asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

V. Звільнення адмінарештованих із спеціального прий­мальника.

5.1. Адмінарештовані звільняються із спеціального прий­мальника після відбуття строку адмінарешту, встановленого постановою народного судді.

5.2. Звільненим повертаються під розписку всі вилучені у них при поміщені в спеціальний приймальник цінності, доку­менти, речі і предмети, за винятком предметів, документів і речей, які вони зберігали незаконно. Вилучення предметів, речей і документів, що зберігалися незаконно, оформляєть­ся протоколом у присутності понятих.

5.3. Відносно осіб, які незаконно зберігали вогнепальну зброю, вибухові речовини, а також сильнодіючі або отруйні речовини, органом внутрішніх справ вирішується питання про їх відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.4. При звільненні особи, яка відбувала адміністративний арешт, видається довідка (додаток № 8).

5.5. Адміністрація спеціального-приймальника зобов'язана проводити з адмінарештованими профілактичні бесіди, під час яких роз'яснює необхідність припинення антигромад­ської поведінки, ознайомлює із законодавством про відпові­дальність за порушення громадського порядку.

VI. Обов'язки працівників спеціального приймальника.

6.1. Співробітники спеціального приймальника несуть особисту відповідальність за дотримання законності і вико­нання цього Положення. Вони повинні бути витриманими і уважними в стосунках з адмінарештованими.

6.2. Начальник спеціального приймальника підпорядкову­ється начальнику органа внутрішніх справ, при якому орга­нізовується приймальник. Він несе відповідальність за орга­нізацію роботи спеціального приймальника, стан дисциплі­ни і службової підготовки особового складу, дотримання за­конності працівниками приймальника.

Начальник спеціального приймальника зобов'язаний:

а) контролювати виконання підлеглими йому працівника­ми обов'язків, визначених цим Положенням, планувати робо­ту приймальника;

б) організовувати і особисто проводити із співробітника­ми спеціального приймальника виховну роботу, службову, бо­йову і фізичну підготовку, інструктажі нарядів, контролювати несення ними служби;

в) брати участь у розробці і проведенні органом внутріш­ніх справ, при якому утворений спецприймальник, заходів щодо посилення боротьби з правопорушеннями;

г) аналізувати стан роботи спеціального приймальника, ,за результатами аналізу вносити керівництву органу внут­рішніх справ пропозиції щодо посилення боротьби з хуліган­ством, пияцтвом у громадських місцях та іншими правопо­рушеннями;

д) організовувати та забезпечувати охорону арештова­них, додержання ними встановленого режиму утримання;

е) розробляти і здійснювати заходи щодо трудового ви­користання адмінарештованих;

є) забезпечувати харчування осіб, які утримуються, від­повідно до встановленої норми;

ж) контролювати правильність і повноту оформлення ма­теріалів на порушників режиму утримання, а також своєчас­ність направлення цих матеріалів начальнику органу внут­рішніх справ;

з) після відбуття адмінарештованими строку покарання забезпечувати направлення за місцем їх роботи, навчання, в орган соціального забезпечення чи судовому виконавцю ра­хунків про стягнення вартості утримання і харчування за час адміністративного арешту; домагатися своєчасного перера­хування цих коштів у відповідний бюджет;

й) проводити с особами, які утримуються в спеціальному приймальнику, індивідуальні бесіди, направлені на припи­нення ними антигромадської поведінки;

і) розглядати у встановлені строки скарги, листи і заяви адмінарештованих та інших громадян; скарги і заяви, адре­совані прокурору, прогляданню не підлягають і направляють­ся за адресою протягом 24 годин з часу їх подання. Всі інші скарги та заяви начальником спецприймальника після роз­гляду направляються за призначенням у порядку, вста­новленому законом; скарги на дії адміністрації спеціального приймальника доповідаються начальнику органу внутрішніх справ, при якому утворена ця установа;

ї) забезпечувати додержання штатної та фінансової дис­ципліни, збереження коштів і матеріальних цінностей та сво­єчасне подання звітності;

й) організовувати правильне використання і ремонт авто­транспорту та іншого майна;

к) розробляти кошторис на утримання спеціального прий­мальника, забезпечувати постачання його необхідним інвен­тарем, вживати заходів до ремонту приміщень і підтримання в них встановленого порядку.

6.3. Черговий по спеціальному приймальнику підпорядко­вується начальнику спеціального приймальника. Він керує роботою чергового наряду, а під час відсутності начальника спецприймальника відповідає за діяльність цієї установи.

Черговий зобов'язаний:

а) проводити реєстрацію і облік осіб, доставлених у спе­ціальний приймальник для відбуття адміністративного ареш­ту, при необхідності здійснювати фотографування і дактило­скопію адмінарештованих, розподіляти їх по камерах, при­значати серед них чергових; забезпечувати збереження ре­чей, грошей, документів і цінностей, що належать особам, утримуваним у спецприймальнику, та видавати їх при звіль­ненні;

б) своєчасно забезпечувати медичний огляд, санітарну обробку адмінарештованих, а також їх харчування і поста­чання кип'яченою водою;

в) перевіряти наявність адмінарештованих, стан камер, справність запорів, забезпечувати додержання встановлено­го для них режиму утримання; у невідкладних випадках переводити злісних порушників в окрему камеру і встановлю­вати за ними посилений нагляд; інформувати заступаючий на службу наряд про порушників режиму, а також про адмінарештованих, поведінка яких потребує посиленого на­гляду.

