asyan.org
добавить свой файл
1
ЗВІТ РОБОТИ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ СумДУ ЗА 2010 РІК
Протягом звітного періоду 2010р. кафедра виконала навчальне навантаження повністю в обсязі 6111 годин, з них:

лекції – 226 годин;

консультації – 90 годин;

практичні заняття – 1198 годин;

перевірка робіт – 130 годин;

заліки – 210 годин;

екзамени – 136 годин;

курсові роботи – 521 годин;

дипломні роботи – 1380 годин;

ДЕК – 161 годин;

керівництво НДРС – 190 годин;

керівництво аспірантами – 420 годин;

керівництво практикою – 665 годин;

інші види – 669 годин;

КМС – 115 годин;

Переклад, як універсальний засіб семантизації та перевірки знань є надійним засобом засвоєння знань, умінь та навичок. Актуальним залишається опанування прагматико-комунікативним, концептуальним, аспектним та текстовим підходом до умінь та навичок усного перекладу. У роботі кафедра ставила за мету подальше формування у студентів перекладацької компетенції та компетентності, гуманістичного світогляду, поваги до загальнолюдських цінностей. Філологізація традиційно займає чільне місце у процесі підготовки спеціалістів.

Навчально-методична робота на кафедрі проводилась у руслі забезпечення навчання курсів методичною літературою. Підготовлені екзаменаційні матеріали та успішно проведені випуски магістрів, спеціалістів та бакалаврів за спеціальностями 8.030507, 7.030507 та 6.030507 "Переклад" (акредитація була проведена у травні 2010 року). Вчасно проводилися контрольні роботи (залишкові, модульні, підсумкові, ректорські), відкриті заняття. У поточному навчальному році відкриті лекції та практичні заняття дали такі викладачі кафедри, як доц. Баранова С.В., доц. Чернюк Н.І., доц. Косенко Ю.В. Немає порушень у проведенні екзаменаційних сесій.

Поліпшилося забезпечення підручниками, літературою, ТЗН.

НДР викладачів знаходиться на належному рівні. Закінчила навчання в очній аспірантурі Жулавська О.О., в заочній аспірантурі - Пушко Л.В., продовжують навчання в очній аспірантурі Кобяков О.О., Шуменко О.А., Рева Н.С., Попова О.В., Єгорова О.І., Проценко О.В., Прокопенко А.В., Волков О.М., Переломов А.Ю.

Спільно з кафедрою германської філології 26-27 листопада 2010 р. було проведено ІХ Всеукраїнську наукову конференцію “Методологічні проблеми сучасного перекладу”, у якій брали участь 107 учасників ( у тому числі 74 учасники - з інших міст (Києва, Львова, Ужгорода, Горлівки, Донецька та ін.), з яких докторів наук – 22, кандидатів наук, викладачів – 34, аспірантів – 22.

Викладачі беруть участь у науковому житті країни. Проводиться значна робота з молодими науковцями, які зокрема, брали участь у конференціях, в тому числі:

- III Міжрегіональна конференція молодих учених та аспірантів «Дослідження молодих науковців в галузі гуманітарних наук» - Горлівка, 2010 р.;

- ІV Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених «Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції» / тези доповідей – Луцьк, 22 квітня 2010 р.;

- Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Мовна особистість студентів-філологів і учнів загальноосвітніх шкіл у сучасній парадигмі освіти» 22-23 вересня 2010 р. СумДПУ ім.А.С. Макаренка, 2010 р.;

- ІV Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні та дискурсивні структури германських мов у соціо-культурному просторі комунікації», 19 -20 березня 2010 р., м. Київ.;

- Всеукраїнська наукова конференція «Чародій українського перекладу», 26-28 квітня 2010 р., Суми: СумДУ, 2010р.;

- Молодіжна конференція «Соціально-гуманітарні проблеми сучасної молоді в Україні», 23-24 квітня 2010 р., Суми, СумДУ;

- Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів. Поетика і граматика» 18-19 листопада 2010 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології;

- Міжнародна наукова практична конференція «Інноваційні технології у навчанні іноземних мов», Горлівка, 2010;

- «Методи лінгвістичних досліджень», Міжнародна науково-практична конференція, Слов’янськ, СДПУ, 18-19 листопада 2010р.;

- Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. С. Бураго квітень 2010 р., м. Київ;

- науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету СумДУ, 19-24 квітня 2010 р.;

- Міжнародна науково-практична конференція “Мови і світ: дослідження та викладання”, березень 2010 р., м. Кіровоград;

- IV Міжнародна науково-практична конференція “Когнітивні та дискурсивні структури германських мов у соціокультурному просторі комунікації” 19-20 березня 2009 р., Київський міжнародний університет, м. Київ;

- «Вопросы филологии и журналистики», НОУ ВПО «Омская гуманитарная академия», м. Омськ, Росія, 2010 р.

