asyan.org
добавить свой файл
1
ДОГОВІР ІПОТЕКИ № ___

м. _________ області.

Восьмого квітня дві тисячі восьмого року

Акціонерний банк “_______-Банк”, ідентифікаційний код ____, місцезнаходження: проспект _______, буд.___, м. Київ, 03049, Україна, що діє на підставі нової редакції Статуту, зареєстрованої Національним банком України ___2007 року за реєстраційним № __, який надалі по тексту цього договору іменується ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ, в особі Начальника ___відділення № 3 __філії АБ “__-Банк” _____________ (ідентифікаційний номер ______), паспорт серії ____№ _____, виданий _____РВ УМВС України в ____області _____2000 року, зареєстрований за адресою: ____, який діє на підставі Довіреності посвідченої Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу _____, за реєстраційним номером № ____від ______року, з однієї сторони, та Громадянин України – __________ (ідентифікаційний номер ______), який проживає за адресою: _____, надалі по тексту цього договору іменується ІПОТЕКОДАВЕЦЬ, який відповідно до Закону України “Про іпотеку” виступає Майновим поручителем щодо виконання зобов’язань Громадянки України – ___________ за Кредитним договором від 08 квітня 2008 року № ______, яка по тексту цього договору іменується ПОЗИЧАЛЬНИК, з другої сторони, які надалі по тексту цього договору іменуються разом СТОРОНИ, а окремо - СТОРОНА, уклали цей договір іпотеки, надалі по тексту - ДОГОВІР, про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах ДОГОВОРУ для забезпечення виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ своїх зобов’язань за Кредитним договором № ___від 08 квітня 2008 року (змін та доповнень до нього, які будуть укладені між ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ та ПОЗИЧАЛЬНИКОМ в майбутньому, включаючи збільшення суми кредиту та/або збільшення процентної ставки за договором), що укладений між ПОЗИЧАЛЬНИКОМ та ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ, надалі по тексту – КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ передає в іпотеку ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме:

- КВАРТИРУ за номером 50 (п’ятдесят), що знаходиться у будинку за номером 87/3 (вісімдесят сім дріб три), розташованому по вулиці ________ в місті _______, яка складається з 4 (чотирьох) жилих кімнат жилою площею 75,4 (сімдесят п’ять цілих чотири десятих) кв.м., загальною площею 124,48 (сто двадцять чотири цілих сорок вісім сотих) кв.м., надалі по тексту - ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ;

1.2. Право власності ІПОТЕКОДАВЦЯ на ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ підтверджується: Витягом від 01.02.2008 року №____ з реєстру прав власності на нерухоме майно Комунального підприємства “___бюро технічної інвентаризації”, свідоцтвом серії ___№ ___про право власності на нерухоме майно, виданим 30 березня 2006 року Виконавчим комітетом ______міської ради на підставі рішення від 21 березня 2006 року № ___. Право власності ІПОТЕКОДАВЦЯ на ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ зареєстроване Комунальним підприємством “_____ бюро технічної інвентаризації” 07 квітня 2006 року, що підтверджується Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 07.04.2006 року № ____в книзі 5 номер запису ____.

1.3. Ринкова вартість ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ згідно звіту про незалежну оцінку ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ складеного 31 січня 2008 року експертом – оцінником _______ становить 552 560,00 гривень (П’ятсот п’ятдесят дві тисячі п’ятсот шістдесят гривень нуль копійок) гривень;

1.4. Заставна вартість ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ на момент укладення ДОГОВОРУ СТОРОНАМИ визначена в сумі 221 024,00 гривень (Двісті двадцять одна тисяча двадцять чотири гривень нуль копійок) гривень Без ПДВ;

1.5. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ засвідчує, що на момент укладення ДОГОВОРУ:

 • він має необхідну за чинним законодавством України дієздатність для укладення та виконання ДОГОВОРУ;

 • він має право на передачу в іпотеку ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ та його відчуження;

 • ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ нікому не відчужений, не обтяжений, під забороною (арештом), а також іпотекою, в тому числі податковою заставою, не перебуває, як внесок, до статутного капіталу юридичних осіб не внесений, не є предметом шлюбного контракту/договору, судового спору щодо нього немає, прав щодо нього у третіх осіб (за договором найму, оренди, тощо) немає;

 • ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ не підлягає вилученню, до нього не пред’явлені і не будуть пред’явлені майнові позови, пов’язані з його вилученням;

 • на ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ може бути звернено стягнення ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ;

 • в квартирі, що є ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ, немає осіб, які б проживали та були б прописані/зареєстровані за адресою ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ та мали б право на особистий сервітут, встановлений ст. 405 Цивільного кодексу України, окрім ІПОТЕКОДАВЦЯ та ПОЗИЧАЛЬНИКА.

