славний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків: (пер. з рос. за вид.: Д.И.Эварницкий. Иван Дмитриевич Сирко, славный кошевой атаман войска запорожского низовых казаков.–С.-Пб.,1894.) / Д.Яворницький // Дніпро.–1989.-№10.–С.61-125.

Боцяновский В.Ф. [Рецензия] // Ист. вестн.–1890.-№2.–С.463-466.-Рец. на кн.: Эварницкий Д.И. Очерки по истории запорожских казаков и Новороссийского края.
Два листи Д.І.Яворницького //Архіви України.–1964.-№3.–С.63-65.

Дорошенко Д. Яворницький Д.І. / Д.Дорошенко // Літ.–наук. вісн.–1913.-№12.–С.500-513.
Житецкий И. Эварницкий Д.И.: сб. материалов для истории запорожских казаков/ И.Житецкий // Киев. старина.–1888.-№12.–С.71-72.

Жученко М. Юбилей проф. Д. Эварницкого // Укр. жизнь.–1913.-№12.–С.63-71.
Коляда І.А. Козацький романтик Д.І.Яворницький / І.А.Коляда // Укр. іст. журн.–2006.-№1.–С.157-166.

Лаппо-Данилевский [Рецензия] // Журн. М-ва нар. просв.–1890.-№7,отд.3.– С.142-151.-Рец. на кн.: Эварницкий Д.И. Публичные лекции по археологии России.
Лист М.П. Старицького до Д.І.Яворницького // Архіви України.–1970.-№5.– С.66-67.

Полевой П.Н. Запорожское гнездо / П.Н.Полевой // Ист. вестн.–1888.-№12.– С.737-752.-Рец. на кн.: Эварницкий Д.И. Очерки по истории запорожских казаков и Новороссийского края.
Пыпин А.Н. [Рецензия] / А.Н.Пыпин //Вестн. Европы.–1892.-№8.–С.878-880.- Рец. на кн.: Эварницкий Д.И. История запорожских казаков.

С-о А. [Рецензия] / А.С-о // Киев. старина.–1894.-№10.–С.158-160.-Рец. на кн.: Эварницкий Д.И. И.Д. Сирко, славный кошевой атаман войска запорожских низовых казаков.
Серьогіна А.А. З листування Д.І.Яворницького і М.С.Самокиша /А.А.Серьогіна, С.М.Абросимова; за матеріалами Дніпропетр. іст. музею //Архіви України.–1980.-№6.–С.63-64.

Ульяновський В.І. Листи Я.П.Новицького до Д.І.Яворницького / В.І.Улья-новський, С.В.Абросимова // Укр. археограф. щоріч.: нова серія.–Вип.1.-К.1992.- С.352-383.-(Є одночасно Т.4 Укр. археогр. зб.).
Фирсов Н. [Рецензия] / Н.Фирсов // Уч. зап. Казан. ун-та.–1901.–Кн.–7-8.–С.21-35.-Рец. на кн.: Эварницкий Д.И. История запорожских казаков.–2-е изд., испр. и доп.-Т.1.–М.,1900.

Ястребов В. [Рецензия] / В.Ястребов // Киев.старина.–1891.-№2.–С.352-356.- Рец. на кн.: Эварницкий Д.И. Вольности запорожских козаков.

Статті з періодичних та продовжуваних видань


Абросимова С. Спільна праця на загальну користь України: (листування Є.Чикаленка і Д.Яворницького) / Світлана Абросимова, Юрій Мицик // Київ. старовина.–1996.-№1.–С. 30-40.
Бекетова В.М. Наукова конференція, присвячена 135-річчю з дня народження Д.І. Яворницького [м.Дніпропетровськ,1990р.] / Бекетова В.М., Чернов Є.А. //Укр. іст. журн.–1991.-№ 2.–С.153-154.

Гермайзе О. До 70-х роковин з дня народження Д.І.Єворницького /О.Гермайзе // Життя й революція.–1926.-№2-3.–С.97-98.
Давлетов О.Р. Традиційні читання пам’яті акад. Д.І. Яворницького [м.Запоріжжя] / О.Р.Давлетов // Укр. іст. журн.–1993.-№7/8.– С.142.

Заруба В. Великий історіограф: до 140-річчя від дня народження історика, письменника, громадського діяча Дмитра Яворницького / Віктор Заруба //Київ. старовина.–1996.-№1.– С.3-10.
Русанівський І. Співець запорозького козацтва (Дмитро Яворницький) /Русанівський І. // Іст. календар.–2005.–Вип.11.–С.442-444.

Скупейко Л. Художня проза Д.І.Яворницького / Лукаш Скупейко // Київ. старовина.–1996.-№1.–С.19-28.
Шаповал І. Заповіт: [про заповітне слово Д. Яворницького, 1913р.] / Іван Шаповал //Київ. старовина.–1996.-№1.–С.40-45.

Эварницкий Д.И. // Моск. археолог. о-во.–1894.–Т.2.–С.417.

БібліографіяАрхіви України: наук.–інформ. бюл. Голов. архів. упр. при Раді Міністрів УРСР: сист. покажч. 1971-1987рр.–К.,1988.–С.83.

Архіви України: бібліогр. покажч. змісту 1947-1970рр. / Укр. держ. НДІ архів. справи та документознавства; Іст. т-во Нестора літописця.–К.,1999.–С.104;106;122.-(Архів. та бібліогр. джерела укр. іст. Думки, вип. 3.).
Бібліографічний показчик праць проф. Д.І.Яворницького (1883-1928) // Зб. Дніпропетр. краев. археол. музею.–Т.1.–Д.,1929.–С.261-272.

Дмитро Іванович Яворницький / вступ. ст. та бібліогр. складені І.М.Гапусенком.–К.:Наук.думка,1969.–60с.-(Біобібліогр. вчених УРСР).
История исторической науки в СССР: доокт. период.: библиогр.–М.,1965.– С.458.

Історія Національної Академії наук України, 1918-1933: наук.–довід. апарат.– К., 2002.–С.344.
Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2005р. / упоряд.: Т.Приліпко, Н.Вощевська, О.Марченко; ред.: А.Скорохватова, З.Мусіна; Держ. іст. б-ка України –К., 2007.-C.80.

Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007р. / М-во культури і мистецтв України, Держ. заклад «Держ. іст. б-ка України».–К.,2009.–С.131.
Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2004р. / упоряд.: Т.Приліпко, Н.Вощевська, О.Марченко; ред.: А.Скорохватова, З.Мусіна; Держ. іст. б-ка України –К., 2006.-C.337.

Літопис газетних статей: держ. бібліогр. покажч. України / Держ. наук. установа «Кн. палата України ім.Івана Федорова».–2010.-№ 2.–С.7.
Морозюк В. Іменний покажчик до історико-краєзнавчих видань / Володимир Морозюк; Івано–Франк. обл. універс. наук. б-ка ім. І.Франка; Літ. музей Прикарпаття; Нар. музей освіти Прикарпаття. – Івано – Франківськ, 2010.

С. 107: Яворницький Дмитро.

Систематический указатель журнала «Киевская старина», (1882-1906г.) /сост. И.Ф. Павловский, В.А.Щепотьев, А.А. Явойский, В.А. Чигринцев; изд. Полтав. ученой архив. комис.–Полтава,1911.–С.62.
Український історичний журнал: сист. покажч. 1987-2001рр. / НАН України, Ін-т історії України.–К.,2004.–С.185;191.