asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 25 26 27 28

балка ← балка

взаперти ← в заперті

до лампочки ← до лампочки

допытливый ← допитливий

жизнь прожить – не поле перейти ← вік прожити – не поле перейти

казак ← козак (слово з України)

лобогрейка ← лобогрійка

на босу ногу ← на босу ногу

не спрося броду, не суйся в воду ← не спитавши броду, не лізь у воду

не так страшен черт, как его малюют ← не такий страшний чорт, як

його малюють

о волке помолвка, а волк и тут ← про вовка помовка, а вовк у хату

пан или пропал ← пан або проппав

повстанец ← повстанець

по коням! ← по конях!

рыльце в пушку ← рильце в пушку

слухач ← слухач

стукач ← стукач

хлебороб ← хлібороб

Рос. Біл.

баранка ← баранок

на босу ногу ← на босу ногу

перевясло ← перевясло

полымя (в ідіомі) ← полымя

рыльце в пушку ← рильце в пушку

хата ← хата

хадзіць ← ходить (вимовляється хадіть)

Це лише верхня частина мовного айсбергу. Це ті слова, що мусять у ро­сійських словниках мати ремарку укр. або біл. Нехтування цієї засади свідчить про політичне спрямування мовознавства, чого в чистій науці не можна допускати.

Цю засаду треба мати на увазі й укладачам українських словників. Укра­їнська мова, бувши в минулому учасницею творення великоруської мови, за нові­ших часів і собі запозичала лексику в російській мові. І цей факт так само наші словники мають відбивати. Наприклад, слово вираз. Його родовоід такий:

выражать → выразить → выраженье → вираз.

Слово вираз дуже добре вписується в українську мовну стихію і витискає з ужитку наше слово вислів, але цьому годі зарадити, бо у ряді вжитків, слово ви­слів не до речі у тексті, а слово вираз – навпаки – до речі. Сказати слова і висловине виходить, а слова і вирази – на місці. Запозичили – добре, і не крутім хвостом.

Тому, нашу розвідку цілком справедливо можна назвати “За деполітизацію мовознавства!”.

Такий підсумок нашої праці.

24. Післямова Б (політична).

Російська імперія склалася з цілого ряду національностей, які у спільній пра­ці й боротьбі виробили одну з найрозвинених світових мов – російську мову. Цей розвиток відбувся не лише добропорядними шляхами, але й заборонами, прини­женням та упослідженням і діялектів і мов, що викликало несхвалення з боку таких видатних російських мовознавців, як Володимир Даль.

Російська мова, розвиваючись, всотувала в себе низку місцевих діялектів і навіть мов, які мали поширення на землях імперії. Відкидаючи досвід живомовної стихії, російські владарі вдавались до книжної, штучної лексики. При цьому ро­сійські владарі відносили до діялектів не лише місцеві говірки, але й цілком окремі мови, такі, як білоруська та українська. І це була непоправна і, коли хочете, тра­гічна помилка російських царів, яка скінчилася поваленням царату та розпадом імперії.

Цей розпад свідчить, що мовні питання потребують дуже розумного і, на­сам­перед, демократичного до себе ставлення. Тому, ми вважаємо, що наша розвідка виходить за межі чисто мовознавчої розвідки і має “перевисання” до відносин між народами та до їх мирного співіснування.

Ми розглянули широке коло питань на матеріялі двох споріднених і, на ділі, братніх мов, які стараннями політичних сил доведено до протистояння. Але мови не можуть протистояти одна одній: мови співпрацюють і помагають одна одній.

Лише недобрі, загребущі політики гріють руки на протистояннях мов, ними започаткованих. Затим що ми не прихильники протистоянь, ми мусимо вказати на неподобні дії залучення мов до політики.

Історія співжиття двох братніх мов дає нам ряд прикладів, чого не слід допус­кати у мовній сфері.

Усякі заборони і приниження, що стосуються мов, на ділі шкодять не лише забороненій та принижуваній мові, але й тій мові, яку стараються використати з політичною метою заборонювачі. Російські проімперські лідери старалися заборо­нами принизити й упослідити українську мову та українських мовців задля роз­витку й розширення імперії. Але історичні події показують, що така політика ні­чого доброго не принесла самій Імперській Росії.

