asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банкуЗвітнаЗвітна новаКонсолідованаУточнюючий

Код платника податку за ЄДРПОУ
Звітний (податковий) період 20___ рокуІ кварталПівріччяТри кварталиРікІІ квартал1ІІ-ІІІ квартали1ІІ-ІV квартали1

Інші витрати банківських установ

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Інші витрати банківських установ (сума р.р. 06.1 – 06.43)

06
Витрати на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цівільно-правового характеру відповідно до пункту 142.1 статті 142 розділу ІІІ Кодексу06.1
Витрати на службові відрядження

06.2
Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя (недержавне пенсійне забезпечення) найманої фізичної особи, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди

06.3
Загальні корпоративні витрати, в тому числі організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати


06.4
Амортизація основних засобів та необоротних активів

06.5 АМ
Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів на 01.04.2011


06.6 АМ
Амортизація нематеріальних активів

06.7 АМ
Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, оперативну оренду основних засобів (у тому числі оренда легкових автомобілів, придбання паливно-мастильних матеріалів, стоянка, паркування легкових автомобілів), інших необоротних активів, у тому числі:


06.8
витрати на ремонт та поліпшення об’єктів основних засобів у межах ліміту

06.8.1 АМ
Витрати із страхування, із них:

06.9
витрати із страхування майна

06.9.1
витрати із страхування інших ризиків

06.9.2
Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорону та інші послуги з утримання приміщень


6.10
Витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства06.11
Винагороди за консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги, що отримує платник податку для забезпечення господарської діяльності


06.12
Витрати на оплату послуг зв’язку

06.13
Витрати на врегулювання спорів у судах

06.14
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків

06.15
Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), за винятком таких витрат, відображених у рядку 06.38 цього додатка


06.16
Суми нарахованих податків та зборів, установлених Кодексом, а також інших обов’язкових платежів, встановлених законодавчими актами


06.17
Сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

06.18Продовження додатка ІВ

1

2

3

Відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України ,,Про наукову і науково-технічну діяльність”, та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право особа, які згідно із законодавством фінансуються за рахунок коштів підприємств, установ, організацій в обов’язковому порядку


06.19
Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості

06.20
Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань


06.21
Суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до додаткового спеціального резерву страхування пенсійних вкладів та додаткових спеціальних резервів страхування коштів фондів банківського управління відповідно до Закону України ,,Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії ,,Київміськбуд”

06.22
Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Кодексу


06.23
Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статті 157 розділу ІІІ Кодексу, в розмірі, що не перевищує чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

06.24
Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України ,,Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, в межах чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу ,,а” підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Кодексу06.25
Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік

06.26
Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік


06.27
Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об’єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік


06.28
Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для провадження господарської діяльності


06.29
Витрати на плату за реєстрацію платника податку в органах державної реєстрації


06.30
Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу ІІІ Кодексу

06.31
Витрати, визначені відповідно до статті 147 розділу ІІІ Кодексу, по операціях із землею та її капітальним поліпшенням


06.32
Витрати на операції оренди/лізингу

06.33


Продовження додатка ІВ

1

2

3

Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та не включених до витрат до дати затвердження передавального акта06.34
Витрати у сумі, що становить 85 відсотків вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус


06.35 ВО
Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, понесені (нараховані) у зв’язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу у обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом


06.36
Нараховані на користь нерезидента роялті в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації послуг (робіт) за рік, що передує звітному


06.37
Витрати, понесені (нараховані) у зв’язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації послуг (робіт) за рік, що передує звітному06.38
Витрати платника податку, передбачені підпунктом 140.1.3 пункту 140.1 статті 140 розділу ІІІ Кодексу


06.39
Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,-)


06.40
Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+,-)

06.41
Суми фактично повернутої поворотної фінансової допомоги

06.42
Врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+,-)

06.43 СБ
Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом ІІІ Кодексу прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат2


06.44
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Детальна розшифровка сум та назв витрат, зазначених у р. 06.44 цього додатка, надається платником податку в довільній формі.
Керівник платника податку


_________________
(підпис)
М. П._______________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер


__________________
(підпис)


_______________________
(ініціали, прізвище)