asyan.org
добавить свой файл
1
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З КУРСУ “ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”

Львів 2006

Тема 1. Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави і права. Держава і право країн Стародавнього Сходу (2 год.)

1. Первіснообщинне суспільство і додержавні форми соціального управління.

2. Розклад первіснообщинного ладу та утворення держав і зародження права.

3. Виникнення та особливості розвитку держав і права країн Стародавнього Сходу.

4. Держава і право Стародавнього Єгипту.
Додаткова література

1. Авдиев В.И. История древнего Востока. М., Политиздат, 1953.

2. Воробйов-Десятовський В.С., Ітс Р.Ф. та ін. Нариси історії Стародавнього Сходу. К., Рад. шк., 1957.

3. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

4. История древнего Востока: В 2 ч. / Под ред. И.М.Дьяконова. М., Наука, 1983.

5. История древнего Востока: Материалы по историографии / Под ред. В.И.Кузищина, А.А.Вичасина. М., Изд-во МГУ, 1991.

6. История древнего Востока: Учебник / Под ред. В.И.Кузищина. М., Высш. шк., 1988.

7. История древнего мира: В 3 кн. / Под ред. И.М.Дьяконова. М., Наука, 1989.

8. История древнего мира: В 3 т. / Под ред. С.И.Ковалева. М., Соцэкгиз, 1936.

9. Історія Стародавнього світу / За ред. Ю.С.Крушкол. К.: Вища школа, 1976.

Тема 2. Держава і право країн Стародавнього Сходу (2 год.)

1. Держава і право Стародавнього Вавилону.

2. Держава і право Стародавньої Індії.

3. Держава і право Стародавнього Китаю.
Додаткова література

1. Законы Ману. М., Изд-во вост. лит, 1960.

2. Авдиев В.И. История древнего Востока. М., Политиздат, 1953.

3. Воробйов-Десятовський В.С., Ітс Р.Ф. та ін. Нариси історії Стародавнього Сходу. К., Рад. шк., 1957.

4. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

5. История древнего Востока: В 2 ч. / Под ред. И.М.Дьяконова. М., Наука, 1983.

6. История древнего Востока: Материалы по историографии / Под ред. В.И.Кузищина, А.А.Вичасина. М., Изд-во МГУ, 1991.

7. История древнего Востока: Учебник / Под ред. В.И.Кузищина. М., Высш. шк., 1988.

8. История древнего мира: В 3 кн. / Под ред. И.М.Дьяконова. М., Наука, 1989.

9. История древнего мира: В 3 т. / Под ред. С.И.Ковалева. М., Соцэкгиз, 1936.

10. Історія Стародавнього світу / За ред. Ю.С.Крушкол. К.: Вища школа, 1976.

Тема 3. Держава і право Стародавньої Греції (2 год.)

1. Гомерівська Греція. Розклад первіснообщинного ладу та утворення Афінської рабовласницької республіки. Реформи Тезея.

2. Реформи Солона, Клісфена, Ефіальта і Перікла.

3. Суспільний лад Афінської рабовласницької республіки.

4. Державний устрій Афінської рабовласницької республіки.

5. Криза і занепад Афінської держави.

6. Право Афінської рабовласницької республіки.

7. Держава і право Спарти.
Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. История древнего мира: В 3 кн. / Под ред. И.М.Дьяконова. М., Наука, 1989.

3. История древнего мира: В 3 т. / Под ред. С.И.Ковалева. М., Соцэкгиз, 1936.

4. История Древней Греции: Учебник / Под ред. В.И.Авдиева и др. М., Высш. шк., 1972.

5. История Древней Греции: Учебник / Под ред. В.И.Кузищина. М., Высш. шк., 1986.

6. Історія Стародавнього світу / За ред. Ю.С.Крушкол. К.: Вища школа, 1976.

7. Сергеев В.С. История древней Греции. М., Изд-во соц.-экон. Лит., 1948.

Тема 4. Держава і право Стародавнього Риму (2 год.)

1. Зародження Римської державності. Правове становище населення (патриції, клієнти, плебеї). Органи управління.

2. Реформи Сервія Тулія. Утворення аристократичної республіки, її суспільний лад і державний устрій.

