asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Договір

на брокерське обслуговування № БО-_______

м. Київ

"__" ___________ 20__ року

Юридична особа за законодавством України – Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАСК-брокер" (Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ № 581256 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність, дата видачі 12.05.2011 р., строк дії: 12.05.2011 р. – 12.05.2016 р.), надалі – "Торговець", в особі Генерального директора Янпольського Сергія Яковича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Громадянин(ка) України __________________________________________________, надалі – "Клієнт", який (яка) діє на підставі власного вільного волевиявлення, з другої сторони,

надалі в тексті даного Договору при спільному згадуванні Торговець і Клієнт іменовані "Сторони", а при окремому – "Сторона", уклали цей Договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ

1.1. Сторони домовилися, що в цьому Договорі терміни використовуються у такому значенні:

"ЦП" - акції та інші види цінних паперів, що є предметом Замовлень.

"Посередницькі послуги" – юридичні дії по купівлі, продажу, міні цінних паперів вчинювані Торговцем від власного імені, але за рахунок Клієнта та за дорученням останнього.

"Операції з ЦП" - дії щодо ЦП, що становлять зміст Посередницьких послуг (наприклад – правочини щодо ЦП).

"Контрагенти" - особи, які у вчинюваних Торговцем від власного імені та за рахунок Клієнта правочинах виступають стороною, а також представники таких осіб (що діють за рахунок таких осіб як від власного імені так і від імені таких осіб).

"Замовлення" - оформлене відповідно до вимог цього Договору розпорядження Клієнта Торговцю на встановлених Клієнтом умовах надати Посередницьку послугу певного виду (купівля, продаж, міна) та виконати певні Операції з ЦП.

"Договори на виконання" - договори купівлі-продажу, міни ЦП, біржові угоди (контракти), що укладаються Торговцем з Контрагентами на виконання Замовлень.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Протягом строку дії та на умовах, передбачених цим Договором, Торговець зобов’язується надавати Клієнтові Посередницькі послуги, а Клієнт зобов’язується приймати їх результати та оплачувати їх ціну.

2.2. Сторони домовились, що обсяг (кількість) Посередницьких послуг, які надаються Клієнту на підставі цього Договору, не обмежується та підлягає фактичному встановленню Сторонами при припиненні Договору.

2.3. При наданні Клієнтові Посередницьких послуг Торговець діє як комісіонер Клієнта і Клієнт погоджується з тим, що правочини, вчинені Торговцем на підставі та на виконання цього Договору, здійснюються за рахунок Клієнта.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ ТА ЗВІТНОСТІ КЛІЄНТУ

3.1. Після підписання цього Договору Торговець відкриває Клієнту Торговельний рахунок.

Торговельний рахунок – це розділ (сукупність облікових записів), відкритий на ім’я Клієнта в Обліковій системі Торговця, на якому ведеться облік: позицій Клієнта (сукупності тих чи інших ЦП, що перебувають у власності Клієнта); грошової оцінки позицій Клієнта; Договорів на виконання; руху ЦП Клієнта та/або грошових коштів Клієнта.

Після відкриття Торговельного рахунку Торговець повідомляє його номер Клієнту одним зі способів, передбачених Договором.

Номер Торговельного рахунку є унікальним і повинен вказуватись в усіх документах, пов’язаних з виконанням Договору.

3.2. За необхідності отримання Посередницьких послуг Клієнт надає Торговцю Замовлення, що має містити наступну інформацію:

3.2.1. номер Замовлення відповідно до встановленого Торговцем порядку нумерації Замовлень (заповнюється Торговцем);

3.2.2. дату надання Замовлення;

3.2.3. номер та дату укладання цього Договору на брокерське обслуговування;

3.2.4. вид послуги (купівля, продаж, міна);

3.2.5. реквізити ідентифікації ЦП: вид ЦП; найменування емітента ЦП (або особи, яка видала ЦП), прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала ЦП; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала ЦП) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала ЦП) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала ЦП, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість ЦП у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування ЦП; міжнародний ідентифікаційний номер ЦП;

3.2.6. кількість ЦП;

