asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

Укл. В.І. Уруський

КОРОТКИЙ ЮРИДИЧНИЙ СЛОВНИК
З ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ ПРАВ


Автор − 1) фізична особа, творчою працею якої створено твір; 2) людина, творчою працею якої створено промисловий промисловий зразок; 3) фізична особа, творчою працею якої створено твір (документ).

Адміністративне правопорушення (проступок) − протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, соціалістичну власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративне стягнення − міра відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання радянських законів, поваги до правил соціалістичного співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Акти громадянського стану − засвідчені державою факти народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові. Вони є юридичними фактами, з якими закон пов'язує виникнення, зміну або припинення певних прав та обов'язків.

Акціонер − власник іменних акцій, зареєстрований в реєстрі акціонерів акціонерного товариства.

Альтернативна служба − державна служба поза Збройними Силами чи іншими військовими формувачами що запроваджується замість проходження військової служби.

Апарат органів виконавчої влади − організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, які призначені для здійснення консультативних чи обслуговуючих функцій щодо виконання відповідними органами закріплених за ними повноважень (компетенції). До особового (персонального) складу апарату органів виконавчої влади відносяться державні службовці та інші працівники апарату.

Асоційований член кооперативу − фізична чи юридична особа, що зробила пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі.

Аудіовізуальний твір − твір, який складається з набору пов'язаних між собою зображень, що створюють відчуття руху, із супроводжуючим звучанням або без нього, який можна бачити, а за наявності супроводжуючого звучання чути. До аудіовізуальних творів належать кінематографічні та інші виражені засобами,, аналогічними кінематографії, такі як телевізійні та інші способи фіксації зображень із супроводжуючим звучанням на магнітних плівках , платівках, дисках тощо.

Багатодітна сім’я − сім'я, що складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей

Безпека − відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання будь-якої шкоди для життя, здоров'я та майна громадян, а також для навколишнього природного середовища.

Безпека інформації − захищеність інформації від несанкціонованих дій (випадкових чи навмисних), .що призводять до модифікації , розкриття чи зруйнування даних.

Безпека праці − стан умов праці, при якому виключено дію на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Безпека харчових продуктів − відсутність токсичної, канцерогенної, мутагенної, алергенної чи іншої несприятливої для організму людини дії харчових продуктів при споживанні у загальноприйнятих кількостях, межі яких встановлюються Міністерством охорони здоров'я України.

Безпритульні діти − діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім'ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання.

Безробітні − працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку (або інших передбачених чинним законодавством доходів) через відсутність підходящої роботи, зареєстровані у державній службі зайнятості, дійсно шукають роботу та здатні приступити до праці.

Благодійна діяльність − безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності.

Благодійна організація − недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб згідно з цим Законом.

Благодійники − фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги.

Благодійництво − добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство.

Близькі родичі − 1) батьки, дружина, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки; 2) батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, посягання на життя, здоров'я, житло і майно яких перешкоджає виконанню працівниками суду і правоохоронних органів покладених на них законом обов'язків і здійсненню наданих прав.

Близькі члени родини − чоловік або дружина фізичної особи, прямі родичі (діти або батьки) як фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи або її чоловіка (дружини).

Важкість праці − характеристика трудового процесу, що показує переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи (серцево-судинну, дихальну та інші), які забезпечують його діяльність.

Виконавча влада − одна з трьох гілок державної влади, яка відповідно до конституційного принципу поділу державної впади покликана розробляти і втілювати державну політику щодо забезпечення виконання законів, управління сферами суспільного життя, насамперед державним сектором економіки. У відносинах із законодавчою і судовою владою вона користується певною самостійністю.

Винагородження − містить у собі звичайну, основну чи мінімальну заробітну плату або звичайну, основну чи мінімальну платню та всяку іншу винагороду, надану прямо чи не прямо, в грошах або в натурі підприємцем трудівникові внаслідок виконання останнім якоїсь роботи. ;

Винахідник − людина, творчою працею якої створено винахід (корисну модель).

Відповідальна особа − працівник, що відповідно до своїх службових обов'язків виконує оформлення первинної транспортної документації згідно з вимогами даної Інструкції (диспетчер, механік, бухгалтер, комірник та ін.), або інший працівник, якому доручена ця робота наказом по підприємству, або письмовим розпорядженням керівника.

Відповідач − підприємства та організації, яким пред'явлено позовну вимогу.

