asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Аналіз роботи

районного методичного об’єднання

вчителів фізики

у 2011 - 2012 навчальному році
У 2011/2012 н.р. робота районного методичного об’єднання вчителів фізики була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною доктриною розвитку освіти, Указами Президента України, постановами Уряду / Кабінету Міністрів України, чинним законодавством про освіту, Програмами розвитку освіти в Харківській області, міських / районних програм в галузі «Освіта», Державною програмою «Вчитель», навчальними програмами з предмета та інших нормативно-правових документів, спрямованих на інноваційний розвиток і поліпшення якості загальної середньої освіти.

Аналіз діяльності методичного об’єднання засвідчує, що вчителі фізики, в цілому, забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі «Освіта».

Упродовж 2011/2012 н.р. районне методичне об’єднання через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працювало над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації науково-методичної проблеми: «Ціннісні орієнтири інноваційного уроку як засобу поліпшення якості освіти» та науково-методичної теми: «Впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання та виховання як умови підвищення якості освіти».

Фізику у загальноосвітніх навчальних закладах району викладають 51 вчитель. Серед них: кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - 29 вчителів,

кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» - 11 вчителів,

кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» - 5 вчителів,

кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 6 вчителів,

педагогічне звання «старший учитель» – 13 вчителів,

педагогічне звання «учитель - методист» - 8 вчителів.

У 2011-2012 навчальному році пройшли атестацію 11 вчителів фізики (у минулому році - 42): підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 5 вчителів, кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 2 вчителя, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» -2 вчителя та кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 1 вчитель. Присвоєно педагогічне звання «учитель - методист» - 2 вчителя (Курносова Н.Ф. та Севастьян О.Ю.).

Курсове підвищення кваліфікації пройшли 10 вчителів фізики (у минулому році - 9 вчителів, у позаминулому навчальному році 16). Слід зазначити, що вчителі, в основному, своєчасно проходять курсове підвищення кваліфікації. Порушення термінів не відбувалося.

На заняттях, організованих факультетом підвищення кваліфікації КВНЗ «Харківська обласна академія неперервної освіти», слухачі мали змогу ознайомитися з сучасними науковими відкриттями; поглибити свої знання з різноманітних питань сучасної науки; попрацювати з ППЗ, Інтернет-виданнями; обговорити методику їх застосування у навчально-виховному процесі. Вчителі отримали електронні копії матеріалів (презентації лекційних занять, адреси електронних видань та ін.), які використовувались під час навчання.

Вчителі також підвищують свою науково-теоретичну-методичну-практичну підготовку шляхом відвідування спецкурсів за різними напрямами (1 вчитель).

Викладання навчального матеріалу здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України (далі МОН України), за навчальними планами, складеними на підставі Типових навчальних планів, рекомендованих МОН України (лист від 05.03.2010 №1/9-143), та затвердженими належним чином.

Організація навчально-виховного процесу у навчальних закладах всіх типів і форм власності здійснювалась відповідно до:

● Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24);

● чинних програм з базових навчальних дисциплін (перелік навчальних програм на 2011-2012 навчальний рік рекомендований листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі МОНмолодь спорту України) від 20.06.2011 №1/9-622 «Про перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України»);

● наказу МОНмолодьспорту України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 №566/19304;

● програм підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;

● листа Міністерства освіти і науки України від 09.10.2000 №1/9-420 – про стимулюючий, коригуючий, але не у бік зменшення, виховний характер поточного оцінювання.

В усіх закладах освіти в наявності необхідна нормативно-правова база з викладання предмета. У процесі вивчення фізики загальноосвітні навчальні заклади району працювали за підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОНмолодьспорту України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 н.р., якими в достатній кількості забезпечені шкільні бібліотеки:

ЗНЗ

Клас

% забезпечення

з навчанням українською мовою

7-10

100

11

97

з навчанням російською мовою

7-10

100

11

90,3

Всі зошити з друкованою основою, які використовуються у закладах освіти мають відповідний гриф МОН України. Вчителі фізики використовують в роботі періодичні видання: газета «Фізика» видавництва «Шкільний світ»; журнал «Фізика в школах України»; науково-популярний журнал «Світ фізики». З вересня 2011/2012 н.р. використовувались електронні версії підручників для 11 класів.

