asyan.org
добавить свой файл
1
Авторський договір - приєднання

про передачу невиключних прав на використання твору
_________________________________________________________________________________________________________________(прізвище, ім’я та по батькові)
(далі – Автор), з одної сторони, та Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», (далі – Університет), в особі ректора Товажнянського Леоніда Леонідовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, беручи до уваги мету створення Електронного репозитарію eNTUKhPIIR - забезпечити місце і спосіб централізованого і довготривалого зберігання в електронному вигляді повних текстів творів та створення надійної та доступної системи обліку публікацій наукових робіт співробітників, студентів факультетів і окремих працівників Університету, уклали цей договір про наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  • Договір приєднання – договір, умови якого встановлені Університетом, і який може бути укладений лише шляхом приєднання Автора до договору в цілому. Автор не може запропонувати свої умови договору (п.1 ст.634 Цивільного кодексу України).

  • Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать права інтелектуальної власності на нього.

  • Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків: літературно письмові твори – книги, брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори; інші твори, представлені в електронній (в тому числі цифровій) формі, яку може зчитувати комп’ютер (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

  • Університетський інституційний репозитарій eNTUKhPIIR (електронний архів) – це ресурс відкритого доступу, який розміщений на сервері Науково-технічної бібліотеки в мережі Інтернет.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Автор (власник авторських прав) надає Університету невиключні права на використання твору (науки, літератури, мистецтва; вказати вид, форму, назву та інші характеристики)

_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(назва, характер документу, видавництво, рік, кількість сторінок )
в обумовлених цим договором межах і на строк з ________________________________ до ___________________________________

Під використанням в цьому договорі розуміється розміщення примірника твору на репозитарії «Електронний архів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі - РЕПОЗИТАРІЙ).

2.2. Автор гарантує, що на момент розміщення твору у eNTUKhPIIR лише йому належать авторські права на твір, що вони не відчужені, не є предметом застави судового спору або претензій з боку третіх осіб.

2.3. Автор підтверджує що:


3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Розміщуючи свій твір в eNTUKhPIIR, Автор приймає умови цього договору. У випадку, коли твір створено у співавторстві, кожний з Авторів приймає умови цього договору.

3.2. Автор передає Університету на безоплатній основі невиключні права на використання твору:

  1. на внесення твору у базу даних eNTUKhPIIR;

  2. на відтворення твору чи його частин у електронній формі, не змінюючи її змісту;

  3. на виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання;

  4. на використання твору без одержання прибутку та на виготовлення його копій для некомерційного розповсюдження;

е)на надання електронних копій твору для відкритого доступу в мережі Інтернет.

3.3. Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання твору третім особам.

3.4. Автор має право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. (Ст. 14 «Про авторське право і суміжні права»).


3.5. Університет в електронному архіві eNTUKhPIIR чітко визначає ім'я Автора твору і не вносить ніяких змін до твору, гарантуючи цілісність і недоторканність твору.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Автор і Університет зобов’язуються належним чином виконувати умови цього договору.

4.2. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір.
5. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Авторський договір може бути розірваний на вимогу Автора, якщо він позбавляється прав інтелектуальної власності на твір, які мав на момент розміщення твору у репозитарії відкритого доступу, а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі для Автора.

5.2. Авторський договір розривається з ініціативи університету, якщо автор:

  • позбавляється авторських прав на твір, що розміщений у репозитарії;

  • визнається не автором твору у судовому порядку.

5.3. Усі спори, що виникають при достроковому розірванні договору розглядаються у судовому порядку.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні, за умови, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами або належним чином уповноваженими на те представниками сторін.

6.2. Усі повідомлення і повідомлення повинні направлятися в письмовій формі.

6.3. Договір складено у двох примірниках, з яких один знаходиться у Автора, другий - у Університету.

6.4. Усі спори між сторонами розглядаються у судовому порядку.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:


Автор

____________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові)

Посада______________________________________________

Паспорт:

Серія:___________________ Номер:______________________

Дата видачі: __________________________________________

Ким виданий:_________________________________________

_____________________________________________________

Місце рєстрації_______________________________________

_____________________________________________________

Місце проживання_____________________________________

_____________________________________________________

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»
__________________________________Дата_____________________Підпис______________________


М. П.