3. Криза і падіння Римської республіки. Зміни у суспільному ладі і державному устрої. Реформи братів Гракхів, військова реформа Марія, диктатура Сулли, триумвірати.

4. Перехід до монархії. Суспільний лад і державний устрій. Принципат. Домінат.

5. Реформи Діоклетіана та законодавство Константина.

6. Поділ імперії на Західну і Східну. Падіння Західної Римської імперії.

7. Джерела римського права:

а) давнього періоду - звичаї, звичаєве право, закони рексів, сакральне право, Закони XII таблиць, закони Народних зборів, сенатус-консульти, едикти магістратів;

б) класичного періоду - преторські едикти, право народів, законодавча діяльність імператорів, діяльність римських юристів;

в) посткласичного періоду – кодифікації, кодифікація Юстиніана.

8. Характеристика основних галузей й інститутів римського права: а) в архаїчний період; б) у класичний і посткласичний періоди.

9. Судовий процес: а) в архаїчний період; б) у класичний і посткласичний періоди.

10. Загальноісторичне значення та рецепція римського права.
Додаткова література

1. Агафий. О царствовании Юстиниана. М., Изд-во АН СССР, 1953.

2. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

3. История древнего мира: В 3 кн. / Под ред. И.М.Дьяконова. М., Наука, 1989.

4. История древнего мира: В 3 т. / Под ред. С.И.Ковалева. М., Соцэкгиз, 1936.

5. История Древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. М.: Высш. шк., 1981.

6. Історія Стародавнього світу / За ред. Ю.С.Крушкол. К.: Вища школа, 1976.

7. Машкин Н.А. История Древнего Рима. М.: Госполитиздат, 1956.

8. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. М.: Юриздат., 1956.

9. Суров Е.Г. История Древнего Рима: Курс лекций. Свердловск, 1970.
Тема 5. Держава і право франків (2 год.)

1. Виникнення і розвиток феодальної держави:

а) становлення феодалізму і зародження феодальної держави;

б) розвиток політичної системи феодального суспільства.

2. Виникнення держави у франків.

3. Суспільний лад держави франків.

4. Державний устрій держави франків.

5. Характеристика права франків.
Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. История средних веков: В 3 т. / Под ред. Е.А.Косминского. М.: Госполитздат, 1972.

3. История средних веков / Под ред. С.Д.Сказкина. М.: Госполитиздат, 1952-1954. Т.1-2.

4. Салическая правда / Под ред. В.Ф.Семенова. М., 1950.

Тема 6. Держава і право феодальної Франції (2 год.)

1. Франція у період сеньйоріальної монархії (9-13 ст.). Суспільний лад і державний устрій. Реформи Людовіка IX.

2. Станово-представницька монархія у Франції (14-15 ст.). Зміни у суспільному ладі і державному устрої.

3. Абсолютна монархія у Франції (16-18 ст.). Зміни у суспільному ладі і державному устрої.

4. Характеристика права.
Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Джеджула К.О. Історія Франції. К.: Рад. шк., 1973.

3. История средних веков: В 3 т. / Под ред. Е.А.Косминского. М.: Госполитздат, 1972.

4. История средних веков / Под ред. С.Д.Сказкина. М.: Госполитиздат, 1952-1954. Т.1-2.

5. История Франции: В 3 т.. М.: Изд-во АН СССР. 1971-1973.

Тема 7. Держава і право феодальної Англії (2 год.)

1. Англосаксонська ранньофеодальна держава (5-11 ст.).

2. Нормандське завоювання і становлення сеньйоріальної монархії в Англії (11 - перша половина 13 ст.).

3. Зміни у суспільному ладі і державному устрої Англії у період станово-представницької монархії (друга половина 13 - 15 ст.).

4. Особливості англійського абсолютизму (кінець 15 – середина 17 ст.).

5. Характеристика права.
Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. История средних веков: В 3 т. / Под ред. Е.А.Косминского. М.: Госполитздат, 1972.

3. История средних веков / Под ред. С.Д.Сказкина. М.: Госполитиздат, 1952-1954. Т.1-2.

4. Мортон А. История Англии. М.: Изд-во иностр. лит., 1950.

