asyan.org
добавить свой файл
1
Історія України

8 клас

Тема І. Українські землі у ХVІ ст.

Запитання

 1. Що таке соціальні стани? Назвіть основні стани українського суспільства у першій половині ХVІ ст.

 2. З якою метою було прийнято „Устави на волоки”?

 3. Якими були причини укладення Люблінської унії?

 4. Яким був адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Речі Посполитої?

 5. Назвіть позитивні і негативні наслідки Люблінської унії для українських земель.

 6. Укажіть причини укладення Берестейської унії.

 7. Що зумовило появу наприкінці ХVІ ст. – на початку ХVІІ ст. цілої низки полемічних творів?

 8. Назвіть причини появи церковних братств. Де виникли перші братства?

 9. Назвіть передумови і причини появи українського козацтва?

 10. Розкажіть про появи перших козацьких Січей та особливості життя і побуту козаків.

 11. Назвіть основні клейноди Війська Запорозького.

 12. Що спричинило козацькі повстання кінця ХVІ ст.? Назвіть їх керівників і хронологічні рамки.

 13. Які причини і наслідки Берестейської унії?

 14. Кого вважають першодрукарем на українських землях?

 15. Розкажіть про Острозьку академію.

 16. Назвіть найвидатніші архітектурні пам’ятки ХVІ ст.


Поняття і терміни

Фільварок, шляхта, привілеї, Річ Посполита, протестантизм, братства, козацтво, Дике Поле, Запорозька Січ, курінь, кіш, запорожці, клейноди, реєстрові козаки, Військо Запорозьке, гетьман, козацькі повстання, військова старшина, єзуїти, гравюра, словяно-греко-латинські школи.
Історичні особи

Костянтин-Василь Острозький, Іван Федоров, Дмитро Вишневецький (Байда), Криштоф Косинський, Северин Наливайко
Дати

1489, 1492 – перші письмові згадки про козаків

1529, 1566, 1588 – Литовські статути

1550-ті – поява першої Січі на о.Хортиця

1556-1561 – створення Пересопницького Євангелія

1569 – Люблінська унія

1572, 1578 – поява і становлення реєстрового козацтва

1574 – вихід „Букваря” і „Апостола” – перших друкованих книг на українських землях

1578 – заснування Острозької академії

1581 – видання „Острозької Біблії”

1591-1593, 1594-1596 – козацькі повстання під проводом К.Косинського, С.Наливайка

1696 – Берестейська унія
Робота з картою

Показати на карті територіальні зміни, що відбулися внаслідок Люблінської унії, володіння Речі Посполитої та її сусідів, українські воєводства та їхні центри, місце розташування перших Січей та володіння запорожців, райони охоплені першими козацькими повстаннями.


Тема ІІ. Українські землі у першій половині ХVІІ ст.

Запитання

 1. Як відбувалося зростання магнатського землеволодіння на українських землях?

 2. Якими були причини і наслідки поширення фільваркових господарств?

 3. Яке виробництво називається товарним?

 4. Яке значення діяльності П.Могили?

 5. Розкажіть про морські походи козаків перших десятиліть ХVІІ ст.

 6. Яку роль відіграли козаки у Хотинській битві?

 7. Якими були причини козацько-селянських повстань 20-30-х років ХVІІ ст.?

 8. Які обмеження поклали на козаків „Ординації...”?

 9. Визначте історичне значення козацько-селянських повстань 20-30-х років ХVІІ ст.

 10. Розкажіть про утворення і діяльність Києво-Могилянського колегіуму?

 11. Які жанри театрального і музичного мистецтва розвивалися в першій половині ХVІІ ст.?

 12. У чому проявилися барокові риси в архітектурі українських земель?


Поняття і терміни

Ясир, галера-каторга, яничар, фортеця Кодак, Куруківська угода, „Доба морських походів”, Хотинська війна, „Ординація...”, інтермедія, вертеп, бароко
Історичні особи

Петро Могила, Іов Борецький, Петро Конашевич-Сагайдачний, Мелетій Смотрицький
Дати

1616 – взяття козаками фортеці Кафа під керівництвом Петра Конашевича Сагайдачного

1620 – відновлення ієрархії православної церкви

1621 – Хотинська битва

1625 – повстання під проводом М.Жмайла

1630 – повстання під проводом Т.Федоровича (Трясила)

1632 – легалізація ієрархії православної церкви. Обрання митрополитом П.Могили. Утворення Києво-Могилянського колегіуму

1635 – повстання під проводом І.Сулими

1637-1638 - повстання під проводом Павла Бута, Якова Острянина, Дмитра Гуні
Робота з картою

Показати на карті території охоплені козацькими повстаннями, морські походи козаків, місце Хотинської битви.

Тема ІІІ. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Відродження Української держави

Запитання

 1. Які передумови, причини, рушійні сили, характер Національно-визвольної війни?

 2. Назвіть битви, в яких козаки здобули перші перемоги.

 3. Які основні умови Зборівського договору?

 4. Якими були особливості політичного і адміністративного устрою козацької держави?

