asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7


ЗМІСТ


ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1 10

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНИХ 10

СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ І РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 10

1.1. Історична логіка наукового відбиття економічних процесів 10

2.2. Основні тенденції розвитку ринкових взаємовідносин підприємств 15

3.4. Інноваційні стратегії логістичного менеджменту 22

Висновки по розділу 5 30

ВИсновки 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

ДОДАТКИ 71ВСТУПАктуальність теми. Домінуючою реальністю сучасності є глобалізація та інтеграція світових економічних процесів як феномен, сформований сучасним розподілом праці, виробництва та послуг, який істотно впливає на економіку підприємств. Розробка і застосування науково обґрунтованих стратегій управління підприємствами є основними передумовами участі України в євроінтеграційних процесах та адаптації діяльності підприємств у складних умовах глобальної ринкової економіки. Загострення паливно-енергетичної кризи суттєво впливає на економічні результати роботи підприємств і вимагає ефективного управління засобами логістичної інфраструктури. Використання українськими підприємствами інноваційних концепцій і стратегій логістичного управління дозволить підвищити конкурентоспроможність і прибутковість бізнесу, поліпшити стан національної економіки й рівень добробуту населення. За цих умов нагальними проблемами є формування і реалізація інноваційних логістичних стратегій управління підприємствами, рішення яких вимагає теоретичного, методологічного і методичного забезпечення, адекватного тенденціям розвитку зовнішніх і внутрішніх соціально-економічних відносин. Тому обрана тема дослідження є актуальною в теоретичному і в практичному аспектах.

Теоретичні, методологічні та методичні питання управління економічними процесами знайшли відображення в наукових працях видатних представників шкіл вітчизняних і зарубіжних класиків минулого і сучасності (А. Сміт, К. Маркс, Н. Барбон, Дж. Кейнс, М. Туган-Барановський, Дж. Шумпетер, М. Фрідман, П. Самюельсон, Р. Коуз, В. Геєць, Л. Абалкін, О. Амоша, С. Соколенко, М. Долішній, О. Осауленко).

Важливий внесок в теоретичні питання економічного зростання, основних положень сучасної парадигми стратегічного управління та формування стратегій маркетингово-логістичної діяльності внесли вчені Ф. Котлєр, Р. Баллоу, Дж. Койл, М. Портер, Д. Ламберт, М. Кристофер, І. Ансофф, В. Руделіус, М. Чинкота, І. Циглєр, К. Рутковський, Є. Крикавський, Є. Качан, Л. Федулова, Л. Фролова, І. Решетнікова, Р. Ларіна, М. Постан, А. Гаджинський.

Віддаючи належне науковій і практичній значущості творчого пошуку зарубіжних і українських учених, праць вчених-економістів, необхідно відзначити, що у вітчизняній і зарубіжній літературі відсутній комплексний підхід до управління інноваційною логістичною діяльністю, обумовлений глобалізацією та її соціально-економічною значущістю для суспільства і бізнес-середовища, узгодження інтересів зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємств, необхідністю координації об'єктивних умов ринку і суб'єктивних управлінських рішень у сфері логістичної діяльності підприємств.

Невідповідність досягнень теорії вимогам практики інноваційного управління логістичними процесами на підприємствах і швидким змінам умов макросередовища, тенденціям глобалізації, економічної інтеграції і соціалізації зумовили вибір теми дослідження, мету, перелік і зміст завдань для її повного розкриття і досягнення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робот Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки України. У рамках теми «Теоретико-методичні основи розвитку маркетингу в управлінні економікою України» (№ ДР 0100U003067, 1998-2001 рр.) обґрунтовано науково-методичні засади впровадження інноваційних маркетингових і логістичних стратегій управління на ринках; згідно з темою «Розробка теоретичних основ інноваційної моделі розвитку регіону» (№ ДР 0103U006101, 2003-2005 рр.) викладено методологічні основи формування ефективних логістичних стратегій розміщення підприємств в умовах глобалізації; у рамках теми «Формування стратегій управління інноваційними проектами (регіональний аспект)» (№ ДР 0105U009045, 2006-2008 рр.) проаналізовано зарубіжний досвід використання конкуруючими підприємствами партнерських відносин та розроблено методичні рекомендації щодо формування логістичних стратегій управління діяльністю промислових підприємств.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розвиток теоретичних і науково-методичних положень, формування концепції застосування комплексу сучасних стратегій логістичного управління, що забезпечує можливість підвищення ефективності діяльності підприємств та їхнього внеску в економіку країни з урахуванням процесів глобалізації та особливостей поточного етапу економічного розвитку. Для досягнення мети вирішено такі теоретичні, науково-методичні й практичні завдання:

