asyan.org
добавить свой файл
1
Білет №16

Розкрийте суть поняття «електричний струм» та наведіть приклади дії електричного струму. Поясніть умови виникнення та існування електричного струму. Порівняйте природу електричного струму в різних середовищах. Розкрийте суть понять «сила струму» та «напруга», поясніть, як здійснюються їх вимірювання.


  1. Електричний струм

Електричним струмом називають спрямований рух заряджених частинок.

Провідники, діелектрики й напівпровідники

  1. Дії електричного струму

Теплова дія струму.

Хімічна дія струму.

Магнітна дія струму.

Фізіологічна дія електричного струму

  1. Умови виникнення й існування електричного струму

  2. Провідники, діелектрики й напівпровідники

  3. Сила струму

Сила струму — це фізична величина, що характеризує електричний струм і чисельно рівна заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. I=q/t

Один ампер — це сила постійного струму, за якої два нескіченно довгих паралельних прямолінійних провідники з дуже малим поперечним перерізом, що розташовані у вакуумі на відстані 1 м один від одного, взаємодіють із силою, що дорівнює 2 10 7 Н на кожний метр довжини.

  1. Вимірювання сили струму

  2. Електрична напруга

Доводимо, що електричне поле виконує роботу.

Роботу сили електричного поля, що здійснюється в зовнішньому колі, називають роботою електричного струму.

Напруга — це фізична величина, що характеризує дію електричного поля на заряджені частинки.

Напругою на даній ділянці кола називають відношення роботи A електричного поля з переміщення заряду q на даній ділянці кола до цього заряду: U=A/q.

Один вольт — це така напруга, за якої поле виконує роботу 1 Дж при переміщенні заряду 1 Кл.

  1. Вимірювання напруги.