asyan.org
добавить свой файл
1
Самостійне заняття №8

Тема: Елементи управління додатком. Виконання додатка.

Мета: дидактична (навчальна): сформувати поняття елемента управління додатком; познайомити з призначенням і властивостями елементів управління додатком; ознайомити з принципом функціонування додатка;

виховна: виховувати зацікавленість предметом Інформатики;

розвиваюча: розвивати вміння аналізувати та оцінювати.
Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

1 Поняття елемента управління додатком.

2 Напис.

3 Текстове поле.

4 Рамка.

5 Кнопка.

6 Прапорець.

7 Перемикач.

8 Поле зі списком.

9 Список.

10 Рамка для малюнка.

11 Запуск і зупинка додатка.
Література:

Зарецька І.Т. та ін. Інформатика: Підручник для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закладів – Х.: Факт, 2004. – 392 с.

Єжова Л.Ф. Алгоритмізація і програмування процедур обробки інформації. К.: КНЕУ, 2000, укр.

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. К.: Каравела, 2003, укр.

Питання для самоконтролю:

1 З яких елементів складається панель елементів керування?

2 Для чого призначено елемент Напис (Label)?

3 Для чого призначено елемент Текстове поле (TextBox)?

4 Для чого призначено елемент Рамка (Frame)?

5 Для чого призначено елемент Кнопка (Command Button)?

6 Для чого призначено елемент Прапорець (Check Box)?

7 Для чого призначено елемент Перемикач (Option Button)?

8 Для чого призначено елемент Поле зі списком (ComboBox)?

9 Для чого призначено елемент Список (ListBox)?

10 Для чого призначено елемент Рамка для малюнка (PictureBox)?

11 Як запустити програму на виконання?

12 Як призупинити виконання програми?

13 Як відновити виконання програми?

14 Як зупинити виконання програми?

1 Елементи управління – це об’єкти, які використовуються для організації інтерфейсу між користувачем и комп’ютером. Наприклад: кнопки, списки, перемикачі.


Елемент управління – це об’єкт, який має свої властивості, методи, події.


2 Напис Label - служить для додавання тексту на форму. Цей текст не може змінити користувач, але може змінити програма.

Властивості:

Caption - текст напису.

Font - шрифт, його розмір.

Alignment – вирівнювання тексту: Left (вліво), Right (вправо), Center (по центру).

ToolTipText - підказка, що з’являється при наведенні вказівки миші на елемент управління.


Властивість розміщення і розміру елемента:

ForeColor - колір тексту.

BackColor - колір фону.


Примітка: Можна обирати системні кольори, що відповідають оформленню Windows або довільні з палітри.

3 Текстове поле TextBox дозволяє користувачу ввести текст під час роботи програми.

Властивості:

Text – містить символи, які ввів користувач. Інші властивості аналогічні елементу "Напис".

4 Рамка Frame – використовується для оформлення, а також для групування перемикачів. Угорі на рамці можна зробити напис за допомогою властивості Caption.

Якщо необхідно створити елемент всередині рамки, то перед його малюванням рамку виділяють, тоді рамка може служити контейнером для групи перемикачів.

5 Кнопка Command Button.

Властивості:

Caption – напис на кнопці.

Enabled - доступність елементу. За допомогою цієї властивості блокуються елементи, які користувачу неможна застосовувати в даний момент. Заблоковані елементи зображуються сірим кольором. В заблоковане текстове поле неможна ввести текст, а заблоковану кнопку неможна натиснути.

Вибирають з двох значень:

True (Так) - елемент управління доступний користувачеві.

False (Ні) - елемент управління недоступний.

Visible - видимість елемента управління:

True (Так) - видний.

False (Ні) - не видний.
6 Прапорець Check Box застосовуєтья, коли користувач має ввести Так (прапорець встановлено ) або Ні (прапорець знятий ).

Властивості:
Value – містить значення елементу управління. Доступні наступні значення:

- ні, прапорець знятий;

- є, прапорець встановлений;

- прапорець недоступний.
7 Перемикач Option Button дозволяє користувачеві вибрати один варіант з декількох.

Властивості:

Value - показує вибрана опція (1) чи ні (0).

8 В Поле зі списком ComboBox користувач може вводити текст так само, як і в TextBox, а крім цього, якщо натиснути , то відкриється список, з якого можна вибрати потрібний рядок.

Властивості:

Text – містить рядки, введені користувачем або вибрані зі списку.

List - рядки списку (багаторядкова властивість).

ListIndex - номер вибраного користувачем рядка (нумерація починається з нуля, якщо жодний рядок не був вибраним, то властивість дорівнює -1).
9 Список ListBox містить список рядків, в якому користувач може вибрати один або декілька рядків.

Властивості елементу аналогічні елементу ComboBox, за виключенням властивості Text, яка тут відсутня.
10 Рамка для малюнка PictureBox – містить малюнок.

Рисунок вибирається за допомогою властивості Picture, в якій вводиться ім’я файлу або вибирається кнопкою .
11 Запустити програму (запуск) або F5. При цьому з’являється стартова форма, тобто вікно програми і його значок в панелі задач.

Призупинити програму Пауза (Ctrl + Pause Break) Використовується для наладки.

Продовжити виконання програми: або F5.

Зупинити програму Стоп або закрити вікно запущеної програми .