Граючи на національних почуттях пригноблених народів спритні політики під маркою інтернаціоналізму розпалили міжнаціоналну ворожнечу в Росії і зни­щивши Російську імперію, знищили у першу голову російську Церкву, російську царську родину і весь інтелектуальний прошарок російського суспільства. Зробив­ши це, спритні політики повернулися до політики, борючись із якою, вони при­йшли до влади. Про те, що червона чума завдала страшного удару самій Росії, навряд чи будуть заперечувати розумні росіяни. Величезна країна опинилася в ру­ках породжених сталінізмом homo soveticus із підлітковим розумом.

Історія свідчить, що нелюдські, диктаторські режими завдають шкоди насам­перед тим народам, які ці режими підпирають. Були монгольські, арабські, турецькі завойовники, оперті на одноосібну владу. І який кінець?

Той, хто думає, що йому вдасться диктатурою вивеети свою країну в чоло світу, глибоко-глибоко помиляється. Спроба побудувати в Европі диктаторську державу у формі Святої Римської Імперії зазнала тржкої невдачі. Натомість Евро­пейський Союз, опертий на демократичних засадах виявляє ознаки процвітай-дер­жави. Економічне, технічне, культурне та етичне змагання ЕС із сталінсько-пу­тінською Росією ставить останню в число країн, вагітних революцією, і отже, при­речених на долю дико-живу-і-дико-кінчаю диктатур, подібно до країн арабського Сходу.

Спроба проімперських сил в Україні, всіма силами підтримуваних Путінсько-Медведівською коаліцією, надати російській мові в Україні статусу державної спричинить дальше протистояння світової демократії із силами дикого минулого. Спроба проімперських сил – це намагання відродити в Україні суспільні відносини сталінсько-гітлерівського типу, де одна культура буде пригнічувати іншу задля інтересів колоніяльної імперії.

Тому, виходячи з позицій здорового глузду, носії української та російської мови мають не допустити національного протистояння народів у ХХІ столітті. І наша розвідка крім чисто наукової мети має й мету політичну, не допустити про­тистояння між народами на мовному ґрунті.
25. Покажчик усіх слів за абеткою