виявлено тенденції розвитку інноваційних процесів, їх спрямованість на підвищення конкурентоспроможності економіки країни в умовах глобалізації;

визначено інвестиційний потенціал сфери логістики в інноваційній діяльності підприємств на сучасному етапі економічного розвитку країни;

доведено логістичні можливості впровадження ефективного економічного управління промисловими підприємствами та проаналізовано можливості інвестування в логістичну інфраструктуру як дієвого чинника конкурентоспроможності в умовах глобалізації світових економічних процесів;

проаналізовано ефективність організаційного механізму укладання стратегічних партнерських угод у логістичній діяльності та визначено ключові чинники ефективної роботи у логістичних стратегічних альянсах;

виявлено ґрунтовні перспективи та розроблено інноваційні технології, інформаційні експертні системи, логістичні стратегії розміщення підприємств та системи управління запасами;

визначено інноваційні стратегії ефективного логістичного управління, методичні засади підвищення надійності прогнозування показників господарської діяльності підприємств на основі цільових комплексних програм інноваційного розвитку;

розроблено науково-методичне забезпечення управління логістичною діяльністю підприємства як конкурентоспроможного суб’єкта економіки і запропоновано нові методичні підходи до формування системи логістичного сервісу на промисловому підприємстві;

обґрунтовано інноваційні заходи державних цільових програм науково-технічного розвитку підприємств вугледобувної галузі промисловості.

Об'єкт дослідження –процеси формування стратегій логістичної діяльності промислових підприємств в умовах структурно-інноваційних перетворень економіки України.

Предмет дослідження - теоретичні, методологічні і методичні основи для обґрунтування і вибору інноваційних стратегій логістичної діяльності.

Методи дослідження. В роботі було використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Методологічною основою дисертації є теорія пізнання, системний підхід при аналізі виробничих процесів і промислових об'єктів, а також впливових чинників економічного, політичного, соціального, технологічного і конкурентного маркетингового середовища. В роботі використано праці класиків економічної науки, визнаних фахівців у сфері логістики, менеджменту, маркетингу. В дисертаційній роботі використовувалися прикладні методи теорії імовірності і математичної статистики при визначенні планової потужності підприємства, метод експертних оцінок при розробці цільових комплексних програм технічного розвитку вугільного виробництва і формуванні системи логістичного сервісу підприємства, статистичні критерії при тестуванні нульової гіпотези, фінансово-економічні методи аналізу поточної вартості при оцінці інвестиційних альтернатив, регресійний аналіз, метод найменших квадратів, каузальні методи, метод ковзної середньої та експоненціального згладжування при прогнозуванні показників діяльності вугледобувного підприємства, інформаційні технології штучного інтелекту при розробці експертних систем розміщення підприємства й управління запасами.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці інноваційних логістичних стратегій управління підприємствами як механізму еволюційного підвищення ефективності управління підприємством.

Уперше:

розроблено науково-методологічні основи логістичного управління, засновані на необхідності попередження або пом’якшення трансакційних витрат, що дозволяє використовувати інноваційні форми кооперації як елементи стратегій та засоби ефективної конкуренції й збільшення можливостей економічного розвитку підприємств;

розкрито діалектику взаємовідносин партнерів у контексті організаційно-економічного механізму управління стратегічним альянсом та ідентифіковано ключові чинники впливу на ефективність їхньої роботи, що позитивно впливає на конкурентоспроможність підприємства і дозволяє прогнозувати успішне функціонування стратегічного альянсу;

удосконалено:

науково-методичні аспекти конкурентної кооперації підприємств, що, на відміну від існуючих, пропонують кооперативні взаємовідносини між конкурентними підприємствами у сфері вхідної бізнес-діяльності та конкурентних стосунків у вихідних ринкових операціях підприємств;

підхід до підвищення ефективності організації управління логістичними операціями розміщення підприємств, згідно якому доведено необхідність та можливість обґрунтування довгострокових стратегій оптимізації розміщення підприємства з використанням відповідного критерію та оцінки альтернатив, методологія їх класифікації, що виокремлює основні види логістичних задач розміщення об’єкту та визначає критерії оптимізації їх вирішення;

