asyan.org
добавить свой файл
1 2
Завдання для самостійного опрацювання вчителями, котрі будуть проходити курси підвищення кваліфікації

Учителі хімії, природознавства та основ здоров’я, керівники гуртків з предметів.

Спецкурс: «Методика навчання природознавства та основ здоров’я», ТТ

Термін: 13.02. – 02.03.н/п

Теми для самостійного опрацювання

Приклади питань для самостійної роботи

1.

Моделі освіти другої половини XX ст.

 • американська;

 • радянська;

 • європейська.

 • Сучасні тенденцій розвитку суспільства.

 • Інноваційного характеру освіти.

 • Освіта в умовах інформаційного суспільства.

 • Ціннісні орієнтації сучасної парадигми освіти.

 • Історичні етапи розвитку взаємодії філософії та освіти.

 • Ключові ідеї античної культури та освіти.

 • Філософсько-освітня думка епохи Просвітництва.

 • Основні світоглядні цінності української освіти і виховання.

 • Роль національної культури у формуванні духовності сучасної людини.

 • Ідеї національного виховання в педагогічній спадщині К.Ушинського, С.Русової, Г.Ващенка.

 • Криза освіти кінця XX ст., її причини та прояви.

 • Сучасне розуміння поняття «освітня парадигма».

 • Розвиток синергетичної методології у вітчизняній науці.

 • Сутність сучасної парадигми освіти:

 • Тенденції створення єдиного освітнього простору та Болонський процес.

 • Методологічні засади стандартизації у сфері освіти.

 • Проблеми формування нової філософської парадигми вітчизняної освіти, її концептуалізація.
2.

Педагогічна матриця як базовий пласт педагогічної думки і досвіду

3.

Проблема збереження національної самобутності освіти в умовах багатоманітності підходів та технологій.

4.

Програми розвитку освіти регіонального рівня

5.

Вимоги до презентації матеріалів з досвіду роботи в рамках атестації педагогічних працівників.

6.

Складання інструкцій з охорони праці, посадових інструкцій, наказів (для окремої категорії фахівців)

7.

Міжнародна співпраця для збереження і сталого розвитку Карпат.

– Екологічні проблеми Карпатського Євро регіону;

Основні Засади Концепції Транскордонного Співробітництва;

Основні міжнародні екологічні програми розвитку Карпат

8.

Методологічні та організаційні основи екологічної освіти і виховання.

– Створення єдиної безперервної системи екологічної освіти

– Гуманітарний принцип, або принцип екологічної культури,

Науково-теоретичний принцип, або принцип екологічного мислення.

9.

Джерела екологічного права.

– Законодавчі акти, що регулюють природоресурсні відносини.

– Законодавчі акти, що регулюють природоохоронні відносини.

Законодавчі акти, що регулюють екологічні відносини.

10.

– система розвитку здоров’я;

– система збереження здоров’я;

особливості формування ЗСЖ дітей і дорослих;

11.

Порівняльний аналіз підходів до визначення рівнів оволодіння мовою

в загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та в Українських освітніх державних стандартах.

12.

Алгоритми композиційно-змістового аналізу науково-методичної літератури.

13.

Вимоги до оформлення докурсових творчих робіт., рефератів, звітів за результатами дослідження.

14.

Соціальна самоіндетифікація особистості.

15.

Шляхи соціалізації(імітація, копіювання, рольова гра та ін.)

16.

форми та механізми соціалізації особистості учня під час навчання;

готовність учня-випускника до самореалізації.

17.

Національна державність 1917–1920 рр. Уроки і висновки.

18.

Розходження житейського і наукового розуміння людьми термінів «компетентність» та «компетенція».

1. Розкрийте зміст поняття “інновація”.

2. Чим відрізняється інноваційний освітній процес від стабільного, традиційного?

3. Що досліджує педагогічна праксеологія як галузь наукового знання?

