asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

ТА СТЕХІОМЕТРИЧНІ ЗАКОНИ ХІМІЇ
1 Серед наведених символів елементів зазначте ізобари: ; ; ;.

а) і ; б) і ;

в) і ; г) і .

2 Що називається алотропією:

а) існування простої речовини у декількох агрегатних станах;

б) існування хімічного елемента у вигляді кількох простих речовин;

в) можливість існування хімічного елемента у вигляді простих і складних речовин;

г) існування складної речовини у вигляді декількох кристалічних модифікацій.

3 Що називається хімічним елементом:

а) різновид атомів з однаковим зарядом ядра;

б) найменша частинка, що входить до складу речовини;

в) речовина, що бере участь у хімічних перетвореннях;

г) сукупність атомів, що входить до складу речовини.

4 Яким явищем зумовлюються різні значення відносних атомних мас атомів одного елемента?

а) ізобарія; б) алотропія; в) ізотопія; г) поліморфізм.

5 Ізотопи якого елемента наведені у зашифрованому вигляді: і :

а) He; б) Be; в) C; г) F.

6 Чим пояснюються дробові значення відносних атомних мас елементів?

а) ізотопним складом елемента;

б) положенням у періодичній системі;

в) сумою мас ядра і електронної оболонки;

г) порядковим номером.

7 Як називаються атоми різних елементів, що мають однакові маси?

а) ізотопи; б) ізобари; в) алотропи; г) модифікації.

8 В якому твердженні йдеться про хімічний елемент?

а) кисень входить до складу повітря;

б) газоподібний хлор;

в) до складу органічних сполук обов’язково входить Карбон;

г) у деяких природних газах трапляється Гелій.

9 Який елемент за вмістом у земній корі є найпоширенішим?

а) Силіцій; б) Оксиген; в) Ферум; г) Алюміній.

10 Яке визначення ізотопів є правильним:

а) ізотопи – це різновиди хімічних елементів, які відрізняються за кількістю протонів у ядрі;

б) ізотопи – це різновиди атомів, які мають однакову відносну атомну масу;

в) ізотопи – це різновиди хімічного елемента, які мають різну кількість нейтронів у ядрі;

г) ізотопи – це різновиди атомів, які відрізняються за кількістю протонів і нейтронів.

11 Яке поняття можна вважати привальним:

а) молекула повітря; б) атом Гелію;

в) молекула натрію; г) атом води.

12 Що називається простою речовиною?

а) складова частина хімічної сполуки;

б) тип речовини, що не розкладається хімічним способом;

в) хімічно неподільна форма існування матерії;

г) речовина, молекули якої утворені з однакових атомів.

13 Що взято за 1 а.о.м.?

а) 1/12 маси атома ізотопу 12С;

б) 1/12 маси атомів природної суміші ізотопів Карбону;

в) 1/14 маси атома ізотопу 14С;

г) 1/16 маси атома ізотопу 16О.

14 Що називається атомом:

а) найменша електронейтральна частинка хімічного елемента, яка зберігає його хімічні властивості;

б) найменша частинка речовини, що складається із ядра і електронної оболонки;

в) найменша кількість речовини, здатна брати участь у хімічних реакціях;

г) найменша частинка речовини, що входить до складу молекули.

15 Що називається молекулою:

а) найменша кількість речовини, здатна брати участь у хімічних перетвореннях;

б) найменша частинка речовини, що зберігає її фізичні властивості;

в) найменша частинка речовини, яка здатна до самостійного існування та зберігає її хімічні властивості;

г) найменша частинка хімічного елемента, яка зберігає його хімічні властивості.

16 Що називається відносною молекулярною масою:

а) маса всіх атомів у молекулі в грамах;

б) маса однієї молекули в грамах;

в) маса одного моля атомів;

г) маса однієї молекули в атомних одиницях маси, що визначається відношенням маси молекули до 1/12 маси ізотопу Карбона 12С.