1.6. ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ залишається у володінні та користуванні ІПОТЕКОДАВЦЯ.

1.7. Наступна іпотека ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ забороняється.

1.8. Обтяження ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ іпотекою реєструється за повідомленням ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ в державному реєстрі іпотек.

1.9. ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ є спільною сумісною власністю подружжя ІПОТЕКОДАВЦЯ (гр. _______ та _______), оскільки набутий ними під час зареєстрованого шлюбу. ІПОТЕКОДАВЦЕМ представлена письмова заява згода його дружини – гр.______, ідентифікаційний номер _______, на укладення ІПОТЕКОДАВЦЕМ цього ДОГОВОРУ, справжність підпису якої на цій заяві засвідчено _____, приватним нотаріусом нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № ___. Вищезазначені обставини та зміст цієї заяви доведені нотаріусом до відома представника ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ.
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ІПОТЕКОЮ

2.1. Іпотекою за ДОГОВОРОМ забезпечується виконання зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА за КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ по:

 • поверненню ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ суми кредиту в розмірі 30 000,00 доларів США (Тридцять тисяч доларів США нуль центів), з кінцевим терміном повернення не пізніше 08 квітня 2016 року, з дотриманням умов Графіка погашення кредиту, наведеному у Додатку №1 до КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ, або достроково у випадках, визначених КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ;

 • сплаті ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ процентів за користування кредитом за ставкою 12,8% (Дванадцять цілих вісім десятих) процентів річних в порядку, визначеному КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ;

 • сплаті ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ процентів за користування простроченою сумою кредиту за ставкою, визначеною в КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРІ в порядку, визначеному КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ;


 • сплаті ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ платежів за надані ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ ПОЗИЧАЛЬНИКУ послуги по обслуговуванню кредиту, згідно тарифів, визначених в Додатку № 1 до КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ;

 • сплаті ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого невиконанням зобов’язання за кожен день прострочення, у випадку прострочення ПОЗИЧАЛЬНИКОМ визначених КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ строків (термінів) повернення кредиту та/або строків (термінів) сплати процентів за користування кредитом;

 • сплаті ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ штрафів в розмірах та у випадках, визначених КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ;

 • відшкодуванню заподіяних ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ збитків в зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням ПОЗИЧАЛЬНИКОМ умов КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

3.1. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язується:

3.1.1. володіти та користуватися ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ відповідно до його цільового призначення, не припускати погіршення його стану та необґрунтованого зменшення вартості понад норми зносу, проводити поточний ремонт ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ;

3.1.2. вживати всіх необхідних заходів для збереження ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ;

3.1.3. без згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ оформленої в письмовій формі:

 • не розпоряджатись ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ у будь-який спосіб;

 • не обтяжувати ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ (зокрема, не передавати в спільну діяльність, лізинг, оренду, найом, користування тощо);

 • не проводити реконструкцію та перепланування ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ, не переводити його в не житловий фонд або не вчиняти будь-які інші дії, наслідком яких є зміна правового статусу ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ;

 • не реєструвати право проживання та/або місцезнаходження в житловому приміщенні, що є ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ, фізичних та юридичних осіб;

3.1.4. застрахувати за власний рахунок ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ на користь ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, на строк (термін) дії ДОГОВОРУ та на суму його заставної вартості визначеної в п.1.4 ДОГОВОРУ, від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування внаслідок дій третіх осіб, стихійних лих, вибухів, впливу вогню та води шляхом укладення договору страхування ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ між ІПОТЕКОДАВЦЕМ та страховою компанією погодженою ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ на користь ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ;

3.1.5. повідомляти ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ не пізніше наступного робочого дня з моменту настання будь-якої з нижчезазначених подій:

 • будь-які зміни, які відбулися або можуть статися з ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ, зокрема щодо вимог третіх осіб стосовно ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ;

 • знищення, пошкодження або псування ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ;

 • зміна прізвища або імені, адреси проживання, номерів контактних телефонів;

3.1.6. за першою вимогою ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ надавати вільний доступ представникам ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ для здійснення перевірок наявності, стану та умов збереження та використання ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ, а також документальні докази наявності, стану та умов його збереження та використання;

3.1.7. у випадку втрати, пошкодження, псування, погіршення стану, зменшення вартості ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ здійснити його відновлення або заміну іншим майном такої ж або більшої вартості за попереднім погодженням з ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ та в строк (термін) визначений ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ;

3.1.8. передати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ згідно акту прийому - передачі на строк (термін) дії ДОГОВОРУ оригінали та/або належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та технічного паспорту на ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ під час підписання ДОГОВОРУ;

3.1.9. відшкодувати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ у визначений ним строк (термін) всі витрати, понесені у зв’язку з вжиттям ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ заходів щодо збереження та/або страхування ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ.

