asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

Підпис працівника міліції, який провів огляд

Підписи: адмінарештованого________

Понятих: 1._____________

(підпис)

2.__________

(підпис)

(друкується на зворотному боці протоколу особистого огляду)
РОЗПИСКА

Вилучені при огляді речі, перераховані в цьому протоколі,

одержав ____________________________________________

«_____»_____________199__р.

(підпис)

Вилучені при огляді речі повернув_____________________________________________________

(посада, звання, прізвище) __199_р.

(підпис)

Додаток № З

до Положення про спеціальний приймальник

ЖУРНАЛ

обліку осіб, утримуваних у спеціальному приймальнику

Початий «_____»________________199_р.

Закінчений «_____»_______________199_р.


№ по порядку


Прізвище, ім'я, по батькові


Рік народження


Місце проживання


Місце роботи, навчання, ким працює


Коли затриманий, яким органом внутрішніх справ (день, місяць, години, хвилини)


Коли і 'на який строк підданий адміністративному арешту


Число, години, хвилини вміщення у спеціальний приймальник


Число, години, хвилини звільнення із спеціального приймальника

Вартість утримання і харчування сплачена (сума і дата сплати)


Примітка


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Додаток № 4

до Положення про спеціальний приймальник

ВІДОМІСТЬ

на видачу продуктів харчування особам, утримуваним у спеціальному приймальнику при______________________________________________

(найменування органу внутрішніх справ)

на «_____»_______________________199___р.


№ по порядку

П.І.Б.

Найменування продуктів

Вартість

Вартість Підпис арештованого про одержання

хліб

Перша справа

Друга справа

цукор

чай
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Додаток № 5

до Положення про спеціальний приймальник

ПРАВИЛА

утримання осіб, підданих адміністративному арешту,

у спеціальних приймальниках при органах

внутрішніх справ

I. Загальні положення.

1.1. Особи, доставлені у спеціальний приймальник для відбуття адміністративного арешту, підлягають медичному огляду і проходять санітарну обробку. При необхідності во­ни фотографуються і дактилоскопуються.

1.2. Адмінарештовані утримуються в замкнених на замки камерах і перебувають під постійною охороною. На прогу­лянку вони не виводяться.

1.3. Настільні ігри особам, утримуваним у спеціальному приймальнику, не видаютьсят

1.4. До утримуваних у спеціальному приймальнику осіб можуть застосовуватись наручники або зв'язування, якщо вони чинять опір працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони можуть завдати шкоди оточуючим або собі.

1.5. За призначенням адміністрації спеціального прий­мальника піддані арешту особи можуть направлятись на фізичні роботи. Для них встановлюється 8-годинний робо­чий день.

1.6. Адміністративні арештовані забезпечуються харчу­ванням у відповідності із встановленими нормами.

1.7. З адмінарештованих за кожну добу перебування у спецприймальнику стягується в безспірному порядку вар­тість харчування і утримання у розмірі, встановленому міс­цевими органами влади.

II. Основні обов'язки адмінарештованих, які утримують­ся у спеціальному приймальнику

2.1. Адмінарештовані зобов'язані:

— точно дотримуватись встановленого у спеціальному приймальнику порядку, санітарно-гігієнічних правил, вико­нувати законні вимоги його працівників;

— мати охайний зовнішній вигляд, постійно підтримува­ти чистоту в камері;

— бути ввічливими із працівниками спеціального прий­мальника, а також один з одним. Вставати при вході в ка­меру співробітників приймальника;

— дбайливо ставитися до державного майна;

— за призначенням адміністрації по черзі нести чергу­вання по камері;

— сумлінно ставитись до виконання фізичної роботи, до­держуватись правил техніки безпеки і протипожежного ре­жиму.

2.2. Черговий по камері зобов'язаний:

а) стежити за додержанням чистоти в камері, підмітати і мити підлогу, а також мити бачок для питної води;

б) одержувати для адмінарештованих посуд, стежити за цілістю камерного інвентарю, устаткування та іншого май­на;

в) стежити за необхідним освітленням у камері у вечір­ній і нічний часи;

г) виносити, спорожняти, чистити і дезінфікувати сані­тарний бачок, прибирати туалет.

III. Права осіб, утримуваних у спеціальному приймаль­нику.

3.1. Адмінарештовані мають право:

а) одержувати харчування та матеріально-побутове за­безпечення за встановленими нормами;

б) мати спальне місце;

в) подавати через адміністрацію спецприймальника зая­ви і скарги;

г) читати газети, журнали;

д) користуватись власним одягом за сезоном, мати при собі рушник довжиною не більше ніж 50 см, мило, зубну щітку, зубний порошок або зубну пасту, гребінець, носові хусточки, окуляри чи пенсне, протези чи милиці (інвалідам), медикаменти та інші лікарські засоби, дозволені медичним працівником.

Перераховані речі та предмети адмінарештовані можуть одержати через своїх родичів;

е) зберігати при собі квитанції на здані гроші, цінності та речі.

IV. Адмінарештованим забороняється:

4.1. Порушувати встановлений порядок і тишу в камері та інших приміщеннях спеціального приймальника, вступа­ти в суперечку із його працівниками.

4.2. Кричати, викидати що-небудь із камер, вилізати на підвіконня, висовуватися у кватирку, затуляти «вічко» две­рей.

4.3. Робити будь-які надписи і помітки на стінах, а та­кож на предметах і речах, що знаходяться у камері.