17 Що називається кількістю речовини:

а) величина, що визначається найменшою масою речовини, здатною до самостійного існування;

б) величина, що визначається числом структурних частинок в одній порції речовини;

в) величина, що визначається масою однієї молекули в грамах;

г) величина, що визначається загальною кількістю атомів у молекулі.

18 Зазначте визначення поняття «моль»:

а) маса однієї молекули в грамах;

б) кількість речовини, що бере участь у хімічній реакції;

в) величина, що визначається найменшою кількістю речовини, здатною до самостійного існування;

г) кількість речовини, що містить 6,02 .1023 структурних частинок речовини.

19 При якому явищі один елемент утворює декілька простих речовин:

а) ізотопія; б) ізобарія; в) алотропія; г) ізомерія.

20 Як називаються атоми протію , дейтерію , тритію :

а) ізобари; б) ізотопи; в) алотропи; г) гомологи.

21 Яким терміном називають прості речовини кисень і озон?

а) алотропи; б) ізотопи; в) ізобари; г) ізомери.

22 Який ряд утворений лише з формул простих речовин:

а) S8, O3, Na, Cl2; б) S8, O3, H2O;

в) NaCl, H2SO4, O3; г) H2, SO3, Cl2.

23 До якого типу металів належить натрій:

а) благородні; б) розсіяні; в) лужні; г) чорні.

24 Які із зазначених речовин належать до дальтонідів: Fe2O3, NaCl, FeC3, CO2, O2, SiC, LiF?

а) FeC3 і SiC; б) SiC і NaCl;

в) CO2 і O2; г) LiF i Fe2O3.

25 До якої групи металів за поширеністю в природі належить Купрум:

а) рідкісні; б) поширені; в) розсіяні; г) лужні.

26 Який елемент утворює такі алотропні модифікації: алмаз, графіт, карбін, фулерен?

а) Стибій; б) Сульфур; в) Карбон; г) Силіцій.

27 Якою є назва хімічного елемента із символом Н:

а) Гідроген; б) аш; в) водень; г) протій.

28 Як називається проста речовина, що утворена елементом Sn:

а) олово; б) станум; в) сурма; г) стибій.

29 Відносна атомна маса деякого елемента дорівнює 14. Який це елемент:

а) N; б) Si; в) Ne; г) Са.

30 Якою сумою обчислюється відносна молекулярна маса сполуки Na2S2O3:

а) 2Ar(Na) + 2Ar(S) + 3Ar(O); б) Ar(Na) + Ar(S) + Ar(O);

в) 2Ar(Na) + Ar(S) + Ar(O); г) 2Ar(Na) + 2Ar(S) + Ar(O).

31 Чому дорівнює відносна молекулярна маса СО2:

а) 44 г/моль; б) 44 а.о.м.; в) 42 г/моль; г) 42 а.о.м.

32 Обчисліть молярну масу речовини K2Cr2O7:

а) 298 г/моль; б) 296 г/моль; в) 294 г/моль; г) 302 г/моль.

33 Зазначте формулювання закону збереження маси:

а) будь-яка хімічно чиста речовина має постійну молекулярну масу;

б) загальна маса речовини залишається сталою при проходженні будь-яких процессів;

в) загальна маса і енергія всіх матеріальних об’єктів залишаються сталими за будь-яких обставин;

г) маса речовин, що вступили у реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися внаслідок неї.

34 Замість крапок вставте змістовне словосполучення у формулювання закону сталості складу Пруста: «Співвідношення між ..., що входять до складу певної сполуки, є сталими і не залежать від способу одержання цієї сполуки».

а) об’ємами речовин; б) густинами елементів;

в) порядковими номерами елементів; г) масами елементів.

35 Замість крапок вставте змістовне словосполучення у формулювання закону об’ємних співвідношень Гей-Люссака: «Співвідношення ..., що вступають у реакцію та утворюються внаслідок неї, дорівнюють співвідношенню простих цілих чисел».

а) об’ємів газів; б) густин газів;

в) мас речовин; г) об’ємів речовин.

36 Виберіть правильне формулювання закону Авогадро.

