asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

ДОДАТОК

до наказу МВС України

від 18.09.1992 р. № 552

положення

про спеціальний приймальник при органі внутрішніх справ для утримання осіб, підданих

адміністративному арешту

1. Загальні положення.

1.1. Спеціальний приймальник є установою міліції, що ви­конує функції по утриманню осіб, підданих адміністратив­ному арешту2. Він утворюється, реорганізується, ліквідуєть­ся рішенням Ради Міністрів Республіки Крим, обласної, Ки­ївської і Севастопольської міської державної адміністрації для обслуговування одного або декількох органів внутріш­ніх справ. Створення спеціального приймальника можливе при наявності приміщень, що відповідають відомчим, буді­вельним і санітарно-гігієнічним нормам, вимогам протипо­жежної безпеки. На приміщенні спеціального приймальника встановлюється відповідна вивіска.

1.2. Штати спеціального приймальника затверджуються начальником управління внутрішніх справ Республіки Крим, областей, ГУВС міста Києва і УВС міста Севастополя згідно з типовим штатом цієї установи у межах чисельності праців­ників і фонду заробітної плати, встановлених органами уп­равління, що прийняли рішення про створення спеціального приймальника (Додаток № 9).

1.3. Витрати по утриманню спеціального приймальника здійснюються за рахунок бюджетів місцевих Рад народних депутатів.

Кошторис на витрати, а також бухгалтерська звітність подаються у Раду Міністрів Республіки Крим, обласну, Київську і. Севастопольську міську державну адміністрацію за формами і в терміни, передбачені діючими правилами обліку і звітності. У кінці кожного року всі кошти з рахунку спеці­ального приймальника знімаються і зараховуються до -міс­цевого бюджету.

1.4. Спеціальний приймальник є юридичною особою, має гербову печатку із своїм найменуванням і здійснює грошові операції через поточні рахунки в установі Національного банку України або централізовану бухгалтерію УВС.

1.5. Місцеві органи влади та управління надають спеці­альному приймальнику безкоштовно відповідні службові приміщення, автотранспорт, засоби зв'язку, інвентар та об­ладнання і несуть витрати по їх утриманню.

1.6. У спеціальному приймальнику обладнуються, як мі­німум, такі приміщення:

а) камери для окремого утримання чоловіків та жінок;

б) ізолятори для окремого утримання заново доставле­них осіб, які не пройшли санітарної обробки, для хворих і осіб; підозрілих на інфекційні хвороби;

в) кімнати для чергового, начальника спецприймальника, інспекторів, медпрацівника, канцелярії, прийняття їжі з обладнанням для миття і зберігання посуду, відпочинку, а також туалету;

г) санітарний пропускник з душовою і дезинфекційною камерою, сушилка, приміщення для підігрівання і прийнят­тя їжі, миття і зберігання посуду, зберігання особистих речей адмінарештованих і інших господарських предметів, санітар­ний вузол; окремі кімнати для зберігання чистої та брудної білизни.

Спеціальний приймальник повинен мати внутрішній обго­роджений двір. Для здійснення пропускного режиму в прий­мальнику з лімітом на 50 і більше місць обладнується конт­рольно-пропускний пункт.

1.7. Керівництво спеціальним приймальником і контроль за його діяльністю здійснює орган внутрішніх справ, при якому він утворений, управління (відділ) охорони громад­ського порядку УВС, УВСТ.

1.8. Проведення оперативно-розшукової роботи серед осіб, які утримуються в спеціальному приймальнику, здійс­нюється працівниками карного розшуку спецприймальника та відповідних органів внутрішніх справ.

1.9. Контроль за санітарним станом спеціального прий­мальника здійснює медична- служба УВС. Безпосереднє медично-санітарне обслуговування осіб, які утримуються в спецприймальнику, здійснюється штатним персоналом цих закладів, або працівниками місцевих органів охорони здоро­в'я за договорами.

1.10. Контроль за фінансово-господарською діяльністю, організація бухгалтерського обліку і звітності, а також про­ведення ревізій у спеціальному приймальнику покладаються на відповідні служби УВС.

1.11. З адмінарештованих стягується вартість за утриман­ня і харчування в розмірах, встановлених органами, що прийняли рішення про утворення спецприймальника з ураху­ванням зміни роздрібних цін на предмети матеріально-тех­нічного забезпечення, а також продукти в закладах громад­ського харчування. Примусове стягнення визначеної суми здійснюється за рахунками спецприймальника (додаток № 1) в строк, що не перевищує давність позову, встановлену цивільним законодавством України.

