asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 17

Елементи операційного числення

Операційне числення відіграє важливу роль при розв’язуванні прикладних задач, особливо в сучасній автоматиці і телемеханіці.

Операційне числення - один з методів математичного аналізу, що дозволяє в ряді випадків зводити дослідження диференціальних і деяких типів інтегральних операторів і розв’язування рівнянь, що містять ці оператори, до розгляду більш простих алгебраїчних задач.

Методи операційного числення припускають реалізацію наступної умовної схеми при розв’язуванні задачі.

1. Від шуканих функцій переходять до деяких інших функцій — їх зображенням.

2. Над зображеннями проводять операції, що відповідають заданим операціям над самими функціями.

3. Одержавши деякий результат при діях над зображеннями, повертаються до самих функцій.

Як перетворення, що дозволяє перейти від функції до її зображення, будемо застосовувати перетворення Лапласа.

Тема 17.1. Перетворення Лапласа

17.1.1. Оригінали і їхні зображення

Основними первісними поняттями операційного числення є поняття функції-оригіналу у функції-зображення.

Нехай — дійсна функція дійсної змінної (під будемо розуміти час або координату).

Функція називається оригіналом, якщо вона задовольняє умовам:

1. при .

2. — кусково-неперервна при , тобто вона неперервна або має точки розриву I роду, причому на кожному скінченному проміжку осі t таких точок лише скінченне число.

3. Існують такі числа та , що для всіх t виконується нерівність , тобто при зростанні функція може зростати не швидше деякої показникової функції. Число називається показником росту .

Умови 1-3 виконуються для більшості функцій, що описують різні фізичні процеси.

Перша умова означає, що процес починається з деякого моменту часу; зручніше вважати, що в початковий момент . Третій умові задовольняють обмежені функції (для них можна покласти ), степеневі і інші (для функцій вигляду умова 3 не виконується). Не буде оригіналом, наприклад, функція (не задовольняє другій умові).

Зауваження. Функція може бути і комплексною функцією дійсної змінної, тобто мати вигляд ; вона вважається оригіналом, якщо дійсні функції та є оригіналами.

Зображенням оригіналу називається функція комплексної змінної , яка визначається інтегралом (17.1.1)
Операцію переходу від оригіналу до зображення називають перетворенням Лапласа. Відповідність між оригіналом f(t) і зображенням записується у вигляді або (прийнято оригінали позначати малими буквами, а їх зображення — відповідними великими буквами).

Теорема 17.1.1. (існування зображення). Для всякого оригіналу f(t) зображення F(p) існує (визначено) у півплощині . Де — показник росту функції f(t), причому функція F(p) є аналітичною в цій півплощині ().

□ Доведемо першу частину теореми. Нехай довільна точка півплощини (див. рис, 14). Враховувавши, що знаходимо:Рис. 14

так як і

Таким чином, (17.1.2)

Звідси випливає абсолютна збіжність інтеграла (17.1.1), тобто зображення F(p) існує й однозначне в півплощині .■

Наслідок 17.1.1. (необхідна ознака існування зображення). Якщо функція F(p) є зображенням функції f(t), то .

□ Це твердження безпосереднє випливає з нерівності (17.1.2), колиТак як — аналітична функція в півплощині , то при по будь-якому напрямку. Звідси, зокрема, випливає, що функції , не можуть бути зображеннями.

Відзначимо, що з аналітичності функції випливає, що всі її особливі точки повинні лежати лівіше прямої або на самій цій прямій. Функція , що не задовольняє цій умові, не є зображенням функції . Не є зображенням, наприклад, функція (її особливі точки розташовані на всій осі s). ■

Теорема 17.1.2 (про єдиність оригіналу). Якщо функція є зображенням двох оригіналів і то ці оригінали збігаються один з одним у всіх точках, у яких вони неперервні.

(Приймемо без доведення.)Рис. 15


Приклад 17.1.1. Знайти зображення одиничної функції Хевісайда , (див. рис. 15).

○ По формулі (4.1) при знаходимо:Тобто , або, у символічному запису, .●

Зауваження. Надалі функцію-оригінал будемо коротко записувати у вигляді , маючи на увазі, щоПриклад 17.1.2. Знайти зображення функції t, де а — будь-яке число.

○ Дана функція є оригіналом. По формулі (17.1.2) маємоякщо .

Таким чином, (17.1.3) ●

Приклад 17.1.3. Знайти зображення функції .

○ У цьому випадку перетворення Лапласа має вигляд. (17.1.4) ●

Зауваження. Функція є аналітичною не тільки в півплощині
, де інтеграл (17.1.1) збіжний, а на всій комплексній площині , крім точки . Така особливість спостерігається і для багатьох інших зображень. Далі для нас буде більш важливим, як правило, саме зображення функції, а не область, у якій воно виражається інтегралом (17.1.1).

17.1.2. Властивості перетворення Лапласа

Знаходити зображення, користуючись тільки означенням зображення, не завжди просто і зручно. Властивості перетворення Лапласа істотно полегшують задачу знаходження зображень для великого числа різноманітних функцій, а також задачу відшукання оригіналів по їхніх зображеннях.следующая страница >>