а) в однакових об’ємах газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул;

б) в однакових об’ємах газів за нормальних умов містяться однакові маси газів;

в) один моль газу завжди займає об’єм 22,4 л;

г) один моль газу займає об’єм приблизно 22,4 л лише за нормальних умов.

37 Який фізичний зміст має число Авогадро NA?

а) NA показує число частинок, які вступають у хімічне перетворення;

б) NA показує число частинок, що містяться в одному грамі речовини;

в) NA показує число частинок, що містяться в одному літрі речовини;

г) NA показує число частинок речовини, що міститься в одному молі.

38 Який фізичний зміст має густина газу?

а) величина, що показує, у скільки разів один газ важчий за інший;

б) величина, що визначає масу одиниці об’єму газу за певних умов;

в) величина, що показує, який об’єм має одиниця маси газу;

г) величина, яка дорівнює відношенню маси одного газу до маси іншого.

39 Що називається відносною густиною газу:

а) відношення об’ємів двох газів;

б) маса одного газу, віднесена до об’єму іншого;

в) відношення молекулярної маси одного газу до молекулярної маси іншого;

г) відношення маси газу до об’єму, що займає цей газ.

40 Зазначте величину універсальної молярної (газової) сталої в системі одиниць СІ.

а) 62360 мм рт. ст./моль.К; б) 8, 314 Дж/моль.К;

в) 22,4 л/моль; г) 0,082 л.Атм/ моль.К.

41 Які значення температури і тиску відповідають нормальним умовам:

а) 298К і 1Атм; б) 298к і 105 Па;

в) 273К і 101325Па; г) 273К і 1000Атм.

42 Відносна атомна маса деякого елемента дорівнює 56. Який це елемент:

а) Fe; б) Ba; в) La; г) Са.

43 Як називається кількість речовини, що здатна тим чи іншим шляхом взаємодіяти з 1 молем атомів Гідрогену?

а) еквівалентна маса; б) моль; в) еквівалент; г) основність.

44 Як називається відношення молярної маси елемента до його валентності в сполуці?

а) еквівалент; б) еквівалентна маса;

в) кількість речовини; г) густина.

45 Як називається відношення маси речовини до кількості речовини, що відповідає цій масі?

а) еквівалентна маса; б) густина;

в) молекулярна маса; г) молярна маса.

46 Яка фізична величина визначається відношенням молекулярних мас двох газів?

а) кратність; б) відносна густина;

в) кількість речовини; г) густина.

47 Як називаються сполуки змінного складу?

а) дальтоніди; б) бертоліди; в) кристаліти; г) модифікації.

48 Як називається вид атомів з певним зарядом ядра і певною сукупністю хімічних властивостей?

а) хімічний елемент; б) молекула; в) атом; г) ізотопи.

49 Як називаються сполуки, що мають сталий склад?

а) дальтоніди; б) бертоліди; в) алотропи; г) ізомери.

50 Як називається найменша частинка речовини, яка ніколи не змінюється під час хімічних реакцій?

а) молекула; б) атом; в) іон; г) моль.

51 Що є одиницею вимірювання кількості речовини?

а) г/моль; б) моль; в) г; г) г/л.

52 Яка фізична величина визначається числом структурних частинок речовини?

а) густина; б) молярна маса;

в) кількість речовини; г) об’єм.

53 Який закон має таке формулювання: «У рівних об’ємах різних газів за однакових умов міститься приблизно однакова кількість молекул»?

а) Гей-Люссака; б) Ріхтера;

в) Авогадро; г) Менделєєва-Клапейрона.

54 Із якого закону випливає такий наслідок: «Один моль будь-якого газу за н.у. займає об’єм приблизно 0,0224м3»?

а) Ріхтера; б) Ломоносова; в) Пруста; г) Авогадро.

55 Який закон формулюється так: «Об’єми газів за однакових умов, що вступають у хімічну реакцію та утворюються внаслідок неї, співвідносяться між собою як невеликі цілі числа, кратні коефіцієнтам перед формулами цих газів у рівнянні реакції»?