Списання нестягнутих сум за утримування і харчування з неплатіжоздатних боржників та інших осіб, з яких немож­ливо стягнути плату здійснюється, як виняток, один раз на квартал за висновком начальника спеціального приймальни­ка, узгодженого з відповідним фінансовим органом місцевої державної адміністрації.

Примітка: В органах внутрішніх справ, де утворення спеціальних приймальників недоцільне, особи, піддані адміністративному арешту, утримуються в ізоляторах для тимчасового утримання затриманих і ув'язнених під варту осіб (ІТУ). Для цього в ІТУ виділяються спеціальні камери, обладнані належним чином. На адмінарештованих, що утримуються в ІТУ, в повному обсязі розповсюджуються всі вимоги щодо режиму і умов утримання, передбачених цим Положенням.

1.12. Спеціальний приймальник діє на основі суворого дотримання законності, інтересів суспільства, прав і свобод громадян. У своїй роботі він керується Законом України «Про міліцію», іншими законодавчими актами України, Ука­зами Президента України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевої державної адміністра­ції, місцевого та регіонального самоврядування, нормативни­ми актами МВС України, .УВС Республіки Крим, УВС об­ластей, УВС м. Києва та УВС м. Севастополя, а також цим Положенням.

II. Прийом і реєстрація осіб, підданих адміністративному арешту.

2. Спеціальний приймальник приймає адмінарештованих цілодобово при наявності таких документів:

а) постанови народного судді про адміністративний арешт, ним підписаної і скріпленої печаткою народного суду;

б) протоколу особистого обшуку з вилученими цінностями і предметами;

в) документу, що посвідчує особу адмінарештованого.

2.2. Черговий по спеціальному приймальнику при прийомі арештованих звіряє відповідність запису в постанові народ­ного судді про адміністративний арешт з даними про особу доставленого і перевіряє наявність речей, перерахованих у протоколі особистого обшуку.

2.3. Кожний доставлений арештований опитується про стан здоров'я. Особи, доставлені з ознаками хвороби, огля­даються медичним працівником і за його висновком помі­щаються в ізолятор, а при необхідності надання кваліфіко­ваної медичної допомоги направляються у відповідні ліку­вальні заклади органів охорони здоров'я.

Адміністрація спеціального приймальника про поміщення адмінарештованих у лікувальні заклади негайно сповіщає прокурора і -народного суддю, а також близьких родичів. Піс­ля одужання адміністрація спецприймальника вживає захо­дів до їх поміщення у приймальник для відбуття адмінареш-ту, якщо не поступить інше рішення народного судді.

2.4. Перед поміщенням у камеру провадиться особистий огляд кожного арештованого двома співробітниками спеці­ального приймальника тієї ж статі. Огляд жінок провадиться співробітницями спеціального приймальника або запрошени­ми жінками після відповідного їх інструктажу.

2.5. Під час огляду підлягають вилученню:

а) зброя, вибухові, отруйні і наркотичні речовини;

б) гроші, цінні папери, ювелірні вироби;

в) перець, сіль, спиртні напої, чай, тютюнові вироби і сірники;

г) медикаменти та інші лікарські засоби, не дозволені медичними працівниками для вживання;

д) шарфи, пояси, ремені, шнурки;

е) скляний посуд, колючі, ріжучі предмети; є) документи;

ж) продукти харчування;

Про проведений огляд складається протокол (додаток № 2). Вилучені цінності і предмети детально описуються з відображенням характерних прикмет, номерів.

Предмети, цінності і документи, що були вилучені на час утримання адмінарештованого, зберігаються у спеціальному приймальнику в металевих шафах, ключі від яких знаходять­ся у чергового по приймальнику. Копія квитанції на вилуче­ні предмети, цінності і документи видається на руки арешто­ваному.

2.6. Особи, доставлені в спеціальний приймальник, реєст­руються в журналі (додаток № 3).

При наявності підстав підозрювати адмінарештованого у скоєнні злочину або його розшуку, а також в інших необхід­них випадках з таких осіб знімаються відбитки пальців і во­ни фотографуються. Дактокартка з фотокарткою в добовий строк передається в експертно-криміналістичний відділ для перевірки.