Вивчення стану планування діяльності щодо виконання навчальних планів і програм показало, що у навчальних закладах в наявності та оформлені відповідно до нормативних вимог: календарні плани вчителів-предметників погоджені на засіданнях шкільних методичних об’єднань, схвалені адміністраціями; плани-графіки проведення контрольних робіт, тематичних атестацій, практичних, лабораторних робіт відповідають календарному плануванню у всіх вчителів навчальних закладів району.

У зв’язку з призупиненням навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 31.01.2012 №44 «Про призупинення навчально-виховного процесу в навчальних закладах Московського району») з метою забезпечення виконання у повному обсязі навчальних програм з предмета вчителями внесені зміни до календарного планування та застосовані різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу за рахунок: об’єднання навчальних тем; використання міжпредметних зв’язків; оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу; використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.

Тому навчальні програми з фізики та астрономії виконано повністю, кількість контрольних, лабораторних робіт відповідає вимогам навчальних програм.

Предметні сторінки з фізики та астрономії заповнюється з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення фізики та астрономії у 2011/2012 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році» № 1/9-454). Також використовувались:

- Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11-х класах;

- Науково-методичні рекомендації щодо «Про особливості організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» від 21.07.11 №1/9-556

- Зміни і доповнення до науково-методичних рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Підвищенню педагогічної майстерності вчителів сприяє відвідування районних заходів (конференція, нарада, семінар). Під час методичних засідань, які були проведені в управлінні освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради та ЗНЗ № 141 та 122 розглянуті питання щодо якісного освітнього простору району як пріоритетної умови формування особистості дитини, професійного розвитку вчителя; основних завдань нового навчального року, спрямованих на підвищення якості освіти; нормативних аспектів початку нового навчального року; організації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району; колективного пошуку шляхів модернізації навчально-виховного процесу за рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання / виховання як умови самовдосконалення вчителя та самореалізації учня; використання міжпредметних зв’язків на уроках та в позакласній роботі з предмета; системи роботи з обдарованою молоддю; основних напрямків, форм, методів викладання; проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (фізика, астрономія); особливостей психолого-педагогічної підтримки професійного самовизначення старшокласників; підготовки учнів до успішного проходження ДПА, ЗНО; організації співпраці загальноосвітніх навчальних закладів з вищими навчальними закладами; запобігання дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу.

Протягом 2011-2012 н. р. проведено 2 семінари вчителів фізики:

 • «Нетрадиційні форми проведення уроків та позаурочна робота як засіб підвищення інтересу учнів щодо вивчення фізики» (16.02.2012, ЗОШ № 122)

 • Бінарний семінар вчителів фізики та географії «Геофізичні дослідження як умова формування природничого світогляду учнів» (30.03.2012, ЗНЗ № 141)

Відвідані під час семінарів-практикумів відкриті заходи свідчать про те, що вчителі досконало володіють методикою викладання предмета, виявляють належну професійну компетентність, вдало впроваджують новітні технології / їх елементи, здійснюють конструювання уроків особистісно орієнтованого спрямування, заохочують школярів до самостійних суджень. Найбільший інтерес викликали відкриті заходи (досвід роботи) вчителів ЗОШ № 122 за темами: «Комфорт в житті людини: за та проти» (Урок – конференція, 11-А клас); «Сніданок з фізикою» (Урок – гра, 8-Б клас); Показній бій шкільних команд до ТЮФ та ТЮВІР, виступ команди КВК з фізики та науково - пізнавальна вистава з фізики, астрономії, літератури та історії «Мне звезда упала на ладошку….» (8-11 класи).

За протоколами семінарів, слухачі рекомендували спланувати відвідування уроків та позакласних заходів колег, на яких вони впроваджують новітні технології / їх елементи, враховують пріоритетні напрямки розвитку сучасних галузей в навчанні фізики і продовжити співпрацю з науковими установами в наступному навчальному році. На жаль, не всі вчителі відвідують районні заходи, не завжди приймають участь у методичних засіданнях (нарадах, семінарах).