а) об’ємних співвідношень; б) збереження маси;

в) кратних співвідношень; г) Авогадро.

56 Який закон формулюється так: «Співвідношення між масами елементів у складі сполуки є сталими і не залежать від способу добування цієї сполуки»?

а) збереження маси; б) сталості складу;

в) еквівалентів; г) Авогадро.

57 Який закон має таке формулювання: «Загальна маса речовин, що вступають у хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, що утворюються внаслідок неї»?

а) сталості складу; б) об’ємних співвідношень;

в) збереження маси; г) Дальтона.

58 Якою є стехіометрична валентність S у речовині складу Na2SO4?

а) IV; б) VI; в) V; г) ІІІ.

59 Чому дорівнює стехіометрична валентність I у речовині складу H5IO6?

а) VI; б) V; в) VII; г) ІІ.

60 Чому дорівнює стехіометрична валентність Pb у речовині складу Pb(NO3)2?

а) І; б) VІ; в) ІІІ; г) ІІ.

61 Чому дорівнює стехіометрична валентність Cr у речовині складу K2Cr2O7?

а) VII; б) ІV; в) V; г) VI.

62 Чому дорівнює стехіометрична валентність P у речовині складу Mg2P2O7?

а) IV; б) III; в) V; г) VI.

63 Чому дорівнює стехіометрична валентність Ti у речовині складу TiOSO4?

а) IV; б) V; в) II; г) ІІІ.

64 Чому дорівнює стехіометрична валентність C у речовині складу Ca(HCO3)2?

а) IV; б) V; в) III; г) ІІ.

65 Чому дорівнює стехіометрична валентність N у речовині складу Ca(NO2)2?

а) V; б) III; в) IV; г) VI.

66 Чому дорівнює стехіометрична валентність Mn у речовині складу KMnO4?

а) IV; б) VII; в) VI; г) VIІІ.

67 Чому дорівнює стехіометрична валентність Fe у речовині складу FeCl3?

а) II; б) V; в) III; г) І V.

68 Чому дорівнює стехіометрична валентність Sn у речовині складу SnOCl2?

а) ІІ; б) ІІІ; в) IV; г) VI.

69 Чому дорівнює стехіометрична валентність Se у речовині складу CaSeO3?

а) V; б) IІІ; в) VI; г) ІV.

70 Чому дорівнює стехіометрична валентність Cl у речовині складу KClO4?

а) V; б) VI; в) VII; г) VI.

71 Чому дорівнює стехіометрична валентність Br у речовині складу Ca(BrO)2?

а) II; б) III; в) I; г) ІV.

72 Виберіть сполуки з однаковою валентністю Сульфуру.

а) SO3 і SO2Cl2; б) H2S і SCl4;

в) Na2SO4 і KHSO3; г) Fe2(SO4)3 і FeSO3.

73 Виберіть сполуку, в якій валентність Хлору дорівнює V.

а) KClO4; б) FeCl3; в) Ca(ClO2)2; г) NaClO3.

74 В якій сполуці валентність Хрому дорівнює VI?

а) K3[Cr(OH)6]; б) Na2CrO4; в) Cr2(SO4)3; г) [Cr(OH)2]2SO4.

75 Розташуйте сполуки у ряд за збільшенням стехіометричної валентності Нітрогену: NH3, NO, NO2, N2O.

а) NH3, NO, NO2, N2O; б) N2O, NO, NH3, NO2;

в) NO, NO2, NH3, N2O; г) NO2, NH3, NO, N2O.

76 Яку величину визначають за відношенням мольної маси М до числа Авогадро NA?

а) кількість атомів; б) масу однієї молекули;

в) кількість речовини; г) масу 1 моля речовини.

77 Виберіть парвильне твердження.

а) молярна маса повітря дорівнює 29 г/моль;

б) відносна молекулярна маса повітря дорівнює 29 а.о.м.

в) молекула повітря; г) атом повітря.

78 Який газ має більшу відносну густину за повітрям: НСНО, NO чи C2H6?

а) C2H6; б) NO; в) однакові; г) НСНО.