4. Розкрийте сутність закону стереотипізації педагогічних інновацій.

5. Назвіть етапи життєвого циклу нововведення, що забезпечують реалізацію інноваційного процесу.

6. Охарактеризуйте можливі причини опору розгортання інноваційної діяльності.

7. Які нормативно-правові документи регламентують інноваційну діяльність в школі?

1. Виписати загальну характеристику тих дидактичних (виховних) систем, технологій, методик та моделей, що апробуються, адаптуються та впроваджуються в закладах освіти Івано-Франківської області, які можуть бути використані вами у професійній роботі.

2. З’ясувати умови ефективності інноваційного педагогічного процесу в школі.

 • Самостійно опрацювати рекомендовану літературу.

 • Укласти глосарій термінів до теми.

Зробити опис концепту нововведення, вибраного вами для апробації, апробації та впровадження у міжкурсовий період.

1. Обґрунтувати актуальність реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі.

2. Зробити аналіз публікацій і досліджень з проблеми реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі С. Бондара, І. Єрмакова, Є. Іванової, В. Кременя, С. Подмазіна, І. Родигіної, Г. Селевка, А. Хуторського, А. Маркової та інших.

3. З’ясувати інноваційний потенціал педагогічних технологій як засіб формування компетенцій школяра, зокрема методу проектів, технологій інтерактивного, інтегрованого, проблемного навчання, розвитку критичного мислення тощо.

1. Дайте визначення поняття “компетенція”.

2. Підтвердіть або спростуйте тези: “ЗУНи не сумісні з ідеєю розвивально орієнтованого навчання”, “ЗУНи не сумісні з ідеєю реалізації компетентнісно спрямованого навчання”. Наведіть приклади.

3. Розкрийте можливості технологій щодо формуванню предметних компетенцій школяра.

4. Назвіть педагогічну технологію, яка забезпечує розвиток суб’єктності школяра.

5. Які компетенції формуються з допомогою методу проектів?

6. Як впливає емоційно-ціннісна складова змісту на формування компетенцій учнів?

1. Готовність до професійної діяльності як об’єкт психолого-педагогічних досліджень.

2. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності у працях І. Дичківської.

3. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності у працях О. Пєхоти.

4. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності у працях І. Підласого.

5. Аналіз нормативно-правової бази про порядок розгортання інноваційної діяльності.

 • Самостійно опрацювати рекомендовану літературу.

 • Укласти анотований список опрацьованої літератури з проблеми.

 • Зробити самодіагностику сформованості готовності до проектно-впроваджувальної діяльності з допомогою технологічної картка.

Розробити науково-методичний проект упровадження педагогічної технології в практику

19.

Аналіз уроку з позицій особистісно орієнтованого підходу

20.

Загальна характеристика дидактичних (виховних) систем, технологій, методик та моделей, які апробуються, адаптуються та впроваджуються в закладах освіти Івано-Франківської області.

Умови ефективності інноваційного педагогічного процесу.

21.

Актуальність технологічного підходу в умовах модернізації освітньої галузі.

Аналіз публікацій і досліджень, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, зокрема В. Беспалько, С. Бондара, Л. Буркової, В. Гузєєва, Т. Гришиної, Т. Назарової, В. Паламарчук, О. Пометун, С. Подмазіна, І. Підласого, Г. Селевка, М. Чошанова та інших.

Поглиблення процесів технологізації педагогіки: трансформація традиційного частково-методичного підходу в технологічний.

22.

Актуальність реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі.

Аналіз публікацій і досліджень С. Бондара, І. Єрмакова, Є. Іванової, В. Кременя, С. Подмазіна, І. Родигіної, Г. Селевка, А. Хуторського, А. Маркової та інших з даної проблеми.

Інноваційний потенціал педагогічних технологій як засіб формування компетенцій школяра.

23.

Концепція спрямованої самоорганізації професійної діяльності педагога.

Різні типи та види професійного портфоліо вчителя, зокрема технологічне.

