asyan.org
добавить свой файл
1
Приклад заповнення «Довiдки про пошук»

Додаток В

ДОВIДКА ПРО ПОШУК № 1

Завдання на проведення патентних дослiджень: «Вдосконалення конструкцiй холодильникiв для шахтної зони доменних печей» № 1 вiд 3.11.2006 р.
Етап №1: «Дослiдження та обґрунтування розробки».

Номер, дата регламенту пошуку: № 1 вiд 13.09.2009 р.

Початок пошуку: 13.09.09 Закiнчення пошуку: 20.11.09.
Таблиця В. 1 Джерела iнформацiї, використанi пiд час проведення пошуку

Предмет пошуку (ОГД, його складовi частини)

Держави пошуку

Класифiкацiйнi iндекси: МПК.

Iнформацiйна база, використана пiд час пошуку

Бiблiографiчнi данi першого та останнього за хронологiєю джерела iнформацiї
Патентна iнформацiя

Iнша науково-технiчна iнформацiя

Конструкцiя холодильника для шахтної зони доменних печей.

Конструкцiя систем охолодження доменних печей.

Конструкцiя вузлiв холодильника: дiаметр трубок, крок мiж трубками, вiдстань вiд вiсi трубки до робочої поверхнi, форма поперечного перетину трубки,

форма робочої поверхнi, конструкцiя ребер.


Україна,

Росiйська Федерацiя,

США,

Країни Європи та Євразiї


C 21 B 7/10

F 27 B1/24

F 27 D1/12

F 27 D9/00

Офiцiйнi бюлетенi, реферативнi та бiблiографiчнi видання: «Промислова власнiсть», «Изобрете-ния», «Изобрете-ния. Полезные модели», «Промы-шленная собствен-ность», « «Изо-бретения стран мира».
Бази даних патентних вiдомств: України,

Росiйської Федерацiї, США

ЄПВ, Євразiйського патентного вiдомства.
Науково-технiчна лiтература.
Сайти:

www.iprl.kiev.ua; www.gpntb.ru;

www.viniti.ru;

elibrary.ru; milibrary-intas.ru

Промислова власнiсть. – 2002. – № 1. Промислова власнiсть. – 2009. – № 11.
Изобретения. – 2002. – № 1. Изобретения. Полезные модели. – 2009. – № 18.
Изобретения стран мира. – 2002. – № 1.

Изобретения стран мира. – 2009. – № 12.
Промышленная собственность. – 2002. – № 1.

Промышленная собственность. – 2009. – № 6.
Бази даних патентних вiдомств: України,

Росiйської Федерацiї, США

ЄПВ, Євразiйського патентного вiдомства.

Сталь. – 2001. – №.9

– 2009. – №2.
Металл и литье Украины. – 2001. – №12 – 2009. – №1.
Бюллетень «Черная металлургия». – 2002. №1 – 2009. №6.
Металлург. – 2003. – №3. -2009. – №7.
Схiдно-Європейський журнал передових технологiй. – 2009. – №2-12.

Приклад.

В. 2 Висновки про виконання регламенту пошуку

Патентний пошук проведено ретроспективою 5 рокiв для прийняття обґрунтованих рiшень на етапi «Дослiдження та обґрунтування розробки». виконання НДР «Вдосконалення конструкцiй холодильникiв для шахтної зони доменних печей».

В ходi пошуку виявлено, що:

– свiтова тенденцiя в даному напрямку технiки – це охолодження шахти доменної печi вертикальними плитовими холодильниками з каналами рiзної форми перерiзу (кругла, овальна, прямокутна) для охолоджувача якi мають ребра на поверхнi, що обернена до внутрiшнього простору печi з використанням високо теплопровiдних матерiалiв для її виготовлення, з метою iнтенсифiкацiї охолодження;

  • провiдними державами свiту з зазначеного напрямку є провiдними державами свiту з зазначеного технiчного напрямку є Нiмеччина, Фiнляндiя, Люксембург, Росiйська Федерацiя та Японiя;

  • Нiмеччина, Фiнляндiя та Японiя – країни, якi найбiльш активно патентують свої технiчнi рiшення в за кордоном;

  • США, Росiйська Федерацiя та країни Європи – це перспективний ринок збуту вдосконалених холодильникiв для шахт доменних печей;

  • вдосконалення конструкцiй холодильникiв для шахтної зони доменних печей є актуальною задачею провiдних наукових i виробничих установ свiту;

  • пошук достатнiй для об’єктивного аналiзу сучасного стану та тенденцiї розвитку конструкцiй холодильникiв для шахтної зони доменних печей та обґрунтованої постановки задач для розроблення та впровадження вдосконаленої конструкцiї плитового холодильника шахти.Викладач кафедри „Iнформатики

та iнтелектуальної власностi” Е.Т. Лерантович
Студент кафедри „IIВ” А.Л. Петров
«20» листопада 2009 р.