asyan.org
добавить свой файл
1
THE USE OF THE PROGRAMM OF NETWORK PRESENTATIONS IN PRACTICAL STUDIES AT THE LESSONS OF COMPUTER SCIENCE

S.Voyevodin, V.Trokhimenko.
Kyiv National University of Economics

Abstract

The mentioned programm is the remote control software which allows one to view and interact with one computer (the "server") using a simple programm (the "viewer") on another computer anywhere on the Internet. This programm can be used in practical studies in the computer class to improve the efficiency of teaching computer science and accelerate acquiring practical skills by the students.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ МЕРЕЖЕВИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
З КОМП'ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН


Воєводін С.В., Трохименко В.С.
Київський національний економічний університет

Аннотация

Мережева презентація може бути здійснена за допомогою програми віддаленого керування, яка дозволяє бачити комп'ютер "сервер" та взаємодіяти з ним за допомогою простої програми "в'юер" на іншому комп'ютері, розташованому де завгодно в Інтернеті. Презентація може бути застосована на практичних заняттях в комп'ютерному класі для підвищення ефективності викладання комп'ютерних дисциплін, прискорення набуття студентами практичних навичок.

Мережева презентація – крок до мультимедійної педагогіки

Викладачі, які ведуть практичні заняття з комп'ютерних дисциплін "face to face", відчувають гостру необхідність підвищення інтерактивності у керуванні комп'ютерним класом, шукають прийомів інтенсивного прищеплення аудиторії вмінь та навичок. Сукупність програмних продуктів, які можуть бути використані для цих цілей, поєднує назва "програми віддаленого керування" (remote control software). Зважаючи на широке коло задач, для вирішення яких вони створюються, доцільно звернути увагу тільки на особливості їх використання у педагогічній діяльності. Деякі програми в змозі забезпечити глибоку інтерактивність, яка передбачає керування з викладацького комп'ютера прикладними програмами на комп'ютерах студентів, навпаки, керування студентом програмами на машині викладача, мережеві презентації як з викладацького, так і з будь якого студентського комп'ютера, перегляд з викладацької машини вигляду моніторів всього класу, здійснення оперативного поточного тестування успішності студентів, тощо.

Застосування нових технічних можливостей вимагає іншого плану проведення практичних занять, нових методичних прийомів. Просування в цьому напрямку потребує від педагогічних колективів часу, певних зусиль, організаційних заходів, можливих матеріальних витрат, наприклад для користування платними послугами спеціалізованих навчальних центрів.

Використання мережевої презентації з викладацького комп'ютера, про яке йдеться далі, може слугувати одним із кроків на шляху до мультимедійної педагогіки. Для викладачів, які схильні до інтенсивних методів викладання, цей крок не вимагає значної перебудови плану практичних занять, але може значно підвищити їх якість.

Для навчання послідовності дій в роботі з прикладними програмами можливі такі варіанти, як:

 • розповідь викладача;

 • використання методичного посібника з покроковими інструкціями;

 • використання комп'ютерного проектора (може бути застосований також і поза комп'ютерним класом);

 • використання програм мережевих презентацій (можуть бути застосовані тільки в комп'ютерному класі з комп'ютерною мережею).

На заняттях з комп'ютерних дисциплін для здійснення мережевих презентацій авторами використовувалася програма віддаленого керування RealVNC (Virtual Network Computing) [1].

Можливості RealVNC.

RealVNC дозволяє створити в комп'ютерному класі віртуальну мережу (Virtual Network). Сервером (VNC Server) можна призначити будь-який комп'ютер класу, (зручно призначити викладацький), інші комп'ютери стають клієнтськими (VNC Viewer). VNC Viewer (в'юер) дозволяє:

 • бачити на кожному клієнтському комп’ютері монітор викладача (сервер);

 • керувати з клієнтського комп’ютера прикладною програмою на комп'ютері викладача (після надання викладачем повноважень).

Методика використання.

