asyan.org
добавить свой файл
1
Л.В.АВТОНОМОВА, канд.техн.наук; С.М.ДЕРГУН;

В.И.ЛАВИНСКИЙ, докт.техн.наук; С.И.ПАНАСЕНКО; НТУ «ХПИ»
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ

ПРИ ХОЛОДНОЙ ВЫТЯЖКЕ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА
Надана методика оцінки граничного тиску для формоутворення сферичної витяжки заданої глибини в тонкій пластині під дією рівномірного тиску. Кількісні дані приведені для пластин з кузовних автомобільних сталей.
The method of estimation of maximum pressures for creation of spherical extraction of the given depth in a lamina under action of the even pressure is given. Quantitative information is resulted for plates from basket motor-car steels.

Г.О.Анищенко, канд.техн.наук;

О.К.Морачковский, докт.техн.наук; НТУ «ХПИ»
ОБЗОР РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ПОЛЗУЧЕСТИ И РАЗРУШЕНИЯ ЕЛОЧНЫХ ЗАМКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЛОПАТОК ГТД
Надано огляд рішень проблем повзучості й руйнування ялинкового замкового з’єднання лопаток авіаційних газотурбінних двигунів. Розглянуті дослідження різних авторів, які містять чисельні розв’язки плоских й просторових задач статичної та динамічної повзучості.
The survey of solutions of problems of creep and fracture of the fur-tree lock of connection of shovels of aviation gas turbine engines is presented. The researches of different authors containing numerical solutions of plane and space problems for static and dynamic creep-damage are considered.

О.А.БАБИЧ; О.І.ТРУБАЄВ, канд. техн. наук; НТУ «ХПІ»;

І.В.ЧАЛИЙ, канд. техн. наук; ХНТУСГ ім. Петра Василенка
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТРІЙНИКОВИХ З’ЄДНАНЬ ТРУБОПРОВОДІВ ГІДРОСИСТЕМ
В роботі досліджувався напружено-деформований стан (НДС) трійникового з’єднання труб гідроприводу пресу під дією внутрішнього тиску. Розглядалося дві моделі конструктивної реалізації з’єднання.
The stressedly-deformed state of t-junction of connection of pipes of a hydraulic drive press under an operation of internal pressure is examined. Two models of constructive realization of connection were considered.

О.В.БИрюков, канд.техн.наук; ННЦ «ХФТИ», Харьков

Ю.М.Андреев, канд.техн.наук; Д.В.Лавинский, канд.техн.наук; В.Н.СОБОЛЬ, канд.техн.наук; НТУ «ХПИ»
АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ ПАДЕНИИ

КОНТЕЙНЕРА-УПАКОВКИ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
Представлено метод та результати аналізу динамічних реакцій, кінематичних параметрів та напружено-деформованого стану (НДС) при падіннях контейнера-упаковки (КУ) для транспортування радіоактивних відходів. Аналіз ударної взаємодії виконувався на базі САПР динаміки систем твердих тіл. Аналіз НДС конструктивних елементів КУ виконано методом скінчених елементів (МСЕ). Приведено розрахункові дані та рекомендації з удосконалення конструкції КУ.
The method and results of the analysis of dynamic reactions, kinematics parameters and stress-strain state for the falling nuclear waste package are presented. The analysis of impact interaction by using the SAE of multibody system dynamics is done. The stress-state analysis of the package elements by finite element method (FEM) is given.

Д.В.Бреславский, докт.техн.наук; Ю.Н.Корытко; П.М.Лысак; НТУ «ХПИ»
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНЕЧНО-

ЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВУМЕРНЫХ

ЗАДАЧ ТЕОРИИ ПОЛЗУЧЕСТИ
Статтю призначено опису програмних засобів, розроблених в НТУ «ХПІ» для розв’язку двовимірних задач теорії повзучості – плоского напруженого стану, плоскої деформації та узагальненого плоского напружено-деформованого стану. Як метод розв’язання поставлених задач застосовується метод скінчених елементів (МСЕ) у поєднанні з багатокроковими методами інтегрування за часом. Обговорюється побудова програмного продукту та проводиться оцінка достовірності чисельних результатів.
The paper describes the program codes has been developed in NTU ‘KhPI’ for the numerical simulation of two-dimensional problems of creep theory, such as plane stress, plane strain and generalized stress-strain state. The Finite Element Method (FEM) jointly with multi step time integration methods are used as a method of computer simulation. The software structure, as well as verification of numerical results are discussed.