Вирішенню актуальних питань модернізації змісту, форм та методів навчання і виховання у сучасних умовах, підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, росту професійної майстерності вчителів району сприяє робота педагогічних майстерень, майстер-класів, педагогічних студій і лабораторій. Нажаль, вчителів фізики, які мають вищу категорію та категорію «вчитель-методист» не мають бажання проводити ці заходи.

Вчителі беруть участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських педагогічних заходах, які стимулюють потребу і прагнення до самовдосконалення, допомагають співставити, пізнати, відкрити в собі нові можливості, здібності, від яких розпочинається шлях до майстерності.

Окрім цього, протягом 2011/2012 н.р. з метою підтримки належного рівня підготовки фахівців освітньої галузі; забезпечення зростання кваліфікації педагогів, безперервності й наступності у здобутті ними кваліфікаційних рівнів; опрацювання педагогами найактуальніших проблем, пов’язаних зі змістом їхньої професійної діяльності; забезпечення своєчасної поінформованості щодо нових навчальних програм, планів, підручників; ознайомлення з сучасними формами і методами навчання; обміну досвідом вчителі фізики також були залучені до роботи різноманітних методичних заходів (інтерактивне спілкування, секційне засідання, нарада, семінар тощо), спланованих Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Департаментом освіти Харківської міської ради, управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти, КВНЗ «Харківська обласна академія неперервної освіти», Науково-методичним педагогічним центром, за темами:

- «Про стан і шляхи підвищення якості вивчення навчальних предметів»;

- «Науково-методичне забезпечення якості освіти у навчальному закладі при викладанні базових дисциплін»;

- «Система підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських турнірах»;

- «Інформаційні технології в освіті. Запровадження ІТ-технологій та електронних засобів навчання у навчально-виховний процес»;

- «Науковий міст»;

- «Підготовка учнів до ЗНО»;

- «Організація науково-дослідницької роботи в загальноосвітніх навчальних закладах»;

- «Організаційно-методичний супровід проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів»;

- «Викладання природничих дисциплін у вечірніх (змінних) школах та заочних школах області»;

Так з метою виявлення і підтримки творчої праці педагогів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації кращих педагогічних здобутків, привернення уваги громадськості до освітянських проблем у жовтні-листопаді 2012 р. буде проведено І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»-2013. До оргкомітету надійшли документи від вчителів, які виявили бажання взяти участь у номінації «Фізика» (8 вчителів):

 1. ЗОШ № 19 Лінник Людмила Кузьмівна

 2. ЗОШ № 64 Світлична Ірина Миколаївна

 3. ЗОШ № 97 Ткаченко Тетяна Яківна

 4. ЗОШ № 111 Волкова Вікторія Миколаївна

 5. ЗОШ № 122 Курносова Надія Федорівна

 6. ЗОШ № 123 Зайцева Світлана Миколаївна

 7. ЗОШ № 142 Шелепнева Уляна Ігорівна

 8. СШ № 156 Туманцова Оксана Олексіївна

З усіма конкурсантами проведено попередню нараду та індивідуальні консультації щодо підготовки до конкурсу; надано рекомендації, зразки документів щодо оформлення матеріалів; ознайомлено з критеріями оцінювання на всіх етапах конкурсу тощо.

З метою виявлення рівня теоретичної, методичної та практичної підготовки, визначення творчого потенціалу, підвищення професійної майстерності, ознайомлення з досвідом роботи вчителів, які атестувалися на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання «старший учитель» / «учитель-методист» та визначення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічному званню «старший учитель» / «учитель-методист», поширення ефективного педагогічного досвіду щодо викладання фізики проводилась районна виставка «Я атестуюсь». Освітяни готували презентаційні матеріали узагальнені у творчому досьє / портфоліо, демонстрували свої друковані роботи, презентували власний досвід у супроводі мультимедійного устаткування перед фахівцями свого предмета. (Севасьян О.Ю., ХГ № 144, за темою «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках та в позакласній роботі з фізики»; Курносової Н.Ф., ЗОШ № 122, за темою «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках фізики та в позаурочної діяльності»).

