asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6

  1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ


1.1 Текстові документи підрозділяються на документи, що містять в основному суцільний текст (технічні умови, технічні описи, розрахунки, пояснювальні записки і т.п.) і документи, що містять текст, розбитий на графи (специфікації, відомості, таблиці тощо)

1.2 Текстові документи виконують на форматах, встановлених відповідними стандартами Єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД) і системи проектної документації для будівництва (СПДБ).

1.3 Текстові документи виконують одним з наступних способів:

-рукописним – основним креслярським шрифтом за ГОСТ 2.304– 81 з висотою букв і цифр не менше ніж 2,5 мм. Цифри і букви необхідно писати чітко, чорним чорнилом або чорною пастою (трафарет №2);

-із застосуванням друкуючих і графічних пристроїв виводу ЕОМ. Особливості виконання приведено у відповідних стандартах (для студентів, що працюють за індивідуальною програмою).

1.4 Виконувати ілюстрації слід чорною пастою, товщина лінії S=0,4 - 0,8 мм з урахуванням усіх вимог, що пред'являються до креслення.

1.5 Відстань від рамки форми до границь тексту слід залишати: на початку рядків не менше 3 мм, в кінці рядків – не менше 3 мм.

Відстань від верхнього чи нижнього рядка тексту до верхньої чи нижньої рамки форми повинна бути не менше 10 мм.

Абзаци в тексті починають відступом, що дорівнює 20 мм від рамки.

1.6 Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі виконання документа, допускається виправляти зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (графіки).

Пошкодження аркушів текстових документів, помарки і сліди не цілком видаленого попереднього тексту (графіки) не допускаються.

1.7 Для розміщення затверджуючих і погоджуючих підписів до текстових документів необхідно оформити титульний аркуш і аркуш завдання (дивись зразок).

Обов'язковість і особливість виконання титульних аркушів обумовлені в стандартах ЕСКД і СПДБ на правила виконання відповідних документів.

2 ВИМОГИ ДО ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО МІСТЯТЬ В ОСНОВНОМУ СУЦІЛЬНИЙ ТЕКСТ


    1. Побудова документів


2.1.1 Текст документа при необхідності розділяють на розділи і підрозділи.

2.1.2 Розділи повинні мати порядкові номери в межах усього документа, позначені арабськими цифрами з крапкою.

Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номери підрозділів складаються з номерів розділу і підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера підрозділу крапка не ставиться.

Розділи, як і підрозділи, можуть складатися з одного чи декількох пунктів.

2.1.3 Якщо документ не має підрозділів, то нумерація пунктів у ньому повинна бути в межах кожного розділу, і номер пункту повинен складатися з номерів розділу і пункту, розділених крапкою. Наприкінці номера пункту крапка не ставиться, наприклад:
1 ТИПИ Й ОСНОВНІ РОЗМІРИ
Нумерація пунктів першого розділу документа
2 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Нумерація пунктів другого розділу документа
Якщо документ має підрозділи, то нумерація пунктів повинна бути в межах підрозділу, і номер пункту повинен складатися з номерів розділу, підрозділу і пункту, розділених крапками, наприклад:


  1. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ (шрифт №10)

3.1 Апарати, матеріали і реактиви (шрифт №7)
Нумерація пунктів першого підрозділу третього розділу документа (шрифт №5)
3.2 Підготовка до випробування (шрифт №7)
Нумерація пунктів другого підрозділу третього розділу документа (шрифт №5)
Текст пункту разом з порядковим номером записують з абзацу, наприкінці ставлять крапку. Цифри, що вказують номери пунктів, не повинні виступати за межу абзацу.

2.1.4 Якщо розділ чи підрозділ складається з одного пункту, він

також нумерується.

2.1.5 Якщо текст документа підрозділяється тільки на пункти,

вони нумеруються порядковими номерами в межах документа.

2.1.6 При наявності в тексті переліків різних рівнів підпорядкування найвищим рівнем є перелік, який позначають малими літерами української абетки, середній рівень позначають арабськими цифрами, найнижчий - знаками «тире».

Текст кожного переліку треба починати з малої літери з абзацного відступу відносно попереднього рівня підпорядкованості.

Приклад розташування переліків різних рівнів підпорядкованості.

а)___________

б)___________

1)_________

  • __________

  • __________

2)__________

в)____________

2.1.8 Найменування розділів і підрозділів повинні бути короткими. Найменування розділів записується у вигляді заголовок великими літерами(шрифтом №10), підрозділів записують у вигляді заголовків (з абзацу шрифтом №7) малими літерами (крім першої великої).

Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом при виконанні документа рукописним способом повинна дорівнювати 15 мм. Відстань між заголовками розділу і підрозділу – 12 мм (дивись приклад).

2.1.9 Кожний розділ і підрозділ текстового документа рекомендується починати з нового аркуша.
3РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА
3.1 Розрахункові даніПроектована холодильна установка призначена для забезпечення холодом технологічних процесів виробництва морозива, а також зберігання готової продукції і сировини в холодильних камерах.


3 ЗМІСТ
У документі великого обсягу необхідно навести зміст, що включає номери і найменування розділів і підрозділів з вказівкою номерів аркушів (сторінок).

Зміст включають у загальну кількість аркушів даного документа.

Слово «Зміст» записують у вигляді заголовка (симетрично тексту) великими літерами. Найменування, включені до змісту, записують малими літерами ((дивись приклад)).

Зміст розташовується після завдання до курсового чи дипломного проекту, починається з нової сторінки, яка має номер один арабське.ЗМІСТ


Вступ

1 Загальна частина

1.1 Призначення і технічна характеристика об’єкта завдання

1.2 Вихідні дані

1.3 Техніко-економічне обґрунтування проекту

2 Технологічна частина

2.1 Характеристика швидкопсувних продуктів

2.2 Обґрунтування вибору температурного режиму зберігання

3 Розрахунково-конструкторська частина

3.1 Розрахункові дані

3.2 Розрахунок будівельних площ

3.3 Вимоги до планування холодильника

.......

5 Список використаних джерел

3


5

6
7


10
следующая страница >>