asyan.org
добавить свой файл
1
Про внесення змін до розпоряджень

Дарницької районної у м. Києві

державної адміністрації №404 від 24.06.03р.

та №183 від 06.03.07р.
Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», Положення про принципи і критерії визначення цінності документів, порядок створення та діяльності експертних комісій з питань віднесення документів до Національного архівного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.1995р. №853, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2002р. №1739 «Про деякі питання формування і функціонування Національного архівного фонду», враховуючи кадрові зміни в апараті райдержадміністрації, керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та Регламентом роботи Дарницької райдержадміністрації, - 1. Внести зміни до додатку 1 розпоряджень Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації №404 від 24.06.03р. та №183 від 06.03.07р., якими затверджувався склад постійно діючої експертної комісії, а саме: замість членів комісії Соляник Т. І., Тімошик С. В. та Величка Р. В. ввести до складу комісії, відповідно, наступних осіб: Бандюгіну Н. П., Москаленко В. І. та Киян П. М

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Устименко М.М.
Голова В. Сташук


Додаток 1

до розпорядження виконавчого органу Дарницької районної в м. Києві ради (Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації)

від «____» _________ 2009р. №_____


С К Л А Д

постійно діючої експертної комісії виконавчого органу Дарницької районної в м. Києві ради (Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації)


Устименко М.М. – заступник голови райдержадміністрації,


голова комісії

Бандюгіна Н.П. – начальник архівного відділу,

заступник голови комісії – секретар комісії


Члени комісії:Коленко О.В. – головний спеціаліст Державного архіву м. Києва

(за згодою)

Москаленко В.І. – начальник юридичного відділу

Данилова Т.М. – начальник загального відділу

Іванова Л. М. – начальник організаційного відділу

Маліновський Б.Д. – начальник відділу кадрів та з питань нагород

Киян П.М. – начальник відділу бухгалтерського обліку

Гольоса З.П. – начальник відділу по роботі із зверненнями

громадян

Ткаченко В.П. – начальник відділу з питань діяльності

правоохоронних органів, оборонної та


мобілізаційної роботи
Заступник голови М. Устименко

Подання: начальник

архівного відділу Н. Бандюгіна

Погоджено: Перший заступник голови В. Селіванов
Заступник голови М. Устименко

Заступник голови В. Савон
Заступник голови В. Сінцов

Начальник

юридичного відділу В. Москаленко

Додаток № 2

до розпорядження голови Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації

від «____» ________ 2007р. № _____

У Положенні про експертну комісію райдержадміністрації

п. 4.1. Організація роботи експертної комісії Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації «Завідуючий архівним відділом» замінити на «начальник архівного відділу».
Заступник голови М. Устименко

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації


І. Загальні положення  1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» та постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002р. № 1739 «Деякі питання формування і функціонування Національного архівного фонду», Дарницька районна у м. Києві державна адміністрація створює експертну комісії (ЕК) для проведення попередньої експертизи цінності документів, та подання її результатів на затвердження експертно-перевірної комісії (ЕПК) Державного архіву м.Києва.

  2. ЕК є дорадчим органом. Рішення ЕК затверджуються головою райдержадміністрації, після чого є обов’язковими для виконання структурними підрозділами райдержадміністрації.

1.3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України та цим Положенням. З питань організації та методики проведення експертизи цінності документів ЕК керується правилами, Інструкціями і рекомендаціями Державного комітету архівів України (Держкомархіву) та Державного архіву м. Києва. 1. Основні завдання експертної комісії.  1. Розгляд питань та прийняття рішень про схвалення та подання на погодження в установленому Держкомархівом порядку:

   1. описів документів на різних видах носіїв інформації, віднесених попередньо екпертизою цінності документів до Національного архівного фонду;

   2. номенклатур справ поточного діловодства дарницької районної у м. Києві державної адміністрації;

   3. актів про вилучення документів, не віднесених попередньою експертизою цінності документів до Національного архівного фонду.

  2. Організація і проведення спільно зі службою документаційного забезпечення та архівним відділом щорічного відбору документів для подальшого зберігання або знищення, здійснення контролю за організацією документів у діловодстві райдержадміністрації.

  3. Участь у підготовці та розгляді номенклатури справ Дарницької райдержадміністрації, методичних посібників з експертизи цінності документів та їх організації у діловодстві.

  4. Розгляд пропозиції структурних підрозділів Дарницької райдержадміністрації про встановлення строків зберігання окремих видів документів, не передбачених чинними переліками, та подання рішень з цих питань на затвердження ЕПК Державного архіву м. Києва.

  5. Проведення інструктажу і консультацій працівників Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації з питань організації документів у діловодстві, експертизи цінності документів та їх підготовки до передання на подальше зберігання.3. Права експертної комісії.


  1. Давати вказівки структурним підрозділам Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації і окремим працівникам, відповідальним за організацію документів у діловодстві, з питань експертизи цінності документів та їх підготовку до передачі на архівне зберігання.

  2. Вимагати від керівників структурних підрозділів Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації розшуку відсутніх документів Національного архівного фонду та надання письмових пояснень у випадку втрати цих документів.

  3. Вимагати від структурних підрозділів Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації відомостей та висновків, необхідних для визначення цінності і термінів зберігання документів.

3.4. Заслуховувати на своїх засіданнях інформації керівників служб документаційного забезпечення та архівного відділу Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації про якість оформлення документів і формування справ у діловодстві, стан обліку та схоронності документів Національного архівного фонду та документів (понад 10 років) зберігання.

  1. Запрошувати на засідання консультантів і експертів, фахівців структурних підрозділів Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, а у разі необхідності – працівників Державного архіву м. Києва.


 1. Організація роботи експертної комісії Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації
  1. До складу ЕК, який затверджується розпорядженням голови Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації включаються керівники, досвідчені працівники структурних підрозділів та фахівці Державного архіву м. Києва. Головою ЕК призначається заступник голови райдержадміністрації, заступником голови ЕК – є завідуючий архівним відділом, а секретарем – один із працівників архівного відділу.

  2. Секретар ЕК за вказівками заступника голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів і окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереження.

  3. Засідання ЕК проводяться не рідше одного разу на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин складу членів комісії.

Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляються протоколом, який підписується головою, заступником голови ЕК і секретарем комісії а також членами ЕК, і набувають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК головою Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації.

Заступник голови М. Устименко