asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 12 13 14 15 16


Таким чином, згідно табл.1 нині на ринку України можна виділити декілька груп СУП:

Вузькоспеціалізовані інформаційні системи – це фінансово-управлінські системи (здебільшого вітчизняного виробництва), які призначені для ведення обліку по одному або декільком напрямкам:

- кадри;

- бухгалтерія;

- закупки;

- склади;

- продажі;

- фінанси, тощо.

В цьому програмному секторі на нашому ринку домінує пакет «1С Підприємство» російської фірми 1С в основному завдяки своїй невеликій вартості і доступності. Серед його переваг слід відмітити також гнучкість налаштування до особливостей підприємства, зрозумілість інтерфейсу, зокрема для бухгалтера, швидкий прогрес версій.

Український продукт «АБ Офіс 2000», розроблений львівською фірмою «АБ Система», по насиченню, по розробці інтерфейсу, а також по кількості реалізованих функцій (продажі, реалізації, послуги) не поступається системі «1С». До його недоліків слід віднести відсутність належної рекламної компанії та методичних розробок для бухгалтерів щодо його використання, чим певне і пояснюється його відставання по об’ємах продажу.

Другу групу малих інтегрованих систем можна назвати виробничими системами. Для цих систем характерне поетапне впровадження строком до півроку і вартість в діапазоні від 5 до 30 тис. дол. для російських і вітчизняних систем і від 15 до 100 тис. дол. - для західних в залежності від конфігурації.

Малі інтегровані системи об’єднують в собі як фінансово-управлінські, наприклад, Finexpert), так і виробничі системи: Інфософт, Concorde XAL, Scala, Navision.

Більш детально особливості цього класу будуть розглянуті далі на прикладі системи «Галактика».

До середніх і великих інтегрованих систем належать виробничі системи, призначені в першу чергу для управління і планування виробничого процесу, хоча в них глибоко розроблені і функції обліку. Ці системи орієнтовані на використання на одному або декількох типах підприємства. В них практично завжди використовується технологія клієнт-сервер, що передбачає роботу з великими об’ємами даних і запитів і дозволяє оптимізувати інтенсивність їх передачі.

Так, третя група середніх інтегрованих систем менш за інші представлена на українському ринку, оскільки за вартістю ці продукти наближаються до великих систем (від 100 до 200 тис.дол.), а по функціях мало відрізняються від систем попередньої групи. Однак, система «Miracle 5» має декілька успішних впроваджень на наших підприємствах. Продукти американської фірми Platinum Software також відомі у нас і використовуються для автоматизації фінансового і управлінського обліку, бюджетного планування, торгівлі, маркетингу і продажів. Існують версії цього продукту для малих і середніх підприємств. Продукти цієї групи, зазвичай, впроваджуються поетапно строком від півроку до року.

Четверта група великих інтегрованих систем розрахована на великі холдингові компанії, фінансово-промислові групи і транснаціональні компанії.. Для цих систем характерне складне поетапне впровадження строком від 1 року і більше. Їх вартість знаходиться в діапазоні від 100 тис. до 1 млн. дол. в залежності від конфігурації. Більш детально особливості цього класу будуть розглянуті далі на прикладі системи «R/3» німецької фірми SAP AG.

Серед вітчизняних (українських, російських) КІС, представлених на ринку в Україні, до класу інтегрованих можна віднести такі: «Інфософт», «Галактика», «Finexpert». Відразу відмітимо, що вартість проекту на їх базі значно нижче, ніж при використанні будь-яких західних КІС, але при цьому з точки зору функціональності, як відмічають спеціалісти, вітчизняні дещо слабші.

Для західних компаній стало очевидним, що ядром КІС має бути нова методика управління підприємством, що регулюється новими промисловими стандартами. І такі промислові стандарти були розроблені і введені в дію в багатьох західних компаніях, що почали впровадження інформаційних систем.

Відмітимо, що лише небагато зарубіжних систем, що пропонуються в Україні, відповідають своєрідним світовим стандартам якості у даній предметній області: 1)MRP (Material Requirements Planning) - планування потреб в матеріалах; 2) MRP II (Manufacturing Resource Planning) – виробництво і управління ресурсами; 3)ERP (Enterprise Resource Planning t) – управління ресурсами підприємства, що представляють собою набори перевірених на практиці розумних принципів, моделей і процедур управління та контролю, які сприяють підвищенню показників фінансово-економічної діяльності підприємства.