79 Які гази мають однакові значення відносних густин за повітрям?

а) N2 і CO2; б) NO і CO; в) C2H6 і CO2; г) N2 і CO.

80 Розрахуйте масу вуглекислого газу СО2 об’ємом 3, 36 л (н.у.).

а) 4,40 г; б) 6,60 г; в) 3,36 г; г) 2,24г.

81 Яку кількість речовини становить 8,96 л азоту (н.у.)?

а) 0,40 моль; б) 0,32 моль; в) 0,50 моль; г) 0,25 моль.

82 Яка кількість молекул міститься у 3,4 г сірководню H2S?

а) 6,02.1023 молекул; б) 3,01.1022 молекул;

в) 3,01.1023 молекул; г) 6,02.1022 молекул.

83 Яка кількість речовини міститься у 11,2 л пропану С3Н8 (н.у.)?

а) 3,01.1023 молекул; б) 6,02.1023 молекул;

в) 3,01.1022 молекул; г) 6,02.1021 молекул.

84 Яку масу мають 3,02.1022 молекули кисню О2?

а) 32 г; б) 16 г; в) 1,6 г; г) 3,2 г.

85 Де міститься більше молекул: у 15г мурашиного альдегіду НСНО, у 15л етану С2Н6 (н.у.) чи у 0,15моль О2?

а) 15г НСНО; б) 15л С2Н6; в) однаково; г) 0,15моль О2.

86 Де міститься менше молекул водню: в 2л (н.у.) Н2, 2г Н2, 2моль Н2?

а) 2г Н2; б) 2моль Н2; в) 2л (н.у.) Н2; г) однаково.

87 Скільки молекул міститься в 32г SO2?

а) 6,021023; б) 6,021022; в) 3,011022; г) 3,011023.

88 В якому зразку сумарна кількість всіх атомів є максимальною: 0,1моль K2Cr2O7; 0,1 моль H2O2; 0,1моль S8?

а) 0,1моль S8; б) 0,1 моль H2O2;

в) 0,1моль K2Cr2O7; г) однакова.

89 Розмістіть сполуки у ряд за збільшеннням кількості атомів усіх елементів у 1 л (н.у.): NH3, NO, NO2, N2O4.

а) NO, NO2, NH3, N2O4; б) NH3, NO, NO2, N2O4;

в) N2O4, NO, NO2, NH3; г) NO2, NH3, N2O4, NO.

90 Виберіть правильне твердження щодо газу Н2Х, який має відносну густину за воднем 17.

а) 1 л цього газу (н.у.) має масу 17 г;

б) порядковий номер елемента Х дорівнює 16;

в) порядковий номер елемента Х дорівнює 17;

г) цей газ легший за повітря.

91 Виберіть правильне твердження щодо газу з відносною густиною за воднем 22.

а) цей газ важчий за повітря;

б) молярна маса газу дорівнює 22 г/моль;

в) цей газ легший за кисень;

г) густина цього газу за повітрям менше 1.

92 Визначте елемент, що утворює оксид ХО2 з молярною масою 64 г/моль.

а) Карбон; б) Нітроген; в) Сульфур; г) Манган.

93 Який порядковий номер має елемент, що утворює оксид Х2О3 з молярною масою 102г/моль?

а) 13; б) 27; в) 2; г) 3.

94 Виберіть правильне твердження щодо елемента, який утворює оксид Х2О5 з молярною масою 142 г/моль.

а) молярна маса елемента дорівнює 15 г/моль;

б) елемент знаходиться у ІІ періоді;

б) елемент знаходиться у ІІ групі;

г) елемент – неметал.

95 Виберіть правильне твердження щодо газу Х2Н4 з густиною за воднем 14.

а) молярна маса газу дорівнює 30 г/моль;

б) елемент – Карбон;

в) молярна маса елемента дорівнює 14 г/моль;

г) елемент – Нітроген.

96 Встановіть елемент, що утворює сполуку Х2Н4 з молярною масою 32.

а) Нітроген; б) Сульфур; в) Фосфор; г) Силіцій.

