asyan.org
добавить свой файл
1
До _____________________________

(найменування місцевого суду)

Заявник _________________________,

(П. І. Б.)

що проживає за адресою:

________________________________

Номер засобу зв'язку _____________

Зацікавлена особа: ________________________________

________________________________

(найменування емітента цінного паперу)

місцезнаходження:

________________________________.


ЗАЯВА
про визнання цінного паперу недійсним і про відновлення
прав на втрачений цінний папір


________________________________________________________________

(вказати: коли, ким і який саме втрачений цінний папір був емітований)
Втрачений цінний папір має наступні реквізити _______________________

(докладно їх описати)

Емітентом цінного паперу є ________________________________________

(вказати повну точну назву емітента цінного паперу та його реквізити)

Втрата цінного паперу сталася за наступних обставин _________________

________________________________________________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 260 - 262 Цивільного процесуального кодексу України,
ПРОШУ:

1. Визнати _______________________________________________________

(вказати втрачений цінний папір та найменування його емітента)

недійсним.

2. Відновити мої права на втрачений цінний папір на пред'явника шляхом спонукання ________________________________ видати мені аналогічний цінний

(вказати найменування емітента)

папір взамін цінного паперу, що був визнаний недійсним.

3. В порядку підготовки справи до розгляду винести ухвалу про заборону ________________________________________ здійснювати будь-які операції за
(вказати найменування емітента)

втраченим цінним папером на пред'явника, а також зробити публікацію про виклик держателя цінного паперу до суду.

4. Викликати свідків ______________________________________________.

(П. І. Б., місце проживання)
Додатки:

1. Наявні письмові докази.

2. Копія заяви.

3. Квитанція про сплату державного мита.

4. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи


"___" ____________ 200_ року

Підпис ___________/__________/