Технологія векторного самоаналізу готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності як управлінський інструментарій самоменеджменту інновацій.

24.

Зміст і форма позакласної роботи

Заходи змагального характеру.

Засоби масової інформації.

Заходи культурно - масового характеру.

Зразок плану проведення тижня хімії у школі.

25.

Психологічний портрет сучасного підлітка

26.

Моделювання як метод пізнання дійсності за допомогою моделей.

 • Поняття про модель.

Застосування на уроці матеріальних (глобус, телурій, макети тощо) та уявних (схема, малюнок, план, карта, креслення, казка, оповідання, загадка, гіпотеза тощо) моделей.

27.

Методика проведення спостережень..

 • Методика проведення дослідів.

 • Методика проведення практичних робіт.

28.

Особливості підручників і навчальних посібників з хімії в умовах розробки стандартів освіти та диференціації навчання

29.

Природа звуку. Вплив різних частот на здоров’я людини.

–Характеристика рівня та інтенсивності звуку;

–Вплив на здоров’я інфразвуку;

–Вплив на здоров’я ультразвуку.

30.

Критерії набуття математичних компетентностей:

– рівні навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою;

– рівні засвоєння основних математичних понять;

– критерії засвоєння математичної компетентності функції (МКФ);

аналіз матеріалів зовнішнього тестування з точки зору компетентнісного підходу.

31.

Формування поняття про єдність живої природи, виходячи з рівнів організації живого.

Забезпечення між предметних зв’язків хімії з іншими природничими науками (хімія, фізика, географія, астрономія).

32.

Використання ІКТ на уроках хімії

33.

Використання методу проектів в навчально-виховному процесі

34.

Створення учнівської та вчительської мультимедійних презентацій в MS Power Point

35.

Створення учнівської публікації в MS Publisher

36.

Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Word та Microsoft Excel

37.

Створення дидактичних матеріалів для вчителів за допомогою Microsoft Excel


Рекомендована література

(список літератури генерований з електронної бази бібліотеки ОІППО, включає статті в фахових виданнях, книжкові додатки до фахових газет, підручники, посібники)
Хімія

1.Ярошенко О.Г. Хімія : Підручник для 8 класу .- Київ : Освіта , 2008 .- 208с. : 8грн20к [5104,5105]

2.Попель П.П. Хімія : Підручник для 8 класу .- Київ : Академія , 2008 .- 231с.:іл. : 7грн55к [5050,5051]

3.Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія 9 клас : Підручник для загальн. Навч. Закладів .- Київ : Ірпінь , 2009 .- 230с.:іл. : 12грн 66к [5128]

4.Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія 9 клас : Підручник для загальн.навч.закладів .- Київ : Академія , 2009 .- 230с.:іл. : 10грн 81к [5127]

5.Лашевська Г.А. Хімія. 9 клас : Підручник для загальн.навч.закладів .- Київ : Генеза , 2009 .- 280с.:іл. : 15грн32к [5249]

6.Ярошенко О.Г. Хімія : Підручник для 9 класу загальн.навч.закладів .- Київ : Освіта , 2009 .- 223с. : 10грн63к [5265]

7.Ярошенко О.Г. Хімія : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень) .- Київ : Грамота , 2010 .- 224с.:іл. : 12 грн 18 к [5302,5303]

8.Попель П.П.,Крикля Л.С. Хімія 10 клас. Підручник для загальноосв.навч.закл. Академічний рівень. Рівень стандарту .- Київ : Академія , 2010 .- 206с.:іл. : 14грн 26 к [5335, 5336]

9.Бутенко А. та ін. Загальна хімія. : Навчальний посібник. .- Київ , 1997 .- 392с. [561,562]

10.Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія : Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас .- 2-е видання, перероблене і доповнене .- Київ : Ірпінь , 2005 .- 180с. : 3грн.17к. [4436,4437]