Традиційна XІX обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій відбулась 27 березня 2012 року та проходила за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону» з метою створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, сприяння розвитку творчості освітян, пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків, упровадження ефективного педагогічного досвіду, реалізації пріоритетних напрямів використання інноваційних технологій у системі загальної середньої освіти в освітньому просторі Харківського регіону.

Всього на І (районний) етап подано 5 експонатів (ЗНЗ № 43,111,122 (2 експонати),142):

Експонати оцінювалися за такими критеріями:

- значимість (доля) авторського внеску (15 балів);

- інноваційність: актуальність авторської розробки, ступінь новизни запропонованих підходів (15 балів);

- змістовність: повнота та глибина розкриття заявленої теми, методична та предметна грамотність, практична спрямованість (15 балів);

- оформлення: структурованість, послідовність викладу матеріалу, наявність анотації, змісту, списку літератури, культура писемного мовлення, грамотність тексту (10 балів).

Серед типових недоліків робіт, наданих на виставку, організатори відмічають:

 • недотримання авторських прав;

 • при використанні матеріалів мережі Інтернет відсутні посилання на авторів;

 • реферативність;

 • слабкість дослідницької та практичної складових та моніторингу навчальних досягнень учнів.

Кращі матеріали 3 експонати (ЗНЗ № 43,111,142) схвалено методичною радою РМЦ (протокол №5 від 26.01.2012) і подано до обласного оргкомітету. Дані експонати не відзначено експертами. (В минулому н.р. подані на ІІ (обласний) етап 3 експонати, диплом І ступеню – 1, СШ № 156).

Приділялася увага роботі з вчителями, стаж роботи яких до 5 років. Усі вони мають наставників з числа педагогів-предметників своїх закладів, які надають стажистам допомогу в плануванні навчально-виховної та позакласної роботи, розробці поурочних планів, впровадженні досягнень прогресивного педагогічного досвіду, нових форм і методів навчання і виховання учнів тощо. Окрім цього, молоді вчителі отримували методичні консультації від учителів вищої категорії, вчителів-методистів та ознайомились з роботою кращих учителів під час районних заходів.

Дієвим фактором підвищення пізнавальної активності дітей є продумана мотивація, яка сприяє підвищенню інтересу до навчання учнів з низьким рівнем навчальних досягнень та залученню учнів цієї категорії до роботи у предметних гуртках. З обдарованими учнями з метою якісної підготовки до олімпіад та турнірів проводяться додаткові заняття за окремими розкладами у всіх навчальних закладах.

Проводяться заняття спецкурсів: «Методи розв’язування задач з кінематики, динаміки та законів збереження», «Методи розв’язування задач з механіки, теплових явищ та оптики» (ЗОШ № 30); факультативних курсів: «Фізика в живій природі та медицині» (ЗОШ № 25, 31); курсів за вибором та спецкурсів:«Методи розв’язування нестандартних задач з фізики», «Методи розв’язування задач з кібернетики, динаміки і законів збереження», (ліцей №141, ПНВК «Бізнес-гімназія»), науково-технічних гуртків (ЗОШ №138). Учні 10-11 класів всіх закладів освіти обов’язково відвідують планетарій.

З метою забезпечення профільності навчання та підвищення результативності роботи ЗНЗ співпрацюють з вищими навчальними закладами:

 • Харківський Національний університет імені В.Н. Каразіна»: КЗ «ХСШ№3», гімназії №23,144, ліцей №141, ЗОШ №25,31,123,124,128,138;

 • Харківський Національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди: гімназії №23,43,144,ліцей №141,ЗОШ №19,31,58,84,97,123,124,128,167,ПНВК «Бізнес-гімназія»;

 • Харківський Національний університет радіоелектроніки: гімназія №23;

 • Національний технічний університет (НТУ «ХПІ»):гімназія №23,ліцей №141,ЗОШ №138);

 • Харківський Національний аерокосмічний університет ім. М.Жуковського: ліцей №141, ЗОШ № 31, 58, 84, 98;

 • Харківський гуманітарний педагогічний інститут: гімназія №43, ЗОШ № 58;

 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет: ЗОШ № 138;

 • Українська Національна академія залізничного транспорту: гімназія № 144.

