asyan.org
добавить свой файл
1
Будова атома.

1.Назви складові частини атома, вкажи їх заряди та назви.

2.Охарактеризуй протон, нейтрон, електрон.

3.Запиши за допомогою позначень: два протона, два електрона, два нейтрона.

4.Обчисли число протонів і нейтронів у елементів: а)з порядковими номерами 6,11,20; б)з зарядом ядра +8, +17, +19; в)Li, P, Cu, K.

5.Скільки електронів у атомах елементів: а)із зарядом ядра +1, +6, +7, +15; б)з порядковими номерами 3,12,16,35, 9,26,29,34; в)F, Cl, Br, I.

6.Класифікуй всі частинки, що входять до складу атома за: а)зарядом; б)за масою.

Стан електрона в атомі

1.Встанови відповідність між номером рівня та кількістю підрівнів на ньому:

Рівень

I

II

III

IV

Підрівеь

s,p

два

s,p,d,f

чотири

s,p,d

три

s

один

2.Знайди відповідність між позначенням рівня та кількістю орбіталей (енергетичних комірок) на підрівні:

Підрівень

s

p

d

Енергетичні

комірки

3.Встанови відповідність між позначенням орбіта лі та її положенням в просторі:

Позначення орбіталі

s

px

py

pz

Форма орбіта лі та її положення в просторі

4.Заповни вільні комірки електронами:

1s

2s

2p

3s

3p

3d


при цьому дотримуйся правила: спочатку заповни по одному електрону (↑), а потім додай по другому (↓). Яке правило пояснює такий порядок заповнення? Запиши електронні конфігурації. Сформулюй висновки.

а)скільки електронів міститься в кожній комірці?

б)скільки електронів може бути максимально на кожному підрівні?

в)скільки електронів може бути максимально на 1, 3, 3 рівнях?

5.Прочитай та поясни зміст електронних конфігурацій: 1s2, 3p6, 2s2, 2p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10.

6.Вибери правильну відповідь до виразу: Кількість електронів у атомі дорівнює: а)кількості протонів; б)кількості нейтронів; в)заряду ядра.

Будова електронних оболонок атомів.

1.Встанови відповідність між номером рівня та кількістю електронів на ньому:

Номер рівня

1

3

4

2

зовнішній

Кількість електронів (максимальна)

8

2

8

18

32

  1. 2.Вибери правильне твердження:

2.1.Загальне число електронів у атомі дорівнює: а)заряду ядра; б)кількості нейтронів; в)кількості протонів; г)номеру групи.

2.2.У елементів головних підгруп кількість електронів на зовнішньому рівні дорівнює: а)номеру періоду; б) номеру групи; в)порядковому номеру; г)відносній атомній масі елемента.

2.3. У елементів побічних підгруп кількість електронів на зовнішньому рівні дорівнює: а)восьми; б)номеру групи; в)двом; г)заряду ядра;.

2.4.Максимальна валентність елементів VI групи дорівнює: а)номеру групи; б)номеру періоду; в)шести; г)двом; д)одиниці.

2.5.Властивості Калію та Купруму відрізняються тому, що у них: а)однакова кількість електронів на зовнішньому рівні; б)різна кількість електронів на передостанньому рівні; в)різні заряди ядер.

3.Запиши електронні конфігурації атомів елементів IV періоду. Оціни, які елементи знаходяться відповідно до елементів ІІ та ІІІ періодів.

Фізичний зміст періодичного закону.

1.Кількість неспарених електронів у шестивалентного сульфура дорівнює: а) 2; б)3; в)6; г)4.

2. В якій групі містяться елементи з такими електронними конфігураціями зовнішнього рівня …2s22p2 та 3s23p2. Дай назву елементам: а)Be, Mg; б)O,S; в)C, Si; г)B, Al.

3.Вкажи електронні конфігурації елементів, що утворюють вищий оксид складу ЕО3: а)2s22p4; б)3s23p4; в)3s23p6; г)3d54s1.

4. Визнач можливу валентність елементів: а)Be; б)C; в)Al; г)O; д)F; е)Cl; є)S.
5.Визнач правильне розміщення електронів на р-орбіталях для атома карбону:

С 1s22s22p2

а) б) б) в) г)

6.Визнач, в якому періоді містяться елементи з електронними конфігураціями атомів: а)1s22s22p63s23p4; б)1s22s22p63s23p5; в)1s22s22p63s23p6.

Визнач заряд ядра та порядковий номер кожного елемента, назви їх.

7.Електронні конфігурації валентних рівнів атомів елементів такі:

(1)…2s22p3 (2)…3s23p3 (3)2s22p4 (4)…3s23p4

Визнач, в якому періоді, групі, підгрупі містяться ці елементи, назви їх. Поясни, які значення валентності може проявляти кожен елемент. Порівняй валентні можливості цих елементів.