Д.В.БРЕСЛАВСКИЙ, докт.техн.наук; И.В.НАУМОВ; А.В.ОНИЩЕНКО; НТУ «ХПИ»
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УДАРНОГО НАГРУЖЕНИЯ ТОНКИХ ПЛАСТИН
Статтю присвячено опису експериментальних засобів, розроблених в НТУ «ХПІ» для моделювання процесів ударної взаємодії пружного ударника та тонких пластин. Надано опис експериментальної установки, та блоків, що входять до неї. Демонструється приклад роботи експериментального комплексу при його тестуванні.
The paper describes the experimental facilities had been developed in NTU «KhPI» for the modeling of the impact interaction between the pellet and thin rectangular plate. The experimental unit, as well as its components, are described. The example of the experimental unit’s working at the testing process is given.

Д.В.БРЕСЛАВСКИЙ, докт.техн.наук; О.А.ТАТАРИНОВА; О.Н.ХОРОШИЛОВ, канд.техн.наук; НТУ «ХПИ»
УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ БРОНЗОВЫХ СПЛАВОВ
Статтю призначено опису методики отримання рівнянь стану статичної й циклічної повзучості та накопичення прихованої пошкоджуваності для бронз, що знаходяться при високих температурах (0,9 – 0,95 температури плавлення). Застосування методики демонструється на прикладі рівнянь стану для двох сплавів, для яких порівнюються експериментально визначені та розрахункові данні. Отримані рівняння застосовані для спрощеного аналізу рівня деформованості та пошкоджуваності бронзових заготівель у технологічному процесі безперервного лиття.
The paper describes the technique for derivation of static and cyclic creep-damage constitutive equations for bronze alloys under the high temperatures (0,9 – 0,95 of melting temperatures). The use of the developed technique is demonstrated on the examples for two alloys, for which the experimentally and numerically determined values are compared. The derived state equations were used for simplified analysis of the strain and damage levels in bronze billets in the technological process of continuous casting.

Н.В.Гречихина; В.Г.Сукиасов, канд.техн.наук; НТУ «ХПИ»
Моделирование и численный анализ напряженно-деформированного состояния фрагмента поясничного отдела позвоночника
Наведено результати порівняльного аналізу напруженого стану хребта в нормальному стані та при наявності фіксатора. Розрахунки виконано методом скінчених елементів в тривимірній постановці. Критерієм для зіставлення є рівень напруженого стану хребця та фіксатора під дією фізіологічного навантаження.
The comparative analysis results of stress state of spine in the normal state and with fixing are presented. Calculations are executed by finite element method in three-dimensional statement. Criterion of the comparison is the stress state level of vertebra and fix by physiological loading.

Ю.Б.Гусев, ОАО «Головной специализированный

конструкторско-технологический институт», Мариуполь
К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИРОВАНИИ СОСТОЯНИЯ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ УГЛЕПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ
У статті описана методика діагностування стану металоконструкції вуглеперевантажувача. Наведені дані дослідження на прикладі крана-перевантажувача фірми ФЕБ, ФТА, Німеччина.
The method of diagnosing of the state of metalware of coal-loader is described in the paper. The research data are presented on the example of crane-loader made by FEB, FTA, Germany.