2.7. На кожного арештованого, поміщеного в спеціальний приймальник, ведеться справа, в якій зосереджуються по­станова народного судді про адмінарешт, протокол огляду та інші матеріали, що характеризують цю особу.

Справи адмінарештованих зберігаються 3 роки і знищу­ються в порядку, встановленому відповідним наказом МВС України.

ІІІ. Режим утримання, основні обов'язки і права осіб, підданих адміністративному арешту

3.1. Адмінарештовані, поміщені в спеціальний приймаль­ник, повинні утримуватись у зачинених на замки камерах під постійною охороною і наглядом, чоловіки — окремо, від жінок.

Хворі активною формою туберкульозу легенів, СНІД, ве­неричними та іншими інфекційними хворобами ізолюються від решти арештованих. При необхідності встановлення, на­явності цих захворювань, арештовані направляються на ме­дичне обстеження у лікувальні заклади.

3.2, Особи, які поступили в спеціальний приймальник, підлягають санітарній обробці.

За висновком медичного працівника в адмінарештованих чоловіків проводиться стрижка волосся, про що робиться відмітка у справі, а у жінок — обробка протипедикульозними речовинами з послідуючим миттям волосся.

При відсутності в спеціальному приймальнику санітарно­го пропускника, санітарна обробка арештованих провадиться в міських (селищних) санітарних пунктах або лазнях. Один раз на сім днів здійснюється помивка утримуваних осіб із заміною їх постільної білизни.

3.3. Кожний адмінарештований забезпечується індивіду­альним спальним місцем (напівм'який топчан або ліжко). Йому видається матрац, подушка з чохлом, ковдра, постіль­на білизна, рушник. Утримувані особи можуть користувати­ся власними туалетними речами, настільні ігри їм не вида­ються.

Норма площі на одну особу встановлюється в розмірі не менше ніж 2,5 квадратних метри.

3.4. Камери спеціального приймальника обладнуються відповідно до вимог, що пред'являються до камер поперед­нього ув'язнення.

У дверях камер обладнуються оглядові отвори. Пости по охороні арештованих обладнуються звуковою попереджу­вальною сигналізацією, прилади якої розташовуються в кім­наті чергового по приймальнику.

3.5. Працівникам міліції, призначеним у наряд для охо­рони осіб підданих адміністративному арешту, зброя не ви­дається. При затриманні особи, що вчинила втечу із спеці­ального приймальника, зброя не застосовується.

3.6. Адмінарештованим гаряча їжа видається три рази на день за нормою № 3 згідно з наказом МВС України від 14.07.92 р. № 421. Продукти харчування адмінарештованим видаються по відомості (додаток № 4).

Для забезпечення осіб, утримуваних у спеціальному приймальнику, гарячою їжею адміністрація приймальника складає договір з підприємством громадського харчування на приготування їжі. Виходячи із встановленої норми, у до­говорі передбачається приблизний асортимент страв, вартість денного раціону, визначається націнка на продукти і порядок розрахунку за харчування.

3.7. Особи, утримувані в спеціальному приймальнику, зо­бов'язані виконувати встановлені цим Положенням правила поведінки і розпорядок дня, затверджений начальником ор­гану внутрішніх справ.

Правила (додаток № 5) і розпорядок дня вивішуються на видному місці. З ними повинен бути ознайомлений кожний арештований перед поміщенням у камеру.

3.8. Адмінарештовані мають право:

а) одержувати харчування і матеріально-побутове забез­печення за встановленими нормами;

б) подавати через адміністрацію приймальника заяви і скарги; .

в) читати газети, журнали;

г) користуватися власним одягом за сезоном.

Адмінарештованим дозволяється мати при собі рушник довжиною не більш 50 см, мило, зубну щітку, зубний поро­шок або зубну пасту, гребінець, носові хустинки, окуляри або пенсне, протези або милиці (інвалідам), медикаменти та інші лікарські засоби, дозволені медичним працівником. Пе­рераховані речі і предмети арештовані можуть отримати від своїх родичів, або купити через адміністрацію приймальника. Відпускати їх додому за особистими речами забороняється.

Адмінарештованим дозволяється також зберігати при со­бі копії квитанції на здані або вилучені гроші, цінності і речі.

Для зберігання предметів туалету обладнуються шафи або полиці в спеціально відведених місцях поза камерами.