Відстрочка − відкладення чи перенесення виконання рішення на новий строк, який визначається арбітражним судом. Наприклад, відстрочка може надаватись за рішенням, у якому арбітражним судом визначено певний термін звільнення приміщення, повернення майна тощо.

Вкладник − фізична особа (резидент або нерезидент), яка має вклад у комерційному банку, що сплачує збори до фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Власник акцій − фізична або юридична особа, що володіє, користується та розпоряджається акціями на підставі права власності.

Власність − включає власність будь-якого виду, матеріальну власність чи власність, виражену в правах, рухоме чи нерухоме майно і правові документи або документи, які підтверджують право на таку власність чи частку в ній.

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність − втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, проституцією, азартними іграми, а так само використання неповнолітніх для цілей паразитичного існування.

Громадська догана − публічне висловлення судом догани винному з доведенням про це в необхідних випадках до відома громадськості через пресу або іншим способом.

Громадська організація − об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Громадяни України − 1) особи, які на момент набрання чинності цим Законом проживали в Україні, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, які не є громадянами інших держав і які не заперечують проти набуття громадянства України; 2) особи, які працюють за державним направленням, проходять військову службу, навчаються за межами України або виїхали на законних підставах на постійне проживання до іншої країни за умов, якщо вони народилися чи довели, що постійно проживали в Україні до моменту виїзду за кордон, не перебувають у громадянстві інших держав і не пізніш, як через п'ять років після набрання чинності цим Законом виявили бажання стати громадянами України; 3) особи, які набули громадянства України відповідно до цього Закону.

Громадянин України − особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України

Громадянство України − правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках

Дезертирство − залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а так само нез'явлення з тією ж метою на службу при призначенні, переводі, з відрядження, з відпустки або з лікувального закладу, вчинене військовослужбовцем строкової служби.

Депутатський запит − 1) вимога народного депутата України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до підконтрольних і підзвітних їй органів та посадових осіб, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції, якщо його попередні депутатські звернення до них не були задоволені; 2) заявлена попередньо або на пленарному засіданні Ради вимога депутата до голови, заступника голови Ради, виконавчого комітету, керівників, відділів, управлінь та інших органів виконавчого комітету, до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території Ради, незалежно від форм власності, а також до глави відповідної місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів, управлінь та інших служб місцевої державної адміністрації вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання Ради.

Державна молодіжна політика − системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України.

Державні соціальні гарантії − встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму

Державні соціальні стандарти − встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій

Дитина − 1) особа віком до 18 років; 2) особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Дитина, розлучена з сім’єю − особа віком до вісімнадцяти років, яка прибуває чи прибула на територію України без супроводу батьків чи одного з них, діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, або опікуна чи піклувальника, призначених відповідно до законодавства країни походження біженців, або інших повнолітніх осіб, які до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження біженця взяли на себе відповідальність за виховання дитини.

Дитина-біженець − дитина-іноземець (іноземний громадянин чи особа без громадянства), якій у порядку та на підставах, визначених Законом України "Про біженців" ( 3818-12 ), надано статус біженця.

Дитина-інвалід − дитина зі стійким розладом функцій організму, спричиненим захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту.

Дитина-сирота − дитина, в якої померли чи загинули батьки

Дитинство − період розвитку людини до досягнення повноліття; охорона дитинства - система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав

Дитячий будинок сімейного типу − окрема сім'я, яка створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Дитячі громадські організації − об'єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

Діти, позбавлені батьківського піклування − діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти.

Добровільні пожертвування − внески підприємств або громадян на загальносуспільні потреби, а також до неприбуткових організацій, створених згідно з законодавством про об'єднання громадян, а саме: внески до Державного бюджету України, місцевих бюджетів у разі, якщо такі внески використовуються у межах загальних асигнувань бюджету і не пов'язані прямо чи побічно із збільшенням прибутку таких підприємств або громадян; внески до неприбуткових організацій, створених для здійснення релігійної, екологічної, оздоровчої, культурної, освітньої, наукової та благодійної діяльності, в. разі, якщо дальність таких неприбуткових організацій не пов'язана прямо чи побічно із збільшенням прибутку таких підприємств або громадян, та якщо доходи таких неприбуткових організацій формуються виключно з добровільних пожертвувань.

Довідка про прийняття скарги до розгляду − документ, який засвідчує законність перебування особи на території України на період розгляду скарг про відмову у прийнятті заяви про надання статусу біженця або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця в Україні і є дійсним для реалізації прав і виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України

Довіреність − письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Договір страхування − письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі, визначеній страхувальником, або на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.следующая страница >>