asyan.org
добавить свой файл
1
ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ГЕОЛОГІЇ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МАГІСТР ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ГІДРОГЕОЛОГІЯ”

.

.
Основні вимоги до знань та умінь
Абітурієнти-бакалаври повинні знати:

 • місце Землі серед планет Сонячної системи і форму Землі;

 • провідні геологічні структури земної кори (платформи і складчасті пояси) та їх розміщення;

 • будову атмосфери та інших оболонок Землі;

 • внутрішню будову Землі і типи земної кори;

 • основні уявлення про мінерали, їх походження і генезис;

 • провідні класи мінералів;

 • класифікації магматичних і осадочних порід та геологічних тіл, які вони утворюють;

 • геологічну діяльність вивітрювання, флювіальних процесів, льодовиків, вітру, морів;

 • форми залягання шарів гірських порід;

 • основні структурні елементи земної кори;

 • особливості еволюції геологічної історії Землі;

 • методи визначення відносного та ізотопного віку відкладень, геохронологічну та стратиграфічну шкалу;

 • форми, елементи форм та типи рельєфу, фактори рельєфоутворення;

 • закономірності розміщення корисних копалин в залежності від геологічної будови того чи іншого регіону;


Абітурієнти-бакалаври повинні мати такі навички та уміння:

 • користуватися гірським компасом та геологічним молотком;

 • вести документацію гірських виробок;

 • користуватися геологічними картами та атласами; будувати геологічний та інженерно-геологічний профіль;

 • будувати графіки, стовпчикові і колові діаграми, проводити різноманітні статистичні обрахунки;

 • аналізувати таблиці та тематичні карти;

 • складати рівняння водного балансу, визначати витрати води, основні характеристики і фактори стоку, будувати поперечні розрізи річки, озера;

 • визначати мінерали різних класів та гірські породи різного походження;

 • встановлювати залежність між рельєфом та тектонічною будовою;

 • описувати відслонення гірських порід і геологічний розріз;

 • визначати механічний склад ґрунту, його структуру;

 • вести різні види топографічних зйомок на місцевості, користуватися геодезичними інструментами;

 • давати загальну структурно-тектонічну характеристику будь-якого структурного елементу земної кори за типовим планом;

 • давати загальну геологічну характеристику (стратиграфічну, тектонічну, магматизм і корисні копалини, а також історію геологічного розвитку) будь-якого регіону за типовим планом;

 • співставляти фізичну, тектонічну та геологічну карти, робити на основі цього висновки про взаємозв’язок між тектонічною будовою, рельєфом, походженням і поширенням корисних копалин;


Зміст навчального матеріалу

Питання з загально геологічних наук.

Земля у космічному просторі. Місце Землі серед планет Сонячної системи. Форма Землі.

Внутрішня будова Землі за геофізичними даними. Типи земної кори.

Уявлення про мінерал. Походження мінералів і головні процеси мінералоутворення.

Класифікація мінералів. Провідні класи мінералів. Структурна класифікація силікатів.

Поширення мінералів у геосферах Землі. Головні мінерали земної кори та їх кількісні співвідношення.

Магматичні гірські породи та їх класифікація.

Осадочні гірські породи та їх класифікація.

Процеси метаморфізму та їх продукти.

Методи визначення відносного віку гірських порід. Геохронологічна і стратиграфічна шкали. Номенклатура загальних стратиграфічних підрозділів.

Методи визначення абсолютного (ізотопного) віку в геології. Сучасні методи датування четвертинних відкладень.

Ефузивний магматизм. Вулкани, їх типи та поширення. Продукти виверження вулканів. Поствулканічні явища.

Інтрузивний магматизм. Уявлення про магму та її складові. Форми залягання інтрузивних тіл.

Геотектонічні гіпотези. Фіксизм і мобілізм.

Неотектонічні і сучасні рухи земної кори. Методи їх вивчення.

Складчасті форми залягання шарів гірських порід. Елементи і типи складок.

Розривні порушення залягання шарів гірських порід та їх типи. Методи вивчення розривних порушень.

Відображення на геологічних картах форм залягання гірських порід.

Провідні геологічні структури земної кори. Платформи і геосинкліналі (рухомі пояси).

Основні епохи складчастості і гороутворення.

Вивітрювання та його типи. Продукти вивітрювання.