3.9. Адмінарештованим забороняється:

а) порушувати встановлений порядок і тишу в камерах та інших приміщеннях спеціального приймальника, вступати в суперечки із працівниками приймальника;

б) псувати речі приймальника, робити будь-які надписи на стінах, а також на предметах і речах, що знаходяться у приймальнику;

в) мати при собі гроші і заборонені для зберігання пред­мети;

г) вживати спиртні напої і наркотичні засоби;

д) мати або виготовляти гральні карти, займатися азарт­ними іграми;

е) вести листування, отримувати передачі і посилки (ок­рім речей особистого туалету), грошові перекази, купувати продукти харчування.

3.10. До адмінарештованих, які чинять опір працівникам міліції, або якщо є підстави вважати, що вони можуть зав­дати шкоди оточуючим чи собі, застосовуються наручники або зв'язування на строк не більше двох годин. Зв'язування здійснюється засобами, що виключають можливість заподіяння арештованому тілесних ушкоджень (Додаток № 6).

Застосування наручників або зв'язування проводиться за розпорядженням начальника органу внутрішніх справ, спе­ціального приймальника або їх заступників, а в разі їх відсутності — чергового по приймальнику, органу внутрішніх справ.

Про кожний випадок застосування наручників або зв'язу­вання черговий доводить письмовим рапортом до відома на­чальника спецприймальника, в якому вказуються підстави і час застосування цих засобів.

Особи, до яких застосовані наручники або зв'язування, повинні перебувати під постійним наглядом чергового наряду та медпрацівника.

3.11. За навмисне пошкодження інвентаря, обладнання чи іншого майна арештовані несуть матеріальну відповідаль­ність у розмірі нанесеного збитку. Про розмір нанесеного збитку складається акт. Стягнення матеріального збитку з цих осіб здійснюється в загальнопозовому порядку.

IV. Використання осіб, підданих адміністративному ареш­ту, на фізичних роботах

4.1. Організація залучення адмінарештованих до праці покладена на місцеві органи влади, які визначають перелік підприємств, організацій, де вони мають працювати.

4.2. Адмінарештовані, за їх згодою, використовуються на фізичних роботах на промислових підприємствах, будовах, у радгоспах і колгоспах, інших організаціях за заявками ке­рівників цих підприємств і організацій.

4.3. Оплата праці адмінарештованих на фіз-ичних роботах провадиться згідно договору, що укладається приймальни­ком із господарськими органами, за фактично виконаний об'єм роботи згідно з нормами і розцінками, діючими у від­повідних галузях народного господарства, або за почасовими тарифними ставками.

4.4. Кошти, що надходять від підприємств і організацій за роботи, виконані адмінарештованими, зараховуються в бюджет відповідних місцевих Рад народних депутатів.

4.5. Адміністрація спеціальних приймальників може за­лучати адмінарештованих до роботи по благоустрою і по­кращанню побутових умов цих закладів.

4.6. Праця адмінарештованих організується з додержан­ням правил техніки безпеки і охорони праці. Для них вста­новлюється 8-годинний робочий день. Заробітна плата адмінарештованим не виплачується.

4.7. Адмінарештовані виводяться на фізичні роботи тіль­ки у супроводі міліціонерів. У разі втечі адмінарештованого з місця роботи адміністрація спеціального приймальника вживає заходів до встановлення його місця перебування. Одночасно по кожному випадку втечі адмінарештованого повідомляється орган внутрішніх справ, який готував матері­али про притягнення його до відповідальності, і орган за місцем проживання втікача. При встановленні втікача він повертається в спеціальний приймальник.

4.8. Вивід адмінарештованих на роботу і контроль за сво­єчасним їх поверненням здійснюється черговим по спеціаль­ному приймальнику, органу внутрішніх справ.

Облік осіб, які використовуються на роботах, ведеться в книзі обліку використання на фізичних роботах осіб, які ут­римуються в спеціальному приймальнику (додаток № 7).

4.9. Спеціальним одягом і взуттям особи, які виводяться на фізичні роботи, адміністрацією приймальника не -забезпе­чуються.

4.10. Про всі випадки несумлінного відношення адмін­арештованих до роботи працівник міліції, який забезпечує нагляд за ними, доповідає рапортом начальнику спеціально­го приймальника для вжиття відповідних заходів.следующая страница >>