asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4

Література

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х // Відомості Верховної Ради Україн­ської РСР. - 1984. - Додаток до № 51. - Ст. 1122.

 2. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року № 92-ІУ // Відомості Верховної Ради України. - 2002 - № 38-39. - Ст. 288.

 3. Про облік повідомлень про факти порушення митних пра­вил, контрабанди або інших протиправних дій : розпорядження Ка­бінету Міністрів України від 29.06.2005 № 220-р.

 4. Постанова Пленуму Верховного суду України від 03.06.2005 № 8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушен­ня митних правил».

 5. Войцещук А. Д. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил : підруч. для студ. ВНЗ / А. Д. Войцещук, М. М. Ка-ленський, С. І. Барабаш, О. В. Гоя [та ін.]; за ред. А. Д. Войцещу-ка. — Хмельницький : Інтрада, 2008. — 328 с.

 6. Педешко А. І. Адміністративна відповідальність за порушен­ня митних правил : дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. І. Педешко ; Ун-т внутрішніх справ. - X., 2000. - 176 с. НБУВ: ДС63028.

 7. Багрий-Шахматов Л. В. Борьба с контрабандой в истории та-моженного дела / Л. Б. Багрий-Шахматов, В. Н. Бойко, Г. В. Попов, И. И. Лозгачев. — К.: Видавець В. Карпенко. — 2001. — 34 с.

 8. Бібліографічний покажчик з питань організації боротьби з контрабандою / Державна митна служба України ; Академія мит­ної служби України. Кафедра організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ; уклад. В. П. Гмирко. — Д., 2000. — 42 с. НБУВ : Р88535.

 9. Константа О. В. Адміністративно-правові заходи боротьби з порушеннями митних правил : автореф. дис. на здобуття наук, сту­пеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Константа; Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. — X., 2008. — 20 с.
 1. Додін Є. В. Розмежування між адміністративно-караною контрабандою та контрабандою як злочином / Є. В. Додін // Мит­на справа. - 1999. - № 1. - С. 33-37.

 2. Корнєва Т. В. Відповідальність за порушення митних правил / Т. В. Корнєва // Юридичний вісник. - 2000. - № 2. - С. 116-118.

 3. Кузнєцов В. Відповідальність за контрабанду / В. Кузнє-цов // Юридичний вісник України. — 2002. — 13—19 липня.

 4. Максименко О. Особенности квалификации нарушений та-моженньїх правил / О. Максименко // Бизнес информ. — X., 1998. — № 13/14. - С. 14-15.

 1. Продаймо С. В. Класифікація адміністративних правопору­шень у митній сфері за ознаками суб'єкта та суб'єктивною сторо­ною правопорушення / С. В. Продаймо // Вісник Луганської ака­демії внутрішніх справ. — 2003. — Вип. 2. — С. 95—105.

 2. Прусе Володимир Митрофанович, Ярова Ліліана Вікторів­на. Юридична відповідальність за порушення митних правил : навч. посіб. / В. М. Прус, Л. В. Ярова; Одеська національна морська ака­демія. - О.: Фенікс, 2006. - 100 с.

 3. Рогозянський В. Н. Узагальнення практики розгляду суда­ми міста Києва кримінальних справ про контрабанду (ст. 201, 305 КК України 2001 р.) та адміністративних справ про порушення мит­них правил за новим Митним кодексом України / В. Н. Рогозян­ський // Адвокат. - 2005. - № 4. - С. 51-56.

 4. Руссков В. Порушення митних правил. Провадження в спра­ві / В. Руссков // Юридичний журнал. — 2003. — № 1. — С. 3.

 5. Руссков В. Новий митний кодекс України й боротьба з пору­шеннями митних правил: узвичаєне та нове законодавство / В. Рус­сков // Юридичний журнал. — 2003. — № 1. — С. 2.

 6. Ходаковська А. Характерні риси відповідальності за пору­шення митних правил / А. Ходаковська // Правовий тиждень. — № 21(94) від 20 травня 2008 року.Практичне заняття

Задача № 1

Київська типографія «Друк» ввезла на митну територію Украї­ни як виставковий експонат, під зобов'язання про зворотне вивезен­ня, десятикольорову друкарську машину «Неіае1Ьег§ \УеЬ 16». Але після закінчення строку, зазначеного у зобов'язанні, вона не була вивезена і використовувалася для поліграфічних робіт.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

Задача № 2

Харківське приватне підприємство «Фрутіс» оформило в Оде­ському морському порту в митний режим транзиту в Росію ЗО т бананів, але в зазначений строк вантаж в митницю призначення доставлений не був.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

Задача № З

Гр. К. в'їхав в Україну на придбаному в Німеччині автомобілі «ЬатЬог§іпі». Митний кордон України він перетнув під час про­ведення перезмінки на митному посту і тому не пройшов митний контроль.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

Задача № 4

Внаслідок весняної повені сталося затоплення митного ліцен­зійного складу і значна втрата товарів, що знаходяться під митним контролем.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації.
Контрольні запитання

 1. Які види юридичної відповідальності передбачені за пору­шення митних правил?

 2. Контрабанда як підстава кримінальної відповідальності.

 3. Поняття адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

 4. Ознаки адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

 5. Назвіть обставини, що виключають відповідальність за по­рушення митних правил.

 6. Що є підставою адміністративної відповідальності у митно­му праві?

 7. Поняття порушення митних правил.

 8. У чому відмінність між контрабандою та порушенням мит­них правил? Для відповіді використовуйте додаток.

 9. Які кваліфікуючи ознаки контрабанди?
 1. Співвідношення понять порушення митних правил та адмі­ністративний проступок.

 2. Ознаки порушення митних правил.

 3. Скільки порушень митних правил міститься в Митному ко­дексі України?

 4. Що таке юридичний склад порушення митних правил? На­звіть його ознаки.

 5. Поняття та види об'єктів порушення митних правил.

 6. Що виступає предметом порушення митних правил?

 7. Об'єктивна сторона порушення митних правил. Основні та факультативні ознаки порушення митних правил.

 8. Поняття та види діянь як ознаки об'єктивної сторони пору­шення митних правил.

 9. Що означає незаконне переміщенням предметів поза мит­ним контролем та незаконне переміщення предметів із при­ховуванням від митного контролю? Для відповіді викорис­товуйте додаток.

 1. Поняття та види суб'єктів порушення митних правил.

 2. Суб'єктивна сторона порушення митних правил.

 3. Поняття та мета застосування адміністративних стягнень за порушення митних правил.

 4. Види стягнень, що накладаються за порушення митних пра­вил.

 5. Відмінність конфіскації в Митному праві від конфіскації, передбаченої Кодексом України про адміністративні право­порушення.

 6. Які транспортні засоби, що використовувалися для перемі­щення предметів порушення митних правил не підлягають конфіскації? Для відповіді використовуйте додаток.

 7. Органи, що накладають стягнення за порушення митних правил.

 8. Строки накладення адміністративних стягнень за порушен­ня митних правил.

 9. Правила накладення адміністративних стягнень за порушен­ня митних правил.

 10. Яким чином розглядається справа у разі одночасного вчи­нення особою крім порушення митних правил ще й інших адміністративних правопорушень? Для відповіді викорис­товуйте додаток.

 11. Обставини, що впливають на відповідальність за порушен­ня митних правил.<< предыдущая страница