Геологічна діяльність моря. Абразія, акумуляція. Типи берегів та форми берегового рельєфу.

Флювіальні процеси та форми рельєфу. Елементи рельєфу річкової долини.

Геологічна діяльність вітру. Еолові відкладення і форми рельєфу.

Генетичні типи континентальних відкладень.

Геологічна діяльність льодовиків. Типи льодовикових відкладень та льодовикові форми рельєфу.

Шельф. Геологічна структура шельфів. Процеси осадконакопичення на шельфі.

Морфологія і геологічна будова дна океанів. Серединно-океанічні хребти та околично-материкові геосинклінальні пояси.

Літогенез і його стадії. Літолого-фаціальний аналіз осадочних відкладень.

Уявлення про корисні копалини і родовища. Класифікація корисних копалин за фазовим складом і за використанням у промисловості. Основні провінції корисних копалин України.

Ізотопно-кисневий аналіз: основи методу та інтерпретація результатів. Шкала ізотопно-кисневих стадій. Динаміка рівня Світового океану в четвертинний час.
2. Питання з гідрогеології

Види води в гірських породах.

Основні фізичні властивості підземних вод, методи їх вивчення і кількісна оцінка.

Класифікація підземних вод за їх походженням.

Режим підземних вод.

Зональність ґрунтових вод.

6. Ґрунтові води, умови залягання, режим їх практичне значення.

7. Типи артезіанських басейнів.

8. Тріщинні підземні води.

9. Підземні води карстових районів.

Основні види і закони руху підземних вод.

Структура і режим геофільтраційного потоку, граничні умови.

Основи моделювання фільтрації.

Розрахунки стаціонарної і нестаціонарної фільтрації.

Обробка даних дослідно-фільтраційних випробувань.

Мета, задачі і принципи гідрогеологічних досліджень.

Призначення, організація та методика проведення дослідних відкачок.

Методи вивчення фільтраційних властивостей гірських порід.

Гідрогеологічна зйомка, призначення, зміст, принцип складання гідрогеологічних карт.

Методика гідрогеологічних досліджень для зрошувальної меліорації земель.

Підземні води як багато компонентний розчин.

Способи відображення хімічного складу підземних вод.

Хімічні властивості підземних вод.

Геологічні джерела і фактори формування хімічного складу підземних вод.

Техногенні джерела і фактори формування хімічного складу підземних вод

Основні типи мінеральних підземних вод.

Гідрогеологічні дослідження в процесі буріння гідрогеологічних свердловин.

Стадійність і задачі гідрогеологічних досліджень для водопостачання.

Запаси і ресурси підземних вод. Категоризація експлуатаційних запасів підземних вод. Методи оцінки.

Схема розташування режимних гідрогеологічних свердловин при вивченні режиму ґрунтових вод і напірних водоносних горизонтів.

Основні напрямки охорони підземних вод від забруднення і виснаження.
3. Питання з інженерної геології

Водно-фізичні, фізико-хімічні, електрохімічні, магнітні властивості ґрунтів.

Характеристики щільності ґрунтів та розрахунок шпаристості.

Класифікації ґрунтів за пластичністю та показником консистенції.

Деформаційні властивості ґрунтів. Компресійні випробування.

Міцностні властивості ґрунтів. Зсув ґрунтів. Рівняння Кулона.

Масиви ґрунтів, фактори, що визначають їх інженерно-геологічні властивості.

Моделі суцільного і дискретного середовища. Розрахункова модель лінійно-деформованого середовища.

Визначення напруженого стану масивів порід.

Визначення потужності товщі, що стискується, розрахунок осідання споруд.

Теорія фільтраційної консолідації і її практичне використання.

Гранично напружений стан ґрунтів. Критичні навантаження на грунт.

Наближені методи оцінки стійкості схилів і укосів.

Властивості геологічного середовища - компоненти інженерно-геологічних умов.

Класифікація ґрунтів. Загальна класифікація гірських порід для інженерно-геологічних цілей.

Польові методи визначення міцності порід.

Комплекс методів одержання інженерно-геологічної інформації.

Стадії проектування і пошуків. Нормативні документи.

Інженерно-геологічні карти умов і районування. Зміст і вимоги.

Методика виділення інженерно-геологічних елементів. Визначення нормативних і розрахункових значень показників властивостей ґрунтів.

Підмив і руйнування берегів морів, озер, водосховищ. Ерозійні явища.