5. Страхов Н.Н. Государство и право феодальной Англии. Изд-во Харьк. ун-та, 1964.

Тема 8. Держава і право феодальної Німеччини (2 год.)

1. Становлення і розвиток ранньофеодальної держави в Німеччині (10-13 ст.).

2. Станово-представницька монархія (14-16 ст.).

3. Особливості князівського абсолютизму (17-18 ст.).

4. Характеристика права.
Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. История средних веков: В 3 т. / Под ред. Е.А.Косминского. М.: Госполитздат, 1972.

3. История средних веков / Под ред. С.Д.Сказкина. М.: Госполитиздат, 1952-1954. Т.1-2.

4. Каролина / Отв. ред. С.З.Зиманов. Алма-Ата, 1967.

6. Саксонское зерцало / Отв. ред. В.М.Корецкий. М.: Наука, 1985.

Тема 9. Держава і право буржуазної Англії (2 год.)

1. Передумови і особливості англійської буржуазної революції. Громадянська війна 1642-1648 рр.

2. Індепендентська республіка. Протекторат Кромвеля.

3. Реставрація монархії та її конституційне оформлення (“Habeas Corpus Act” 1679 р.).

4. Розвиток конституційної монархії і парламентаризму у 18 – на початку 20 ст.

5. Виборчі реформи 1832, 1867 і 1884-1885 рр. Партійна система.

6. Британська колоніальна імперія.

7. Характеристика права.
Додаткова література

1. Английская буржуазная революция / Под ред. Е.А.Косминского и Я.А.Левицкого. М.: Политиздат, 1954.

2. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

3. Лавровский В.М., Барг М.А. Английская буржуазная революция. М.: Политиздат, 1958.

4. Мортон А. История Англии. М.: Изд-во иностр. лит., 1950.

5. Новая история / Под ред. И.С.Галкина. М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1956-1958. Т.1-3.

6. Новая история: В 2 ч. / Под ред. А.Л.Нарочницкого. М.: Просвещение, 1978.

7. Новая история: В 2 ч. / Под ред. Н.Е.Овчаренко. М.: Просвещение, 1976.

Тема 10. Сполучені Штати Америки у Новий час (2 год.)

1. Війна за незалежність у Північній Америці. Декларація незалежності США 1776 р. Конституції північноамериканських штатів.

2. Утворення конфедерації США. Статті конфедерації США 1781 р.

3. Перехід до федерації США. Конституція США 1787 р.

4. Білль про права 1791 р.

5. Розвиток США у 19 ст. Громадянська війна 1861-1864 рр. Реконструкція Півдня 1865-1877 рр.

6. Політичний режим США на початку 20 ст. Становлення двопартійної системи.
Додаткова література

1. Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982.

2. Бойченко Г.Г. Конституция США. М.: Изд-во ИМО, 1959.

3. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

4. Государственный строй США / Отв. ред. А.С.Никифоров. М.: Юрид. лит-ра, 1976.

5. Громаков Б.С., Лисневский Э.В. История государства и права США (1870-1917). Ростов-на-Дону, 1973.

6. Девід П. Каррі. Конституція Сполучених Штатів Америки. Посібник для всіх. К., 1993.

7. Денисов В.Н., Забигайло В.К., Буткевич В.Г. Конституция США и реальный правопорядок. К.: Наук. думка, 1987.

8. Иванов Р.Ф., Лисневский Э.В. Ку-клукс-клан. М.: Наука, 1961.

9. История США / Под ред. Н.Г.Севастьянова. М.: Наука, 1985. Т.1-4.

10.Маныкин А.С. История двухпартийной системы США (1789-1980). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961.

11. Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США (Политико-правовой комментарий). М.: Межд. отнош., 1985.

12. Новая история / Под ред. И.С.Галкина. М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1956-1958. Т.1-3.

13. Новая история: В 2 ч. / Под ред. А.Л.Нарочницкого. М.: Просвещение, 1978.

14. Новая история: В 2 ч. / Под ред. Н.Е.Овчаренко. М.: Просвещение, 1976.

15. Очерки новой и новейшей истории США: В 2 т. / Под ред. Г.Н.Севастьянова. М.: Изд-во АН СССР, 1960.