розробку експертних систем управління логістичними операціями підприємства на засадах сучасних інформаційних технологій, оригінальних алгоритмів, комп’ютерних програм і моделей, які дозволяють підвищувати ефективність управління шляхом скорочення витрат часу на розробку управлінських рішень, збільшення обґрунтованості управлінських рішень та надання механізму організації процесу реалізації замовлень;

методичні засади організації системи логістичного сервісу на підприємстві на основі формалізованої процедури опитування експертів, що дозволяє науково обґрунтувати напрями дій підприємства у термінах надання споживачам найбільш суттєвих логістичних послуг, зменшити витрати й отримати конкурентні переваги на ринку досконалої конкуренції;

дістали подальшого розвитку:

методологічне обґрунтування необхідності й можливості організації аутсорсингу логістичних послуг у трибічних стратегічних альянсах як джерела потенційної конкурентної переваги, що забезпечує сполучення стратегічних причин його впровадження із чинниками життєвого циклу продукту, інтелектуальної власності і створенням стратегічних альянсів з постачальниками в ланцюгах доставки;

науково-методичні засади організації системного управління логістичними витратами підприємства, що дозволяє еволюційно здійснювати оптимізацію загальних логістичних витрат промислового підприємства та забезпечувати прийнятний рівень логістичного сервісу, моделювати оптимальний рівень запасів, підвищити ліквідність фінансових ресурсів та рівень конкурентоспроможності підприємства.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні і методологічні положення дисертаційної роботи доведено до рівня розробки конкретних методик, рекомендацій і технологій формування стратегій логістичного управління, впроваджених на промислових підприємствах.

Концептуальні положення, науково-методичні і практичні рекомендації використано в діяльності організацій і установ: Міністерства палива та енергетики України (довідка № 02/02-2612 від 26.09.2007 р.); шахти ім. О.Ф. Засядька (довідка № 10/3036 від 05.10.2007 р.); підприємства «Центральна збагачувальна фабрика «Чумаківська»; ВАТ «Вугільна компанія «Шахта Красноармійська-Західна № 1» (довідка № 1231 від 26.10.2007 р.); Донецької торгово-промислової палати (довідка № 2301/23.07-23 від 10.12.2007 р.); підприємства «Луганський експертно-технічний центр» (довідка № 602 від 14.11.2007 р.); Головного економічного управління Донецької міської ради (довідка № 01-10/8966 від 26.07.2007 р.); виробничо-комерційної фірми «Онікс» (довідка № 277 від 17.06.2005 р.); промислового підприємства «Макіївський металургійний завод» (довідка № 002/46 від 17.06.2005 р.); підприємства ВАТ «Коксохімпроект» (довідка № 825/1 від 16.06.2005 р.). Практична значущість результатів дослідження підтверджується застосуванням теоретико-методологічних положень дисертації у навчальному процесі Донецького державного університету управління (довідка № 01-12/708 від 01.11.2006 р.).

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукових досліджень, які наведено в роботі, одержано автором особисто. Авторові належить наукова ідея роботи, її мета, методологічні, теоретичні розробки і методичні рекомендації. У дисертації не використовувалися матеріали і висновки кандидатської дисертації здобувача. Внесок автора в роботи, виконані у співавторстві, конкретизовано в списку основних опублікованих праць за темою дисертації.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідались автором на міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях і семінарах, зокрема: міжнародній науковій конференції “Przedsebiorstwo Partnerskie” (Каzimerz Dolny, Poland, 2002); міжнародному семінарі «Economic Integration - Step Forward or Finish?» (Варшава, 2003); міжнародній науково-практичній конференції «Менеджмент малого і середнього бізнесу: проблеми, навчання, перспективи» (Севастополь, 2004); науково-практичній конференції “Маркетингова освіта в Україні: забезпечення якісної підготовки маркетологів відповідно до потреб українського ринку” (Київ, 2005); міжнародній науково-практичній конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики” (Львів, 2006); IV міжнародній конференції “«Теория и практика экономики и предпринимательства” (Алушта, 2007).

Публікації. Основні положення та наукові результати дослідження за темою докторської дисертації опубліковано у 44 наукових працях загальним обсягом 112,37 д. а. (з яких автору особисто належить 89,01 д. а.), у тому числі 2 одноосібні монографії (32,6 д. а.), 2 навчальних посібники у співавторстві, 30 статей у наукових фахових виданнях, 6 публікацій у матеріалах наукових конференцій, 4 публікації у інших виданнях.следующая страница >>