Цифра після слова вказує на розділ. У розділах слова розміщено за абеткою. Де є відхилення від цієї засади, зазначено (не за абеткою). Лише у розділі 18 слова розсипано у тексті без жодного порядку.
Баранка 6, Берег: На берез 11, Бередить 6, Бичёвка, Бичева 9, Вага 21, Восседать 9, Благовещение 7, Блин 6, Благодаря 10, Бляха 6, Босый, на босу ногу 3, Брыд 16, Брыжи 16, Бульба 16, Бульбушки 16, Булькать 6, Вага 20, Важный 6, Великий 6, Ветер: До ветру 11, Взаперти 7, Вид: С виду 11, Вилами по воде писано 15, Владычни 11, Внучата 3, Воз­движение 7, Волна 6, Вологодски ребятё 7, Ворог 16, Восе 16, Впритык 6, Вражий 3, Вред 6, Всё одно 4, Всякое дело с концом хорошо 15, Вуркаган 18, Вшивый 8, Въедивый 5, Выховывать 16, Глаз 11, Гонить 16, Горбатого одна могила исправит 15, Гортань 3, Господь 21, Господыня 16, Государь 6, Гребля 5, Грязнуть 21, Грякать 16, Грянуть 6, Гугнивый 5, Гуж 16, Гулящий 5, Гурт 8, Гурьба 8, Далече 8, Дважды 21, Дверь 10, Двурушник 6, Девчата 6, Девчачий 6, 16, Держать фасон 18, Деятель 8, Дивца 16, Дитва 16, Дитка 16, До 16, Доводы 19, Доказывать 10, До лампочки 15, Долбить 7, Допытливый 3, Допытываться 3, Досягать 16, Другой 3, Дряблый 6, Жарить 6, Жаркое 7, Жевать 10, Жёнка 6, Жёсткий 6, Жизнь прожить – не поле перейти 15, Жить 4, Житьё 4, Заговор 14, Заакомарок 19, Заместъ 16, За мою память 16, Заносчивый 6, За-очи 16, Заочный 10, Запеканка 14, Запона 16, Запонка 6, Заря 19, Заскорузнуть 6, Затулять 16, Затуркать 5, Здесь 8, Зелёный змий 4, Змий 4, Знает кошка, чье мясо съела 15, Из огня да в полымя 15, И сам не гам и другому не дам 15, Кажется 6, Казать 16, Как постелишь, так и поспишь 15, Калики перехожие 3, Каменье 4, Канава 12, Капать на кого 18, Карабкаться 6, Квочка 3, Кича 18, Князь 11, Коваль 16, Коли 4, Количество 4, Коло 16, Колобродить 5, Коляска 6, Копошиться 6 (не за абеткою, в чолі блоку), Корма 6, Кошт 3, Купить 8, Кут 16, Кутить 6, Куча 8, Лад 11, Ладонь 13, Лепила 18, Лечить 6, Либо пан либо пропал 15, Лихо 4, Лихой 4, Лобогрейка 3, Лучше синица в руке, чем журавль в небе 15, Льгота 6, Лютовать 5, Ляскать 5, Мазь 11, Майдан 18, Макитра 18, Мало-помалу 5, Мальчиковый 12, Мараковать 5, Махнуть 6, Маяк 9, 18, Мелкий 14, Мерёжа 16, Мешкать 6, Мещанин 6, Мимо 9, Морочить 6, Мурашка 6, Мышь 11, На! 6, Навоз 14, Надеяться 19, Надменный 3, Назвался груздём, полезай в кузов 15, Наилучший 12, Наказывать 10, Наклад 14, Накося выкуси! 6, Накрыть 8, Наоборот 6, Напутный 4, Напыщенный 6, Нарезать 18, Не боги горшки обжигают 15, Не говори ‘гоп’, пока не перепрыгнешь 15, Неделя 16, Незапамятный 6, Не зная броду, не суйся в воду 15, Неосмотрительный 8, Непочатый край 3, Не про меня писано 15, Несдобровать 6, Несносный 6, Не суйся наперёд отца в петлю 15, Не так страшен черт, как его малюют 15, Нудный 4, Обедня 3, Обладать 6, Обнаружение 7, Обязывать 8, Овидь 16, О волке по­молвка, а волк и тут 15, Озвереть 6, Окуляры 16, Олух 3, Опричь 3, Опрятный 6, Оплот 6, Осягать 16, Отважный 9, Отлегло от сердца 19, Отповедь 6, Отроча 17, Отчубучить 6, Очевидно 6, Очима 16, Очнуться 8, Очутиться 6, Перевесло 21, Перевясло 16, Переливать из пустого в порожнее 15, Печи 11, Пильный 16, Пискнуть 10, Плут 6, Повстанец 3, Поди(те) 8, Подмывать 13, Подорожная 6, Подшипник 6, Позавчера 5, Позади 7, Пока­зывать 10, По коням! 7, Покупать кота в мешке 15, Полеванье 4, Полевать 4, Ползучий 6, Полночь 16, Полонить 4, Полымя 4, Помрачать 8, Порожний 5, Порожнём 5, Порожняк 18, Поросята 10, Поступить 13, Потакать 8, Потачка 8, Потреба 16, Потреблять 8, Потребность 8, Правда глаза колет 15, Преминуть 6, Придурня 18, Придурок 18, Прикладывать 10, Принудить 7, Проникать 6, Пропасти нет на кого 19, Простонародье 8, Простор 16, Прыскать 6, Пугало 8, Пуля 6, Пуще 6, Радощи 17, Радуга 3, Разгон 11, Робкий 8, Роспуск 6, Рыбалка 6, Рыльце в пушку 3 (не за абеткою, в чолі блоку), Рыжуха 18, С 16, Сбоку 8, Свихнуться 13, Сесть в калошу 6, Сине море 16, Скворчать 6, Сидор 18, Скопидом 12, С красоты воды не пить 15, Скрести 10, Смыслить 12, С непривычки 12, Сновать 10, Солод­кий 16, Споволи 16, Спуд 4, С радости 12, Стесняться 6, Сто вгору 18, Сторонний 4, Стоять на шухере 18, Страждущий 10, Стремглав 8, Стукач 18, Сударь 6, Тапочки 6, Тасоваться 6, Тачка 6, Твой папа не стекольщик 18, Теля 16, То и знай 8, Толочь воду в ступе 15, Туркеня 4, Тюхтеря 16, Увечить 8, Укромный 6, Улизнуть 8, Урвать куш 18, Урка 18, Урочище 6, Устремиться 8, Фармазон 18, Фраер 18, Фраернуться 18, Фраерша 18, Фуфыриться 13, Халява 18, Хата 18, Хворый 9, Хипиш 18, Хипишевать 18, Хиреть 8, Хлебороб 6, Хлоп­короб 12, Хлюпик 3, Ховира 18, Хозяин 14, Хорошиться 5, Целиком 12, Цлити 17, Цыкать 5, Часом щи с мясом, а часом с квасом 15, Чмур 18, Чопорный 3, Чорт попутал 6, Чрез­вычайный 9, Что с воза упало, то пропало 15, Чудак 18, Чудачка 18, Чудоха 18, Чупрына 16, Чуть 16, Чухать, Чухнуть 18, Чья бы ни рычала, а твоя-то бы молчала 15, Шагать 6, Шальной 6, Шевелиться 13, Швайка 18, Шершень 6, Ширмач 18, Шухер 18, Эки 11, Экий 8, Этот 8, Язык до Киева доведёт 15, Яко 6, Якобы 6.