г) інформувати медичного працівника про хворих осіб, а у його відсутності викликати до них швидку медичну допо­могу; вживати заходів щодо виключення можливості скоєння самогубства або заподіяння тілесних ушкоджень у приміщен­ні спеціального приймальника; негайно доповідати началь­нику спецприймальника, а у його відсутності — черговому по органу внутрішніх справ про всі надзвичайні події;

д) інструктувати особовий склад чергового наряду, конт­ролювати його службу; вимагати від наряду чіткого вико­нання службових обов'язків, додержання правил носіння встановленої форми одягу, ввічливого ставлення до адмін­арештованих;

е) перевіряти при необхідності за оперативними обліками осіб, які утримуються в спеціальному приймальнику, а та­кож їх предмети і речі, що мають номерні або> інші індивіду­альні прикмети;

є) слідкувати за справністю засобів сигналізації, зв'язку і постового устаткування, водопровідної і каналізаційної ме­реж, електричного і газового обладнання;

ж) своєчасно доповідати начальнику спеціального прий­мальника про всі скарги і заяви осіб, які утримуються в приймальнику, вживати щодо них необхідні заходи. Для на­писання скарг, заяв, листів надавати арештованим письмове приладдя;

з) забезпечувати підготовку адмінарештованих для виво­ду на роботу і здійснювати їх прийом та особистий огляд після повернення в спеціальний приймальник.

й) при звільненні із спеціального приймальника видавати громадянам довідки встановленого зразка і проводити з утримуваними коротку профілактичну бесіду по недопущенню ними правопорушень;

і) вести і зберігати документацію чергової частини.

6.4. Інспектор по працевлаштуванню підпорядковується начальнику спеціального приймальника. Він зобов'язаний:

а) безпосередньо організовувати використання арештова­них на роботах за договорами та у спеціальному приймаль­нику;

б) контролювати організацію праці арештованих на ро­бочих місцях;

в) розглядати наряди на виконання робіт, перевіряти пра­вильність розцінок і обсягу виконаної роботи;

г) вести книгу обліку використання ;на фізичних роботах осіб, утримуваних у спеціальному приймальнику, а також облік виконання норм виробітку; щомісячно складати звіт про трудове використання арештованих;

д) оформляти акти, за встановленою формою, при не­щасних випадках з арештованими на робочих об'єктах разом із представниками підприємств (будов), організацій.

6.5. Командир взводу (відділення) підпорядковується на­чальнику спеціального приймальника. Він зобов'язаний:

а) навчати і виховувати особливий склад взводу (відді­лення) у дусі сумлінного виконання службового обов'язку, суворого додержання дисципліни і законності;

б) здійснювати розстановку сил і засобів на поточну до­бу відповідно до рішень начальника спеціального приймаль­ника;

в) готувати особовий склад до несення служби, слідкува­ти за додержанням міліціонерами правил носіння форменого одягу; інструктувати підлеглих перед заступанням на службу;

г) перевіряти службу нарядів і на місці усувати виявлені недоліки, проводити підміну міліціонерів для приймання їжі;

д) вести облік роботи особового складу взводу (відділен­ня) і щоденно підбивати підсумки їх служби; вносити про­позиції начальнику спеціального приймальника про надання міліціонерам вихідних днів і відпусток.

6.6. Постовий міліціонер по охороні камер підпорядкову­ється черговому по спеціальному приймальнику і командиру відділення. Він зобов'язаний:

а) при заступанні на пост приймати адмінарештованих, які утримуються в камерах;

б) вести постійний нагляд за адмінарештованими, забез­печувати додержання ними встановленого режиму утримання і правил внутрішнього розпорядку; вживати заходів до попе­редження з боку арештованих самогубств чи заподіяння ни­ми тілесних ушкоджень;

в) спільно із заступаючим міліціонером і черговим по. спеціальному приймальнику перевіряти стан камер, справ­ність вікон, підлоги, стелі, стін, інвентарю, провадити особис­тий огляд адмінарештованих та огляд їх речей;

г) перевіряти справність сигналізації і зв'язку;

д) слідкувати за освітленням камер;

є) негайно доповідати черговому по спеціальному прий­мальнику про спроби і наміри адмінарештованих скоїти вте­чу, вчинити безпорядок та інші порушення;

ж) у випадку захворювання адмінарештованого негайно повідомити про це медичного працівника і чергового по спе­ціальному приймальнику.

6.7. Міліціонер-черговий по контрольно-пропускному пунк­ту підпорядковується черговому по спеціальному приймаль­нику. Він зобов'язаний:

а) здійснювати пропускний режим у спеціальному прий­мальнику, не допускати самовільного виходу з території приймальника адмінарештованих і входу сторонніх осіб;

б) пропускати звільнених громадян через КПП за довід­ками встановленого зразка;

в) оглядати транспорт, який проходить через КПП, не до­пускати провозу в спеціальний приймальник заборонених предметів;

г) брати участь у прийомі та особистому огляді адмін­арештованих при їх поверненні з роботи.