Зсуви і інші гравітаційні процеси на схилах.

Суфозія і внутрішньошарові розмиви.

Карст і його типи. Форми карстового рельєфу. Умови і фактори розвитку карсту. Оцінка закарстованості територій.

Льоси та їх походження. Гіпотези утворення льосів. Просадочні явища в льосах.

Категорії складності території за природними умовами.

Землетруси. Геологічні умови виникнення землетрусів. Енергія та інтенсивність землетрусів. Методи їх вивчення. Оцінка сейсмічності територій.

Задачі та методика робіт при інженерно-геологічних пошуках.

Задачі та методика робіт при інженерно-геологічній розвідці.

Структура геологічної служби в Україні. Функції і методи управління в геологічній галузі.

Планування і проектування інженерно-геологічних досліджень. Зміст геологічних завдань на виконання робіт.
V. Список рекомендованоЇ літератури

 1. ЯкушоваА.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. - М.: Изд. МГУ. - 1988.

 2. Булах А.Г. Минералогия с основами кристаллографии. - М.: Недра. - 1989.

 3. Основи історичної геології : [навч. посіб.] / І.С. Паранько. - Кривий Ріг : Вид. центр КТУ, 2008. - 149 с.

 4. Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород с основами методики исследований. - М.: Высшая школа. 1984.

 5. Емельяненко П.Ф., Яковлева Е.Б. Петрография магматических и метаморфических пород. Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ. - 1985.

 6. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. Учебник. – М.: Недра, 1988.

 7. Смірнов В.І. Геологія корисних копалин. – К.: Вища школа, 1995.

 8. Якушова А.Ф. Геологія з основами геоморфології. - М.: Изд-во МГУ, 1978.

 9. Кизевальтер Я.С.,Раскатов Г.И.,Рыжова А.А. Геоморфология и четвертичная геология.–М.:Недра, 1981.

 10. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія. Підручник. – К.: Либідь, 2003.

 11. Атлас Геологія і корисні копалини України [Текст] : масштаб 1:5 000 000. - К. : [б. и.], 2001. - 168 с. - (Присвяч. 10-річчю незалежності України).

 12. Е.М.Сергеев, Г.А.Голодковская и др. Грунтоведение. Изд-во 5-е. М.: МГУ, 1983.

 13. Н.А.Цытович. Механика грунтов. М. Высшая школа, 1983.

 14. Бондарик Г.К. Методика нженерно-геологических исследоваий. М.: Недра, 1986.

 15. Ломтадзе В.Д. Специальная инженерная геология. Л.: Недра. 1978.

 16. Ломтадзе В.Д. Иженерная геология.

 17. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика. 1983.

 18. Сергеев Е.М Инженерная геология. 1983.

 19. Инженерная геология СССР. Т. 1. 1979.

 20. Всеволжский В.А. Основы гидрогеологии. М.: Изд-во МГУ, 1991.

 21. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. М.: Недра 1977.

 22. Гавич И.К. Сборник задач по общей гидрогеологии. М. Недра 1985.

 23. Шестаков В.М. Динамика подземных вод. М.: Изд-во МГУ, 1979.

 24. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических исследований. М.: Высшая школа,1978.

 25. Кац Д.М., Шестаков В.М. Мелиоративная гидрогеология. М.: Изд-во МГУ, 1981.

 26. Питьева К.Е. Гидрогеохимия. М.: Изд-во МГУ, 1988.

 27. Самарина В.С. Гидрогеохимия. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978.

 28. Кирюхин В.А., Толстихин Н.И. Региональная гидрогеология. Недра, 1987.

 29. Гидрогеология СССР. Том Y. Украинская ССР. М.: Недра, 1979.

 30. Гольдберт В.М., Газда С. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения. М.: Недра, 1983.

 31. Зелинский И. П., Елсуфьев С.А., Школа А.В. Геомеханика: Учебное пособие. – Одесса: Астропринт, 1998. – 256 с.

 32. Зелинский И.П., Корженевский Б.А., Черкез Е. А. и др. Оползни северо-западного побережья Черного моря, их изучение и прогноз. Киев. Наукова думка. 1993. – 228 с.