97 Обчисліть кількість речовини газу об’ємом 6,72 л (н.у.).

а) 0,40 моль; б) 0,30 моль; в) 0,25 моль; г) 0,35 моль.

98 Виберіть правильне твердження щодо газу ХО, який при спалюванні перетворюється у ХО2 з відносною густиною за гелієм 11.

а) порядковий номер Х дорівнює 14;

б) елемент Х – Карбон;

в) молярна маса ХО2 дорівнює 11 г/моль;

г) елемент Х – Нітроген.

99 В якому періоді розміщується елемент Х, що утворює газ Х2О3 з відносною молекулярною масою 76 а.о.м.

а) II; б) V; в) III; г) IV.

100 Який зразок містить найбільшу кількість речовини: 1г Н2; 16г О2; 32г SО2?

а) 16г О2; б) 1г Н2; в) 32г SО2; г) однаково.

101 Який із перелічених газів за н.у. займає більший об’єм: 4,4г СО2; 2,24л NH3; 6,02  1023 молекул Н2?

а) 4,4г СО2; б) 2,24л NH3;

в) 6,02  1023 молекул Н2; г) однаково.

102 Обчисліть кількість речовини  для зразків: 3,011023 молекул NH3 і 6,021022 молекул N2?

а) 0,1моль NH3 і 0,5моль N2; б) 0,5моль NH3 і 0,1моль N2;

в) 1моль NH3 і 0,5моль N2; г) 0,5моль NH3 і 1моль N2.

103 Розставте коефіцієнти у рівнянні реакції та зазначте їх суму:

Р2О5 + КОН  K3PO4 + H2O.

а) 12; б) 10; в) 11; г) 13.

104 Розставте коефіцієнти у рівнянні реакції та зазначте їх суму: NH3 + O2  NO + H2O.

а) 20; б) 15; в) 21; г) 19.

105 В якому зразку міститься більша кількість речовини: 11,2моль N2; 11,2 л Н2 (н.у.) чи 11,2 г О2?

а) 11,2г О2; б) 11,2л Н2; в) однакові; г) 11,2 моль N2.

106 Відносна густина деякого газу за воднем дорівнює 32. Який це газ?

а) O2; б) SO2; в) CO2; г) N2О.

107 Суміш газів, що містить 22г СО2 і 22г С3Н8, перебуває за нормальних умов (н.у.). Чому дорівнює масова (ω) і об’ємна (φ) частки СО2 в цій суміші?

а) ω=0,5 і φ=0,5; б) ω=0,4 і φ=0,6;

в) ω=0,6 і φ=0,4; г) ω=0,7 і φ=0,65.

108 Виходячи із закону об’ємних співвідношень, визначте склад сполуки Х:

4Х + 3О2  2N2 + 6H2O(г).

а) N2H4; б) NH3; в) N2O; г) NО.

109 На основі закону об’ємних співвідношень визначте склад сполуки Х:

2X + 5O2  4CO2 + 2H2O(г).

а) C2H4; б) C4H6; в) C2H2; г) C2H6.

110 Суміш газів складається із 11,2л (н.у.) С2Н6 і 11,2л (н.у.) NO. Чому дорівнює відносна густина цієї газової суміші за воднем?

а) 14; б) 16; в) 30; г) 15.

111 Чому дорівнює еквівалент Р у сполуці Р2О3?

а) 1/2моль; б) 1/3моль; в) 1/6моль; г) 2/3 моль.

112 Чому дорівнює еквівалент Al у сполуці Al(OH)23?

а) 1/2моль; б) 1/3моль; в) 1/6моль; г) 2/3 моль.

113 Чому дорівнює еквівалент H у сполуці H2О2?

а) 1/2моль; б) 1/4моль; в) 1моль; г) 1/3 моль.

114 Чому дорівнює еквівалент Sb у сполуці SbH3?

а) 1/6моль; б) 1/2моль; в) 1моль; г) 1/3 моль.

115 Чому дорівнює еквівалент Sn у сполуці SnОCl2?