6.8. Міліціонер, який супроводжує арештованих на фі­зичні роботи, підпорядковується інспектору з трудового ви­користання, черговому по спеціальному приймальнику і ко­мандиру відділення. Він зобов'язаний:

а) приймати за списком від чергового по спеціальному приймальнику адмінарештованих, конвоювати їх до місця роботи і назад, забезпечувати охорону арештованих на ро­бочому об'єкті;

б) забезпечувати виконання арештованими виробничого завдання;

в) доповідати рапортом про події на місці робіт, на шля­ху до них і назад, а також про ухилення арештованих від ви­конання виробничого завдання;

г) після повернення з робочого об'єкта здавати за спис­ком арештованих, а також наряд на виконання ними робіт черговому по спеціальному приймальнику;

д) брати участь в особистому огляді арештованих після повернення їх з роботи.

6.9. Лікар (фельдшер) підпорядковується начальнику спе­ціального приймальника, а у його відсутність — черговому по спеціальному приймальнику, несе відповідальність за медичне обслуговування осіб, які утримуються в спеціальному приймальнику.

Він зобов'язаний:

а) проводити медичний огляд адмінарештованих при по­міщенні їх до спеціального приймальника; .

б) стежити за станом здоров'я арештованих і надавати їм необхідну медичну допомогу; при різкому погіршенні стану хворого негайно викликати швидку або невідкладну медичну допомогу;

в) стежити за санітарним станом приміщень спеціально­го приймальника, а також за додержанням у них встановле­ного температурного режиму повітря, забезпечувати своєчас­не проведення санітарної обробки арештованих, їх одягу і речей; слідкувати за своєчасною помивкою утримуваних осіб і заміною їх постільної білизни, організацією харчування і якістю доставленої їжі;

г) бути присутнім при зв'язуванні арештованих, які беш­кетують і своїми діями можуть завдати шкоди оточуючим або собі, а також наглядати за станом їх здоров'я;

д) забезпечувати постачання спеціального приймальника медикаментами;

е) здійснювати необхідні протиепідемічні заходи; є) вести встановлену медичну документацію.

6.10. Старший бухгалтер (бухгалтер) підпорядковується начальнику спеціального приймальника, виконує обов'язки і користується правами, встановленими Положенням про го­ловних бухгалтерів. Окрім цього він зобов'язаний:

а) вести облік осіб, яким після звільнення із спецприймальника виписуються рахунки на сплату сум за утримання і харчування;

б) стежити за додержанням строків сплати цих сум і сво­єчасним надходженням їх до відповідного бюджету;

в) при порушенні строків сплати і ухилення громадян від сплати грошових сум за утримання і харчування в спеціально­му приймальнику вживати необхідні заходи щодо примусово­го стягнення належних сум в установленому законом порядку.

6.11. Функціональні обов'язки інших працівників розроб­ляються начальником спеціального приймальника і затверд­жуються начальником органу внутрішніх справ, при якому організовано цю установу.

Головне управління охорони громадського порядку МВС України
Додаток № 1

до Положення про спеціальний приймальник

РАХУНОК №

Спеціальний приймальник для адмінарештованих, при Уп­равлінні (відділі) внутрішніх справ__________

(область місто) 199 _ р.

Прізвище ___________ ім'я_________ по батькові.

Рік народження ________Місце народження ___

Місце проживання __

Місце роботи і адреса

Згідно з рішенням

від «____»___________ 199__р. №_

Вам пропонується оплатити______. крб._______коп. за хар­чування і утримування в спеціальному приймальнику із роз­рахунку _______ крб. за добу адмінарешту. Гроші необхідно

внести безпосередньо в спеціальний приймальник або на по­точний рахунок №_________ в.____.__________:____________

(найменування установи, банку)

При несплаті у 15-денний строк заборгованість стягується у примусовому порядку.

Начальник спеціального приймальника

(підпис)

М. П.

Рахунок отримав

(підпис)

Додаток № 2

до Положення про спеціальний приймальник

ПРОТОКОЛ

особистого огляду і огляду речей

19____року___________ місяця _______ дня

Я,_________________;_____________________________

(посада, звання, прізвище, ініціали працівника міліції)

у присутності понятих:

1.____________________, проживає за адресою: _____

(прізвище, ініціали)

тел. №______________

  1. ________________ проживає за адресою:

(прізвище, ініціали)

тел.

провів особистий огляд і огляд речей адмінарештованого.

(прізвище, ім'я, по батькові)

При огляді виявлено, вилучено і прийнято на зберігання наступне:

1.__________________________________________________

2. _________________________________________________

з. _______________________________________

4.__________________________________________________

5.__________________________________________________

6. ________________________________________________
При поміщенні в камеру адмінарештований був одяг­нений: _______________________________________________<< предыдущая страница   следующая страница >>