11.Попель П. Хімія. : Підручник для 7 кл. .- Київ : Академія , 2007 .- 136 : 5.41 [4878,4879]

12.Лашевська Г. Хімія. : Підручник для 7 кл. .- Київ : Генеза , 2007 .- 200 : 5.85 [4876,4877]

13.Буринська Н. Хімія. : Підручник для 7 кл. .- Київ : Ірпінь , 2007 .- 112 : 4.50 [4894,4895]

14.Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія : Підручник для 11 класу загальноосвітн. навч. закл. , 2-е видання, перероб. І доповн. .- Київ : Ірпінь , 2007 .- 176с. : 3,98 [4924]

15.Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 8 класу загальн.навч.закл. .- Київ : Ірпінь , 2008 .- 195с. : 7грн98к [5010, 5011]

16. Хімія. 8 клас : Дидактичні матеріали до курсу / Уклад.: К.М. Задорожний .- Харків : Основа , 2008 .- 253с . .-("Б-ка журналу "Хімія") : б.к. [1134б.к.]

Для 12-річної школи

17. Хімія. 9 клас. : Дидактичні матеріали до курсу / Уклад. К.М.Задорожний .- Харків : Основа , 2009 .- 126с. .-(Б-ка журналу "Хімія") : б.к. [1152б.к.]

18.Попель П.П. Хімія учителю 7-8 : Навчально-методичний посібник .- Київ : Академія , 2009 .- 168 с. : бк [1280бк]

Посібник містить рекомендації та поради учителю щодо викладання хімії у 7 і 8 класах, використання підручника "Хімія" 7 клас і "Хімія" 8 клас(автори Попель П.П. , Крикля Л.С.), підготовки практичних робіт, лабораторних дослідів, демонстраційного експерименту.

19.Хімія. : Програми для профільних класів. / Базелюк І. .- Київ : Педагогічна преса. , 2004 .- 44с.

Програми для природничого, фізико-математичного, технологічного, суспільного-гуманітарного і художньо-естетичного профілів. профілю,

20. Хімія : Програми для ЗНЗ.7-11кл. .- Київ : Ірпінь , 2005 .- 32 : 0.70

21.Буринська Н.М. та ін. Хімія : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень .- Київ : Педагогічна думка , 2010 .- 351с. .- 978-966-644-160-0 : 17 грн [5406]

22.Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія : Підручник для 11 класу загальноосв.навч.закл. Академічний рівень .- К. : Академія , 2011 .- 352с.:іл. .- 978-966-580-361-4 : 14 грн 47 к [5492]

20.09.2011

23.Величко Л.П. Хімія : Підручник для 11 класу загальноосв.навч.закл. Академічний рівень .- К. : Освіта , 2011 .- 222С. .- 978-966-04-0832-6 : 23 грн 22 к [5493]

20.09.2011

24.Лашевська Г.А., Лашевська А.А. Хімія : Підручник для 11 класу загальноосв.навч.закл. Рівень стандарту .- К. : Генеза , 2011 .- 160с.:іл. .- 978-966-11-0060-1 : 14 грн 23 к [5494]

20.09.2011

25.Ярошенко О.Г. Хімія : Пілручник для 11 класу загальноосв.навч.закл. Рівень стандарту .- К. : Грамота , 2011 .- 231 с.:іл. .- 978-966-349-300-8 : 14 грн 77 к [5495, 5496]

20.09.2011

26.Краснопьорова А.П. Хімія радіоактивних елементів. : Частина 1. .- Х. : Основа , 2011 .- 70с. .-(Б-ка журналу "Хімія"; Вип.12(108)) .- 978-617-00-1192-3 : бк [1526бк]

Хімія радіоактивних елементів посідає важливе місце серед інших розділів хімії. Пов'язане це, насамперед, з унікальною властивістю радіоактивних атомів - здатністю до взаємного претворення за рахунок перебудови структури ядра. Доступний виклад матеріалу про явище радіоактивності, його відкриття і пізнання, утворення радіоактивних елементів, методи їх отримання і властивості дозволяє використовувати цей посібник під час проведення позакласних заходів. У шкільному курсі хімії простежуєтьcя зв'язок з хімією радіоактивних елементів в цілому ряді тем ("Будова атома", "Періодична система Д.І. Менднелєєва" тощо). Цей методичний посібник створений спеціально для вчителів хімії й суміжних дисциплін, а також для всіх, хто цікавиться явищем радіоактивності. 03.01.2012р.

