asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 11

до Порядку обліку платників податків і зборів

Форма № 20-ОПП

“____” ______________ 20_____року № ______________


______________________________________________

(найменування органу державної податкової служби)ПОВІДОМЛЕННЯ*

про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

Юридична особа Самозайнята фізична особаВідокремлений підрозділ
Необхідне позначити знаком "" або ""
Найменування органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків1. Відомості про платника податків

Податковий номер або серія та номер паспорта**

(необхідне підкреслити)
Найменування або

прізвище, ім'я та по батькові платника податків

2. Податкова адреса платника податків

П

оштовий індекс
Країна

О

бласть

Р


айон

М


істо

В


улиця

Б
удинок
/ Корпус Офіс / квартира

К

онтактний
телефон Факс
3. Відомості про відповідальну особу платника (фізичні особи не заповнюють)
К


ЕРІВНИК:

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**


(прізвище, ім'я, по батькові)


Паспорт: серія ____________ номер _______________ дата видачі ____________________

ким виданий _______________________________________________________________________________________________________________Телефони службові факс додаткові факс


__________________

* Повідомлення надається до органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

** Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
2

Продовження додатка 11

Форма № 20-ОПП

4. Відомості про об’єкти оподаткування платника податків*

Ознака надання інформації

Код ознаки надання інформації

Первинне надання інформації про об’єкти оподаткування

1

Надання інформації про новий об’єкт оподаткування

2

Надання інформації щодо зміни відомостей про об’єкт оподаткування (зміна типу, найменування, місцезнаходження тощо)

3

Надання інформації про зміну стану об’єкта оподаткування

4
№ з/п

Код ознаки надання інформації

Тип об’єкта оподат-кування

**

Найменування об’єкта оподаткування

(зазначити

у разі

наявності)


Місцезнаходження об’єкта оподаткування (у разі зміни зазначити нове місцезнаходження)


Стан об’єкта оподаткування:

будується/готується до введення в експлуатацію;

експлуатується;

тимчасово не експлуатується;

здається в оренду; орендується;

зміна місцезнаходження;

непридатний до експлуатації;

об’єкт відчужений / повернутий власнику;

зміна призначення/перепрофілювання

(необхідне зазначити)

РРО

(у разі

наявності

зазначити

кількість)

Наявність

патентів,

ліцензій,

дозволів

(у разі

наявності

зазначити

вид діяльності

та строк дії)
Керівник

(самозайнята особа)
М.П.


__________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)___________________

(підпис)________________

(дата)

______________

*Цей аркуш повідомлення подається у кількості, яка є достатньою для надання відомостей про всі об’єкти оподаткування.

При першому наданні повідомлення зазначаються всі об’єкти оподаткування.

При наступному поданні повідомлення зазначається новий об’єкт оподаткування або об’єкт оподаткування, щодо якого відбувається хоча б одна із зазначених змін.

*

* Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу державної податкової служби та розміщується на інформаційних стендах в органах державної податкової служби.