asyan.org
добавить свой файл
1
УДК 631.62.001.57:504.064.3
ПРОСТОРОВА ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ ПОКАЗНИКІВ МОНІТОРИНГУ ОСУШУВАНИХ ҐРУНТІВ

В.С. МОШИНСЬКИЙ - д.с.-г.н., професор,

З.К. САСЮК - асистент,

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
Моніторинг меліорованих земель, як система контролю, оцінки і прогнозу змін у природних комплексах меліоративних і прилеглих земель під впливом зовнішніх факторів, сприяє накопиченню об’єктивної інформації про стан цих земель і перебіг процесів на них.

Одним з перспективних шляхів є розробка наукових засад просторової екстраполяції даних стаціонарних моніторингових спостережень на неконтрольовані території осушуваних земель.

Польові та лабораторні дослідження проведено для дерново-підзолистих піщаних ґрунтів, сірих лісових та лучних ґрунтів, торфово-болотних ґрунтів, які знаходяться в Рівненській області України.

Дослідивши динаміку досліджуваних показників за різними стаціонарами осушувальних систем ми помітили, що для деяких ґрунтових стаціонарів характер динаміки показників є подібним.

Підтримуючи робочу гіпотезу синхронності формування властивостей, було проведено перевірку статистичних гіпотез про можливість апроксимації вибіркових розподілів визначеним типом теоретичного розподілу за допомогою χ2-критерію Пірсона. Перевірка показала підпорядкованість ґрунтових показників логнормальному закону розподілу.

Просторові зміни деякої змінної , де X– значення ґрунтового показника в деякій точці простору (ґрунтовому стаціонарі), можуть бути виражені як сума трьох компонент: 1) структурної компоненти, яка має постійне значення (або тренд); 2) випадкової, але просторово корельованої компоненти, яка є місцевим відхиленням змінної від тренда, що називається регіоналізованою змінною; 3) просторово некорельованого випадкового гаусівського шуму або залишкової похибки.

Загальний вигляд моделей: ,

де: φемпіричний коефіцієнт поправки, який вра­ховує вплив різного роду факторів і буде дорівнювати .

В результаті проведених досліджень нами розроблено придатні для вирішення практичних завдань емпіричні моделі просторової зміни ґрунтових показників, які дозволяють шляхом просторової екстраполяції переносити дані стаціонарних спостережень на неконтрольовані території осушуваних земель. Це дозволить розширити область ґрунтових досліджень на меліорованих землях, перейти від точкової до просторової оцінки стану ґрунтового покриву.