asyan.org
добавить свой файл
1
ПРОЕКТ

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

про передачу невиключних прав на використання твору


м. Донецьк «____» __________200__ р.
Власник майнових авторських прав в особі ________________________________________ , далі ВЛАСНИК, з однієї сторони, і Державний вищий навчальний заклад Донецький Національний технічний університет в особі _____________________________________ , що діє на підставі ___________________________________ , далі УНІВЕРСИТЕТ, з іншої сторони, разом іменуються СТОРОНИ, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, уклали цей договір про наступне:
1 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать права інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», іншого закону чи договору.
Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків: наукові та науково-методичні твори: книги, брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти, плани, ескізи: аудіовізуальні твори, аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори; інші твори, представлені в електронній (у тому числі цифровій) іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст.8 Закону України „Про авторське право і суміжні права”.
Власник авторських прав — фізична або юридична особа, якій належать права інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», іншого закону чи договору.
2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
ВЛАСНИК передає УНІВЕРСИТЕТУ на безоплатній основі невиключні права на використання творів (далі Твори), зазначених у Додатку до цього Договору, на весь строк дії авторського права, починаючи з «____»____________200__р.
3 ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1 УНІВЕРСИТЕТ має право:

 • використовувати Твори в основній діяльності бібліотеки УНІВЕРСИТЕТУ не спрямованій прямо чи опосередковано на одержання прибутку;

 • надавати копії творів чи їх частин на паперовому носії користувачам бібліотеки УНІВЕРСИТЕТУ за замовленнями;

 • відтворювати Твори чи їх частини в електронній формі (включаючи цифрову);

 • виготовляти електронні копії творів для постійного архівного зберігання;

 • надавати електронні копії Творів чи їх частини користувачам бібліотеки УНІВЕРСИТЕТУ за замовленнями для ознайомлення у приміщенні бібліотеки;

 • включати електронні копії Творів до повнотекстової бази даних, електронної бібліотеки чи до інституційного депозитарію для надання у відкритому доступі наступним (-и) способом (-ами) (непотрібне закреслити):

в локальній мережі бібліотеки УНІВЕРСИТЕТУ;

в локальній мережі Донецького національного технічного університету;

в мережі Інтернет;

інше _________________.


  1. Бібліотека УНІВЕРСИТЕТУ не має права передавати права, переданіїй ВЛАСНИКОМ за Договором, третім особам.

  2. ВЛАСНИК зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання Твору третім особам4 ПЕРЕДАЧА ТВОРІВ
4.1 Передача творів ВЛАСНИКОМ бібліотеці УНІВЕРСИТЕТУ здійснюється шляхом:

 • передача на паперовому носії;

 • передачі електронних копій Творів, зазначених у Додатку до Договору, на дискеті, електронному диску (CD, DVD), flash-носії;

 • передачі електронних копій Творів, зазначених у Додатку до Договору, електронною поштою на адресу: ok@library.dgtu.donetsk.ua.

  1. На момент передачі творів бібліотеці УНІВЕРСИТЕТУ:

 • ВЛАСНИК гарантує, що у Творі не використовувалися твори, авторські права на які належать третім особам;

 • ВЛАСНИК несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на Твір, відшкодовує УНІВЕРСИТЕТУ всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. ВЛАСНИК і бібліотека УНІВЕРСИТЕТУ зобов’язуються належним чином виконувати умови цього Договору.

  2. Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди, в суді відповідно чинного законодавства України.

  3. Цей Договір може бути розірваний у випадку, коли ВЛАСНИК позбавляється майнових прав на Твір, які мав на момент передачі, а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі для АВТОРА.