27.Профільне навчання / М.Голубенко .- Київ : Журнал "Сільська школа України" , 2004 .- 120с. : б/к [б/н]

Концепція профільного навчання в старшій школі, програми для природничого профілю: хімія, біологія, інформатика, матемавтика.

28.Перлини всеукраїнського конкурсу "Учитель року -2006" / Упорядн. О.В.Ночвінова, В.А.Дорошенко та ін. .- Київ : Успіх і кар"єра , 2006 .- 296с. : 19 грн 90 к [70257]

Збірка містить матеріали з досвіду роботи переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2006" у номінаціях: "Початкові класи", "Хімія", "Інформатика", "Іноземна мова" (німецька, іспанська)

29. Викладання хімії в профільних класах. Випуск 2 / Укладач К.М. .- Задорожний .- Харків : Основа , 2008 .- 157с. .-(Біб-ка журналу "Хімія") : б.к. [1073б.к.]

Книга є навчально-методичним посібником, який може використовуватись учителем хімія як для викладання в сучасних 10-11 класах, так і після переходу на 12-річну систему освіти

30.Попель П.П. Хімія учителю 7-8 : Навчально-методичний посібник .- Київ : Академія , 2009 .- 168 с. : бк [1280бк]

Посібник містить рекомендації та поради учителю щодо викладання хімії у 7 і 8 класах, використання підручника "Хімія" 7 клас і "Хімія" 8 клас(автори Попель П.П. , Крикля Л.С.), підготовки практичних робіт, лабораторних дослідів, демонстраційного експерименту.

31.Триполко О.В. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії .- Х. : Основа , 2011 .- 112с .-(Б-ка Журналу "Хімія" Вип.10(106)) .- 978-617-00-1148-0 : бк [1487бк]

Хімія - це наук, що не лише є основою науково-технічного прогресу, але й сприяє розвитку особистості й підвищенню культури людини. Тому вивчення хімії і школі має велике значення не лише для наукового сприйняття світу, але й, у першу чергу, для розвитку творчих здібностей учнів, уміння мислити й використовувати свої знання на практиці. Пропонована книга допоможе вчителю застосувати на уроках методи та прийоми , які ведуть до активізації пізнавальної діяльності учнів. Для вчителів хімії. 03.11.2011

32.Краснопьорова А.П. Хімія радіоактивних елементів. : Частина 1. .- Х. : Основа , 2011 .- 70с. .-(Б-ка журналу "Хімія"; Вип.12(108)) .- 978-617-00-1192-3 : бк [1526бк]

Хімія радіоактивних елементів посідає важливе місце серед інших розділів хімії. Пов'язане це, насамперед, з унікальною властивістю радіоактивних атомів - здатністю до взаємного претворення за рахунок перебудови структури ядра. Доступний виклад матеріалу про явище радіоактивності, його відкриття і пізнання, утворення радіоактивних елементів, методи їх отримання і властивості дозволяє використовувати цей посібник під час проведення позакласних заходів. У шкільному курсі хімії простежуєтьcя зв'язок з хімією радіоактивних елементів в цілому ряді тем ("Будова атома", "Періодична система Д.І. Менднелєєва" тощо). Цей методичний посібник створений спеціально для вчителів хімії й суміжних дисциплін, а також для всіх, хто цікавиться явищем радіоактивності. 03.01.2012р.