16. Политические партии США в новое время / Отв. ред. Н.В.Сивачев. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.

17. США: Конституция и права граждан / Отв. ред. Н.А.Гаевский. М.: Мысль, 1987.
Тема 11. Держава і право буржуазної Франції (2 год.)

1. Буржуазно-демократична революція 1789-1794 рр. та утворення буржуазної французької держави.

2. Декларація прав людини і громадянина 1789 р. Конституція 1791 р.


3. Диктатура якобінців. Декларація прав людини і громадянина 1793 р. Якобінська Конституція 1793 р. Директорія і її Конституція 1795 р.

4. Консульство та імперія Наполеона Бонапарта.

5. Реставрація Бурбонів. Революція 1830 р. і Липнева монархія. Революція 1848 р.

6. Друга республіка і її Конституція 1848 р. Друга імперія.

7. Паризька Комуна 1871 р.

8. Третя республіка і її Конституція 1875 р. Політичний режим Франції напередодні першої світової війни.

9. Характеристика права.
Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Государство и право Парижской Коммуны / Под ред. А.Ф.Шебанова. М.: Госполитиздат, 1971.

3. Джеджула К.О. Історія Франції. К.: Рад. шк., 1973.

4. История Франции: В 3 т.. М.: Изд-во АН СССР. 1971-1973.

5. Кержанцев П.М. История Парижской Коммуны. М.: Госполитиздат, 1959.

6. Манфред А.З. Великая французкая революция XVIII века (1789-1794). М.: Изд-во иностр. лит., 1983.

7. Молок А.И. Хрестоматия по истории Парижской Коммуны. М.: Госполитиздат, 1976.

8. Новая история / Под ред. И.С.Галкина. М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1956-1958. Т.1-3.

9. Новая история: В 2 ч. / Под ред. А.Л.Нарочницкого. М.: Просвещение, 1978.

10. Новая история: В 2 ч. / Под ред. Н.Е.Овчаренко. М.: Просвещение, 1976.

11. Парижская Коммуна 1871 г. / Под ред. Ф.В. Потемкина. М.: Изд-во АН СССР, 1961.

12. Шугаев А.С. Эволюция основных положений конституции Франции (1875-1958) // Государство и право зарубежных стран. 1959. N2.

Тема 12. Держава і право буржуазної Німеччини (2 год.)

1. Утворення Німецького союзу.

2. Революція 1848 р. і її вплив на розвиток німецьких держав. Конституція 1849 р.

3. Пруська монархія і її Конституція 1850 р.

4. Північнонімецький союз і його Конституція 1867 р.

5. Утворення Німецької імперії і її Конституція 1871 р.

6. Австрія і Австро-Угорщина (1814-1914 рр.)

7. Характеристика права.
Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Галкин И.С. Создание Германской империи 1815-1871 гг. М.: Высш. шк., 1986.

3. Новая история / Под ред. И.С.Галкина. М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1956-1958. Т.1-3.

4. Новая история: В 2 ч. / Под ред. А.Л.Нарочницкого. М.: Просвещение, 1978.

5. Новая история: В 2 ч. / Под ред. Н.Е.Овчаренко. М.: Просвещение, 1976.

Тема 13. Держава і право США у Новітній час (2 год.)

1. Економічно-політичне становище США у міжвоєнний період. “Новий курс” президента Ф.Рузвельта.

2. Антикомуністичне і антипрофспілкове законодавство.

3. Зміни у державному апараті і мілітаризація США у повоєнний період.

4. Громадянські права у США. Поправки до Конституції США.

5. Політично-соціальний режим США на сучасному етапі.
Додаткова література

1. Антипрофсоюзный закон США 1959 г. // Государство и право зарубежных стран. 1960. N4.

2. Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982.

3. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

4. Государственный строй США / Отв. ред. А.С.Никифоров. М.: Юрид. лит-ра, 1976.

5. Громаков Б.С. Очерки по истории антидемократического законодательство США. М.: Госюриздат, 1958.

6. Денисов В.Н., Забигайло В.К., Буткевич В.Г. Конституция США и реальный правопорядок. К.: Наук. думка, 1987.

