asyan.org
добавить свой файл
1
Врахування особливостей пізнавальної діяльності розумово відсталих дітей під час їхнього навчання

Особливості когнітивної діяльності розумово відсталих дітей виявляються в характеристиках перебігу всіх пізнавальних процесів. Спостерігаючи за дітьми можна побачити, що вони виявляються вже в особливостях сприймання. Воно характеризується малим обсягом, зниженою швидкістю,

недостатньою осмисленістю. Розумово відстала дитина щоразу бачить значно меншу кількість ознак, деталей предметів, ніж та, що розвивається нормально.

Помітно це у тому, що вона губить своє місце у класі, не може знайти

портфель, саме той зошит, який потрібний у цей час, не може охопити

поглядом декілька букв. У зв'язку з цим діти з легкою розумовою відсталістю зазнають значних труднощів під час навчання читанню, оскільки вони бачать кожну букву послідовно. Такій. дитині важко розібратися в сюжетному малюнку, де зображено багато персонажів, вона бачить лише окремі з них і окремо один від одного і не може встановити між ними зв'язки. Особливо важкими для цих дітей є завдання, які складаються із кількох підзавдань.

Наприклад, списати слова і підкреслити якусь їх частину. Здебільшого ці діти виконують лише частину такого завдання.

Має істотні особливості у розумово відсталих дітей і швидкість

сприймання, вона у них набагато нижча, ніж у однолітків, які розвиваються

нормально. Для того, щоб розумово відстала дитина зрозуміла нескладний

наочний матеріал, їй потрібно значно більше часу. У зв'язку з цим будь-який показ, демонстрація наочного матеріалу мають тривати довше, ніж в нормі, з тим щоб розумово відстала дитина встигла повніше і детальніше усе роздивитися. Ця особливість стає ще помітнішою, коли вона повинна сприйняти складне завдання: проаналізувати зміст математичної задачі чи навчального тексту. Звичайний темп читання учителя в класі для них є надто швидкий, особливо, коли читається новий текст, в якому йдеться про незнайомі дитині речі. Причиною такої уповільненості сприймання при розумовій відсталості є властива їм патологічно низька рухливість коркових"процесів.

Ще помітніші відхилення, у порівнянні з нормою, спостерігаються в

осмисленні сприймання розумово відсталих. Недосконалість сприймання у них тим яскравіше, чим складніший об'єкт його. При цьому складністю

може виступати не лише зміст об'єкта, але й його незвичне розташування. Тому цим дітям важко впізнати зображення, читати текст, якщо вони лежать у незвичному ракурсі, часто вони впізнають в ньому зовсім інший предмет. Значна зниженість осмислення сприймання може виявлятись І в тому, що розумово відсталі діти з труднощами впізнають і добре знайомі предмети. У засніженому зайці бачать білку, овал плутають з колом, схожі за звучанням слова сприймають як однакові, наприклад, галка - гайка. З цієї ж причини вони важко помічають видові ознаки предметів, дещо краще їм вдається розрізнення суттєвих ознак. Тому розумово відстала дитина швидше навчається відрізняти дерево від куща, але розрізняти між собою дерева, квіти, ягоди, плоди вчиться важко.

Недостатність осмислення ще виразніше виявляється під час сприймання змістового матеріалу: мультфільмів, сюжетних малюнків, змісту задачі, казки оповідання. Розумово відсталі діти не вміють самостійно переказати дитячий фільм, бо не все в ньому розуміють (осмислюють). Значні труднощі вони мають в інтерпретації сюжетного малюнка. Найчастіше ці діти не виокремлюють істотного, не бачать залежностей і зв'язків між окремими деталями, не здатні без сторонньої допомоги розшифрувати смислозначущі деталі і об'єднати їх в єдине ціле. Сприймання малюнка розумово відсталими дітьми нагадує фотографування: дитина послідовно, підряд називає суміжні зображення, не дошукуючись внутрішнього їх взаємозв'язку. Іноді розумово відсталі діти здатні встановити окремі смислові зв'язки між зображеннями, проте і в таких випадках зміст малюнків передається ними неповно, або й зовсім помилково. У розумово відсталих дітей сприймання сюжетних малюнків часто обмежується впізнаванням окремих безпосередньо даних предметів, в той час як в нормі сприйняте найчастіше є основою певних міркувань і пояснень.