В.О.ЖОВДАК, докт. техн. наук; О.О.ЛАРІН;

О.М. ГОЛОВКО; НТУ «ХПІ»
ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ ЦИКЛО-СИМЕТРИЧНОГО

ЛОПАТКОВОГО АПАРАТУ З ВИПАДКОВИМ

ТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗЛАДОМ
Проведено аналіз гармонічних коливань цикло-симетричної дискретної моделі лопаткового апарату першого ступеня циліндру низького тиску парової турбіни з випадково заданим розладом методом Монте-Карло. Наведено різноманітні реалізації розладу та відповідні їм реалізації АЧХ. Побудовано математичні очікування та дисперсії АЧХ.
Investigation of the harmonic vibration of the lump-mass discrete cyclic model of bladed disk of the first stage of the stem turbine with the random mistuning is carried out by means of Monte-Carlo method. Various realizations of the mistuning and corresponding to them amplitude-frequency characteristics are investigated. The expectations and variances for the frequency-response curve are built.

О.В.КЕДРОВСКАЯ; Г.Ю.МАРТЫНЕНКО, канд.техн.наук; НТУ «ХПИ»,

А.Д.ПИРОГОВ; АО «НПО им.М.В.Фрунзе», Сумы
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ

СВАРНЫХ УЗЛОВ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ДЕФЕКТАМИ
У статті запропонована модель робочого колеса циркуляційного насоса ГЦН-195М, яка дозволяє адекватно врахувати умову непровару в місцях з'єднання лопаток з основним і покриваючим дисками. Створена модель може бути використана для подальшого аналізу тріщиностійкості конструкції та інших розрахунків.
In article the scheme of the goods accounting at the retail trade firm is considered, necessity of the computerized of the goods accounting as the basic parameter of work of trade enterprises is retail commodity circulation shows.

В.И.ЛАВИНСКИЙ, докт.техн.наук; С.А.НАЗАРЕНКО, канд.техн.наук; Ю.П.АНАЦКИЙ; НТУ «ХПИ»
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ СТРУКТУРНО связанных СИСТЕМ
В статті пропонуються методи аналізу чутливості складних скінченноелементних моделей структурно зв'язаних систем. Досліджено обчислювальні етапи одержання градієнтів функціоналів міцності та жорсткості до відхилення фізико-механічних характеристик.
The methods to analyze the sensitivity of complicated finite-element models of structurally connected systems are proposed in this paper. Computational stages are investigated. The applications of developed mathematical apparatus are examined.

Г.Ю.МАРТЫНЕНКО, канд.техн.наук; НТУ «ХПИ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

РАДИАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОДШИПНИКОВ НА

ДВУХ КОЛЬЦЕВЫХ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ
У роботі запропонована методика розрахунку силових характеристик і визначення квазіпружних коефіцієнтів радіальних магнітних підшипників на двох постійних кільцевих магнітах, яка заснована на методі скінченних елементів. Виконано зіставлення розрахункових і експериментальних даних. Приведена порівняльна характеристика двох типів магнітних підшипників.
In the paper the procedure of calculation of power descriptions and definition of quasielastic coefficients for the radial magnetic bearings on two permanent circular magnets is offered. This procedure is based on the finite element analysis. Comparison of design and experimental data is executed. Comparative description of two types of the magnetic bearings is carried out.

Ю.В.Михлин, докт.физ.-мат.наук; Г.В.Руднева, канд.физ.-мат.наук; Т.В.Бунакова; НТУ «ХПИ»
Переходные процессы в системах с двумя степенями свободы, содержащих существенно нелинейный гаситель
Розглядається перехідний процес у системі, що містить лінійний осцилятор і приєднаний істотно нелінійний елемент із відносно невеликою масою. Враховано тертя. Метод багатьох масштабів використаний для опису перехідного процесу в розглянутій системі. Спостерігається перекачування енергії зі початково-збудженої лінійної системи в нелінійний гаситель. Подібне дослідження проведене й для системи, що містить лінійний осцилятор і вібро-ударний гаситель з відносно малою масою. Розглянутий також перехідний процес у такій системі під дією зовнішнього періодичного збудження. Чисельне моделювання підтверджує ефективність аналітичних побудов в обох системах.
Transient in a system containing a linear oscillator, linearly coupled to an essentially nonlinear attachment with a comparatively small mass, is considered. A damping is taken into account. The multiple scales method is used to construct a process of transient in the system under consideration. A transfer of energy from the initially perturbed linear subsystem to the nonlinear absorber can be observed. A similar construction is made to describe the transient in a system which contains a linear oscillator and a vibro-impact attachment with a comparatively small mass. A transient in such system under the external periodical excitation was considered too. Numerical simulation confirms an efficiency of the analytical construction in both systems.