3. 2. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ зобов’язується:

3.2.1. у разі виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ зобов’язань по КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ в повному обсязі, протягом 5 (п’яти) робочих днів, надати нотаріусу письмове повідомлення про зняття заборони на відчуження ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ та письмове повідомлення про вилучення запису з Державного реєстру іпотек і повернути ІПОТЕКОДАВЦЮ по акту прийому-передачі оригінали та/або належним чином засвідчені копії правовстановлювальних документів та технічну документацію на ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ.

3.3. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право:

3.3.1. у будь-який час протягом дії ДОГОВОРУ за умови повідомлення ІПОТЕКОДАВЦЯ, перевіряти документально і фактично наявність, стан, умови збереження та використання ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ;

3.3.2. вимагати від ІПОТЕКОДАВЦЯ вжиття заходів, необхідних для збереження ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ;

3.3.3. самостійно вживати заходів, необхідних для збереження чи страхування ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ;

3.3.4. вимагати від ІПОТЕКОДАВЦЯ відновлення та/або заміни ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ іншим майном такої ж або більшої вартості та визначати строки (терміни) для його відновлення та/або заміни, у разі його втрати, пошкодження, псування, погіршення стану, зменшення вартості;

3.3.5. вимагати від ПОЗИЧАЛЬНИКА дострокового виконання забезпечених іпотекою зобов’язань за КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ та визначати строки (терміни) його дострокового виконання та/або звернути стягнення на ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ у випадку порушення ПОЗИЧАЛЬНИКОМ будь-яких своїх зобов’язань за КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ та/або ІПОТЕКОДАВЦЕМ будь-яких зобов’язань за цим ДОГОВОРОМ;

3.3.6. задовольнити за рахунок ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ всі свої вимоги, що витікають з КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ та ДОГОВОРУ в обсязі, визначеному на момент фактичного задоволення, включаючи суму кредиту, проценти, платежі за надані ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ ПОЗИЧАЛЬНИКУ послуги по обслуговуванню кредиту, неустойку, відшкодування збитків, витрати на утримання ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ, а також витрати, пов’язані зі зверненням стягнення на ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ та його реалізацією;

3.3.7. при настанні страхового випадку щодо ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ, першочергово задовольнити свої вимоги за КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ та ДОГОВОРОМ із суми страхового відшкодування.

3.4. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ має право:

3.4.1. володіти та користуватися ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ відповідно до його цільового призначення.

4. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ

4.1. СТОРОНИ домовились про те, що у разі набуття ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ права на здійснення звернення стягнення на ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ на підставах, передбачених КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ, ДОГОВОРОМ ІПОТЕКИ та чинним законодавством України, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ здійснює звернення стягнення на ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ, шляхом позасудового врегулювання, будь-яким з нижче зазначених способів, обраним ним на власний розсуд:

 • отриманням права власності на ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ в рахунок виконання зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА за КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ у порядку, встановленому ст.37 Закону України „Про іпотеку”;

 • продажу від свого імені ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ будь-якій особі на підставі договору купівлі – продажу у порядку, встановленому ст.38 Закону України „Про іпотеку”,

про що зробили дане застереження у ДОГОВОРІ.

4.2. Вищезазначене застереження про задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ має силу договору згідно ст.36 Закону України „Про іпотеку”.

4.3. Вищезазначене застереження не перешкоджає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ застосовувати інші встановлені чинним законодавством України способи звернення стягнення на ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ.

4.4. При зверненні стягнення на ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ за рішенням суду або виконавчим написом нотаріуса, початкова вартість реалізації ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ визначається виходячи з оцінки ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ, проведеної обраним ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ суб’єктом оціночної діяльності на момент звернення стягнення на ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ.

4.5. При зверненні стягнення на ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ згідно із застереженням про задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ вартість реалізації ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ визначається виходячи з оцінки ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ, проведеної обраним ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ суб’єктом оціночної діяльності на момент звернення стягнення на ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ будь-якої умови ДОГОВОРУ зазначеної в п.п.3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7 ДОГОВОРУ, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ сплачує ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ штраф у розмірі 20% (двадцять) процентів від заставної вартості ПРЕДМЕТУ ІПОТЕКИ визначеної в п.1.4 ДОГОВОРУ за кожен випадок невиконання або неналежного виконання.

