asyan.org
добавить свой файл
1

Векторний аналіз уроку як методика визначення ефективності організації та проведення уроку


      У період модернізації національної освіти важливого значення набуває проблема підготовки педагогів і керівників шкіл у закладах післядипломної освіти до проектно-впроваджувальної діяльності. Її актуальність зумовлена масштабністю стрімких змін у соціокультурному просторі суспільства. Бути готовим до їх прийняття, включення педагога в інноваційний простір – вимога часу.

Виходячи з цих міркувань, підготовка педагогів у закладах післядипломної освіти націлена на збагачення, поглиблення та розширення професійної та загальної культури педагога. Одним із пріоритетних завдань є створення умов для формування готовності педагогічних кадрів до проектно-впроваджувальної діяльності на рівнях створення інновацій, освоєння та втілення в практику.

Особливість організації та управління проектно-впроваджувальною діяльністю характеризується залученням педагогічних кадрів, з одного боку, до проектування і моделювання інновацій, а з другого – до освоєння спроектованих, допущених до впровадження в масову практику. Такий підхід, на нашу думку, сприятиме усуненню суперечності між рівнем розвитку педагогічної науки і професійною кваліфікацією педагогів, вимоги до якої підвищуються з переходом до ринкової системи освіти. «…Остання обставина свідчить про доцільність проведення подібних науково-методичних досліджень у закладах, що здійснюють підвищення кваліфікації працівників освіти. Таке поєднання наукової та навчальної функцій, крім усього іншого, ще й зменшує галузеві витрати за рахунок суміщення в посадових обов'язках працівників функцій розробки та доведення до слухача результатів власних досліджень» [Шиян Р. «Лист законодавцеві про зміст…» // Управління освітою. – 2002. – № 13–14. – С. 1].

 

Актуальність інноваційної діяльності

Методика векторного аналізу уроку – управлінська технологія внутрішкільного контролю якості освітніх послуг, розроблена на основі системного підходу до спостереження та аналізу уроку.

В умовах особистісно зорієнтованої освіти змінюються акценти у вимогах до організації та проведення уроку. На стратегічному рівні його якісну характеристику визначає відмова від знаннєцентричної парадигми освіти, орієнтація на розвиток та самореалізацію особистості школяра, що спричинило різнорівневі зрушення в підходах до проектування і моделювання особистісно зорієнтованого уроку, визначення якості, ефективності та результативності його проведення.

З цих позицій, особистісно зорієнтований (урок) – якісна характеристика, виражена орієнтацією на розвиток школяра як особистості – свідомого індивіда, який має свою чітку позицію і вміє її відстояти, бере відповідальність за прийняті рішення на себе. Розвивальний – сутнісна ознака, презентована через розвивальний потенціал особистісно зорієнтованого уроку.

Провідна мета

Завдання

§         Організація системного та систематичного контролю якості освітніх послуг.

§         Фіксація ефективності організації і проведення уроку.

§         Моніторингове відстеження особистісно-професійного зростання педагога.

§         Виявлення типових утруднень педагога.

§         Реалізація проективного підходу до планування методичної роботи з педагогічними кадрами на внутрішкільному рівні.

 

Технологічні етапи

І етап. Проективний

Мета етапу – підготовка керівника навчального закладу до відвідання уроку.

Технологічні вузли:

1. Визначення об'єкта спостереження: урок як цілісна система.

2. Постановка мети: визначення ефективності організації і проведення уроку.

3. Вибір технології спостереження та аналізу уроку: методика векторного аналізу уроку.

4. Попередження вчителя про відвідання уроку (уроків), ознайомлення з метою та методикою аналізу уроку: системний підхід до спостереження і аналізу уроку (уроків) у системі внутрішкільного контролю якості освітніх послуг.

 

ІІ етап. Моделюючий

Мета етапу – підготовки керівника навчального закладу до спостереження уроку.

Технологічні вузли:

1. Заповнення технологічної картки (додаток 1): дата відвідання; клас; тема уроку; мета, завдання уроку; тип уроку (керівникові навчального закладу доцільно зробити ксерокопії для практичної роботи).

2. Використання умовних позначок для фіксації дати відвідання уроку в системі внутрішкільного контролю (наприклад, ○ (1-ий урок), ● (2-ий урок), ◘ (3-ий урок), ◙ (4-ий урок), ◊ (5-ий урок) або лінії різного кольору, штрихування тощо).

3. Фіксація ефективності уроку на векторах моделі в проективному та моделюючому секторах за показниками (див. додаток 3):

1 бал – низький рівень;

2 бали – середній рівень;

3 бали – високий рівень;

4 бали – творчий рівень.

 

§         Проективний сектор

Функціональне призначення: орієнтований на визначення ефективності підготовки вчителя до уроку): основні домінанти системного аналізу уроку – орієнтація на розвиток школяра (вектори 1–4), процес цілеформування (вектори 5–8).

 

§         Моделюючий сектор

Функціональне призначення: орієнтований на визначення ефективності проведення уроку): основні домінанти системного аналізу уроку – процес цілепокладання (вектори 9–12); активізація пізнавальної діяльності (вектори 13–16).

 

ІІІ етап. Аналітичний

Мета етапу – підготовки керівника навчального закладу до аналізу уроку.

Технологічні вузли:

1. Самоаналіз уроку керівником на основі векторної моделі:

§         З'єднання умовних позначок суцільною лінією.

§         Сумування балів векторної моделі в проективному та моделюючому секторах.

§         Порівняльна характеристика отриманих результатів за основними домінантами системного аналізу уроку.

§         Визначення загальної кількості балів уроку.

§         Інтерпретація результатів:

до 24 балів – низький рівень;

до 40 балів – середній рівень;

до 56 балів – високий рівень;

до 64 балів – творчий рівень.

2. Самоаналіз уроку вчителем:

§         Уточнення (у разі потреби) виявлених фактів під час спостереження уроку.

§         Корекція (у разі потреби) показників ефективності уроку та кількості балів.

3. Аналіз уроку. Висновки та пропозиції.

4. Заповнення технологічної картки: кількість балів; рівень ефективності уроку.

 

ІV етап. Прогностичний

Мета етапу – підготовка керівника навчального закладу до планування методичної роботи з педагогічними кадрами на внутрішкільному рівні.

Технологічні вузли:

1. Виявлення типових утруднень педагога на основі аналізу системи уроків учителя.

2. Графічна фіксація показників ефективності уроку на основі даних технологічної картки: кількість балів (Додаток 2. Моніторинг ефективності організації і проведення уроків у системі внутрішкільного контролю).

3. Моніторингове відстеження динаміки змін, ефективності організації і проведення уроків.

4. Визначення особистісно-професійного рівня педагога.

5. Проектування і планування системи внутрішкільної методичної роботи на основі даних системного аналізу уроків учителів даної школи.