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів профільних класів у порівнянні з минулим роком свідчить про підвищення якості навчання з профільних предметів: у ЗОШ №122 (з фізики у 10-А – 68%, у 11-А-88%).

Простежується тенденція щодо зростання (у відсотковому значенні) кількості учнів з високим та достатнім рівнем навчальних досягнень з фізики у ЗОШ № 19, 56, 103, 111, 124, 138, ХГ № 144 та у ХСШ № 156. Не відбуваються якісні зміни у ЗОШ № 84.

Спостерігається тенденція щодо зниження рівня навчальних досягнень учнів з фізики (ЗНЗ № 8, 23, 58, 97, 128, 139), нестабільною є успішність учнів 2-х класів (ліцей № 141); залишається стабільно низьким рівень навчальних досягнень учнів з фізики (8 клас) у ЗОШ №143. Особливу увагу слід звернути на збільшення кількості учнів з початковим рівнем навчання з фізики у ЗОШ № 128, особливо в класах, де працюють вчителі – спеціалісти вищої категорії. Все це повинно спонукати адміністрації цих закладів до посилення контролю за станом викладання предмету.

З метою пошуку дітей, які цікавляться вивченням фізики та астрономії, відбору кращих учнів для участі у міських та обласних заходах (конкурсах, олімпіадах, турнірах), забезпечення умов для підтримки обдарованої учнівської молоді, примноження інтелектуального учнівського потенціалу району, підготовки майбутньої наукової зміни у 2011/2012 н.р. проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (фізика та астрономія) та І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (відділення «Технічні науки», «Фізика та астрономія»).

На першому (шкільному) етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики у 2011-2012 навчальному році взяли участь 1483 учня (2010-2011 н.р. - 1436 учнів, 2009-2010 н.р. – 1350). ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики проведено за завданнями КВНЗ «Харківська обласна академія неперервної освіти». Завдання, надіслані із КВНЗ «Харківська обласна академія неперервної освіти», розраховані на обдарованих учнів та учнів, які додатково займаються фізикою. У 2011/2012 н.р. у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики взяли участь 155 учнів (минулий рік – 157 учнів), серед них учні гімназій та ліцеїв – 25 (минулий рік 27), спеціалізованих шкіл – 10, СЗШ - 120, що на 2 учня менше ніж у минулому році. Переможцями визнано 25 учнів (минулий рік 21 учень, позаминулий рік 20 учнів). Дипломами І ступеню нагороджено 5 учнів, дипломами ІІ ступеню - 8 учнів, дипломами ІІІ ступеню – 12(минулий рік 8 учнів). Кращі результати показали учні ЗОШ № 138, ХГ № 144 та ХСШ № 156.

Управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради щорічно проводиться моніторинг виступів шкільних команд загальноосвітніх навчальних закладів району за підсумками ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Як свідчать його дані, І-ІІІ місця посіли команди ЗНЗ №144 (три І місця, одне – ІІ та одне ІІІ місце), №156 (одне І місце, два – ІІ місця), № 143 (три ІІІ місця), № 3, 31 та 58 (одне ІІ та одне ІІІ місце), №138 (І місце), № 141 (ІІ місце) та № 43,111,123,124,128,140 (ІІІ місце). У порівнянні з минулим навчальним роком відмічається підвищення рейтингу у олімпіадах з фізики у гімназії № 43, ЗОШ № 64, 97, 138, 103 (з астрономії І місце). Значно знизився рейтинг у олімпіадах у ЗОШ № 19, 111, 142, 143.

На думку журі, вчителям фізики потрібно більше уваги приділяти культурі оформлення кількісних задач, побудові логічних пояснень до розв’язання, формуванню навичок перевірки одиниць вимірювання.

