asyan.org
добавить свой файл
1

powerpluswatermarkobject3


УДК 000.00 І.І. Іванов, В.В. Сидоров,

Харківський національний економічний університет
Заголовок тез
Текст тез. Текст друкується українською (або російською, англійською) мовою у форматі редактору Ms Word. На першій сторінці зверху праворуч слід вказати ініціали і прізвище автора (-ів) та назву навчального закладу. У верхньому лівому куті вказується УДК. Нижче по середині - назва доповіді з великої літери. Назва і зміст доповіді повинні відповідати напрямкам роботи конференції. Обсяг тез доповідей – до 2-х сторінок включаючи список літератури, таблиці й рисунки. Формат аркушу А4 (210x217), Параметри сторінки: орієнтація - Альбомна, Сторінки – 2 сторінки на листі; шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 10, міжрядковий інтервал - одинарний. Розміри полів: верхнє – 2 см, ліве – 1,5 см ,праве – 1,5 см, нижнє – 2,5 см. Формули (якщо вони є) повинні бути створені у Microsoft Equation. Рисунки виконуються в будь-якому графічному форматі Windows. Підписи під рисунками виконуються розміром шрифту 9 пт, по центру. Список використаних джерел обов’язковий. Зразок оформлення тез див. у додатку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Домасев М. В. Цвет, управление цветом, цветовые расчёты и измерения // М. В. Домасев, С. П. Гнатюк. – СПб.: Питер, 2009. – 224 с.

2. Фрейзер Брюс. Реальный мир управления цветом, искусство допечатной подготовки, 2-е изд.: Пер. С англ. // Брюс Фрейзер, Крис Мэрфи, Фрэд Бантинг. – М.: ООО “И.Д.Вильямс”, 2006. – 560 с.

УДК 000.00 І.І. Іванов, В.В. Сидоров,

Харківський національний економічний університет
Оптимізація керування самостійною роботою студентів в умовах дистанційного навчання
В останні роки значно збільшилися вимоги до підвищення рівня і якості загальнотеоретичної й професійної підготовки молодих фахівців, що навчаються у вузах.

Модель навчання визначається наступним чином:
,
де .

Кожний студент індивідуальний і до нього необхідний індивідуальний підхід. Система прийняття рішень повинна бути навчальною. Вона повинна зберігати наслідки кожної виданої ради й, аналізуючи їх, становити план дій на основі отриманих результатів (рис. 1).

Рис. 1. Схема обробки запиту в мультиагентній системі
ЛІТЕРАТУРА
1. Постанова Президії НАН України № 102 від 13.04.2001.

2. Борисовська Ю.О., Козлова О.С., Лисенко О.А. Інформаційні технології в системах дистанційного навчання // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.   № 10(152). – Ч. 2. – 2010. – С. 25-32.