а) 1/2моль; б) 1/4моль; в) 1моль; г) 2/4 моль.

116 Чому дорівнює еквівалент Mn у сполуці MnО2?

а) 1моль; б) 2/4моль; в) 1/2моль; г) 1/4 моль.

117 Чому дорівнює еквівалент Mg у сполуці Mg2Р2О7?

а) 1/2моль; б) 1моль; в) 1/7моль; г) 2/7 моль.

118 Чому дорівнює еквівалент Cl у сполуці CrO2Cl2?

а) 1/2моль; б) 1моль; в) 1/6моль; г) 1/4 моль.

119 Чому дорівнює еквівалент Si у сполуці SiCl4?

а) 1/2моль; б) 1/4моль; в) 1моль; г) 2/4 моль.

120 Чому дорівнює еквівалент Ca у сполуці Ca(HCО3)2?

а) 2/3моль; б) 1/3моль; в) 1моль; г) 1/2 моль .

121 Чому дорівнює еквівалент Fe у сполуці Fe2(SO4)3?

а) 1/2моль; б) 1/3моль; в) 1/6моль; г) 2/3 моль.

122 Чому дорівнює еквівалент Fe у сполуці Fe(ОH)3?

а) 1моль; б) 1/3моль; в) 1/6моль; г) 2/3 моль.

123 Чому дорівнює еквівалент N у сполуці N2О5?

а) 1/10моль; б) 1/2моль; в) 1/5моль; г) 2/5 моль.

124 Чому дорівнює еквівалент Cr у сполуці Cr2О3?

а) 1/3моль; б) 1/2моль; в) 1/6моль; г) 2/3 моль.

125 Чому дорівнює еквівалент S у сполуці SО3?

а) 1/2моль; б) 1/3моль; в) 1/6моль; г) 2/3 моль.

126 Еквівалентний об’єм газу дорівнює 11,2 л/моль (н.у.). Який це газ?

а) CO2; б) NO2; в) F2; г) CH4.

127 Чому дорівнює еквівалент H3AsO4 у реакції, що відбувається згідно із рівнянням: H3AsO4+2NaOHNa2HAsO4+2H2O?

а) 1моль; б) 2/1моль; в) 1/3моль; г) 1/2 моль.

128 Чому дорівнює еквівалент Н3РО4 у реакції: H3PO4+2KOHK2НPO4+ 2H2O?

а) 1/2моль; б) 1/3моль; в) 1моль; г) 2/1 моль.

129 Чому дорівнює еквівалент Fe2(SO4)3 у реакції, що проходить згідно із рівнянням: Fe2(SO4)3 + 4NaOH  (Fe(OH)2)2SO4 + 2Na2SO4?

а) 1/3моль; б) 1/4моль; в) 1/6моль; г) 4/1 моль.

130 Чому дорівнює еквівалент Al(OH)2Cl у реакції, що проходить згідно із рівнянням:

Al(OH)2Cl + 2HCl  AlCl3 + 2H2O?

а) 1/3моль; б) 1моль; в) 1/2моль; г) 2/1 моль.

131 Чому дорівнює еквівалент Н3РО4 у реакції, що проходить згідно із рівнянням: CaO+2H3PO4Ca(H2PO4)2+H2O?

а) 1/3моль; б) 1/2моль; в) 1моль; г) 2/1 моль.

132 Чому дорівнює еквівалент Н3РО4 у реакції, що проходить згідно із рівнянням: 2К3РО43РО4 3К2НРО4?

а) 1моль; б) 1/2моль; в) 1/3моль; г) 2/1 моль.

133 Чому дорівнює еквівалент (NH4)2Fe(SO4)2 у реакції, що проходить згідно із рівнянням:

(NH4)2Fe(SO4)2 + 2Ba(OH)22NH4OH+Fe(OH)2+BaSO4?

а) 1моль; б) 1/2моль; в) 1/4моль; г) 2/1 моль.

134 Чому дорівнює еквівалент AgNO3 у реакції, що проходить згідно із рівнянням:

2AgNO3 +2NaOH Ag2O+2NaNO3+H2O?