ЗМІСТ

ВСТУП 3

Загадка української вулиці

Ще одна загадка

Література, використана у розвідці 6

Скорочення, забута термінологія й умовні знаки, вживані у тексті 7

1. Історія заселення Великоросії 9

2. Українські мовні форми в сучасній російскій мові 15

3. Українські мовні форми, засвоєні у чистому вигляді або з переробкою 16

Рыльце в пушку, Босый, на босу ногу, Внучата, Вражий, Гортань, Допытливый, Допытываться, Другой, Калики перехожие, Квочка, Кошт, Лобогрейка, Надменный, Непочатый край, Обедня, Олух, Опричь, Повстанец, Радуга, Хлюпик, Чопорный.

4. Застарілі форми російської мови 29

Всё одно, Жить, Житьё, Змий, Зелёный змий, Каменье, Коли, Количество, Лихо, лихой, Напутный, Нудный, Полеванье, полевать, Полонить, Полымя, Спуд, Сторонний, Тур­кеня.

5. Російська лексика з віялом ремарок 37

Въедливый, Гребля, Гугнивый, Гулящий, Затуркать, Колобродить, Лютовать, Ляскать, Мало-помалу, Мараковать, Позавчера, Порожний, порожнём, Расстелять, расстеляться, Хорошиться, Цыкать.

6. Російська лексика з українських коренів 45

Копошиться, Баранка, Бередить, Блин, Бляха, Булькать, Важный, Великий, Волна, Впритык, Вред, Государь, Грянуть, Двурушник, Девчата, Девчачий, Дряблый, Жарить, Жёнка, Жёсткий, Заносчивый, Запонка, Заскорузнуть, Кажется, Карабкаться, Коляска, Корма, Кутить, Ладонь, Лечить, Льгота, Махнуть, Мешкать, Мещанин Морочить, Му­рашка, На!, Накося выкуси!, Наоборот, Напыщенный, Незапамятный, Несдобровать, Несносный, Обладать, Озвереть, Опрятн±ый, Оплот, Отповедь, Отчубучить, Очевидно, Очутиться, Плут, Подорожная, Подшипник, Ползучий, Преминуть, Проникать, Прыс­кать, Пуля, Пуще, Роспуск, Рыбалка, Сесть в калошу, Скворчать, Стесняться, Сударь, Тапочки, Тасоваться, Тачка, Укромный, Урочище, Хлебороб, Чорт попутал, Шагать, Шальной, Шершень, Яко, Якобы.

7. Українські наголоси в російській мові 80

Благовещение, Взаперти, Воздвижение, Вологодски ребятё, Долбить, Жаркое, Обна­ру­жение, По коням!, Позади, Принудить

8. Походження деяких російських слів та виразів 89

Вшивый, Гурт, Гурьба, Далече, Деятель, Здесь, Купить, Куча, Накрыть, Неосмотри­тельный, Обязывать, Очнуться, Помрачать, Поди(те), Потакать, Потачка, Потреблять, Потребность, Простонародье, Пугало, Робкий, Сбоку, Стремглав, То и знай, Увечить, Улизнуть, Устремиться, Хиреть, Экий, Этот.

9. Мовні безбатченки в російській мові 104

Бичёвка, Восседать, Маяк, Мимо, Отважный, Хворый, Чрезвычайный.

10. У похідних формах виявляється українське походження 108

Благодаря, Дверь, Доказывать, Жевать, Заочный, Наказывать, Пискнуть, Показывать, Поросята, Прикладывать, Скрести, Сновать, Страждущий.

11. Українські закінчення російських іменників та прикметників 115

Берег: На берез, Ветер: До ветру, Вид: С виду, Владычни, Глаз, Князь, Лад, Мазь, Мышь, Печи, Разгон, Экий

12. Українська модель російського словотвору 120

Канава, Мальчиковый, Наилучший, Скопидом, Смыслить, С непривычки, С радости, Хлопкороб, Целиком.