Команда району ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики складалася з 5 чоловік (минулий рік з 6, а позаминулий рік з 5), які посіли І(ІІ) місце на районному рівні:

 1. Шаповал Владислава Віталіївна, ХСШ №156, 8 клас, Туманцова Оксана Олексіївна

 2. Савченко Олег Сергійович, ХГ №144, 9 клас, Пономарьова Альбіна Борисівна

 3. Ткаленко Наталія Олегівна,ХГ №144, 10 клас, Севастьян Оксана Юріївна

 4. Люль Максим Петрович, ЗОШ № 138, 11 клас, Ворона Алла Олексіївна

 5. Некрасова Юлія В’ячеславівна, ХГ №144, 11 клас, ІІ місце, Севастьян Оксана Юріївна

За рейтингом ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики команда посіла 6 місце, по м. Харкову – 5 місце (За рейтингом обласних олімпіад команда Московського району у 2010-2011 н.р. посіла 13 місце, у 2009-2010 – 8, у 2008-2009 н.р. – 10). У цьому році посіли призові місця 3 учні (у 2008-2009 н.р. - 1, у 2009-2010 н.р. – 2, 2010-2011 н.р. - немає):

Люль Максим, ЗОШ № 138, 11 кл, І місце, Ворона А.О.;

Євменов Єгор, СШ № 3, 8 кл, ІІІ місце, Мозгова О.В.;

Савченко Олег, ХГ № 144, 9 клас, ІІІ місце, Пономарьова А.Б..

Крім того, у 2011/2012 н.р. вдруге проводилась Всеукраїнська учнівська олімпіада з астрономії. На першому (шкільному) етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики у 2011-2012 навчальному році взяли участь 376 учнів (2010-2011 н.р. - 317 учнів). У 2011/2012 н.р. у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії взяли участь 60 учнів (минулий рік – 58 учнів), серед них учні гімназій та ліцеїв – 10 (минулий рік 10), спеціалізованих шкіл – 4 (минулий рік 4), ЗОШ – 46 (минулий рік 44). Переможцями визнано 11 учнів (минулий рік 11 учнів). Дипломами І ступеню нагороджено 2 учні, дипломами ІІ ступеню - 5 учнів (минулий рік - 4), дипломами ІІІ ступеню – 4 (минулий рік 5 учнів). Найбільш вдало виступили учні ЗНЗ №103 та 140. За підсумками ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії І-ІІІ місця посіли ЗНЗ: І місце – ЗНЗ № 140, 103; ІІ місце – ЗНЗ № 43, 144, 123, 138, 156; ІІІ місце – ЗНЗ № 58, 84, 128,143.

Команда району ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії складалася з 2 чоловік:

 1. Кущ Надія Вікторівна, ХЗОШ № 140, 10 клас, Русанова Лариса Яківна;

 2. Юрковський Владислав Юрійович,ХЗОШ№103,11клас,Камінська Галина Олександрівна.

(минулий рік з 2 учнів: Заєв Андрій, ЗОШ № 58 та Бєлогуров Максим, ЗОШ № 56)

Загальне місце Московського району в обласному рейтингу – 24, по м. Харкову –9 місце (у 2010/2011 н.р. – 16 місце).

Окрім цього, учні 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів району залучались до участі в олімпіадах з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з базових дисциплін (фізика) та у ІІ Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді Малої академії наук України «Відкрита природнича демонстрація» (ЗОШ № 8, 25, 58,139).

Взагалі слід звернути увагу на якість підготовки до обласних олімпіад, кількість призових місць та кількість балів, набраних кожним членом команди, які враховуються при визначенні рейтингу команди. Для підготовки учнів до участі в обласному етапі олімпіади продовжити індивідуальні заняття з учнями вчителями вищої категорії та вчителями зі званням.

Низькі результати виступу команди в обласному етапі свідчать про відсутність системної роботи з учнями, які беруть участь в олімпіадах. Мають місце випадки перевантаження учнів, які інколи беруть участь у декількох предметних олімпіадах.

З метою створення належних умов для виявлення і підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей, природних обдарувань, активізації творчої діяльності вчителів та підвищення рівня викладання базових навчальних предметів серед учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів району проводяться учнівські турніри.

Вони організовані відповідно до нормативних документів (наказів МОНмолодьспорту України, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради, управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради) та Правил проведення турнірів за завданнями МОНмолодьспорту України.

На виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 14.09.2011 № 138 «Про проведення ХХ міського турніру юних фізиків для учнів 9–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 06 жовтня 2011 року на базі Харківської загальноосвітньої школи № 142 проведено І (районний) етап ХХ міського турніру юних фізиків. У І (районному) етапі взяли участь команди 26 (у 2008 - 2009 н.р. – 31, у 2009 - 2010 н.р. - 28) загальноосвітніх навчальних закладів району: гімназій №№ 23,43,144, та Бізнес-гімназії; ліцею № 141, СШ №№ 3, 156, ЗОШ №№ 8, 25, 30, 31, 58, 64, 97, 98, 103, 111, 122, 123, 128, 138, 139, 140, 142, 143, 167. Загальна кількість учасників, які входили до складу команд, складає 130 учнів. Більшість команд показали достатній рівень підготовки. За висновками журі найкращими визнано команди: І місце – збірна команда ЗНЗ №№ 3, 138, 144, 156; ІІ місце – ЗОШ № 122, 97; ІІІ місце – ЗОШ №№ 103, 8, ХГ № 23. (У 2010-2011 н.р. І місце команда ЗОШ № 138, ІІ місце команди ЗОШ № 139, ХСШ № 156 та гімназії № 144, 3 місце команди ЗОШ № 122, 25, гімназії № 23, ліцею № 141. У 2009-2010 н.р. - 1 місце посіла збірна команда, 2 місце – команди ЗОШ № 122, 139, 3 місце – команди гімназії № 23, ЗОШ № 31,56.Збірна команда у складі Дегтяр Дмитро, Сорока Владислав (гімназія № 144), Лобанов Станіслав (гімназія № 43), Москальов Віталій (ЗОШ № 138), Коростяна Дар’я (ХСШ № 156) посіла 3 місце у міському турнірі (у минулому навчальному році також ІІ місце). Очолювали команду Туманцова О.О. (ХСШ № 156) та Севастьян О.Ю. (гімназія № 144)).

05 листопада 2011 року проведено міський турнір юних фізиків на базі Харківського фізико-математичного ліцею № 27. Московський район представляла збірна команда з учнів ХСШ № 3, 156; ХГ № 144 та ЗОШ № 138. Команду готували та супроводжували: Туманцова Оксана Олексіївна, Севастьян Оксана Юріївна та Мозгова Ольга Вікторівна. За рішенням журі та відповідно до Умов проведення ХХ міського турніру юних фізиків для учнів 9–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів збірна команда Московського району посіла почесне ІІ місце.

Результати особистої першості ХХ міського турніру юних фізиків: Люль Максим (ЗОШ № 138) переможець у номінації «Кращий у полеміці» та Сокол Дмитро (СШ № 156) переможець у номінації «За особливо оригінальний підхід до розв’язання задач». (У ХІХ міському турнірі юних фізиків (2010-2011 н.р.) брали участь команда ЗОШ № 122 під керівництвом вчителя фізики Курносової Н. Ф. та збірна команда, яка складалась з учнів ХСШ № 3, 156 та гімназії № 144 під керівництвом вчителів фізики ХСШ № 156 Туманцової О. О. та гімназії № 144 Севастьян О. Ю., яка посіла ІІІ місце.)

На виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 11.10.2011 № 156 «Про проведення V міського турніру юних винахідників і раціоналізаторів для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2.11.2011 на базі Харківської загальноосвітньої школи № 58 проведено І (районний) етап V міського турніру юних винахідників і раціоналізаторів. У І (районному) етапі взяли участь команди 23 (у 2010-1011 - 25, у 2009-2010 н.р. – 21, 2008-2009 н.р. – 25) загальноосвітніх навчальних закладів району. Загальна кількість учасників, які входили до складу команд, складає 115 учнів. Більшість команд показали достатній рівень підготовки. На підставі протоколів та висновків журі переможцями визнані команди: І місце – Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 122; ІІ місце – збірна команда ЗНЗ №№ 138, 144, 156; Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3; ІІІ місце – ЗОШ №58 та Харківська гімназія № 43. (У 2010-2011 н.р.: 1 місце – команда ЗОШ № 122, 2 місце - команди ХСШ № 156, ЗОШ № 138, 3 місце – гімназії № 23, ЗОШ № 143, 123 та ХСШ № 3; у 2009-2010 н.р.1 місце – команда ХСШ № 156, 2 місце - команди гімназії № 43, ЗОШ № 122, 3 місце – гімназії № 23, ЗНЗ № 103, 97).