3.2.7. вид Замовлення із наведеного нижче переліку:

● ринкове замовлення на купівлю (РЗК) - замовлення купити ЦП за найкращою (мінімальною) ціною;

● ринкове замовлення на продаж (РЗП) - замовлення продати ЦП за найкращою (максимальною) ціною;

● лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) - замовлення купити ЦП за ціною, що не перевищує обумовлену Клієнтом;

● лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) - замовлення продати ЦП за ціною, що не нижча, ніж обумовлена Клієнтом;

● стоп-замовлення на купівлю (СЗК) - замовлення купити ЦП в той момент, коли ціна досягне обумовленого Клієнтом значення;

● стоп-замовлення на продаж (СЗП) - замовлення продати ЦП в той момент, коли ціна досягне обумовленого Клієнтом значення;

● інші види замовлень відповідно до законодавства;

3.2.8. ціну одного ЦП або однозначні умови її визначення відповідно до виду Замовлення;

3.2.9. дату, з якої набирає чинності Замовлення;

3.2.10. строк дії Замовлення;

3.2.11. реквізити засвідчення Замовлення Клієнтом – прізвище, ім’я, по-батькові Клієнта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані паспорта, особистий підпис Клієнта.

3.3. Складене у вигляді паперового документа та засвідчене належним чином Замовлення Клієнт передає Торговцю у двох оригінальних примірниках.

Замовлення може бути надане Клієнтом Торговцю у вигляді електронного документа. У такому випадку Замовлення підписується та засвідчується відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

3.4. Замовлення може надаватись Клієнтом Торговцю особисто, з використанням засобів поштової або кур’єрської доставки, факсимільного або телефонного засобу зв’язку, засобів електронного зв’язку (надсилання сканованої копії належним чином засвідченого Замовлення на адресу електронної пошти Торговця), а також в усній формі, в тому числі з використанням телефонного зв’язку.

У такому випадку Клієнт зобов’язаний передати Торговцю оригінальні примірники Замовлення у кількості, передбаченій п. 3.3 Договору, не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня повідомлення Клієнта Торговцем про прийняття Замовлення до виконання.

Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він попереджений Торговцем про ризики надання Замовлення в усній формі.

3.5. Для зниження ризиків, пов’язаних з наданням Клієнтом Торговцю Замовлень способами, передбаченими абзацом першим п. 3.4 Договору, Сторонами може складатися та підписуватися Реєстр Замовлень, отриманих Торговцем від Клієнта за певний період часу (далі – "Реєстр"). Реєстр повинен бути підписаний Сторонами на вимогу Торговця у строк, визначений Торговцем.

Реєстр складається Торговцем та повинен містити реквізити, передбачені у підпунктах 3.2.1-3.2.10 п. 3.2 цього Договору щодо кожного наданого Клієнтом Замовлення, а також додаткові дані:

● дату складання Реєстру;

● номер Реєстру, який наданий Торговцем відповідно до встановленого ним порядку нумерації Реєстрів;

● період часу, за який складений Реєстр (зазначаються дата його початку та закінчення);

● підпис Клієнта або уповноваженої особи Клієнта;

● підпис уповноваженої особи Торговця, засвідчений печаткою Торговця.

У разі необґрунтованого ухилення Клієнта від підписання Реєстру, всі ризики, пов’язані з наданням Клієнтом Торговцю Замовлень способами, передбаченими абзацом першим п. 3.4 Договору несе Клієнт.

3.6. Після отримання Торговцем Замовлення Торговець аналізує зміст такого Замовлення та за відсутності обставин, що унеможливлюють та/або ускладнюють виконання Замовлення у відповідності до його змісту приймає Замовлення до виконання.

3.7. За наявності обставин, що унеможливлюють та/або ускладнюють виконання Замовлення у відповідності до його змісту, Торговець не пізніше наступного робочого дня за днем отримання Замовлення повідомляє Клієнта про такі обставини та про неможливість прийняття Замовлення до виконання. В такому разі Клієнт має право переглянути умови Замовлення та подати його повторно в порядку, передбаченому цим Договором.