8.Які електронні конфігурації відповідають основному стану атома: а)…3s13p1 б)…3s23p2 в)3s23p63d104s1 г)…2s12p2

Визнач ці елементи.

9.Визнач та поясни, які електронні конфігурації відповідають збудженому стану атома: а)2s12p3 б)3s23p63d54s1 в)2s1 г)2s12p1

Визнач порядкові номера елементів та назви їх.

Періодична зміна властивостей елементів.

1.Вибери неперіодичні характеристики: а)розмір (радіус) атомів; б)маса атомів; в)кількість зовнішніх електронів; г)заряд ядра.

2. Вибери періодичні характеристики: а)розмір (радіус) атомів; б)порядковий номер; в)валентність; г)неметалічні властивості; г)металічні властивості; д)окисні властивості.

3.Вибери ряд речовин, в якому зростають їх кислотні властивості: а)H2Te, H2Se, H2S, H2O; б)HF, HCl, HBr, HI; в)HI, HBr, HCl, HF; г). H2O, H2S, H2Se, H2Te.

4.Визнач, які атоми або йони мають електронну конфігурацію 1s22s22p6: а)Na+ б)Ne в)F- г)Ca2+

5.Визнач, які йони мають електронну конфігурацію 1s22s22p63s23p6: а)K+ б)Ne в)S2- г)Cl-

6.Вибери ряд речовин, в якому зростають їх основні властивості: а)LiOH, NaOH, KOH; б)Ba(OH)2, Sr(OH)2, ; Ca(OH)2 в)Ca(OH)2, ); Sr(OH)2, Ba(OH)2г) Zn(OH)2, Mg(OH)2, Ca(OH)2.

7.Розташуй в порядку зростання розмірів: а)атоми: S, P, F, O; б)йони: Mg, 2+Be2+, Al3+, Na+.

8.Вибери правильні твердження. У елементів головних підгруп зі зростанням порядкового номера: а)зростають металічні властивості; б)зменшуються відновні властивості; в)збільшуються радіуси (розміри) атомів; г)зростає кількість електронних шарів.

9.Вибери ряди оксидів, у яких спостерігається посилення основних властивостей: а)MgO, CaO, BaO; б)CO2, SiO2, GeO2; в)Li2O, Na2O, K2O; г)BaO, SrO, MgO.

10.З ростом заряда ядра неметалічні та окисні властивості в періодах: а)збільшуються; б)зменшуються; в)не змінюються.

11.суміш цинку та заліза масою 10г обробили розчином калій гідроксиду. При цьому виділився газ об’ємом 2,24 л. Обчисли масову частку кожного металу в суміші.

12.при взаємодії суміші заліза та алюмінію з розчином хлоридної кислоти виділився аз об’ємом 8,96 л. При взаємодії такої ж суміші з розчином натрій гідроксиду виділився газ об’ємом 6,72 л. Обчислити масу суміші та масову частку залізі та алюмінію в суміші.

Узагальнюючі тести

1.маса атома (у відносних одиниця)дорівнює: а)кількості протонів; б)кількості нейтронів; в)сумі кількості протонів і нейтронів; г0кількості електронів.

2.Ізотопи елемента відрізняються: а)кількістю нейтронів; б)порядковим номером; в)кількістю електронів; г)кількістю протонів.

3.кількість протонів, нейтронів електронів для елемента арсена відповідно дорівнюють: а)75p33n75e; б)33p75n33e; в)33p42n733e; г)33p342n42e.

4.Електронні конфігурації відповідають елементам:

Електронні конфігурації Елемент

а)1s22s22p63s23p4;

б)1s22s22p63s23p64s2;

в) 1s22s1.

5.металічні властивості в ряду Mg-Ca-Sr-Ba а)зменшуються, б)зростають; в)не змінюються; г)зменшуються, потім зростають.

6.в якому ряду радіуси атомів зростають6 а)O, S, Se, Te; б)C, N, O, F; в)Na, Vg, Al, Si;; г)I, Br, Cl, F.

7.Характер оксидів у ряду P2O5-SiO2-Al2O3-MgO змінюється: а)від основного до кислотного; б)від кислотного до основного; в)від основного до амфотерного; г)від амфотерного до кислотного.

8.Вкажи цифри, що вказують можливу валентність сульфура: а)1; б)2; в)3; г)4; д)5; е)6.

9.Який йон має найменший радіус (розмір): а)Se2-; б)Cl-; в)Ca2+; г)Al3+.

10.максимальна кількість електронів на 2р-підрівні дорівнює: а)1ē; б)2ē; в)6ē; г)8ē;.

11.Частинка, у якої 18 електронів та 16 протонів, має заряд, що дорівнює: а)+18; б)-18; в)+2; г)-2.

d_1p_6p_5p_4p_4p_6p_5