asyan.org
добавить свой файл
1
Рецензія

на дипломний проект (роботу)

освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

(назва ОКР)

виконаний(у) на тему: Дослідження текстового плагіату з використанням інтелектуальних систем

студентом Нікішиним Дмитром Євгеновичем

(прізвище, ім’я, по батькові)

Дипломний проект студента представлений чіткою пояснювальною запискою, що включає повний опис та аналіз підходів для рішення поставлених задач. Під час виконання роботи було досягнуто всіх поставлених цілей.

У даній роботі основна увага приділена розробці методології виявлення англомовного плагіату з використанням семантичних сіток. Окремо було розглянуто оптимізацію параметрів представленого алгоритму. Надзвичайною перевагою такого підходу, безумовно, є її висока точність і швидкодія. Тестування системи в порівнянні зі звичайним методом показало її ефективність.

До недоліків проекту можна віднести направленість його на англомовні тексти, в той час як українськомовні ресурси не підтримуються.

Під час роботи над магістерською роботою студент показав глибокі знання по основних спеціальних предметах, уміння практичного використання їх при розробці і вирішенні поставлених завдань.

Робота заслуговує позитивної оцінки, її автор атестований на магістра по спеціальності 8.091402 “Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка ”.
Рецензент

__________________________ ___________ _________________

(посада, вчені звання, ступінь) (підпис) (ініціали, прізвище)

Печатка установи, організації рецензента (тільки для зовнішнього рецензента)

Рецензія

на дипломний проект (роботу)

освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

(назва ОКР)

виконаний(у) на тему: Дослідження текстового плагіату з використанням інтелектуальних систем

студентом Нікішиним Дмитром Євгеновичем

(прізвище, ім’я, по батькові)

Дипломна робота студента представлена пояснювальною запискою, що включає аналіз існуючих методів та алгоритмів виявлення текстового плагіату, виділення їх недоліків.

Розроблена методологія значно точніше виявляє плагіат в англомовних текстах. На виході системи отримується значно нижча похибка аналізу, що дозволяє розробляти більш досконалі методики та системи, що ґрунтуються на семантичному аналізі тексту.

Під час роботи над магістерською роботою студент показав здатність до аналізу існуючих методів, які можуть бути застосовані під час розробки методології.

До недоліків системи можна віднести низька здатність досліджувати плагіат під час об’єднання речень, а також висока чутливість алгоритму.

Робота заслуговує позитивної оцінки, її автор атестований на магістра по спеціальності 8.091402 “Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка ”.
Рецензент
__________________________ ___________ _________________

(посада, вчені звання, ступінь) (підпис) (ініціали, прізвище)

Печатка установи, організації рецензента (тільки для зовнішнього рецензента)