asyan.org
добавить свой файл
1
Вимоги до оформлення матеріалів:

Стаття повинна бути структурована і відповідно до вимог ВАК України мати такі елементи:

1) постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3) формулювання цілей статті (постановка завдання);

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок.

Обсяг статті з рисунками, таблицями, списком літератури, анотаціями – 8-10 повних сторінок.

Статтю набирають з абзацним відступом (0,5 см) у текстовому редакторі Word for Windows ХР шрифтом Тіmes New Roman у режимі автоматичної розстановки переносів у такому порядку:

1) індекс УДК (зліва, зверху, шрифт 14);

2) ініціали, прізвища авторів (справа, шрифт 14, малі літери, напівжирний), науковий ступінь, вчене звання;

3) назва статті (по центру, шрифт 14, великі літери, напівжирний);

4) анотації та назву статті українською мовою (шрифт 14, курсив до 3-5 рядків);

5) ключові слова;

6) текст статті;

7) література (шрифт 14);

8) ініціали, прізвище автора, назву статті та анотації російською та англійською мовами (шрифт 14, курсив до 3-5 рядків).

У літературі (шрифт 14), яка подається у порядку посилання, обов’язково вказують авторів, повну назву книги, том (номер, випуск), місто видання, видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок статті (ГОСТ 7. 1-84).

Бібліографічні записи повинні бути пронумеровані й мати посилання на джерела у тексті статті у квадратних дужках.

Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.

Кількість джерел у використаних матеріалах не повинна перевищувати 15.

Статтю подають на електронному та паперовому носіях у редакцію українською мовою у одному примірнику, надрукованих через 1,5 міжрядкових інтервалів формату А4.

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.

Статтю подавати науково та стилістично відредагованою, вичитаною. Для аспірантів, ад’юнктів, здобувачів без наукового ступеня має додаватися рецензія наукового керівника. При порушенні вимог – стаття не розглядатиметься. Окремо подавати дані про автора статті: прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посаду, домашню адресу, телефон (домашній, службовий чи мобільний).
Приклад оформлення основних елементів статті
УДК 340.111.5(045)

Р.А. Павленко,

доктор юридичних наук,

професор
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ
У статті визначаються організаційно-правові форми забезпечення державних інтересів. Автор робить висновок про те, що державні інтереси у організаційно-правовому відношенні безпосередньо пов’язані із функціонуванням державного механізму, державного апарату, який і реалізує правотворчу, юрисдикційну, правоохоронну діяльність відповідно до власних повноважень.
Ключові слова: організаційно-правова форма, державний механізм, державний апарат, державний інтерес.
Структура статті: вступ; аналіз досліджень і публікацій з проблеми; постановка завдання; основний матеріал; висновки.
Література

1. Конституційне право України: Підр. / За ред. Ю. М. Тодики, В. с. Журавського. – К. : Ін Юре, 2010. – 544 с.
Р.А. Павленко

Организационно-правовые формы обеспечения государственных интересов

В статье определяются организационно-правовые формы обеспечения государственных интересов. Автор делает вывод о том, что все государственные интересы в организационно-правовом отношении непосредственно связаны с функционированием государственного механизма, государственного аппарата, который и реализует правотворческую, юрисдикционную, правоохранительную деятельность в соответствии с собственными полномочиями.
R.A. Pavlenko

Legal forms of providing of state interests

In the article are determined the legal forms of providing of state interests. An author gives a conclusion that state interests in an organization and legal relation are directly related to functioning of state mechanism, state machine which will realize law creation, jurisdiction, law-enforcement activity accordingly with own plenary powers.