asyan.org
добавить свой файл
1
Виховання і розвиток дитини: особливості, проблеми, шляхи їх вирішення, методи виховання дітей

Виховання - це процес, завжди орієнтований на певну вікову групу. Завдання, засоби і методи виховання повинні відповідати можливостям і особливостям розвитку дитини в цьому віці, тільки в цьому випадку виховання може бути ефективним.

Виховання дітей та вікові особливості розвитку

Виховання дітей у різних навчально-виховних закладах ведеться диференційовано, з окремими віковими групами. У розвитку дитини прийнято виділяти три основних періоди: дошкільний, шкільний і період соціальної зрілості - дорослість. Кожен з цих періодів містить в собі більш короткі проміжні етапи, для кожного з яких характерні свої закони виховання і розвитку дітей. Так, дошкільний вік включає в себе період дитинства - від народження до року, раннього дитинства - з 1 до 3 років і власне дошкільний вік з 3 до 7 років. Шкільний вік, в свою чергу, відповідно до етапів розумового розвитку поділяється на молодший (7-9 років), молодший та середній підлітковий вік (10-12 років), старший підлітковий вік (13-15 років) і юнацтво (16-17 років).

Звичайно, такі вікові межі етапів розвитку та відповідних особливостей виховання досить умовні і на практиці можуть істотно зрушуватися в будь-яку сторону в залежності від індивідуальних особливостей розвитку дитини. З іншого боку, з часом ці кордони можуть зрушуватися під впливом нових явищ у суспільстві, що знаходить відображення у виникненні нових тенденцій виховання дітей. Наприклад, в останні роки частим явищем стало більш ранній фізичний і розумовий розвиток дитини, причини якого можуть частково критися в прискорених темпах сучасного життя і його мінливих законах. Тим не менш, визначення цих меж має вирішальне значення при виборі методів і форм дитячого виховання і навчання, правильного розподілу навчального навантаження і режиму занять.

Розвиток дитини в дошкільний період

Дошкільний вік - найважливіший етап у житті та вихованні дітей, на якому закладається база для подальшого повноцінного розвитку дитини. Це час інтенсивного росту, розвитку головного мозку і всіх основних функцій організму. На цьому етапі в ході виховання дитини закладаються основні особливості характеру і визначається тип темпераменту дитини. Усього їх існує чотири: сангвінічний, холеричний, флегматичний і меланхолійний. Розвиток дитини багато в чому визначається тим, до якого типу тяжіє його темперамент. У чистому вигляді ці типи нервової системи зустрічаються дуже рідко, але, як правило, будь-якої дитини можна віднести до якогось проміжного типу з наближенням до одного з основних.

Особливо яскраво прояви типу темпераменту виступають в самому молодшому віці і багато в чому визначають подальше виховання дитини. Тип нервової системи обов'язково повинен враховуватися в процесі виховання дітей. Більш того, саме в цьому віці цілеспрямованим вихованням і створенням певних умов життя можна в певних межах впливати на прояви характерних особливостей темпераменту, згладити деякі небажані його прояви і направити емоційний розвиток дитини в сприятливе русло.

Виховання і розвиток дітей дошкільного віку визначається в першу чергу їх фізичними та розумовими можливостями і властивим цьому віку типом мислення. На цьому етапі розвитку дитини його мислення тісно пов'язане з практичною діяльністю і спирається на наочні приклади. Відповідно, і методи виховання дитини повинні бути засновані на дослідженні конкретних предметів, їх властивостей, дій, які можна з ними виробляти. Головним інструментом виховання і розвитку в цьому віці є гра. Саме в процесі гри розвиток дитини відбувається природним чином, без примусу. Дитина поступово дізнається нове про оточуючих його предметах і явищах, вчиться спілкуватися і вести себе з іншими дітьми.

У ранньому віці активно розвиваються потреби дитини, і на їх основі формуються різноманітні інтереси. Основною рушійною силою безперервного розвитку дитини в цей період є пізнавальний інтерес, спочатку до самого процесу здійснення дій, пізніше - до їх результату. Головне завдання виховання дітей молодшого віку зводиться до постійного підтримання цього інтересу, розвитку допитливості, допомоги в освоєнні нових видів діяльності та своєчасне розширення кругозору дитини.

