asyan.org
добавить свой файл
1
Вступ у ліцей 2012

ХІМІЯ

 1. Скільки атомів міститься у кубику із чистого золота, якщо ребро кубика дорівнює 1 мм, а густина золота 19,3 г/см3.

 2. Для приведених газів: азот, Гідроген хлорид, водень, амоніак, хлор, чадний газ, сірководень, вуглекислий газ, вкажіть їх хімічні формули. Які з цих газів є простими речовинами, оксидами, забарвлені, мають характерний запах, отруйні?

 3. Приведіть по одному прикладу рівняння реакції, у результаті яких:

А) Із складної речовини утворюються дві прості речовини.

Б) Із складної речовини утворюються дві нові складні речовини.

В) Із складної речовини утворюється нова складна і проста речовини.

Г) Із двох простих утворюється одна складна речовина.

Д) Із простої і складної речовини утворюється нова складна речовина.

 1. До 20 моль води додали барій масою 10 г. Розчин якої речовини одержали? Яка маса одержаного розчину? Який об’єм вуглекислого газу прореагує з одержаним розчином з утворенням кислої солі?

 2. У 116,8 г мінералу карналіту містяться Хлор, 15,6 г Калію, 9,6 г Магнію, 4,8 г Гідрогену, 38,4 г Оксигену і домішки, масова частка яких становить 5 %. Знайдіть формулу карналіту. У якому вигляді її краще представити? Зважте на те, що Хлор у речовині одновалентний.

 3. Складіть електронні формули частинок, які мають:

А) 11 протонів і 10 електронів.

Б) 17 протонів і 18 електронів.

Назвіть кожну частинку.

 1. Визначте тип хімічного зв’язку у речовинах:Cr2O3, Cl2, NaBr, NH3, OF2. Для речовин з ковалентним зв’язком складіть електронні формули молекул.

 2. При повному згорянні 1,33 г бінарної сполуки добуто 0,77 г вуглекислого газу та 2,24 г сірчистого газу. Виведіть найпростішу формулу сполуки.

 3. Після реакції сірководню з киснем (продукти реакції – сірчистий газ і рідка вода) об’єм скоротився на 81 мл і було виявлено 200 мл кисню, що не прореагував. Обчисліть об’ємні частки газів у вихідній суміші.

 4. Здійснити перетворення:

CuSO4 → Cu → CuCl2 → Cu(NO3)2 → KNO3 → O2 → P2O5 → K3PO4 → K2HPO4

 1. Суміш порошків міді, цинку та магнію, масою 16 г, висипали в розбавлену сульфатну кислоту. У результаті реакції утворився водень, об’ємом 6,72 л (н.у.). Маса залишку, що не розчинився, становить 4,7 г. Визначте масові частки металів у вихідній суміші.