RealVNC не вимагає від викладача і його аудиторії спеціальної підготовки. Викладач запускає на своєму комп'ютері програму VNC Server, студенти, запускають на своїх комп'ютерах програми VNC Viewer-ів. Викладач запускає прикладну програму, що вивчається на даному занятті, показує кілька опцій, які студенти спостерігають на своїх моніторах, та пропонує повторити його дії. Студенти запускають на своїх комп'ютерах ту ж прикладну програму й повторюють дії викладача. Почергове перемикання між вікном викладацького показу та вікном з власними діями сприяє швидкому набуванню важливих навичок безпосередньо слідом за поясненнями викладача.

Кількістю опцій, яку можна показати за один прийом, викладач варіює залежно від складності матеріалу та стану уваги аудиторії.

Практичний досвід довів, що в не великому класі (10-15 комп'ютерів) односторонність інтерактивності викладач може компенсувати, пересуваючись після чергової презентації по класу та здійснюючи індивідуальну допомогу або модифікуючи завдання. Можливості, які дає більша інтерактивність, погіршують безпосередній контакт викладача з аудиторією, але не дозволяють набути переваг, властивих дистанційним методам.

Викладач може створювати інші прийоми використання мережевої презентації за власним творчім планом. В деяких випадках (якщо це необхідно) презентація може бути розгорнута одночасно в декількох класах, зв'язаних між собою мережею.

Висновки.

Навчання послідовності дій в роботі з прикладними програмами шляхом використання програми мережевих презентацій у порівнянні з методом покрокових інструкцій або усного пояснення дає в середньому трикратну економію часу, крім того, зберігає ресурс уваги аудиторії, знижує її стомлюваність, підвищує зацікавленість предметом, полегшує викладачу керування класом. Перевагами в порівнянні з варіантом використання комп'ютерного проектора є:

 • відсутність необхідності багаторазового перенесення уваги студентів з екрану проектора на власний монітор та в зворотному напрямку;

 • відсутність особливих вимог до приміщення (щодо місця розміщення екрану для проектора та освітлення);

 • відсутність клопоту з доставкою на заняття та в зворотному напрямку дорогого обладнання;

 • відсутність обмежень, пов’язаних з кількістю наявних проекторів за умов одночасного проведення занять в багатьох класах.

Отримані на заняттях початкові навички повинні бути обов'язково закріплені при виконанні студентом (учнем) самостійних робіт з тематики занять. Важливо, щоб безпосередній показ дій викладачем не був єдиним педагогічним прийомом, а поєднувався з іншими шляхами отримання інформації та набуття вмінь, наприклад, самостійним пошуком студентом відповідних інструкцій у контекстній підказці.

Досвід використання RealVNC на практичних заняттях з дисциплін "Інформатика та комп'ютерна техніка", "Комп'ютерні мережі" протягом трьох семестрів 2004-2005 навчальних років [2] засвідчив, що вибір саме цієї програми був вдалим.

Інші програми мережевих презентацій

Пошук у Інтернеті може дати декілька десятків програм подібного призначення, кількість та можливості яких постійно зростають. Об'єктивне порівняння ефективності використання цих програмних продуктів у поєднанні з аналізом необхідних витрат на їх купівлю та підтримку може стати темою окремої роботи.

Інші розповсюджені програми віддаленого керування (наприклад NetOp School, Net Control 2), дозволяють досягнути більшої інтерактивності заняття, однак для типового початкового плану використання мережевої презентації, поданого вище, такі можливості є надлишковими. Крім того, це комерційні продукти, які вимагають реєстрації та оплати.

Додаткові відомості про RealVNC

Програма вільна до використання, не потребує реєстрації та оплати. Мережевою презентацією можуть бути охоплені одночасно комп'ютери, керовані різними операційними системами, наприклад, Windows, Unix, Mac.

RealVNC створена в Англії колективом розробників компаній Olivetti Research Ltd і AT&T Laboratories Cambridge для навчальних цілей. У цей час її підтримка здійснюється компанією RealVNC Ltd. Більш докладну інформацію можна отримати на сайті компанії (http://www.realvnc.com).

Література:

 1. The original open-source cross-platform remote control solution
  http://www.realvnc.com/what.html

 2. С.В.Воєводін, В.С.Трохименко. Використання програми мережевих презентацій RealVNC на практичних заняттях з інформатики. Збірник матеріалів науково-методичної конференції "Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти" (31.01-02.02.06), Київ, 2006, КНЕУ.