asyan.org
добавить свой файл
1
Затверджено

Учитель ___________________________
Календарно-тематичне планування занять курсу

«Основи культури мовлення»

(укладач програми Є. Романюк, 2007)
10 клас

35 год, 1 год на тиждень

Пор.Зміст навчального матеріалу


К-сть годин

Дата
Вступ (8 годин)1.

Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Мовленнєва ситуація та її складники. Поняття про культуру мовлення. Зв'язок культури мовлення з іншими мовознавчими дисциплінами. Основні комунікативні ознаки культури мовлення. Шляхи підвищення мовленнєвої культури.


1
2.

Поняття про норму сучасної української літературної мови. Характеристика норм, властивих усному та писемному мовленню. Про деякі деформації на фонетичному, лексичному та граматичному рівнях.


1
3.

Культура різних стилів мовлення (загальні знаки).


1
4.

Мовленнєвий етикет. Правила мовленнєвого етикету. Словесні форми вираження ввічливості. Форми звертання до знайомих і незнайомих людей. Уживання пошанної множини.


1
5, 6

Культура діалогу. Невербальні засоби діалогічного мовлення. Додержання мовленнєвого етикету під час телефонної розмови (ділової та приватної).


2
7.

Практичне заняття. Моделювання конкретних мовленнєвих ситуацій і добір до кожної з них словесних формул мовленнєвого етикету.


1
8.

Тематична контрольна робота.


1Звукова система мови (8 годин)9.

Наголос та його типи. Особливості словесного наголосу в українській мові, його найважливіші функції. Поняття про енклітики і проклітики. Подвійне акцентування окремих слів.


1
10.

Практичне заняття. Наголошування загальновживаних слів. Відхилення від літературної норми в акцентуванні слів.


1
11.

Орфоепічна правильність мовлення. Поглиблення відомостей про асиміляцію приголосних звуків.


1
12.

Практичне заняття. Типові порушення вимовних норм.


1
13.

Практичне заняття. Правильна вимова слів. Подолання відзилень від літературної норми у вимові.


1
14.

Засоби милозвучності української мови.


1
15.

Практичне заняття. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено порушення милозвучності.


1
16.

Тематична контрольна робота.Слововживання (17 годин)17.

Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність (загальне ознайомлення). Різновиди лексичних помилок.
18.

Практичне заняття. Багатозначність слів. Міжмовні омоніми. Виправлення помилок, пов’язаних із уживанням міжмовних омонімів.


1
19.

Синоніми як один із найважливіших засобів найточнішого вираження думки і почуття. Повторення відомостей про види синонімів. Синонімія та полісемія. Контекстуальні синоніми.


1
20.

Евфемізми і перифрази.


1
21.

Практичне заняття. Робота з синонімами.


1
22.

Пароніми.


1
23.

Практичне заняття. Пароніми. Виправлення помилок, пов’язаних зі сплутуванням слів-паронімів.


1
24.

Тематична контрольна робота.


1
25.

Запозичені слова. Інтернаціоналізми. Варваризми. Екзотизми. Кальки.


1
26.

Практичне заняття. Уживання запозичених слів. Заміна їх, де потрібно, українськими відповідниками. Виправлення помилок, пов’язаних із неправильним розумінням значення іншомовних слів.


1
27.

Ненормативна лексика: діалектизми, жаргонізми, вульгаризми, росіянізми.


1
28.

Мовні штампи та канцеляризми.


1
29.

Практичне заняття. Редагування речень і текстів, у яких уживаються мовні штампи та канцеляризми, ненормативні слова і словосполучення.


1
30.

Фразеологічне багатство української мови.


1
31.

Практичне заняття. Уживання фразеологізмів. Фразеологічні синоніми й антоніми.


1
32.

Практичне заняття. Редагування речень, у яких допущено лексичні та фразеологічні помилки.


1
33.

Тематична контрольна робота.


1
34, 35

Повторення наприкінці року.

1