Впровадження корпоративних систем

Для успішного впровадження корпоративної системи на підприємстві повинні бути створені відповідні умови. Зупинимося стисло тільки на найважливіших моментах.

Перше і головне, на підприємстві повинна в тому або іншому вигляді працювати адміністративна система управління, яка б забезпечувала досягнення основних економічних цілей. Якщо такої системи немає або вона існує в неявному (неврегульованому) вигляді, то немає предмету для автоматизації. Іншими словами, адміністративне управління первинне, а інформатизація вторинна. У виняткових випадках на нових підприємствах система адміністративного управління може створюватися одночасно із закупівлею інформаційної системи або навіть під конкретну корпоративну систему.

Друге питання пов'язане з тим, за що і скільки платити. На жаль,традиції вітчизняних бізнесменів і чиновників привели до того, що за програмне забезпечення (ПЗ) і консультації (консалтинг) вони морально не готові платити. Адже саме ці компоненти вимагають великих інтелектуальних ресурсів для впровадження продукту. Схема фінансування великих проектів по автоматизації зазвичай зводиться до того, що значна частина витрат йде на устаткування, небагато на ПЗ і нічого на консалтинг, навчання, методичне забезпечення. В результаті підприємство залишається без програмного і методичного забезпечення, тобто без двох найважливіших компонент інформаційної системи.

В той же час, по оцінках західних експертів, середня західна фірма витрачає на корпоративну програмну систему близько 30% всієї суми, стільки ж складають витрати на її впровадження (в основному консалтинг і перенавчання персоналу) і 40%, що залишилися,- це устаткування, мережа і системне ПЗ. У західних компаніях «прийнято» витрачати на автоматизовану систему до 10% свого річного обороту.

Крім того, все більшої актуальності набуває розрахунок вартості експлуатації інформаційної системи, оскільки багато фірм, у тому числі і MicroSoft , вимагають періодичних платежів за ліцензії і програмні продукти.

Нарешті, третє питання пов'язане з економічним ефектом від впровадження інформаційної системи і терміном її окупності. Зазвичай вважають, що інформаційні проекти носять витратний характер, оскільки вимагають великого вкладання коштів, а негайного ефекту не дають. Невеликий виняток становлять гірничорудні підприємства, де в результаті налагодження елементарного обліку корпоративні системи окупаються за лічені місяці. Тому у нас КІС купують не для того, щоб краще працювати, а для того, щоб «не померти», або тому, що «так всі роблять». У західних компаніях термін окупності цих систем також виявився досить великим (в середньому 5-6 років), але, проте, там йдуть на витрати тому, що інакше зараз працювати не можна.

З цієї точки зору вкладання в інформаційну систему слід розглядати, перш за все, як вкладання в інфраструктуру підприємства. Адже коли будується новий цех, ніхто не може відразу сказати, який прибуток він принесе. Окрім чисто економічного ефекту впровадження інформаційної системи має і великий соціальний ефект, оскільки це вкладання в свій власний персонал, в підвищення його кваліфікації.

Таким чином, упроваджувати інформаційну систему має сенс тоді, коли підприємство готове для переходу на якісно новий рівень роботи і цей якісний рівень не можна вимірювати тільки кількісними мірками. Дійсно, як виміряти в грошовому еквіваленті зменшення часу ухвалення рішень, отримання раніше недоступної інформціїі (даних), оптимізацію бізнес-процесів?

Крім того, якщо мале підприємство може дозволити собі задовольнятися мінімальним прибутком без всякої автоматизації, сподіваючись на те, що завтра у нього все одно буде «хліб з маслом», то велике підприємство собі цього дозволити не може, оскільки завтра воно може залишитися взагалі без прибутку.

Наведемо основні етапи впровадження корпоративних систем. Фахівці компанії Sterling Group виділяють такі:

• Дослідження (інжиніринг) підприємства і створення його економічної моделі;

• Аналіз і алгоритмізація фінансових і господарських процесів;

• Створення прототипу інформаційної системи на базі моделі підприємства;

• Створення технічної інфраструктури (корпоративна обчислювальна мережа);

• Встановлення і запуск корпоративної програмної системи;

• Супровід системи.

Та все ж ключову роль при впровадженні КПС грає не інформаційний відділ, а вище керівництво компанії, оскільки тільки воно може бути «ініціатором» і «локомотивом» реформ, і лише воно може забезпечити керованість процесу впровадження.