 33. Евангулов Б.Б. и др. Организация, планирование и управление геолого-разведочными, гидрогеологическими и инженерно-геологическими работами. М.: Недра, 1984.ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ГЕОЛОГІЇ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГІДРОГЕОЛОГІЯ»
.
Основні вимоги до знань та умінь
Абітурієнти-бакалаври повинні знати:

 • місце Землі серед планет Сонячної системи і форму Землі;

 • провідні геологічні структури земної кори (платформи і складчасті пояси) та їх розміщення;

 • будову атмосфери та інших оболонок Землі;

 • внутрішню будову Землі і типи земної кори;

 • основні уявлення про мінерали, їх походження і генезис;

 • провідні класи мінералів;

 • класифікації магматичних і осадочних порід та геологічних тіл, які вони утворюють;

 • геологічну діяльність вивітрювання, флювіальних процесів, льодовиків, вітру, морів;

 • форми залягання шарів гірських порід;

 • основні структурні елементи земної кори;

 • особливості еволюції геологічної історії Землі;

 • методи визначення відносного та ізотопного віку відкладень, геохронологічну та стратиграфічну шкалу;

 • форми, елементи форм та типи рельєфу, фактори рельєфоутворення;

 • закономірності розміщення корисних копалин в залежності від геологічної будови того чи іншого регіону;


1.2. Абітурієнти-бакалаври повинні мати такі навички та уміння:

 • користуватися гірським компасом та геологічним молотком;

 • вести документацію гірських виробок;

 • користуватися геологічними картами та атласами; будувати геологічний та інженерно-геологічний профіль;

 • будувати графіки, стовпчикові і колові діаграми, проводити різноманітні статистичні обрахунки;

 • аналізувати таблиці та тематичні карти;

 • складати рівняння водного балансу, визначати витрати води, основні характеристики і фактори стоку, будувати поперечні розрізи річки, озера;

 • визначати мінерали різних класів та гірські породи різного походження;

 • встановлювати залежність між рельєфом та тектонічною будовою;

 • описувати відслонення гірських порід і геологічний розріз;

 • визначати механічний склад ґрунту, його структуру;

 • вести різні види топографічних зйомок на місцевості, користуватися геодезичними інструментами;

 • давати загальну структурно-тектонічну характеристику будь-якого структурного елементу земної кори за типовим планом;

 • давати загальну геологічну характеристику (стратиграфічну, тектонічну, магматизм і корисні копалини, а також історію геологічного розвитку) будь-якого регіону за типовим планом;

 • співставляти фізичну, тектонічну та геологічну карти, робити на основі цього висновки про взаємозв’язок між тектонічною будовою, рельєфом, походженням і поширенням корисних копалин;Зміст навчального матеріалу

 1. Питання з загально геологічних наук

Земля у космічному просторі. Місце Землі серед планет Сонячної системи. Форма Землі.

Внутрішня будова Землі за геофізичними даними. Типи земної кори.

Уявлення про мінерал. Походження мінералів і головні процеси мінералоутворення.

Класифікація мінералів. Провідні класи мінералів. Структурна класифікація силікатів.

Поширення мінералів у геосферах Землі. Головні мінерали земної кори та їх кількісні співвідношення.

Магматичні гірські породи та їх класифікація.

Осадочні гірські породи та їх класифікація.

Процеси метаморфізму та їх продукти.

Методи визначення відносного віку гірських порід. Геохронологічна і стратиграфічна шкали. Номенклатура загальних стратиграфічних підрозділів.

Методи визначення абсолютного (ізотопного) віку в геології. Сучасні методи датування четвертинних відкладень.

Ефузивний магматизм. Вулкани, їх типи та поширення. Продукти виверження вулканів. Поствулканічні явища.

Інтрузивний магматизм. Уявлення про магму та її складові. Форми залягання інтрузивних тіл.

Геотектонічні гіпотези. Фіксизм і мобілізм.

Неотектонічні і сучасні рухи земної кори. Методи їх вивчення.

Складчасті форми залягання шарів гірських порід. Елементи і типи складок.

Розривні порушення залягання шарів гірських порід та їх типи. Методи вивчення розривних порушень.

Відображення на геологічних картах форм залягання гірських порід.

Провідні геологічні структури земної кори. Платформи і геосинкліналі (рухомі пояси).

Основні епохи складчастості і гороутворення.

Вивітрювання та його типи. Продукти вивітрювання.

Геологічна діяльність моря. Абразія, акумуляція. Типи берегів та форми берегового рельєфу.