В.П.ОЛЬШАНСЬКИЙ, докт. фіз.-мат. наук ХНТУСГ;

В.І.ЛАВІНСЬКИЙ, докт. тех. наук; С.В.ОЛЬШАНСЬКИЙ; НТУ «ХПІ»
ПРИСКОРЕННЯ ГАЗОВИМ ПОТОКОМ РУХУ КРАПЛІ,

ЩО ВИПАРОВУЄТЬСЯ ЗА ЗАКОНОМ СРЕЗНЕВСЬКОГО
Описано рух краплі, що випаровується, як матеріальної точки убутної маси, нелінійним диференціальним рівнянням з перемінними коефіцієнтами. За допомогою спеціального перетворення при равноперемінному русі газу знайдений аналітичний розв'язок задачі Коші у функціях Ейрі.
The motion of an evaporating drop, as material point of decreasing mass, is described by nonlinear differential equation with variable coefficients. After special transformation at equalvariable motion of gas the analytical solution of Cauchy problem is found in Airy functions.

Н.В.ПЕРЕПЕЛКИН; Ю.В.МИХЛИН, докт.физ.мат.наук; НТУ «ХПИ»
ПЕРЕХОДНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ РЕЖИМЫ В СИСТЕМЕ

С ОГРАНИЧЕННЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ
Розглядається перехідний процес у системі з обмеженим збудженням, в якій відбувається взаємодія між джерелом енергії (двигуном) та лінійною пружною підсистемою. Перехідний процес описується за допомогою метода багатьох масштабів. Розглядається можливість виходу на стаціонарні режими системи, в тому числі на резонансний режим одиничної кратності. Чисельне моделювання підтверджує ефективність отриманих аналітичних розв’язків.
Transient in a non-ideal system with limited excitation, where an interaction of engine and linear elastic subsystem takes place, is considered. The transient in described by the multiple scales method. Possibility of transfer to stationary regimes, including a resonance regime, is considered. Numerical simulation confirms an efficiency of the obtained analytical solutions.

А.П.ПЕРИН; А.Г.АНДРЕЕВ, канд.техн. наук; НТУ «ХПИ»
Расчет посадок с натягом при овальности и эксцентриситете соединяемых деталей на основе ПК Ansys
У праці досліджується напружено-деформований стан втулки та валу, що з’єднані з натягом у різних варіантах сполучення: круглий вал та круглий отвір втулки; овальний вал та круглий отвір втулки; круглий вал та втулка що має ексцентриситет; овальний вал та втулка що має ексцентриситет у разі якщо кут між ексцентриситетом та овальністю становить 0, 45 та 90 градусів. Контактна задача вирішується за допомогою ПК ANSYS. Результати наведені у вигляді таблиць та малюнків.
In this paper the mode of deformations of interference fit of bush and shaft in various ways of fitting was analyzed, namely round shaft and round aperture of the bush, oval shaft and round aperture of the bush, round shaft and bush with eccentricity, oval shaft and bush with eccentricity and the angel 0, 45 or 90 degrees between out-of-roundness and eccentricity. Hertzian problem is solved by the program complex ANSYS. Results are given in the form of tables and drawings.

С.Ю.Погорелов, канд.техн.наук; К.Ю.Счастливец; С.И.Марусенко; НТУ «ХПИ»
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КОНТАКТА ЭЛЕМЕНТОВ ЛАЗЕРНОГО ГИРОСКОПА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРИЖИМНОГО УСИЛИЯ
Точність роботи кільцевого лазерного гіроскопа залежить від параметрів температурного поля. На шляху відводу тепла від резонатора до механічного конструктиву має місце контактний термічний опір. У запропонованій роботі досліджено теплопровідність контакту між кришкою конструктиву та резонатором лазерного гіроскопа з урахуванням деформацій від попереднього натягу пружини механічного конструктиву.
The measurement accuracy of ring laser gyros depends on temperature field parameters. In the proposed paper the influence of contact thermal conduction between the construction cover and laser gyroscope resonator including deformations depending on mechanical construction spring pretension was analyzed.

