asyan.org
добавить свой файл
1ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності за 2009 рік

Відкритого акціонерного товариства "Стахановська швейна фабрика"


м. Луганськ Дата видачі висновку 19 березня 2010 року
Фізична особа - підприємець Дємідова Наталія Володимирівна (ідентифікаційний код 1953410065), що має сертифікат аудитора серії А №000928, виданий за рішенням Аудиторської палати України №43 від 28.03.96 року та свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та приватно практикуючих аудиторів №3691, яке видане рішенням АПУ №158 від 26 січня 2006 року, провела аудиторську перевірку наданої фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства "Стахановська швейна фабрика" станом на 31.12.2009 року у складі: форма №1 – Баланс, форма №2 – Звіт про фінансові результати, форма №3 – Звіт про рух грошових коштів, форма №4 – Звіт про власний капітал, форма №5 – Примітки до річної фінансової звітності та текстові примітки до форм звітності. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності товариства є національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення товариства.

Цей висновок адресований управлінському персоналу ВАТ „Стахановська швейна фабрика”.
Основні відомості про акціонерне товариство:

- повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство "Стахановська швейна фабрика"

- код за ЄДРПОУ: 00308726

- місце знаходження: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Леніна, 2

- основні види діяльності за КВЕД:

18.22.0 Виробництво верхнього одягу

52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого

асортименту

52.41.0 Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами

74.87.0 Надання інших комерційних послуг

Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №336742, видане Виконкомом Стахановської міської ради Луганської області, дата проведення державної реєстрації - 30.06.1994 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 392 120 0000 000241.
Перевірка почата 01 березня 2010 року та закінчена 19 березня 2010 року.

Період перевірки з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року.

Управлінський персонал ВАТ „Стахановська швейна фабрика” несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення зазначеної фінансової звітності у відповідності до П(С)БО, а також надану нам інформацію. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Ми несемо відповідальність за формування та висловлення незалежної думки щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми відповідаємо за якісне виконання аудиторської перевірки згідно МСА та Кодексу етики на підставі отриманої інформації та доказів.

При проведенні перевірки ми керувались вимогами Міжнародних стандартів аудиту та етики (МСА), які визнані аудиторською палатою України в якості національних, Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), іншими законодавчими та нормативними документами, регулюючими діяльність товариства та практикою аудиторської діяльності. МСА вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає одержати достатньо розумних доказів відсутності суттєвих перекручень та помилок при веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності. Нами перевірена достовірність статей балансу та інших показників фінансової звітності, обсяги яких є, на нашу думку, суттєвими. Суттєвість з замовником не обумовлювалась і розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників визначався відповідно до професійної думки аудитора з урахуванням МСА №320. В ході аудиту нами отримані та вивчені шляхом тестування, вибіркового та безпосереднього перегляду первинних документів, регістрів, журналів та інших аналітичних документів докази, які, на нашу думку, дають розумні підстави для цього висновку. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики до вимог П(С)БО, коректності облікових оцінок управлінського персоналу та загального представлення фінансових звітів. Стан внутрішнього контролю товариства розглянуто виключно для того, щоб визначити обсяг робіт, необхідний для формування свого погляду про достовірність підготовленої фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах та її відповідності П(С)БО. Здійснена у процесі аудиту робота не означає проведення повної і всеосяжної перевірки системи внутрішнього контролю товариства з метою виявлення всіх можливих недоліків.

При проведенні перевірки ми мали обмеження обсягу:

- ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів, оскільки дата інвентаризації передувала нашому призначенню аудиторами товариства, та не мали змоги отримати зовнішні підтвердження дебіторської та кредиторської заборгованості. Ми провели альтернативні процедури і вважаємо, що отримали достатні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

На основі нашої роботи, описаної в цьому висновку, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що звітність складена неякісно.

