asyan.org
добавить свой файл
1

НАКАЗ__________________________________________________________________________________________

(зазначити назву посади керівника і назву підприємства)
Місто________________________ від _________20__р.
№________
Про забезпечення прав керівних працівників підприємства для укладання і розірвання трудових і підрядних договорів (контрактів)
З метою забезпечення прав керівних працівників по най­манню (залученню) фахівців, службовців і інших осіб
НАКАЗУЮ:
І. Довести до відома відділів і служб підприємства до _______________20__р., що керівним працівникам підприємства, згідно з укладеними з ними контрактами, надані права са­мостійно від імені підприємства укладати і припиняти такі договори (контракти):

1) трудові договори на звичайних умовах, відображених у розпорядженні про прийняття на роботу, що видається від­повідним керівним працівником;

2) контракти з керівниками підрозділів, підпорядкованих відповідному керівному працівникові договори і контракти з працівниками цих підрозділів укладаються з подання їх керів­ників відповідними керівними працівниками);

3) контракти з окремими працівниками, підпорядкованими відповідному керівному працівникові;

4) контракти у цілому з підрозділами (колективами, група­ми) працівників, підпорядкованими відповідному керівному працівникові (тобто колективні контракти, підписуванні кож­ним членом колективу);

5) внутрішньогосподарські контракти з колективами або окремими працівниками підприємства (тобто договори, що не є трудовими);

6) цивільно - правні підрядні контракти (договори) з колек­тивами або окремими особами.

Зазначені права делеговано таким керівним працівникам підприємства:

Головному бухгалтерові підприємства ___________________________________________у повному обсязі;

(зазначити П.І.Б.)

Заступникові керівника підприємства ____________________________________________ у повному обсязі;

((зазначити П.І.Б.)

2. Відділам і службам підприємства забезпечити реалізацію зазначених у пункті 1 наказу прав, маючи на увазі, що укла­дені керівними працівниками згідно з делегованими ним по­вноваженнями договори і контракти народжують повноцінні трудові або цивільно-правні стосунки осіб, що їх уклали, з підприємством. Відповідальні - керівники відділів та служб.

Установити, що договори (контракти), розпорядження, ві­домості, акти і інші документи, підписані керівним працівни­ком щодо найманих ним фахівців, службовців, інших осіб прирівнюються до аналогічних документів, підписаних ке­рівником підприємства, приймаються до виконання всіма від­ділами і службами підприємства.

3. Відділові кадрів на підставі трудових договорів (контрак­тів) і розпоряджень про прийняття на роботу, укладених (ви­даваних) керівними працівниками підприємства, здійснювати оформлення прийняття на роботу відповідних фахівців, служ­бовців, інших працівників, а також здійснювати стосовно них і інші обов'язки, покладені на відділ кадрів (зберігання і запов­нення трудових книжок, ведення документації по кадрах то­що) . Відповідальний - керівник відділу кадрів.

4. Бухгалтерії підприємства приймати до обробки і виконан­ня усі документи стосовно оплати праці (інших виплат) фахів­ців, службовців, інших осіб, з якими керівні працівники у відповідності до делегованих ним прав уклали трудові і під­рядні договори (контракти). Відповідальний - головний бух­галтер
_________________________ ____________________________________

(зазначити посаду керівника) (особистий підпис і його розшифрування)