Т.В.Полищук, ОАО «Азовобщемаш», Мариуполь
ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ механизма наклона

плавильной печи: МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
У статті описані моделі для дослідження напружено-деформованого стану макету плавильної печі. Проведено генерацію геометрії, скінченно-елементної сітки з інтегрованою параметризацією розмірів, зусиль та параметрів скінченно-елементної сітки.
In this paper models for research of stressedly-deformed state of model of smelting furnace are described. The generation of geometry and finite-element net is conducted with integrated parameterization of dimensions, efforts and parameters of finite-element net.

А.Г.ПРИЙМАКОВ, канд.техн.наук; А.В.УСТИНЕНКО, канд.техн.наук;

Г.А.ПРИЙМАКОВ; НТУ «ХПИ»
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ

ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ С ПОЗИЦИЙ ТЕРМОКОНТАКТНОГО

ДЕФОРМИРОВАНИЯ В УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

И В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ
Розглянуто постановку контактної задачі в пружно-пластичній області за наявності зносу в зоні контакту. Запропоновано методику визначення термоконтактних деформацій і напруг деякого шару, що знаходиться під поверхневим шаром зуба в умовах повзучості.
Contact task in a resiliently-plastic area at presence of chafing in the contact area is considered. The method of determination of thermal-contact strains and stress of some stratum, being under the surface stratum of tooth in the conditions of creep is offered.

С.Н.ТАРАН, ГП «Институт машин и систем», Харків
Про одну умовно потенціальну силову схему
В роботі розглядається специфічна силова схема, визначена в обмеженій області, яка допускає введення потенціалу для рухів строго визначеного напрямку.
The specific force scheme determined in bounded area is considered in this work. The introductions of a potential for the movements in the strictly certain direction is supposed in this scheme.

А.А.ТЕСЛЕНКО, канд.физ.-мат.наук, НТУ «ХПИ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОСТИ МЕТОДА ФОТОУПРУГОСТИ
У роботі розглядається новий метод визначення точності методу фотопружності. Суть методу полягає у використанні модельного засобу визначення точності. Точність визначається у порівнянні початкових (модельних) напружень та визначених у змодельованому засобі вимірювання. У якості початкового (модельного) напруження запропоновано використовувати визначені у реальному експерименті напруження. Досліджена коректність цього засобу дослідження точності.
New method of accuracy definition for the method of photoelasticity is considered in the paper. Essence of a method consists in the modelling way of accuracy determination. Accuracy is determined in comparison of initial (modelling) stresses and stresses determined in the simulated way of measurement. The stresses determined in real experiment are used as initial (modelling) stresses. The correctness of this method is investigated.

Н.Н.Ткачук, НТУ «ХПИ»
К вопросу о тестовых задачах для кругового

цилиндра
У статті запропоновано один спосіб отримання серії еталонних рішень для кругового циліндра. З їх допомогою на двох типах поверхневого навантаження було перевірено одну скінченноелементну модель.
In the paper the construction of a series of master solutions for circular cylinder is discussed. These solutions were applied to verify a finite element model with two cases of boundary loading.