 5. Порівняйте Зборівський і Білоцерківський договори козаків з Річчю Посполитою.

 6. Які наслідки битві під Берестечком?

 7. Скільки відбулося молдавських походів козаків. Яка була їх мета?

 8. Хто був союзником Б.Хмельницького у війні?

 9. На яких умовах був укладений україно-московський союз?

 10. Якими були соціальні наслідки Національно-визвольної війни?


Поняття і терміни

Національно-визвольна війна, Військо Запорізьке, гетьманщина, Зборівський договір, Білоцерківський договір, Переяславська рада, Віленське перемир’я.
Історичні особи

Б.Хмельницький, І.Богун.
Дати

22 січня 1648 — Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

5—6 травня 1648 — Битва на Жовтих Водах

16 травня 1648 — Битва під Корсунем

11—13 вересня 1648 — битва під Пилявцями

Червень-серпень 1649 — Облога Збаража

5—6 серпня 1649 — Битва під Зборовом

8 серпня 1649 — Укладання Зборівського договору

1650, 1652, 1653 – Молдавські походи козацького війська

18—30 червня 1651 — битва під Берестечком

18 вересня 1651 — Укладання Білоцерківського договору

22—23 травня 1652 — Битва під Батогом

1652—1709 — Чортомлицька Січ

11 жовтня — 5 грудня 1653 — Жванецька облога

8 січня 1654 — Переяславська рада

27 березня 1654 — Укладання україно-московської міждержавної угоди (Березневі статті)

19—21 січня 1655 — Битва під Охматовим

24 жовтня 1656 — Підписання Московською державою і Річчю Посполитою Віленського перемир’я

27 липня 1657 — Смерть Богдана Хмельницького

50-ті рр. ХVІІ ст. — утворення слобідських полків
Робота з картою

Показати на карті основні походи козацького війська у 1648-1653 рр., місця основних битв, межі козацької держави за Зборівським і Білоцерківським договорами, землі охоплені Національно-визвольною війною.

Тема ІV. Українські землі в 60-80-ті рр. ХVІІ ст.

Запитання

 1. Охарактеризуйте гетьманство Івана Виговського.

 2. Які умови і наслідки Гадяцького договору?

 3. Коли відбулась Конотопська битва? Яке її значення?

 4. Коли і як відбувся розкол Гетьманщини на Правобережну і Лівобережну?

 5. Чому гетьману П.Дорошенку не вдалося відновити єдність козацької держави?

 6. Як Московська держава обмежувала права Гетьманщини?

 7. Які наслідки Чигиринських походів турецько-татарських військ?

 8. Чому період історії України 60-80-х років ХVІІ ст. називають „Руїною”?Поняття і терміни

Руїна, Слобожанщина, „Великий згін”, Конотопська битва, Андрусівське перемир’я.
Історичні особи

Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Іван Брюховецький, Петро Дорошенко, Іван Сірко, Дем’ян Многогрішний, Павло Тетеря, Іван Самойлович
Дати

1657 – обрання гетьманом І.Виговського

1658 — Гадяцька угода

1658—1659 — україно-московська війна

8—9 липня 1659 — Конотопська битва

1659 — укладення україно-московських Переяславських статей

1660 — укладення україно-польського Слободищенського трактату

1663 — поділ Української держави на Правобережну і Лівобережну Україну

1663 — обрання вперше І. Сірка кошовим отаманом

Жовтень 1663 — березень 1664 — похід польсько-татарсько-українського війська на Лівобережжя на чолі короля Яна Казимира

1664—1665 — антипольське і антигетьманське повстання на Правобережжі

1665 — укладення україно-московських Московських статей

1665—1676 — гетьманство П. Дорошенка

30 січня 1667 — укладення між Московською державою і Річчю Посполитою Андрусівського перемир’я.

1669 — укладення україно-московських Глухівських статей

1670 — укладення україно-польських Острозьких статей

1672 — укладення україно-московських Батуринських статей

1672 — укладення польсько-турецького Бучацького миру

1676 — укладення польсько-турецького Журавненського мирного договору

1677 — Перший Чигиринський похід турецько-татарського війська

1678 — Другий Чигиринський похід турецько-татарського війська

13 січня 1681 — підписання Бахчисарайського миру між Московською державою і Османською імперією
Робота з картою

Показати на карті зміни кордонів Гетьманщини, основні події Руїни.

Тема V. Українські землі наприкінці ХVІІ – у першій половині ХVІІІ ст.

Запитання

1. За яких обставин І.Мазепа став гетьманом?

2. Якими були напрямки політики І.Мазепи? Чиї інтереси він захищав?

3. Чому повстання І.Палія на Правобережжі називають «Другою Хмельниччиною»?

4. Який вплив мала Північна війна на Україну?

5. Що зумовило перехід І.Мазепи на бік шведського короля Карла ХІІ?

6. Якою була реакція Петра І на виступ І.Мазепи?

7. Яких обмежень зазнала влада гетьмана за часів І.Скоропадського?

8. Охарактеризуйте Конституцію П.Орлика.