3.8. При прийнятті Торговцем Замовлення до виконання, такому Замовленню присвоюється внутрішній реквізит ідентифікації, який складається з літерної ознаки "З" та номера Замовлення. Прийняті до виконання Замовлення повинні містити наскрізну нумерацію.

3.9. З моменту прийняття Торговцем Замовлення до виконання таке Замовлення набуває статусу невід’ємної частини цього Договору.

3.10. Сторони погоджуються, що відносно не зазначених в Замовленні істотних умов його виконання, Сторони використовують умови, що містяться в цьому Договорі.

3.11. Не пізніше наступного робочого дня за днем прийняття Торговцем Замовлення до виконання, якщо таким Замовленням не передбачено інше, Клієнт:

1) у випадку прийняття Торговцем до виконання Замовлення про надання Посередницьких послуг з купівлі ЦП – перераховує на банківський рахунок Торговця № 265073016240 в ПАТ "КБ "Актив-банк", МФО 300852 суму коштів в розмірі не меншому загальної ціни ЦП, передбаченої Замовленням, із наступним зазначенням призначення платежу: "На виконання Замовлення № ___ від ___.___.20__ року до Договору на брокерське обслуговування № БО-_______ від __.__.20__ року. Торговельний рахунок № ____. Без ПДВ.";

2) у випадку прийняття Замовлення про надання Посередницьких послуг з продажу/міни ЦП – надає Торговцю докази права власності на ЦП, продаж або міну яких замовлено.

3.12. Сторони домовились, що Клієнт має право перераховувати на банківський рахунок Торговця № 265073016240 в ПАТ "КБ "Актив-банк", МФО 300852 грошові кошти, які будуть використовуватись на виконання умов цього Договору, без наявності прийнятого Торговцем до виконання Замовлення про надання Посередницьких послуг з купівлі ЦП. Такі грошові кошти будуть використовуватись для купівлі ЦП на виконання Замовлень, які будуть надаватись Клієнтом Торговцю у майбутньому. При цьому призначення платежу має бути наступним: "Для здійснення купівлі-продажу іменних цінних паперів відповідно до Договору на брокерське обслуговування № БО-_______ від __.__.20__ року. Торговельний рахунок № ____. Без ПДВ."

3.13. Грошові кошти, перераховані Клієнтом на банківський рахунок Торговця відповідно до п. 3.11, п. 3.12 Договору та не використані Торговцем для виконання Замовлень, підлягають поверненню Клієнту за його першою письмовою вимогою. За письмовим розпорядженням Клієнта Торговець може використати (спрямувати) такі кошти для забезпечення виконання грошових зобов’язань Клієнта перед Торговцем (ТОВ "ТАСК-брокер") за іншими правочинами (договорами, угодами тощо).

3.14. Сторони домовились, що оплата придбаних ЦП за Договорами на виконання здійснюється Торговцем за рахунок грошових коштів, перерахованих Клієнтом Торговцю для виконання цього Договору та/або Замовлень до нього та/або коштів, отриманих Торговцем для Клієнта від продажу ЦП від Контрагентів за Договорами на виконання.

Оплата придбаних ЦП може здійснюватись безпосередньо Клієнтом з його банківського рахунку, без участі Торговця у разі, якщо така умова зазначена Клієнтом в Замовленні (якщо Договір на виконання укладається на неорганізованому ринку цінних паперів), або ж правила організатора торгівлі (фондової біржі) передбачають таку можливість (якщо Договір на виконання укладається на організованому ринку цінних паперів).

3.15. Сторони домовились, що у випадку, коли Договори на виконання укладаються на неорганізованому ринку цінних паперів, грошові кошти від продажу ЦП за Договорами на виконання сплачуються Контрагентами на банківський рахунок Торговця. Зазначені кошти використовуються Торговцем для виконання наступних Замовлень Клієнта та можуть використовуватись для сплати винагороди і відшкодування витрат Торговця. Клієнт має право давати Торговцю обов’язкові для виконання вказівки щодо використання Торговцем отриманих для Клієнта коштів. Такі вказівки можуть міститися як у Замовленнях так і в окремих письмових розпорядженнях Клієнта.