Характерним для розумово відсталих дітей є перевага мимовільного над
довільним сприйманням. Увагу цих дітей привертають переважно ті предмети
які об'єктивно відрізняються від інших чи то розміром, чи яскравістю
зображення. Довільне ж сприймання, пов'язане з умінням самостійно ставити
завдання на сприймання - розглядування певного об'єкта, або керуватися
якимсь завданням, наприклад, знайти якісь задані ознаки, формується з
великими труднощами і завдяки корекційній роботі. Таке завдання ці діти
швидко гублять і переключаються на якісь інші дії: дитина починає писати не
те, що потрібно за завданням, перебирати свої речі, гортати сторінки
підручника.

Слід зазначити, що така особливість - втрата завдання, сама по собі не є
однозначним доказом розумової відсталості. Вона може виявлятись і у дітей із
затримкою психічного розвитку, і навіть у інтелектуально повноцінних дітей за
певних обставин.
Істотні особливості має також пам'ять у розумово відсталої дитини.

Слабкість замикальної функції кори головного мозку, властива цим дітям, зумовлює повільність і недостатню міцність запам'ятовування. Новий матеріал така дитина спроможна засвоїти лише після багаторазового повторення Повторювати їй матеріал доводиться не лише для набуття знань, а й для їх зберігання, оскільки утворені в корі головного мозку зв'язки без підкріплення у них швидко згасають.

Розумово відсталим дітям надзвичайно важко запам'ятовувати той матеріал, що пов'язаний із логічним запам'ятовуванням. Не вміючи виділяти головну думку у тому, що потрібно вивчити, відокремити її від другорядної неістотної інформації, вони найчастіше запам'ятовують текст механічно заучуючи усе підряд. Продуктивність такого запам'ятовування дуже низька. На відміну від нормальних дітей, у розумово відсталих дітей немає суттєвих відмінностей в функціонуванні довільного і мимовільного запам'ятовування, оскільки заучуючи, вони не користуються засобами довільного запам'ятовування, зокрема довільним відтворенням, тобто переказуванням

самому собі. У нормальних дітей довільне відтворення є самоконтролем.

Переказуючи щось своїми словами, вони в такий спосіб активізують запам'ятовування і з'ясовують для себе те, що ще треба довчити. У розумово відсталих же відтворення зводиться фактично до механічного копіювання матеріалу, який заучується.

Значні особливості має і процес відтворення у цих дітей: воно

характеризується відсутністю точності, зв'язності, наявністю неадекватних перенесень. Погано осмислюючи матеріал, який потрібно запам'ятати, розумово відсталі діти не можуть виділи головну думку, зробити певний заголовок до тексту, відкинути підчас відтворення другорядне, малозначуще для задуму. Відтворюючи прочитане оповідання вони пригадують лише окремі фрагменти, а то й окремі слова або фрази; зміст же передати неспроможні. У відтворенні будь-кого смислового матеріалу у розумово відсталих дітей чітко виявляється невміння планово запам'ятовувати і організовувати своє пригадування.

Надзвичайно своєрідним у розумово відсталих дітей є мислення.

Науковими експериментальними дослідженнями встановлено, що провідним проявом інтелектуальної неповноцінності є недостатній розвиток вищих форм пізнавальної діяльності, тобто процесів узагальнення й абстрагування. Цим дітям важко абстрагуватися від несуттєвих деталей, виділяти головне, підходити від поодинокого і бачити спільне, загальне. Ця властива розумово відсталим недостатність узагальнення пов'язана з особливостями розвитку інших

мисленнєвих операцій. Навіть найпростіша мисленнєва операція-аналіз -синтез

у розумово відсталих має свої особливості. Найбільш виразними його характеристиками є бідність і безсистемність. Розумово відсталі помічають дуже мало ознак. Особливо важко їм виділити ті ознаки чи частини предметів, які мало відрізняються від інших за кольором, формою, величиною.