При складанні висновку ми керувались вимогами МСА №700 (переглянутий) та № 701, а також враховували вимоги „Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затвердженого рішенням ДКЦПФР №1528 від 19.12.2006 року та „Інструктивний лист”, затверджений рішенням ДКЦПФР №69 від 31.01.2008 року.
Не висловлюючи безумовно-позитивну думку, ми підтверджуємо, що за винятком обмежень, які зазначені вище і могли б вплинути на нашу думку, фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах справедливо, достовірно і повно подає інформацію про фінансовий стан ВАТ „Стахановська швейна фабрика” станом на 31.12.2009 року, а також про результати його діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату і складена згідно з нормативними вимогами щодо організації, ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності в Україні і відповідає П(С)БО.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності товариства є національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення товариства. Фінансова звітність складена у відповідності до концептуальної основи прийнятої в Україні – ЗУ „Про бухгалтерський облік”, П(С)БО, тощо.

За обставин того, що чисті активи товариства менше статутного капіталу і товариство є збитковим, ми не можемо впевнено висловити припущення про безперервність діяльності товариства у найближчому майбутньому.
На виконання вимог „Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затвердженого рішенням ДКЦПФР №1528 від 19.12.2006 року та на підставі проведеної аудиторської перевірки, ми висловлюємо думку щодо розкриття окремих показників фінансової звітності з урахуванням обмеження обсягу нашої роботи:
- інформація щодо необоротних активів, яка наведена безпосередньо у фінансових звітах та примітках до них, розкрита в усіх суттєвих моментах повно, достовірно і відповідно до вимог П(С)БО;

- інформація щодо оборотних активів, яка наведена безпосередньо у фінансових звітах та примітках до них, розкрита в усіх суттєвих моментах повно, достовірно і відповідно до вимог П(С)БО;

- витрат майбутніх періодів немає;

- інформація про зобов’язання, яка наведена безпосередньо у фінансових звітах та примітках до них, розкрита в усіх суттєвих моментах повно, достовірно і відповідно до вимог П(С)БО;

- інформація про власний капітал, яка наведена безпосередньо у фінансових звітах та примітках до них, розкрита в усіх суттєвих моментах повно, достовірно і відповідно до вимог П(С)БО;

- вартість чистих активів товариства по закінченню звітного фінансового року менша від статутного капіталу, тобто вимоги п. 3 статті 155 Цивільного кодексу України не дотримуються;

- інформація про формування та сплату статутного капіталу, яка наведена безпосередньо у фінансових звітах та примітках до них, розкрита в усіх суттєвих моментах повно, достовірно і відповідно до вимог П(С)БО;

Товариство створене шляхом перетворення в ході корпоратизації державного пiдприємства "Стахановська державна швейна фабрика" у відкрите акціонерне товариство. Первісний розмір статутного капіталу визначено на підставі Акту оцінки в сумі 2824,75 грн. та зареєстровано Луганським обласним фінансовим управління 16.08.1994 року, свідоцтво №68.

Всього було зареєстровано п’ять емісій акцій. Остання п’ята емісія зареєстрована Луганським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 липня 2002 року, реєстраційний №48/12/1/02.

Загальна сума випуску 7903107,50 грн., загальна кількість простих іменних акцій – 31612430 штуки. Форма існування – документарна.

Станом на 31.12.2009 року статутний капітал товариства сформований повністю.

В звітному періоді додаткових емісій акцій не було, викупу та повторного продажу акцій власної емісії не було.

На дату складання звітності несплачений капітал відсутній, вилучений капітал відсутній.

- інформація про чистий збиток, яка наведена безпосередньо у формі №2 "Звіт про фінансові результати", розкрита в усіх суттєвих моментах повно, достовірно і відповідно до вимог П(С)БО. Доходи та витрати класифіковані та визнані у відповідності до вимог П(С)БО.

- розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента:

Протягом звітного року дій, які визначені частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” і можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, не відбувалось.

Аудитор Н.В. Дємідова
Адреса аудитора: 91031, м. Луганськ, вул. Челюскінців, буд. 10, кв. 43.

Тел./факс: (0642) 50-51-92, 50-57-97, тел.: (0642) 63-67-55.

Е-mail: demidova@is.com.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця Серія В01 №416456 видане виконавчим комітетом Луганської міської ради, дата державної реєстрації - 08.11.2005 року, номер запису про державну реєстрацію 2 382 000 0000 011488.