7. История США / Под ред. Н.Г.Севастьянова. М.: Наука, 1985. Т.1-4.

8. Маныкин А.С. История двухпартийной системы США (1789-1980). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961.

9. Новейшая история / Под ред. В.В.Александрова. М.: Высш. шк., 1977.

10. Очерки новой и новейшей истории США: В 2 т. / Под ред. Г.Н.Севастьянова. М.: Изд-во АН СССР, 1960.

11. Политическая жизнь в США / Отв. ред. В.Лан. М.: Наука, 1960.

12. Политические партии в США в новейшее время / Отв. ред. Н.В.Сивачев. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.

13. Четвериков С.Б. Кто и как делает политику США. М.: Межд. отн., 1974.

14. Чибиряев С.А. Закон Маккарена и ботьба за его отмену. М.: Юрид. лит., 1975.

Тема 14. Держава і право Великобританії у Новітній час (2 год.)

1. Соціально-політичне становище у міжвоєнний період. Виборчі реформи 1918 і 1928 рр. Повноваження уряду.

2. Повоєнне соціально-політичне становище. Реформи конституційного права.

3. Британська Співдружність націй.

4. Державний апарат і політичний режим Великобританії на сучасному етапі. Політика уряду.
Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Голлан Джон. Политическая система Великобритании. М.: Изд-во иностр. лит., 1955.

3. Левин Д.Б. Государственный строй Великобритании. М.: Госюриздат, 1957.

4. Мортон А. История Англии. М.: Изд-во иностр. лит., 1950.

5. Новейшая история / Под ред. В.В.Александрова. М.: Высш. шк., 1977.

6. Политическая система Великобритании / Под общ. Ред. Н.С.Крыловой. М.: Юрид. лит., 1984.

7. Харвей Джеймс и Худ Кэтрин. Британское государство. М.: Изд-во иностр. лит., 1961.


Тема 15. Держава і право Франції у Новітній час (2 год.)

1. Соціально-політичне становище у міжвоєнний період.

2. Четверта республіка і Конституція 1946 р.

3. П`ята республіка і Конституція 1958 р. Політичний режим Франції на сучасному етапі.
Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Джеджула К.О. Історія Франції. К.: Рад. шк., 1973.

3. История Франции: В 3 т.. М.: Изд-во АН СССР. 1971-1973.

4. Конституция французкой республики 1958 г. // Государство и право зарубежных стран. 1959. N2.

5. Крутоголов М.А. Государственный строй современной Франции (Четвертая республика). М.: Госюриздат, 1958.

6. Крутоголов М.А. Государственный строй Франции. М.: Юрид. лит., 1960.

7. Новейшая история / Под ред. В.В.Александрова. М.: Высш. шк., 1977.

8. Шугаев А.С. Эволюция основных положений конституции Франции (1875-1958) // Государство и право зарубежных стран. 1959. N2.


Тема 16. Держава і право Німеччини у Новітній час (2 год.)

1. Демократична революція 1918 р. у Німеччині. Утворення Веймарської республіки і Веймарська Конституція 1919 р.

2. Встановлення фашистської диктатури в Німеччині. Політичний режим і державний устрій фашистської Німеччини.

3. Боннська Конституція 1949 р. Політичний режим і державний устрій Федеративної республіки Німеччини (ФРН).

4. Політичний режим і державний устрій Німецької демократичної республіки (НДР). Воз`єднання ФРН і НДР.
Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Драбкин Я.С. Революция в Германии 1918-1919 гг. М.: Изд-во соц.-экон. лит., 1958.

3. Ильинский И.П. Партийная система ФРГ. М.: Юрид. лит., 1983.

4. Конрад Хессе. Основы конституционного права ФРГ. М.: Юрид. лит., 1981.

5. Новейшая история / Под ред. В.В.Александрова. М.: Высш. шк., 1977.

6. Розанов Г.Л. Германия под властью фашизма (1933-1939). М.: Изд-во ИМО, 1961.

7. Тищик Б.Й. Історія держави і права Німеччини (1917-1945). Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1973.

8. Уръяс Ю.П. Политический механизм ФРГ. М.: Наука, 1978.

9. Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха: В 2 т. М.: Воениздат, 1991.