сприймаючи окремі об'єкти, ці діти виділяють в них головним чином ті частини, які виступають виразніше, контрастніші і більше привертають увагу. Так дивлячись на чайник, вони називають носик, кришку, ручку, водночас не називають самого посуду, в якому міститься вода. Аналізуючи сюжетний малюнок ці діти називають багато предметів, їх частин, але при цьому не помічають головних, істотних - тих, що мають значення для аналізу сюжету.

Цією особливістю вони дуже виразно відрізняються від нормальних дітей.

Недосконалість аналізу розумово відсталих дітей тісно пов'язана із

слабкістю їх синтезу. Дітям-олігофренам важко об'єднувати виділені частини предмета. Нормальні ж діти, говорячи про частини об'єкта, одразу переходять до характеристики його в цілому.

Дуже своєрідно у розумово відсталих дітей у порівнянні з нормою

здійснюється операція порівняння. Виконуючи таке завдання, що дуже часто використовують педагоги у навчанні молодших школярів, розумово відсталі теж співставляють одну-дві ознаки, а далі переходять до опису однієї з них. Недостатність цієї операції ще більше виявляється, коли ставиться завдання порівняти за ознаками, наочно не представленими, наприклад, за функціональними. Це зумовлене необхідністю застосовувати відповідні знання,

що також важко вдається розумово відсталим дітям через те, що самостійно вони не вміють актуалізувати і добирати потрібну інформацію. Без спеціальної корекційної роботи діти цього робити довго не навчаються. Великі труднощі мають ці діти під час порівняння схожих предметів, вони просто бачать їх однаковими, не виділяючи при цьому ні схожих, ні різних ознак. На якості порівняння істотно позначається і згадувана нами нездатність утримувати в пам'яті завдання: чим більше у порівнюваних об'єктах ознак, тим скоріше діти гублять завдання порівняти їх.

Своєрідність мислення розумово відсталих дітей найвиразніше виявляється у процесах узагальнення та абстрагування. Тому на уроках ці діти гірше, ніж в нормі, справляються із завданнями, які потребують користування певними правилами, розв'язування задач, підведення під поняття, добір за аналогіями.

У інтелектуально повноцінних дітей уже в молодшому шкільному віці досить добре розвинуте логічне мислення. Вони легко розв'язують завдання на встановлення причинно-наслідкових зв'язків у матеріалі, доступному для них за складністю. Без будь-яких труднощів нормальні діти розділяють на дві групи зображені овочі й фрукти, диких і свійських тварин, різного виду посуд. Розумово ж відсталі, якщо вони спеціально непідготовлені до цього, роблять багато помилок. Аналіз таких помилок показує, що вони пов'язані конкретністю мислення, властивою зазначеним дітям. Класифікуючи овочі фрукти, вони часто ґрунтуються на зовнішніх ознаках, тому червоне яблук помідор кладуть разом. До свійських тварин відносять мишу, бо вона живе будинку. На питання, чи буде тигр свійським, якщо його тримати вдома відповідають ствердно.

Слабкість узагальнення розумово відсталих виразно виявляється у тому, що вони вивчають правила напам'ять, а застосовувати їх не вміють. Добре знаючи, наприклад, що нове речення пишеться з великої літери, вони його пишуть з маленької, так само вони пишуть і власні імена; вивчивши правило вони не можуть навести до нього прикладу.

У зв'язку із конкретністю мислення розумово відсталі діти своєрідно розуміють метафори, прислів'я. На запитання, які руки називають золотим відповідають: "На яких золота обручка". П'ятнадцятирічна розумово відстала дівчинка так пояснила прислів'я "Сім раз відмір, а один раз відріж» - "Коли треба один раз відрізати папір, то спочатку треба сім разів поміряти, щоб рівно було".