33.Данилиха О. Навколишнє середовище і хімія. : Урок-суд. / О. Данилиха // Біологія. .- 2006 .- № 13 .- С. 23

34. Хімія і довкілля. : Програма та методичні рекомендації до факультативного курсу. 7-9 кл. // Біологія. Хімія. .- 2006 .- № 28-29 .- С. 1

35.Кіковська Л.В. Дидактичні матеріали для проведення тематичного оцінювання (загальна та неорганічна хімія) : 8-10 класи / Л.В. Кіковська // Хімія .- 2008 .- № 1 .- С. 20

36.Головач Н. Шляхи розв"язання екологічних проблем. Хімія й екологія / Н. Головач // Хімія .- 2008 .- № 23 .- С. 15

37. Цікава наука хімія : Гурток для учнів 6-го класу // Хімія .- 2010 .- № 14 .- С. 1

38.Сирота Л. На перехресті наук фізика-хімія. / Л. Сирота // Хімія .- 2005 .- № 55 .- С. 8

39.Александрова М.П. Планування валеологічної складової в крсі "Органічна хімія" / М.П. Александрова // Хімія .- 2006 .- № 13-14 .- С. 29

40.Хімія для початківців. : Опорні конспекти для 8 класу. Таблиці.Схеми.Тести.Розв"язання задач // Хімія .- 2006 .- № 19-21

41.Андріяш А.І. Практична хімія. : Програма факультативного курсу з хімії 10-11 класи / А.І. Андріяш // Хімія .- 2006 .- № 24 .- С. 5

42.Іваненко О. Хімія - наука, що загубить чи врятує світ? : Позакласна робота. / О. Іваненко // Хімія. .- 2005 .- № 1 .- С. 13

43.Родигін М. Хімія в знайомих речах. : Дзеркало. / М. Родигін // Хімія. .- 2005 .- № 1 .- С. 16

44.Бабак Т. Органічна хімія для учнів. : Досвід. / Т. Бабак // Хімія. .- 2005 .- № 4 .- С. 2

45.Мерзенцева Г. Хімія живого. : Урок-прес-конференція. / Г. Мерзенцева // Хімія. .- 2005 .- № 4 .- С. 6

46.Лопатенко Л. Побутова хімія. : Досвід. / Л. Лопатенко // Хімія. .- 2005 .- № 13-14 .- С. 6

47.Лопатенко Л. Побутова хімія. : Досвід / Л. Лопатенко // Хімія. .- 2005 .- № 17 .- С. 11

48.Бикова О. Хімія та здоровий спосіб життя. / О. Бикова // Хімія. .- 2005 .- № 19 .- С. 11

49.Шевчук В. Побутова хімія. / В. Шевчук // Хімія. .- 2005 .- № 20 .- С. 4

50.Лях Н. Хімія і екологія. : Інтегрований урок. / Н. Лях // Хімія. .- 2005 .- № 24 .- С. 7

51.Фартушина І. Хімія життя. : Авторська програма біохімічного курсу. 7 кл. / І. Фартушина // Хімія. .- 2007 .- № 4 .- С. 5

52.Білан Н. Хімія і охорона природи. : Факультативне заняття. / Н. Білан // Хімія. Біологія. .- 2005 .- № 9 .- С. 17

53.Дреч Н. Хімія і екологія. : Урок-аукціон. 11 кл. / Н. Дреч // Хімія. Біологія. .- 2005 .- № 25 .- С. 19

54.Василенко С. Про навчально-методичне забезпечення предмета "Хімія". / С. Василенко // Хімія. Біологія. .- 2005 .- № 49 .- С. 3

55.Калакайло Я.К. Навчальна програма факультативного курсу "Хімія в сучасних професіях". 11 клас / Я.К. Калакайло // Хімія .- 2011 .- № 15-16 .- С. 28-33

56.Прибора Н. Хімія для детективів : Програма курсу за вибором для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Прибора // Хімія .- 2011 .- № 24 .- С. 7-10