6.ІНШІ УМОВИ

6.1. ДОГОВІР є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення, та діє до повного виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ своїх зобов’язань за КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ та цим ДОГОВОРОМ.

6.2. Усі правовідносини, що виникають з ДОГОВОРУ або пов’язані із ним та не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

6.3. Будь-яка інформація, включаючи умови цього ДОГОВОРУ, передана однією із СТОРІН іншій в період дії цього ДОГОВОРУ, розголошення якої може завдати збитків будь-якій із СТОРІН, вважається конфіденційною і не може бути передана третім особам за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.4. Усі спори та розбіжності, що виникають між СТОРОНАМИ за ДОГОВОРОМ, підлягають урегулюванню шляхом взаємних переговорів.

6.5. Якщо СТОРОНИ не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір передається на розгляд суду, згідно з цивільно-процесуальним законодавством України.

6.6. СТОРОНИ домовились, що з моменту набрання чинності ДОГОВОРУ ІПОТЕКОДАВЕЦЬ надав згоду ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ та уповноважив його, а ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ отримав право на вчинення всіх дій на які його уповноважив ІПОТЕКОДАВЕЦЬ та надав згоду на їх вчинення згідно умов ДОГОВОРУ.

6.7. Всі додатки, зміни та доповнення до ДОГОВОРУ оформлюються письмово та набувають чинності з моменту їх нотаріального посвідчення після чого вони стають невід’ємною частиною ДОГОВОРУ.

6.8. Всі повідомлення, що направляються СТОРОНАМИ одна одній згідно з ДОГОВОРОМ, повинні бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом або доставлені особисто за вказаними адресами СТОРІН.

6.9. Всі документи, що надаються ІПОТЕКОДАВЦЕМ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ згідно з умовами ДОГОВОРУ, надаються в оригіналах або належним чином засвідчених копіях відповідних документів, засвідчених підписом ІПОТЕКОДАВЦЯ і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом або доставлені особисто за зазначеною в ДОГОВОРІ адресою ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ.

6.10. Заставна за ДОГОВОРОМ не видається.

6.11. На ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ накладається заборона відчуження до повного виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ зобов’язань за ДОГОВОРОМ.

6.12. Витрати, пов’язані з укладенням ДОГОВОРУ, його нотаріальним посвідченням, державною реєстрацією обтяження ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ іпотекою та накладенням заборони відчуження проводяться за рахунок ІПОТЕКОДАВЦЯ.

6.13. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ, крім прав визначених ДОГОВОРОМ, користується всіма правами іпотекодержателя, визначених чинним законодавством України, а ІПОТЕКОДАВЕЦЬ, крім обов’язків, визначених ДОГОВОРОМ, здійснює всі обов’язки іпотекодавця, визначених чинним законодавством України.

6.14. Вимоги законодавства щодо змісту і правових наслідків ДОГОВОРУ, що укладається СТОРОНАМИ, їм роз’яснено нотаріусом. СТОРОНИ підтверджують, що ДОГОВІР вчиняється за відсутності впливу тяжкої обставини та обставин, що спонукають вчинити цей ДОГОВІР на вкрай невигідних умовах та він не є фіктивним та удаваним. У СТОРІН відсутні будь-які заперечення щодо кожної з умов ДОГОВОРУ, однаково розуміють значення ДОГОВОРУ, умови та правові наслідки для кожної із СТОРІН.

6.15. ДОГОВІР складено при повному розумінні СТОРОНАМИ його умов та термінології у чотирьох автентичних примірниках українською мовою на двох аркушах, кожен з яких має однакову юридичну силу, два з яких зберігаються в справах приватного нотаріуса ______міського нотаріального округу ______., за адресою: _________, решта по одному примірнику відповідно видаються представнику ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ та ІПОТЕКОДАВЦЮ.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН


“”ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ”

АБ “ – Банк”

Поштова адреса і банківські реквізити банку

03049, м. Київ, ____

ЗКПО ____.

КФ АБ “_____ – Банк”

м.___________

ЗКПО _______

“”ІПОТЕКОДАВЕЦЬ”

Громадянин України

_________________

Поштова адреса.

________________

Паспорт серії ______

Ідентифікаційний номер № _____

Начальник ____відділення №____АБ “_____– Банк”

______________

м.п.


Громадянин України __________

_________________