asyan.org
добавить свой файл
1
Вимоги до оформлення статті:

1. Стаття має бути написана українською або російською мовою, ретельно вичитана автором та відповідати тематичному спрямуванню збірника наукових працьі включати всі структурні елементи ( з дотриманням вказаної послідовності) відповідно до п.3 Постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1, а саме:

- індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК);

- відомості про автора ( прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи або навчання, посада, населений пункт);

- заголовок статті;

- текст статті, який повинен вміщати в себе взаємопов’язані розділи, які повинні починатися вказаним заголовком, виділеним напівжирним шрифтом:

. Анотація мовою статті ( не більше 75 слів ), де чітко сформульовано головну ідею статті і обгрунтовано її актуальність;

. Ключові слова мовою статті ( 3-10 слів );

. Вступ ( постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними завданнями, з обов'язковими посиланнями в тексті на використану літературу. Автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує, і показати її актуальність ).

. Постановка завдання ( формулювання мети і методів дослідження теми, що розглядається ).

. Результати ( виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів ).

. Висновки (наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень, соціально - економічний ефект, який виникає внаслідок впровадження наукових результатів. Перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку ).

. Література ( список використаної літератури складений відповідно до стандартних вимог і розміщений у кінці статті. На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання. У тексті порядковий номер першоджерела проставляється у квадратних дужках. Першоджерела подаються мовою оригіналу. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються ).

- коротку анотацію (Summary) англійською мовою ( не більше 75 слів ), в якій розкривається основний зміст.

2. Обсяг статті має становити 6-8 сторінок формату А4, набраних шрифтом «Times New Roman», 14 кеглем ( розміром шрифта ), через 1 інтервал, всі поля – 2.5 см.

3. Файл статті слід готувати за допомогою текстового редактора Word. У файлі не використовувати стилі тексту, сторінки не нумерувати. Слова друкувати без переносів.

Довідка про автора

1. Автор _________________________________________________________________________

(ПІБ)

2. Місце роботи __________________________________________________________________

(університет, кафедра, посада, ступінь, освіта, вчений ступінь)

3. Домашня адреса________________________________________________________________

4. Номер телефону: ______________________ ________________________________________

( міський) (домашній )

5. Назва статті ___________________________________________________________________

6. Обсяг статті ___________________________________________________________________
Контактні телефони : (057) 337-98-83 , тел../факс (057)338-61-28

Електронна пошта : nauka@khibs.edu.ua; publish@khibs.edu.ua