asyan.org
добавить свой файл
1
З яких виплат обчислюється середня заробітна плата?
Середня заробітна плата (грошове забезпечення) заст­рахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої за­робітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компен­саційні виплати (у т. ч. в натуральній формі), які визнача­ються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці» (грошо­вого забезпечення, розмір якого визначається згідно з нор­мативно-правовими актами, що регулюють порядок та умови його виплати), та підлягають обкладанню податком з до­ходів фізичних осіб, не враховуючи передбачені законо­давством пільги щодо сплати зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов'язкового державного со­ціального страхування.

У разі коли розмір заробітної плати (грошового забез­печення) підвищується згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, у зв'язку з чим заробітна плата (грошове забезпе­чення) перераховується за попередні періоди, обчислення середньої заробітної плати (грошового забезпечення) для розрахунку розміру допомоги по безробіттю і виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного зах­ворювання, які спричинили втрату працездатності, здійснюється з урахуванням суми донарахованої заробіт­ної плати (грошового забезпечення) окремо за кожний місяць, за який здійснено перерахунок.

Середній дохід для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття застрахованої особи, яка виконува­ла роботи (надавала послуги) згідно з цивільно-правовим договором, визначається виходячи з розміру щомісячного доходу у розрахунковому періоді, з якого сплачено стра­хові внески.

Середній дохід добровільно застрахованої особи об­числюється виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку), з якого сплачувалися страхові внески. До се­редньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечен­ня) включається заробітна плата (дохід, грошове забезпе­чення) у межах максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) та опо­датковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються стра­хові внески до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

У разі коли застрахована особа частину місяця в роз­рахунковому періоді не працювала з поважних причин (тим­часова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнен­ня нею трирічного віку та шестирічного віку за медичний висновком), для обчислення середньої заробітної плати за­охочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, та виплати, що не передбачені актами законодав­ства або що провадяться понад встановлені зазначеними актами норми, в такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу.

У разі поновлення на роботі працівника, який був звільнений з роботи без законної підстави (незаконно переведе­ний на іншу роботу) з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу (різниці в заробітній платі за час виконання нижче оплачуваної роботи), середня заробітна плата обчислюється виходячи із сум, що припадають на місяці розрахункового періоду. Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа не мала заробітку (грошового забезпечення) з по­важних причин, або якщо страховий випадок настав у пер­ший день роботи, середня заробітна плата (грошове забез­печення) для розрахунку страхових виплат та оплати пер­ших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначається виходячи з місячної та­рифної ставки (посадового окладу), встановленої працівни­кові на момент настання страхового випадку.

Якщо у місяці, за який розраховується коефіцієнт заро­бітної плати, застрахована особа працювала неповний ка­лендарний місяць, середня заробітна плата працівників, зай­нятих в економіці України, застосовується не за місяць, а пропорційно кількості днів, фактично відпрацьованих заст­рахованою особою в зазначеному місяці, виходячи із чис­ла робочих днів, обчислених у середньому за рік (21,0).

У разі ушкодження здоров'я в період виробничого на­вчання (практики) для призначення застрахованій особі стра­хових виплат середня заробітна плата обчислюється вихо­дячи з встановленої на підприємстві тарифної ставки (поса­дового окладу) за тією професією (спеціальністю), яку ця особа здобувала, але не нижче тарифної ставки найменшо­го розряду за відповідною професією.

Якщо у період виробничого навчання (практики) застра­хована особа одержувала заробітну плату, середня заро­бітна плата для призначення страхових виплат обчислюється (за її згодою) виходячи з розміру заробітної плати за цей період. За бажанням застрахованої особи середня заробіт­на плата може бути обчислена виходячи з розміру заро­бітної плати до початку виробничого навчання (практики).

У разі встановлення причинного зв'язку смерті застра­хованої особи з ушкодженням здоров'я відповідно до за­конодавства середня заробітна плата для призначення суми одноразової допомоги сім'ї обчислюється виходячи з роз­міру середньої заробітної плати, яка була визначена при останньому перерахунку страхових виплат.