9. Якою була доля П.Полуботка?

10. Чим відзначене правління гетьмана Д.Апостола?

11. Чому виникає гайдамацький рух, якою була його мета?

12. Хто такі опришки? Назвіть найвідомішого їхнього лідера.
Поняття і терміни

Лівобережна Гетьманщина, Паліївщина, Північна війна, Малоросійська колегія, Конституція Пилипа Орлика, гайдамаки
Історичні особи

Іван Мазепа, Іван Скоропадський, Пилип Орлик, Данило Апостол, Павло Полуботок , Олекса Довбуш
Дати

1686 — підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату

1684—1685 — відновлення козацького устрою на Правобережжі

1686 — «Вічний мир» між Московією та Річчю Посполитою

1687 — перший Кримський похід

1687 — укладення Коломацьких статей, початок гетьманування І. Мазепи

1689 — другий Кримський похід

1695, 1696 — Азовські походи

1699 — прийняття польським сеймом рішення про ліквідацію козацького війська і устрою на Правобережжі

1700—1721 — Північна війна між Швецією та Росією

1701 — указ Петра І про надання Києво-Могилянському колегіуму статусу академії

1702—1704 — повстання під проводом С. Палія

4 листопада 1708 — перехід гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля Карла ХІІ

13 листопада 1708 — Зруйнування російськими військами Батурина

1708—1722 — гетьманство І. Скоропадського

25 травня 1709 — Зруйнування російськими військами Чортомлицької Січі

8 липня 1709 — Полтавська битва

16 квітня 1710 — Обрання гетьманом П. Орлика. Прийняття «Пакти і Конституції...»

1711 — Прутський похід Петра І. Прутський мир

1711, 1713 — походи П. Орлика на Правобережжя

1713 — Адріанопольський договір Росії з Туреччиною

1714 — мирний договір між Туреччиною і Польщею. Остаточна ліквідація козацького устрою на Правобережжі

1721 — встановлення контролю Синоду російської православної церкви над українськими друкарнями. Заборона друкувати книжки українською мовою

1722—1727 — Перша Малоросійська колегія

1727—1734 — гетьманство Д. Апостола

1728 — надання гетьману Д. Апостолу «Рішитєльних пунктов»

1734 — заснування Нової (Підпільненської) Січі

1734—1739 — російсько-турецька війна

1734—1750 — «Правлінню гетьманського уряду»

1722—1794 — життя і діяльність Г. Сковороди

1734 — гайдамацьке повстання на Правобережжі під проводом Верлана

1738—1745 — піднесення опришківського руху під проводом О. Довбуша

1750 — гайдамацьке повстання на Правобережжі
Робота з картою

Показувати на карті події Північної війни, які пов’язані з Україною, територію охоплену повстанням С.Палія, місця розташування Січей, території охоплені гайдамацьким і опришківським рухом.
Тема VІ. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

Запитання

1. Коли востаннє в Лівобережній гетьманщині було відновлено гетьманство? Хто був останнім гетьманом?

2. Вкажіть ключові події у процесі ліквідації козацького устрою Лівобережжя, Слобожанщини і Запоріжжя.

3. Чому царська влада ліквідувала Запорозьку Січ? Хто був останнім кошовим?

4. Коли було ліквідовано Кримське ханство?

5. Які території були приєднані до Російської імперії в результаті російсько-турецьких війн другої половини ХVІІІ ст.?

6. Що таке «Коліївщина»?

7. Скільки відбулося поділів Речі Посполитої? Які країни приймали в них участь? Якою була доля українських земель?

8. Які реформи були здійснені імператорами Марією-Терзією та Йосипом ІІ?

9. Назвіть імена видатних представників української культури ХVІІІ ст..

10. Визначте історичне значення козацької доби в історії України.
Поняття і терміни

Поділи Польщі (Поділи Речі Посполитої), „Коліївщина”
Історичні особи

Кирило Розумовський, Іван Гонта, Максим Залізняк, Петро Калнишевський, Григорій Сковорода.
Дати

1750—1764 — гетьманство К. Розумовського. Відновлення і остаточна ліквідація гетьманства в Україні

1764—1786 — Друга Малоросійська колегія

1765 — ліквідація козацького устрою на Слобожанщині

1768 — гайдамацьке національно-визвольне повстання «Коліївщина»

1768—1774 — російсько-турецька війна

1770—1780-і — реформи Марії Терезії та Йосипа ІІ

1772, 1793, 1795 — три поділи Речі Посполитої

1775 — ліквідація Запорозької Січі

1782—1786 — скасування царським урядом усіх адміністративних і судових установ Гетьманщини. Ліквідація української автономії

1783 — указ Катерини ІІ про закріпачення селян

1783 — приєднання Росією Криму, ліквідація Кримського ханства

1785 — козацька старшина урівнювалася в правах з російським дворянством

1787—1791 — російсько-турецька війна
Робота з картою

Показувати на карті територіальні зімни, що відбулися в результаті російсько-турецьких війн, ліквідації Запорозької Січі, Кримського ханства і поділів Польщі.