- Міжнародна науково - практична конференція «Картина мира в языке» (VI TARPTAUTINĖS MOKSLINĖS KONFERENCIJOS Pasaulio vaizdas kalboje) - Каунас (Литва ) (21.10.2010 – 22.10.2010);

- Міжнародна науково - практична конференція «Язык и культура» 16-17 листопада 2010, м. Бори соглебск (Росія);

- Міжнародна науково - практична конференція «Кодифицированные и некодифицированые средства коммуникации в Оренбуржье» 8 жовтня 2010р., м. Оренбург (Росія);

- Конференция «Логический анализ языка 2010» «ПЕРЕВОД ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ НА РОДСТВЕННЫЕ И НЕРОДСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ В РАЗНЫЕ ЭПОХИ» (18–20 октября 2010 г., Институт языкознания РАН, Москва)

На кафедрі працює Лабораторія функціональних лінгвістичних досліджень за темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики» №100.01.01.09 – 11 (номер державної реєстрації 01.09.U 00 13 90), керівник теми – проф. Швачко С.О.

За 2010 навчальний рік на кафедрі підготовлено до друку та опубліковано 2 збірники наукових праць, 3 методичних вказівок, 1 науковий посібник - одержав гриф МОН України, 2 посібники - направлено на отримання грифу МОН України.

Студенти спеціальності переклад під керівництвом викладачів кафедри опублікували тези на науково-практичній конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів (секції «Романо-германські мови і літератури» та «Гендерні дослідження») СумДУ. Майбутні перекладачі мали нагоду зустрічатися з носіями англійської мови, з визначними людьми Сумщини. Викладачі та студенти працюють кореспондентами у газеті "Панорама", "Резонанс" СумДУ, в якій вони друкують свої творчі доробки на англійській та німецькій мовах. Традиційними стали виступи по радіо та телебаченню з гідної уваги тематики: випуск бакалаврів, спеціалістів. Були проведені зустрічі з представниками American House, British Council, Східно-Мічиганського Університету, м. Іпсіланті (США) , традиційні свята України та носіїв англійської мови тощо. Студенти залучалися до сумісної праці з викладачами (підготовка методичних вказівок, аутентичного матеріалу з перекладу), виступали з доповідями на вузівській конференції. Фахівцями кафедри здійснювалася консультативна робота за такими напрямками:

- написання кандидатських дисертацій;

- рецензії, відгуки на наукові роботи;

- методична допомога школам області;

- опонування, рецензування дисертацій (кандидатських та докторських).

ПВС кафедри рецензував науково-методичні праці викладачів, аспірантів та студентів.

На кафедрі надавалися консультації молодим ученим різних вузів України. Подовжено договір з Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині (Польща), з вишами України, зі школами області. Регулярно виїздили викладачі в школи області, проводили олімпіади, контрольні роботи з абітурієнтами, консультації з вступних іспитів на спеціальність 6.030507 „Переклад”.

Проводилася консультативна робота по підготовці абітурієнтів, здійснюється орієнтація на професію перекладача та відбір найбільш здібної до цієї професій молоді.

Кафедра представлена в спеціалізованих радах по захисту дисертацій у Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, у редколегіях наукових збірників (Волинський національний університет імені Лесі Українки, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Сумський державний університет, Європейський університет, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка тощо). З 2009 року розпочато та подовжено у 2010 році видавництво наукового журналу «Філологічні трактати» спільно з Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна. До редколегії журналу входять Швачко С.О., Чернюк Н.І., Баранова С.В., Медвідь О.М.

У 2010 році викладачі кафедри перекладу продовжували виховну роботу серед студентів, а саме:

- Проводилися заходи присвячені святкуванню Дня перекладача, Різдва, Хелоуіну та Нового року, проведений конкурс на кращого знавця англійської поезії, конкурс новорічних сувенірів "Різдвяні фантазії";

- Організували культпоходи до театрів , кінотеатрів та музеїв міста;

- Організували конкурс творчих робіт студентів, випуск стіннівок, колажів.

Кафедрою проводиться поточна робота з обліку використання технічних засобів, учбових матеріалів; підписки періодичної літератури,; здійснили комп’ютерне верстання методичних вказівок, планів, матеріалів; ведеться облік проведених занять, взаємовідвідувань викладачами кафедри.

Недоліки в роботі:

- відсутність 100% забезпеченості навчальною літературою;

- частково реалізований план вивчення викладачами основ комп’ютерної грамоти;

- використання у біобібліографічному корпусі застарілої літератури (дипломні роботи);

- недостатня увага до зауважень керівників стосовно рецензій до випускних робіт студентів.

Зав. каф. теорії та практики перекладу проф. Швачко С.О.