Своєрідність узагальнень розумово неповноцінних дітей веде до недосконалості понять, які у них формуються. Так, вони без вагань компас називають годинником, оскільки там є стрілка, але неспроможні зрозуміти, пісочний годинник теж показує якийсь час. Ця недосконалість позначається тому, що у розумово відсталих дітей часто слово не є носієм понять, а скоріше нагадує "кличку" ряду предметів. Слово у них прив'язане до певного предмета або ситуації, у якій засвоювалось.

Конкретність мислення олігофренів ускладнює процес засвоєння ними абстрактних знань. Ця їх особливість дуже позначається на засвоєнні арифметичних знань, формуванні обчислювальних операцій з

переходом через десяток, розв'язуванні задач. Насамперед їм важко дається розуміння самого питання, на яке необхідно відповісти, усвідомлення умови, співвіднесення їх.Не розуміючи умови, розумово відсталі роблять лише найбільш знайомі операції з числами.

Недосконалість мислення виявляється у розумово відсталих дітей в стереотипності образів, в обмеженій здатності придумати щось нове. Якщо на уроці письма одна дитина придумала, наприклад, речення "Мама пішла на роботу»,то наступна після цього може придумати тільки дуже подібне,змінивши у даному випадку лише персонажа, який теж піде на роботу.

Своєрідним у розумово відсталих дітей довго залишається розуміння сюжету. Сприймаючи оповідання, розумово відстала дитина не орієнтується несюжетну думку, вона часто нездатна її самостійно встановити. їй важко встановити приховані внутрішні змістові лінії, смисл, певні колізії, усвідомити конфліктні переживання, тонкі моральні почуття.

Характерною особливістю розумово відсталих дітей є некритичність мислення Виконавши завдання, вони не вміють його оцінити, перевірити правильність своїх дій, самостійно знайти помилку, найчастіше залишаються дуже задоволеними своєю роботою, не співвідносять одержаний результат із вимогами. Особливості пізнавальної діяльності розумово відсталих дітей поєднуються з особливостями їхньої емоційно-вольової сфери. Почуття цих дітей відзначаються бідністю і недиференційованістю. Найчастіше вони переживають задоволення або незадоволення, різні тонкі почуття їм мало доступні. У них також можна спостерігати прояви почуттів, неадекватних за своєю тій причині, яка їх викликала. Тому маленька образа може афективний стан: дитина сильно кричить від того, що хтось зламав її стільця і,водночас, не переживає, що мама захворіла. Настрій у розумово дітей дуже нестійкий і часто залежить від випадкових причин. Моральні ж, духовні та естетичні почуття розвиваються у них значно пізніше, ніж у нормальних. Недостатній розвиток мислення, його критичності обмежує можливості олігофренів аналізувати свою поведінку. На цьому фоні у них найчастіше формується неправильна - завищена самооцінка.

Як бачимо, психічний розвиток дітей навіть з легкою розумовою є дуже своєрідним. Охарактеризовані особливості їхньої пізнавально діяльності істотно утруднюють, а то й унеможливлюють навчання їх у загальноосвітній школі традиційними, достатніми для інтелектуально повноцінних дітей, методами. Без адекватних корекційно-розвивальних заходів потенційні можливості цих дітей не реалізуються повною мірою. З огляду на це безвіповідальною і шкідливою є практика деяких учителів формального утримання розумово відсталих дітей в класі без належної корекційно-розвивальної роботи. Це завдає їй серйозної шкоди не тільки через те, що вона не отримує якісної освіти, але й через те, що вона зазнає серйозних моральних збитків Підгрунтям для цього насамперед стає постійна відсутність успіхів у навчальній діяльності. Скоро чи пізніше це неодмінно призводить до насміхань та знущань з боку однокласників, до виникнення і закріплення негативних рис особистості.