12 листопада 2011 року проведено міський турнір юних винахідників і раціоналізаторів на базі Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області. Московський район представляли 2 команди:

І. Команда Харківської загальноосвітньої школи № 122 під керівництвом Курносової Надії Федорівни, вчителя фізики ХЗОШ № 122.Ольшевська Дарія Сергіївна

11-А

11-А

11-АВракіна Віра АндріївнаПереверзев Володимир ВікторовичМакей Олександр Ігорович

10-А

10-АКалиненко Дмитро Олександрович

ІІ. Збірна команда Московського району:Кулік Ігор Сергійович

ХСШ № 3

10-А

Мозгова Ольга ВікторівнаЛюль Максим Петрович

ХЗОШ № 138

11-А

Ворона Алла ОлексіївнаТимченко Анастасія Ігорівна

ХГ№ 144

ХСШ № 156

11-В

Севастьян Оксана Юріївна

Туманцова Оксана ОлексіївнаСокол Дмитро Вадимович

11-А

Збірну команду готували та супроводжували: Туманцова Оксана Олексіївна, вчитель фізики Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 156 та Севастьян Оксана Юріївна, вчитель фізики Харківської гімназії № 144.

За рішенням журі та відповідно до Умов V міського турніру юних винахідників і раціоналізаторів для учнів 9–11 -х класів загальноосвітніх навчальних закладів команди загальноосвітньої школи № 122 та збірної Московського району посіли відповідно ІІ та ІІІ місця у V міському турнірі юних винахідників і раціоналізаторів. (У міському турнірі 2010-2011 н.р брали участь дві команди району: перша команда була представлена учнями ЗОШ № 122, посіла І місце, (керівник Курносова Н.Ф.), а друга, збірна, команда складалась із учнів ЗНЗ №№ 138, 3, 156, 143, не посіла призового місця, (керівник Мозгова О. В., вчитель ХСШ № 3). У Всеукраїнському етапі команда ЗОШ № 122 посіла ІІІ місце, а збірна команда також не посіла призового місця. У міському турнірі 2009-2010 н.р. брали участь дві команди району: перша команда складалась з учнів ХСШ № 156, гімназій № 23, 43 (керівник Мальована О.О., вчитель гімназії № 43) а друга команда була представлена ЗОШ № 122 (керівник Курносова Н.Ф.). Обидві команди посіли другі місця у міському турнірі. Збірна команда району у складі учнів ХСШ № 156, гімназії № 43, ЗОШ № 122 (3 учнів) представляла місто Харків на Всеукраїнському турнірі і посіла ІІ місце (керівник Курносова Н.Ф.))

Переможцями в особистому заліку визнані: Ольшевська Дарія (ХЗОШ №122, ІІ місце); Кремень Анастасія (ХЗОШ № 138, ІІІ місце). Ці ж учні отримали призи за перемогу в номінаціях «Кращий патентознавець» та «Кращий у полеміці».

Команда Московського району (ЗОШ № 122) брала участь у фінальному етапі ХІV Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів. Де отримала Диплом учасника.

Участь учнів у турнірах поглиблює підготовку з предмета, дає можливість учням спробувати себе у дослідницькій роботі, набути уміння і досвід публічного виступу, ведення дискусії, толерантного спілкування. Турнірний рух поєднує дітей з різних класів у діяльності, пов’язаній з досягненням спільної мети.

Але, на жаль, мають місце недоліки при підготовці учнів до турнірів: формальний підхід вчителів до підготовки команди, доповіді учнів не обґрунтовуються на науковому рівні, неправильний розподіл ролей у командах (учні не завжди знають функції опонента, рецензента, правила побудови доповіді), відсутність наочності для доповіді або її формальний характер.

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.08.1998 № 305 з метою виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.следующая страница >>