asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 1
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВЕЛИКА КРУЧА”

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться

27 липня 2012р. о 09.00 за адресою: 37052,Полтавська обл.,Пирятинський р-н, с.Велика Круча, вул. Леніна, 97

(приміщення сільського клубу)

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 23 липня 2012р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:


  1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році. Затвердження річного звіту товариства і розподілу прибутку за 2011р., та напрямки використання прибутку в 2012р.

  2. Звіт Наглядової ради.

  3. Звіт Ревізійної комісії.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період
звітний

попередній

Усього активів  

10334

9646

Основні засоби  

5081

5318

Довгострокові фінансові інвестиції  

262

262

Запаси 

81

53

Сумарна дебіторська заборгованість  

1736

1771

Грошові кошти та їх еквіваленти 

43

32

Нерозподілений прибуток 

885

423

Власний капітал 

6163

5284

Статутний капітал 

489

489

Довгострокові зобов'язання 

892

1558

Поточні зобов'язання 

3279

2804

Чистий прибуток (збиток) 

885

423

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1957807

1957807

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

60

60


Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 27.07.2012р. з 08.00 до 09.00.

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Місце проведення реєстрації – Полтавська обл., Пирятинський р-н, с.Велика Круча, вул.. Леніна, 97, приміщення сільського клубу.

З матеріалами та проектами документів, пов’язаними з порядком денним загальних зборів можна ознайомитися за адресою – Полтавська обл., Пирятинський р-н, с.Велика Круча, вул.. Леніна, 97, ПАТ “Велика Круча” в робочі дні та робочий час товариства, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення до 09.00.

Телефони для довідок: (053)58-68-323 НАГЛЯДОВА РАДАДиректор О.М.Проскурня