13. Звукові перетворення українських звуків на російські 127

Ладонь, Подмывать, Поступить, Свихнуться, Фуфыриться, Шевелиться.

14. Російські форми з українських діялектів 131

Заговор, Запеканка, Мелкий, Навоз, Наклад, Хозяин.

15. Російські вирази-запозичення з української мови 133

Вилами по воде писано, Всякое дело с концом хорошо, Горбатого одна могила исправит, До лампочки, Жизнь прожить – не поле перейти, Знает кошка, чье мясо съела, И сам не гам и другому не дам, Из огня да в полымя, Как постелишь, так и поспишь, Либо пан либо пропал, Лучше синица в руке, чем журавль в небе, Назвался груздём, полезай в кузов, Не боги горшки обжигают, Не говори ‘гоп’, пока не пере­прыгнешь, Не зная броду, не суйся в воду, Не про меня писано, Не суйся наперёд отца в петлю, Не так страшен черт, как его малюют, О волке помолвка, а волк и тут, Пере­ливать из пустого в порожнее, Покупать кота в мешке, Правда глаза колет, С красоты воды не пить, Толочь воду в ступе, Часом щи с мясом, а часом с квасом, Что с воза упало, то пропало, Чья бы ни рычала, а твоя-то бы молчала, Язык до Киева доведёт.

16. Українізми в російських діалектах 148

Брыд, Брыжи, Бульба, Бульбушки, Ворог, Восе, Выховывать, Гонить, Господыня, Грякать, Гуж, Девчачий, Дивка, Дивца, Дитва, Дитка, До, Досягать, Заместъ, За-очи, За мою память, Запона, Затулять, Казать, Коваль, Коло, Кут, Мерёжа, Неделя, Овидь, Оку­ляры, Осягать, Очима, Перевясло, Пильный, Полночь, Потреба, Простор, С, Сине море, Солодкий, Споволи, Теля, Тюхтеря, Чупрына, Чуть.

17. Біблійні українізми 165

Радощи, Отроча, Цлити

18. Російський сленг 168

Вуркаган, Держать фасон, Капать на кого, Кича, Лепила, Майдан, Макитра, Маяк, Нарезать, Порожняк, При дурня, Придурок, Рыжуха, Сидор, Сто вгору, Стоять на шу­хере, Стукач, Твой папа не стекольщик, Урвать куш, Урка, Фармазон, Фраер, Фразер­нуться, Фраерша, Халява, Хата, Хипиш, Хипишевать, Ховира, Чмур, Чудак, Чудачка, Чудоха, Чухать, Чухнуть, Швайка, Ширмач, Шухер.

19. В останню хвилину 172

Доводы, Закомарок, Заря, Надеяться, Отлегло от сердца, Пропасти нет на кого.

20. Загадка літери 

21. Ляпи у словниках 177

Вага, Господь, Грязнуть, Дважды, Перевесло

22. Можливості порівняльного мовознавства. 179

23. Післямова А 181

24. Післямова Б 184

25. Покажчик усіх слів за абеткою 186

Зміст 188

Словолюби, які підтримали це та ряд попередніх видань автора 190


СЛОВОЛЮБИ, ЩО ПІДТРИМАЛИ ЦЕ ТА РЯД ІНШИХ ВИДАНЬ


АВТОРА

1. Олена й Василь Тхір Польща

2. Зоряна й Микола Дармохвал США

3. Зірка й Роман Воронка США

4. Лариса й Мирослав Кий США

5. Марія Фішер-Слиж Канада

6. Діяна й Марк Малий США

7. Ярослава Гірна Канада

8. Аня Дидик-Петренко і Юрій Петренко США

9. Марійка й Роман Сербин США

10. Орест Попович США

11. Аврелія і Юрій Слюсарчук США

12. Василина Гординська США

13. Теодор Царик США

14. Леся Храплива-Щур Канада

15. Евстахія і Дмитро Штогрин США

16. Зиновій Квіт США

17. Оксана Маковець США

18. Мотря Бойко-Вотерс США

19. Божена Ольшанівська США

20. Марія й Лука Костелина США

21. Дада Слоневська США

22. Ірина Дибко-Филипчак США

23. Любомира Сілецька США

24. Оксана Коропецька США

25. Ярослава Француженко США

26. Тереза Бень США

27. Віра-Надія-Любов Пилипець США

28. Богдана Урбанович США<< предыдущая страница