С.В.ФИЛИПКОВСКИЙ, канд.техн.наук, ИПМаш НАН Украины, Харьков
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ УПРУГО-ДЕМПФЕРНЫХ ПОДВЕСОК АГРЕГАТОВ
Дослідження присвячене оптимізації підвісок, що захищають від перевантажень устаткування літальних апаратів. Ціллю роботи є перевірка ефективності різних методів оптимізації. Розглянуто коливання системи з лінійно-пружною пружиною і нелінійним демпфіруванням. Функцією мети є максимальне прискорення підвішеного об'єкта, що визначається в процесі інтегрування рівняння руху. Задача відрізняється тим, що функція мети є негладкої і яружною, а область зміни параметрів що варіюємо порізаною. Гібридний адаптивний метод оптимізації дозволяє вирішувати задачу оптимального синтезу і показує високу ефективність у порівнянні з методами, пропонованими у відомих скінченоелементних комплексах.
The research is dedicated to optimization of suspensions defending the equipment of flight vehicles from g-loads. The purpose of activity is to check the efficiency of different optimization methods. The oscillations of a system with a linearly-elastic spring and non-linear damping are considered. An objective function is the maximum acceleration of suspended unit determined during the integration of the motion equation. The problem differs by that the objective function is rough and ravine, and range of varied parameters is jagged. The hybrid adaptive method of optimization allows to solve a problem of optimal synthesizing and displays a high efficiency in comparing with methods proposed in known FEM complexes.

Е.В.ХРОМОВ, канд.техн.наук, СевНТУ, Севастополь
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ

ОСЦИЛЛЯТОРА В ОКОЛО РЕЗОНАНСНОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕМПФИРОВАНИЯ
Досліджено вимушені згинні коливання сталевої балки з урахуванням внутрішнього тертя. Приведено кількісний аналіз впливу на амплітудно-частотні характеристики різних варіантів демпфуючої функції.
Forced bending vibrations of steel bar under the action of the internal forces are studied. Quantitative analysis of influence of different damping function variants on amplitude-frequency characteristics is shown.

Е.Г.ЯНЮТИН, докт.техн.наук, НТУ «ХПИ»;

А.В.ВОРОПАЙ, канд.техн.наук, ХНАДУ
АКТИВНОЕ ГАШЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ

КОЛЕБАНИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ
Пропонується методика активного гасіння нестаціонарних коливань прямокутної пластини. Гасіння виконується системою чотирьох нестаціонарних зосереджених навантажень, які отримані в результаті розв’язку оберненої задачі динамічної теорії пластин типу С. П. Тимошенка. Проблема зводиться до аналізу системи інтегральних рівнянь Вольтерра I роду, яка розв’язується чисельно з використанням спеціалізованого алгоритму та методу регуляризації А. М. Тихонова.
The procedure of active damping of the nonstationary vibration for rectangular plate is presented. The damping is executed by the system of four nonstationary concentrated forces obtained as a result of solving an inverse problem of Timoshenko’s plate dynamic theory. The problem is reduced to the system of the first-kind Volterra integral equations solved numerically with means of Tikhonov's regularization method.

С.В.КРАСНИКОВ, канд.техн.наук; С.С.РУДЕНКО; НТУ «ХПИ»
ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Розглядаються питання, що пов'язані з розробкою сучасного програмного забезпечення САПР для геометричного моделювання машинобудівних конструкцій. Наведено перелік загальних стандартів, що повинні забезпечуватися сучасними САПР. Зроблено прогноз щодо подальшого розвитку машинобудівних САПР.
The problems, related with programming of CAD systems for geometrical modeling of mechanical construction, are considered. The cast of common standards related with modern CAD systems a described. Variant of necessary parameters in future design of CAD systems for mechanic a done.

В.В.ОВЧАРЕНКО, канд.техн.наук; НТУ «ХПИ»
Общие подходы к проектированию специализированного программного комплекса решения задач оптимизации
Робота присвячена загальним підходам до проектування та розробки спеціалізованого програмного комплексу оптимізації. Викладені основні вимоги до комплексу, який планується розробляти. Розроблені принципи проектування, виділені структурні елементи та розбудована загальна схема взаємодії між ними в рамках обчислювального кластера. Окреслений круг завдань для подальшої розробки комплексу.
The work is devoted to basic approaches for projecting and design of a specialized optimization program product. The basic requirements for developing system were stated. The design principles were developed. Structural elements was distinguished. The common scheme of interaction between structural elements in frames of computing cluster was elaborated. The sphere of problems for further product development was described.