4.4. Мати при собі гроші і заборонені для зберігання ре­чі; вживати спиртні напої або наркотичні засоби; мати або виготовляти карти, займатися азартними іграми; обмінюва­ти між собою речі і продавати їх.

4.5. Вести листування, одержувати передачі і посилки, грошові перекази, купувати продукти харчування.

Додаток № 6

до Положення про спеціальний приймальник

ПОРЯДОК

застосування спеціальних засобів і заходів фізичного впливу в спеціальних установах міліції

1. Правовою основою застосування спеціальних засобів і заходів фізичного впливу в спеціальних установах міліції є Закон України «Про міліцію» та «Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні», затверджені постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 27 лютого 1991 року № 49.

2. Особовий склад спеціальних установ міліції, якщо за­ходи припинення правопорушень, подолання протидії закон­ним вимогам її працівників не забезпечили виконання по­кладених на них обов'язків має право застосовувати заходи фізичного впливу, та спеціальні засоби до правопорушників для:

2.1. Захисту громадян і самозахисту від нападу та ін­ших дій, що створюють загрозу їхньому життю або здо­ров'ю.

2.2. Припинення масових безпорядків і групових пору­шень громадського порядку.

2.3. Відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби спеціальних установ міліції, або їх звільнення у разі захоплення.

2.4. Затримання і доставки в міліцію або інші службові приміщення осіб, які вчинили правопорушення під час утри­мання в спеціальних установах міліції, якщо зазначені ви­ще особи чинять опір працівникам міліції, або якщо є під­стави вважати, що вони можуть завдати шкоди оточуючим чи собі.

2.5. Припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які виконують обов'язки в приміщеннях або на те­риторії спеціальних установ міліції.

2.6. Звільнення заложників.

3. Заходами фізичного впливу є прийоми рукопашного бою.

4. Спеціальними засобами, що застосовуються в спеці­альних установах міліції, є:

а) засоби зв'язування;

б) наручники;

в) гумові кийки;

г) сльозоточиві речовини;

д) пристрої для відкриття приміщень і примусової зу­пинки транспорту;

є) засоби індивідуального захисту.

За рішенням начальника відділу (управління) внутріш­ніх справ, при якому діє спеціальна установа міліції, або його заступника для виконання покладених на міліцію обо­в'язків можуть бути застосовані і інші спеціальні засоби, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України.

5. Застосуванню, заходів фізичного впливу і спеціальних засобів 'повинно передувати попередження про намір їх ви­користання, зроблене голосом або через підсилювач мови, крім випадків, коли виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції, та звільнен­ня заложників.

6. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення і особи (осіб) пра­вопорушника (ків).

7. Зв'язування утримуваних в спеціальних установах осіб здійснюється м'ягкими ременями в окремому приміщен­ні (камері), за станом здоров'я і поведінкою порушника за­безпечується постійний нагляд.

8. Безперервне утримування в зв'язаному стані або в на­ручниках не може продовжуватись більше ніж 2 години. Після п'ятнадцятихвилинної перерви в разі необхідності за­значені засоби можуть бути застосовані знову.

При зв'язуванні і застосуванні наручників руки поруш­ника повинні знаходитися в положенні за спиною. Зв'язу­вання ніг здійснюється окремо. Дозволяється прив'язування рук і ніг такої особи до ліжка (топчана) в положенні лежа­чи на животі.

Категорично забороняється зв'язування рук і ніг разом (в положенні так званої «ластівки»).

9. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу і спеціальні засоби до вагітних жінок, осіб похилого віку або з явними ознаками інвалідності та неповнолітніх, крім ви­падків вчинення ними нападу, що загрожує життю і здоро­в'ю людей, працівників міліції, або збройного нападу чи „збройного опору.

10. Працівник, який застосував фізичну силу або спеці­альні засоби, доповідає про це письмовим рапортом своєму безпосередньому начальнику. В рапорті вказується, коли, де, проти кого, за яких обставин, протягом якого часу застосову­валися спеціальні засоби чи заходи фізичного впливу і на­слідки їх застосування.

11. Особам, яким заподіяні тілесні ушкодження, або зав­дано шкоди їх здоров'ю надається невідкладна медична допо­мога, а в разі необхідності вони негайно направляються в лі­кувальні заклади.

Додаток № 7

до Положення про спеціальний приймальник

КНИГА

обліку використання на фізичних роботах осіб, утримуваних у спеціальному приймальнику

Почата «____»_______________199__р.

Закінчена «____»_______________199__р.Дата

Прізвище, ініціали адмінарештованих

Найменування організації, в якій працювали адмінарештовані

Час (години, хвилини)

Підпис

Примітка

виводу адмінарештованих на роботу

повернення адмінарештованих з роботи

відповідальної особи за прийом адмінарештованих

Чергового по прий­мальнику за прийом повернених з роботи адмінарештованих

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток № 8

до Положення про спеціальний, приймальник

Штамп спеціального приймальника

ДОВІДКА

Видана____________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

про те, що він (вона) у період з______ по_______ 199__р.

відбував (ла) адміністративний арешт у__________________________________

(назва спецприймальника)

згідно з ______________________________________ :

(постанова народного судді)

Начальник спеціального приймальника при___________________________________

(найменування органу внутрішніх справ)

Підпис ______________

(прізвище)

„____” ____________199_р.


<< предыдущая страница