57. Хімія і довкілля. : Програма та методичні рекомендації до факультативного курсу. 7-9 кл. // Біологія. Хімія. .- 2006 .- № 28-29 .- С. 1

58.Кіковська Л.В. Дидактичні матеріали для проведення тематичного оцінювання (загальна та неорганічна хімія) : 8-10 класи / Л.В. Кіковська // Хімія .- 2008 .- № 1 .- С. 20

59.Головач Н. Шляхи розв"язання екологічних проблем. Хімія й екологія / Н. Головач // Хімія .- 2008 .- № 23 .- С. 15

60.Цікава наука хімія : Гурток для учнів 6-го класу // Хімія .- 2010 .- № 14 .- С. 1

61.Сирота Л. На перехресті наук фізика-хімія. / Л. Сирота // Хімія .- 2005 .- № 55 .- С. 8

62.Александрова М.П. Планування валеологічної складової в курсі "Органічна хімія" / М.П. Александрова // Хімія .- 2006 .- № 13-14 .- С. 29

63. Хімія для початківців. : Опорні конспекти для 8 класу. Таблиці.Схеми.Тести.Розв"язання задач // Хімія .- 2006 .- № 19-21

64.Андріяш А.І. Практична хімія. : Програма факультативного курсу з хімії 10-11 класи / А.І. Андріяш // Хімія .- 2006 .- № 24 .- С. 5

65.Іваненко О. Хімія - наука, що загубить чи врятує світ? : Позакласна робота. / О. Іваненко // Хімія. .- 2005 .- № 1 .- С. 13

66.Родигін М. Хімія в знайомих речах. : Дзеркало. / М. Родигін // Хімія. .- 2005 .- № 1 .- С. 16

67.Бабак Т. Органічна хімія для учнів. : Досвід. / Т. Бабак // Хімія. .- 2005 .- № 4 .- С. 2

68.Мерзенцева Г. Хімія живого. : Урок-прес-конференція. / Г. Мерзенцева // Хімія. .- 2005 .- № 4 .- С. 6

69.Лопатенко Л. Побутова хімія. : Досвід. / Л. Лопатенко // Хімія. .- 2005 .- № 13-14 .- С. 6

70.Лопатенко Л. Побутова хімія. : Досвід / Л. Лопатенко // Хімія. .- 2005 .- № 17 .- С. 11

71.Бикова О. Хімія та здоровий спосіб життя. / О. Бикова // Хімія. .- 2005 .- № 19 .- С. 11

72.Шевчук В. Побутова хімія. / В. Шевчук // Хімія. .- 2005 .- № 20 .- С. 4

73.Лях Н. Хімія і екологія. : Інтегрований урок. / Н. Лях // Хімія. .- 2005 .- № 24 .- С. 7

74.Фартушина І. Хімія життя. : Авторська програма біохімічного курсу. 7 кл. / І. Фартушина // Хімія. .- 2007 .- № 4 .- С. 5

75.Білан Н. Хімія і охорона природи. : Факультативне заняття. / Н. Білан // Хімія. Біологія. .- 2005 .- № 9 .- С. 17

76.Дреч Н. Хімія і екологія. : Урок-аукціон. 11 кл. / Н. Дреч // Хімія. Біологія. .- 2005 .- № 25 .- С. 19

77.Василенко С. Про навчально-методичне забезпечення предмета "Хімія". / С. Василенко // Хімія. Біологія. .- 2005 .- № 49 .- С. 3

78.Калакайло Я.К. Навчальна програма факультативного курсу "Хімія в сучасних професіях". 11 клас / Я.К. Калакайло // Хімія .- 2011 .- № 15-16 .- С. 28-33

79.Прибора Н. Хімія для детективів : Програма курсу за вибором для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Прибора // Хімія .- 2011 .- № 24 .- С. 7-10следующая страница >>