Флювіальні процеси та форми рельєфу. Елементи рельєфу річкової долини.

Геологічна діяльність вітру. Еолові відкладення і форми рельєфу.

Генетичні типи континентальних відкладень.

Геологічна діяльність льодовиків. Типи льодовикових відкладень та льодовикові форми рельєфу.

Шельф. Геологічна структура шельфів. Процеси осадконакопичення на шельфі.

Морфологія і геологічна будова дна океанів. Серединно-океанічні хребти та околично-материкові геосинклінальні пояси.

Літогенез і його стадії. Літолого-фаціальний аналіз осадочних відкладень.

Уявлення про корисні копалини і родовища. Класифікація корисних копалин за фазовим складом і за використанням у промисловості. Основні провінції корисних копалин України.

Ізотопно-кисневий аналіз: основи методу та інтерпретація результатів. Шкала ізотопно-кисневих стадій. Динаміка рівня Світового океану в четвертинний час.
2. Питання з гідрогеології

Види води в гірських породах.

Основні фізичні властивості підземних вод, методи їх вивчення і кількісна оцінка.

Класифікація підземних вод за їх походженням.

Режим підземних вод.

Зональність ґрунтових вод.

6. Ґрунтові води, умови залягання, режим їх практичне значення.

7. Типи артезіанських басейнів.

8. Тріщинні підземні води.

9. Підземні води карстових районів.

Основні види і закони руху підземних вод.

Структура і режим геофільтраційного потоку, граничні умови.

Основи моделювання фільтрації.

Розрахунки стаціонарної і нестаціонарної фільтрації.

Обробка даних дослідно-фільтраційних випробувань.

Мета, задачі і принципи гідрогеологічних досліджень.

Призначення, організація та методика проведення дослідних відкачок.

Методи вивчення фільтраційних властивостей гірських порід.

Гідрогеологічна зйомка, призначення, зміст, принцип складання гідрогеологічних карт.

Методика гідрогеологічних досліджень для зрошувальної меліорації земель.

Підземні води як багато компонентний розчин.

Способи відображення хімічного складу підземних вод.

Хімічні властивості підземних вод.

Геологічні джерела і фактори формування хімічного складу підземних вод.

Техногенні джерела і фактори формування хімічного складу підземних вод

Основні типи мінеральних підземних вод.

Гідрогеологічні дослідження в процесі буріння гідрогеологічних свердловин.

Стадійність і задачі гідрогеологічних досліджень для водопостачання.

Запаси і ресурси підземних вод. Категоризація експлуатаційних запасів підземних вод. Методи оцінки.

Схема розташування режимних гідрогеологічних свердловин при вивченні режиму ґрунтових вод і напірних водоносних горизонтів.

Основні напрямки охорони підземних вод від забруднення і виснаження.
3. Питання з інженерної геології

Водно-фізичні, фізико-хімічні, електрохімічні, магнітні властивості ґрунтів.

Характеристики щільності ґрунтів та розрахунок шпаристості.

Класифікації ґрунтів за пластичністю та показником консистенції.

Деформаційні властивості ґрунтів. Компресійні випробування.

Міцностні властивості ґрунтів. Зсув ґрунтів. Рівняння Кулона.

6.Масиви ґрунтів, фактори, що визначають їх інженерно-геологічні властивості.

Моделі суцільного і дискретного середовища. Розрахункова модель лінійно-деформованого середовища.

Визначення напруженого стану масивів порід.

Визначення потужності товщі, що стискується, розрахунок осідання споруд.

Теорія фільтраційної консолідації і її практичне використання.

Гранично напружений стан ґрунтів. Критичні навантаження на грунт.

Наближені методи оцінки стійкості схилів і укосів.

Властивості геологічного середовища - компоненти інженерно-геологічних умов.

Класифікація ґрунтів. Загальна класифікація гірських порід для інженерно-геологічних цілей.

Польові методи визначення міцності порід.

Комплекс методів одержання інженерно-геологічної інформації.

Стадії проектування і пошуків. Нормативні документи.

Інженерно-геологічні карти умов і районування. Зміст і вимоги.

Методика виділення інженерно-геологічних елементів. Визначення нормативних і розрахункових значень показників властивостей ґрунтів.

Підмив і руйнування берегів морів, озер, водосховищ. Ерозійні явища.

