asyan.org
добавить свой файл
1
КЛАСИФІКАЦІЯ
ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНИХ
УМІНЬ ТА НАВИЧОК
УЧНІВ


Навчально-організаційні вміння


 • Організація свого робочого місця;

 • Планування поточної роботи;

 • Націлення себе на виконання поставленого завдання;

 • Здійснення самоконтролю і самоаналізу навчальної діяльності;

 • Вести пізнавальну діяльність у колективі, співробітничати під час вирішення навчальних завдань (уміння пояснювати, надавати допомогу, приймати допомогу товариша тощо).Навчально-інтелектуальні або загальнологічні вміння


 • Перше вміння — чисто та швидко писати.

Для успішного навчання необ­хідно писати не менш як 60 знаків за хвилину.

 • Головне вміння — вміння читати в заданому темпі, читати усвідомлено, виразно.


Різновид читання та кількість слів за хвилину:

швидке читання — понад 300 слів за хвилину;

читання в темпі скоромов­ки — 180 - 300 слів за хвилину;

оптимальне читання — 120 - 150 слів за хвилину;

нормальне читання — 80 - 90 слів за хвилину.


Рівень інтелектуального роз­витку визначається

сформованістю таких умінь:


 • Діалектично аналізувати на­вчальний матеріал;

 • Порівнювати об'єкти, факти, явища;

 • Класифікувати матеріал;

 • Узагальнювати, робити резюме;

 • Абстрагувати;

 • Вичленяти головне, істотне;

 • Синтезувати матеріал;

 • Встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, аналогії;

 • Вичленяти логічно закінчені частини в прочитаному, встанов­лювати взаємозв'язок і взаємозалежність між ними;.

 • Користуватися дослідницьки­ми вміннями (постановка завдань, вироблення гіпотези, вибір ме­тодів вирішення, доказ, перевірка).


Навчально-інформаційні вміння


 • Вміння користуватися катало­гом або комп'ютерним джерелом інформації;

 • Користуватися словниками, енциклопедіями, довідниками, змістами, коментарями;

 • Складати картотеку;

 • Користуватися друкованими й технічними засобами масової інформації;

 • Складати план, тези, конспект, реферат, анотацію.


Навчально-комунікативні вміння


 • Вміння слухати;

 • Вміння на­вчального слухання — одне з най­важчих, що потребує зосередже­ності, рівномірного розподілу ува­ги на досить великий період часу;
  воно вимагає певної роботи над собою й залежить від стійкості нервової системи та психіки;

 • Уміння слухати вчителя та одночасно записувати зміст його розповіді;

 • Читати текст і одночасно слухати інструктаж учителя про ро­боту над текстом, над логічно складеними частинами;

 • Літературною мовою викла­дати свої думки;

 • Виступати перед аудито­рією;

 • Складати план виступу;

 • Вести полеміку, брати участь у дискусії;

 • Висловлювати тези;

 • Ставити уточнювальні запи­тання;

 • Аргументувати, доводити.


Розвиток цих умінь допомагає самому спілкуванню, робить його більш змістовним, цікавим, ціле­спрямованим.