В процесі виховання дитини важливо прищепити йому здатність діяти і спілкуватися з іншими людьми з розумінням того, що робити можна, а що не можна. Як можна краще цьому сприяє виховання дітей в колективі, будь то група дитячого садочку або заняття в розвиваючому центрі. Особливості виховання дітей в цьому віці пов'язані з тим, що в період дошкільного розвитку дитини формуються індивідуальні інтереси, схильність до певних видів діяльності. Тому мета дитячого виховання в цей період - дати дитині початкові уявлення про самих різних напрямках діяльності, від фізичних вправ до розвитку художніх і музичних здібностей, знайомства з природою, в ігровій формі ознайомлення з основними дисциплінами, більш глибоке вивчення яких розпочнеться вже в школі. Правильно поставлене дошкільне виховання відіграє вирішальну роль у всій подальшій життя людини, її фізичний, інтелектуальний і духовний розвиток і самовизначенні.

Виховання дітей молодшого та середнього шкільного віку

Наступний віковий етап, не менш важливий у вихованні дитини, - молодший шкільний вік. У цей період дитина проходить складний шлях від новачка першокласника, що має лише слабке уявлення про навчальний процес, до учня, який засвоїв ритм шкільного життя, заволодів значним багажем знань. Поступово згладжуються відмінності між звичками і способом мислення, сформованими в ході дошкільного виховання дітей, і новими навичками спілкування і пізнання, які виникають під впливом шкільного виховання.

Під впливом освітньо-виховного процесу в початковій школі розвиток дитини виходить на новий рівень. У першу чергу, інтенсивно і в самих різних напрямках розвивається пізнавальний інтерес. Проте темпи розвитку дитини більшою мірою визначаються особливостями виховання дітей, прийнятими конкретним учителем. Дитина приходить до школи з величезним прагненням пізнавати все нове, і виховання, методи навчання та оцінки успіхів учнів багато в чому визначають, розвинеться цей інтерес в подальшому або загальмується під впливом невдоволення вчителя і поганих оцінок. В цей час у дітей остаточно формуються схильності і задатки до окремих видів мистецтва і областям знаннь. Тому виховання дітей у цьому віці має бути спрямоване не тільки на отримання знань опосередковано, від вчителів чи батьків, а й на формування ряду вмінь, необхідних для самостійного навчання і роботи з різними навчальними матеріалами.

На початковому етапі шкільного навчання виховання дитини грунтується на підтримці авторитету батьків і особливо вчителів. Сила впливу педагога на особистість дитини дуже велика. Це період, коли виховання і розвиток тісно взаємопов'язані: рівень розвитку все ще є визначальним критерієм у виборі методів навчання, і навпаки, від якості виховання залежить інтенсивність розвитку дитини.

Виховання дітей у підлітковому віці, з переходом з початкової в середню школу, ознаменоване тим, що дитина поступово виходить з-під впливу вчителів і батьків. В цей період виховання дитини утруднено особливими фізіологічними процесами, що приводять до підвищеної збудливості нервової системи і, як наслідок, неврівноваженості поведінки дитини.

Для цього періоду характерно загострене почуття дорослості, прагнення позбавитися від опіки старших. Коло інтересів підлітка більшою мірою визначається нею самою, а є результатом впливу батьків. Саме в цьому віці зміцнюються дружні зв'язки з однолітками, з'являються нові авторитети - як у безпосередньому оточенні, так і серед відомих людей чи навіть літературних і кіногероїв. В процесі виховання дітей у цей період важливо виявляти чуйність і такт, повагу до індивідуальності і право на самостійність кожної дитини. Велику роль в цей період може зіграти пробудження інтересу до самовиховання, заснованого насамперед на прагненні наслідування улюблених героїв.

В основному, розвиток дитини завершується в старших класах. В цей час згладжується велика частина протиріч підліткового віку. Знову посилюється роль учителя у вихованні дитини - тепер уже як наставника, який допомагає сформувати в учнів основи світогляду, реалізувати свої схильності та інтереси до певних видів діяльності або професій.