а) 1/2моль; б) 1/3моль; в) 1моль; г) 3/1 моль.

135 Чому дорівнює еквівалент NaFeO2 у реакції, що проходить згідно із рівнянням: NaFeO2 + 2H2ONaOH+Fe(OH)3?

а) 1/2моль; б) 1/4моль; в) 1моль; г) 1/3 моль.

136 Чому дорівнює еквівалент GeCl4 у реакції, що проходить згідно із рівнянням: GeCl4 + 6NaOHNa2GeO3+4NaCl +Н2О?

а) 1/2моль; б) 1/3моль; в) 1моль; г) 1/4 моль.

137 Чому дорівнює еквівалент H3AsO4 у реакції, що проходить згідно із рівнянням: H3AsO4+NaOHNaH2AsO4+H2O?

а) 1моль; б) 1/2моль; в) 1/3моль; г) 2/3 моль.

138 Чому дорівнює еквівалент Bi(OH)2NO3 у реакції, що проходить згідно із рівнянням: Bi(OH)2NO3+2HNO3Bi(NO3)3+2H2O?

а) 1/2моль; б) 1моль; в) 1/3моль; г) 2/1 моль.

139 Чому дорівнює еквівалент P2O5 у реакції, що проходить згідно із рівнянням: P2O5 +4KOH2K2HPO4 +H2O?

а) 1/10моль; б) 1/4моль; в) 1/5моль; г) 1 моль.

140 Чому дорівнює еквівалент Al2(SO4)3 у реакції, що проходить згідно із рівнянням: Al2(SO4)3 + 2NaOH  2AlOHSO4 + Na2SO4?

а) 1/4моль; б) 2/1моль; в) 1моль; г) 1/2 моль.

141 Чому дорівнює еквівалент Na2[Zn(OH)4] у реакції, що проходить згідно із рівнянням:

Na2[Zn(OH)4] + 4HNO3 2NaNO3 + Zn(NO3)2 +4H2O?

а) 1/4моль; б) 1/2моль; в) 1моль; г) 2/1 моль.

142 Скільки еквівалентів речовини міститься у зразку Al2(MnO4)3 масою 76,8 г? (М= 384г/моль).

а) 1моль; б) 1/6моль; в) 2моль; г) 1,2 моль.

143 Скільки еквівалентів речовини міститься у зразку Zn(ClO3)2 масою 58г? (М= 232г/моль).

а) 1моль; б) 1/2моль; в) 1/4моль; г) 1/5 моль.

144 Скільки еквівалентів речовини міститься у зразку Ag2S масою 62г? (М= 248г/моль).

а) 1/2 моль; б) 1/4 моль; в) 1 моль; г) 1/3 моль.

145 Скільки еквівалентів речовини міститься у зразку Fe(CH3COO)3 масою 466г? (М= 233г/моль).

а) 1/6 моль; б) 2 моль; в) 1/2моль; г) 6 моль.

146 Скільки еквівалентів речовини міститься у зразку Mg(H2PO4)2 масою 21,8г? (М= 218г/моль).

а) 0,2моль; б) 0,1моль; в) 1моль; г) 1/5 моль.

147 Скільки еквівалентів речовини міститься у зразку HgI2 масою 113,5г? (М= 454г/моль).

а) 1/25моль; б) 1/2моль; в) 1моль; г) 1/4 моль.

148 Скільки еквівалентів речовини міститься у зразку FeI2 масою 62г? (М= 310г/моль).

а) 1/2моль; б) 0,4моль; в) 1моль; г) 1/5 моль.

149 Скільки еквівалентів речовини міститься у зразку CrF3 масою 30г? (М= 90г/моль).

а) 1моль; б) 1/3моль; в) 3моль; г) 0,3 моль.

150 Скільки еквівалентів речовини міститься у зразку Hg(ClO4)2 масою 20г? (М= 400г/моль).

а) 0,05моль; б) 0,01моль; в) 0,01моль; г) 0,02 моль.
следующая страница >>