Зсуви і інші гравітаційні процеси на схилах.

Суфозія і внутрішньошарові розмиви.

Карст і його типи. Форми карстового рельєфу. Умови і фактори розвитку карсту. Оцінка закарстованості територій.

Льоси та їх походження. Гіпотези утворення льосів. Просадочні явища в льосах.

Категорії складності території за природними умовами.

Землетруси. Геологічні умови виникнення землетрусів. Енергія та інтенсивність землетрусів. Методи їх вивчення. Оцінка сейсмічності територій.

Задачі та методика робіт при інженерно-геологічних пошуках.

Задачі та методика робіт при інженерно-геологічній розвідці.

Структура геологічної служби в Україні. Функції і методи управління в геологічній галузі.

Планування і проектування інженерно-геологічних досліджень. Зміст геологічних завдань на виконання робіт.
Список рекомендованоЇ літератури

 1. ЯкушоваА.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. - М.: Изд. МГУ. - 1988.

 2. Булах А.Г. Минералогия с основами кристаллографии. - М.: Недра. - 1989.

 3. Основи історичної геології : [навч. посіб.] / І.С. Паранько. - Кривий Ріг : Вид. центр КТУ, 2008. - 149 с.

 4. Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород с основами методики исследований. - М.: Высшая школа. 1984.

 5. Емельяненко П.Ф., Яковлева Е.Б. Петрография магматических и метаморфических пород. Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ. - 1985.

 6. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. Учебник. – М.: Недра, 1988.

 7. Смірнов В.І. Геологія корисних копалин. – К.: Вища школа, 1995.

 8. Якушова А.Ф. Геологія з основами геоморфології. - М.: Изд-во МГУ, 1978.

 9. Кизевальтер Я.С.,Раскатов Г.И.,Рыжова А.А. Геоморфология и четвертичная геология.–М.:Недра, 1981.

 10. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія. Підручник. – К.: Либідь, 2003.

 11. Атлас Геологія і корисні копалини України [Текст] : масштаб 1:5 000 000. - К. : [б. и.], 2001. - 168 с. - (Присвяч. 10-річчю незалежності України).

 12. Е.М.Сергеев, Г.А.Голодковская и др. Грунтоведение. Изд-во 5-е. М.: МГУ, 1983.

 13. Н.А.Цытович. Механика грунтов. М. Высшая школа, 1983.

 14. Бондарик Г.К. Методика нженерно-геологических исследоваий. М.: Недра, 1986.

 15. Ломтадзе В.Д. Специальная инженерная геология. Л.: Недра. 1978.

 16. Ломтадзе В.Д. Иженерная геология.

 17. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика. 1983.

 18. Сергеев Е.М Инженерная геология. 1983.

 19. Инженерная геология СССР. Т. 1. 1979.

 20. Всеволжский В.А. Основы гидрогеологии. М.: Изд-во МГУ, 1991.

 21. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. М.: Недра 1977.

 22. Гавич И.К. Сборник задач по общей гидрогеологии. М. Недра 1985.

 23. Шестаков В.М. Динамика подземных вод. М.: Изд-во МГУ, 1979.

 24. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических исследований. М.: Высшая школа,1978.

 25. Кац Д.М., Шестаков В.М. Мелиоративная гидрогеология. М.: Изд-во МГУ, 1981.

 26. Питьева К.Е. Гидрогеохимия. М.: Изд-во МГУ, 1988.

 27. Самарина В.С. Гидрогеохимия. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978.

 28. Кирюхин В.А., Толстихин Н.И. Региональная гидрогеология. Недра, 1987.

 29. Гидрогеология СССР. Том Y. Украинская ССР. М.: Недра, 1979.

 30. Гольдберт В.М., Газда С. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения. М.: Недра, 1983.

 31. Зелинский И. П., Елсуфьев С.А., Школа А.В. Геомеханика: Учебное пособие. – Одесса: Астропринт, 1998. – 256 с.

 32. Зелинский И.П., Корженевский Б.А., Черкез Е. А. и др. Оползни северо-западного побережья Черного моря, их изучение и прогноз. Киев. Наукова думка. 1993. – 228 с.

 33. Евангулов Б.Б. и др. Организация, планирование и управление геолого-разведочными, гидрогеологическими и инженерно-геологическими работами. М.: Недра, 1984.