Грошові кошти від продажу ЦП можуть перераховуватись Контрагентами та/або установою яка здійснює кліринг та розрахунки по угодах з ЦП, безпосередньо на банківський рахунок Клієнта у разі, якщо така умова зазначена Клієнтом в Замовленні (якщо Договір на виконання укладається на неорганізованому ринку цінних паперів), або ж правила організатора торгівлі (фондової біржі) передбачають таку можливість (якщо Договір на виконання укладається на організованому ринку цінних паперів).

3.16. Сторони домовились, що у випадку, коли Договори на виконання укладаються на організованому ринку цінних паперів, порядок розрахунків за такими договорами визначається правилами організатора торгівлі (фондової біржі). Клієнт зі свого боку зобов’язаний здійснювати всі дії, необхідні для укладення та належного виконання Торговцем таких Договорів на виконання.

3.17. Сторони домовились, що у випадку, якщо Торговець виконує Замовлення (окремі Операції з ЦП) на організаторах торгівлі (фондових біржах) за правилами, які передбачають попереднє резервування цінних паперів та грошових коштів перед укладенням угоди щодо цінних паперів (біржового контракту), – Клієнт зобов’язаний забезпечити блокування грошових коштів / цінних паперів Клієнта, що обліковуються на рахунку у зберігача в депозитарії ПрАТ "ВДЦП" в розмірі/кількості, необхідній для виконання Замовлення. Грошові кошти та ЦП підлягають розблокуванню та поверненню Клієнту за письмовим розпорядженням Клієнта.

3.18. Торговець звітує перед Клієнтом про виконання Замовлень, виконаних Торговцем у звітному періоді. Звітним періодом відповідно до цього Договору Сторони визнають календарний місяць, у якому надавались Посередницькі послуги.

3.19. Не пізніше 5 (п’ятого) числа місяця наступного за місяцем, у якому надавались Посередницькі послуги (за умови, якщо протягом місяця Посередницькі послуги надавались), Торговець складає та надає Клієнту Звіт про виконання Замовлень, виконаних Торговцем у звітному періоді (далі – "Звіт").

Звіт повинен містити наступні відомості:

● реквізити цього Договору на брокерське обслуговування;

● номер Договору на виконання;

● реквізити ідентифікації ЦП, що були предметом Замовлення;

● вид ринку (біржовий/позабіржовий);

● вид послуги (купівля /продаж, міна);

● суму Договору на виконання;

● кількість ЦП;

● ціну за один ЦП;

● вхідний/вихідний залишок цінних паперів (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень Торговця) та грошових коштів (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок Торговця);

● дату виконання Договору на виконання;

● розмір винагороди Торговця;

● розмір витрат Торговця, що підлягають відшкодуванню Клієнтом (у разі їх наявності).

3.20. Замовлення вважається виконаним належним чином з моменту погодження Звіту Клієнтом.

Сторони домовились, що Звіт також вважається погодженим Клієнтом у випадку ненадходження Торговцю обґрунтованих заперечень Клієнта щодо такого Звіту протягом 2 (двох) робочих днів з дати його отримання Клієнтом.

3.21. На вимогу Клієнта або за рішенням Торговця, Торговець може складати та надавати Клієнту для погодження Звіти про виконання Замовлень, виконаних Торговцем за певну частину звітного періоду.

3.22. У разі якщо Торговець отримає від Клієнта Замовлення на купівлю ЦП, а ці ЦП знаходяться у власності Торговця, та у разі зацікавленості Торговця продати Клієнту зазначені ЦП Торговець повідомляє про це Клієнта способом, визначеним Договором. У разі згоди Клієнта придбати ці ЦП безпосередньо у Торговця Торговець укладає з ним дилерський договір щодо ЦП, а Клієнт анулює Замовлення.

3.23. Сторони погоджуються з тим, що якщо для укладення Договору на виконання необхідне отримання дозволу органів державної влади, що здійснюють нагляд за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, дозволу Національного банку України або інших дозволів, передбачених чинним законодавством України, зобов’язання щодо отримання таких дозволів покладається на безпосереднього набувача ЦП за Договором на виконання.следующая страница >>