35.Використання інформаційних технологій у фін обчисленнях.

Постановка задач про позику з фіксованими виплатами та депозитними вкладами з отриманням дивідендів.

Нехай позика з фіксованими виплатами розміром P надається на n років під i% річних, причому погашення позики здійснюється щорічно, починаючи з першого року у фіксованому розмірі P*. Такого роду позики дуже поширені. Розрізняють короткотермінові позики і довготермінові, наприклад, під заставу нерухомості на придбання житла – іпотечні позики.

Виникають такі питання:

1) на який обсяг позики можна сподіватись, маючи можливість погашати її протягом n років у розмірі P*?

2) Яку суму потрібно погашати щорічно (щомісячно) , щоб отримати позику P?

Для відповіді на ці питання застосовується принцип дисконтування, що приводить економічні показники різних років до виду, в якому їх можна співставити в часі за допомогою коефіцієнта дисконтування, заснованого на формулі складних процентів.

Якщо наприкінці 1-го року виплатити суму P*, то сьогодні можна отримати позикуЯкщо наприкінці 2-го року виплатити суму P*, то сьогодні можна отримати позикуДалі аналогічно: Оскільки сума P* вноситься щорічно, то n внесків будуть еквівалентні отриманню позики у розміріВикористовуючи формулу суми n членів геометричної прогресії, після певних перетворень будемо мати: (2)
Звідси (3)

Враховуючи вираз (2) у формулі (1), для майбутньої вартості остаточно маємо:

(4)

Задача про депозитні вклади з отриманням дивідендів інтерпретується і розвязується аналогічно.

Поняття про нинішню і майбутню вартість

Як відомо з основних положень економіки, гроші мають тимчасову вартість. Концепція тимчасової вартості грошових коштів дозволяє проводити порівняння грошових сум, що можуть бути доступними у різний час. Для економіста гривня сьогодні і гривня через n років – це різні величини. І не тільки тому, що інфляція здатна знизити її купівельну спроможність, а й тому, що гривня, інвестована сьогодні у проекти, принесе завтра конкретний прибуток. Тимчасова вартість грошей є важливим аспектом для прийняття рішення по фінансуванню та інвестуванню. Таким чином, велика кількість економічних задач пов’язана з поняттям вартості як нинішньої, так і майбутньої. Наведемо найбільш загальні випадки їх використання:

- розрахунки депозитів на накопичення майбутніх грошових сум;

- довгострокові позики, що виплачуються рівними або нерівними періодичними грошовими сумами;

- побудова графіків виплат довгострокових позик;

- розрахунок річних процентних ставок;

- розрахунок темпів зростання складових, пов’язаних з рухом грошових коштів прибутку та інші.

Вартість, яку ми матимемо у майбутньому, розраховану на даний момент, називають нинішньою (біжучою) вартістю. Вартість, яку ми маємо сьогодні, розраховану на певний момент у майбутньому, називають майбутньою вартістю. Якщо позначити через P – нинішню вартість, а через Pf – майбутню вартість, то сума P, що надається під процент i, через n років становитиме:

Таким чином встановлюється зв’язок між нинішньою і майбутньою вартістю.

Розрахунок засобами Excel іпотечної позики

Задача полягає в тому, щоб обчислити n-річну іпотечну позику на купівлю квартири за Р грн. з річною ставкою i% і початковим внеском А% . Зробити розрахунки для щомісячних і щорічних виплат.

Формула для обчислення:

В програмному засобі Excel визначення розмірів щорічних платежів при фіксованій ставці можна виконати за доп функції ПЛТ - постійні періодичні виплати при постійній відсотковій ставці. Для використання цієї функції для обрахунку щорічних платежів використовуємо наявні в нас дані: річна відсоткова ставка, розмір реальної іпотечної позики, що дорівнює іпотечній позиці за мінусом початкового внеску, і термін погашення. Для обрахунку щомісячних платежів використовуються аналогічні дані, тільки замість щорічної %-вої ставки використовується щомісячна - і%/12. Також в Excel можна обчислити загальну суму виплат по кредиту, помноживши періодичні виплати на термін погашення, і виділити в цій сумі загальну суму комісійних, віднявши від від загальної суми виплат розмір реальної іпотечної позики.

Фінансові функції для розрахунку по кредитам, позикам і оцінкам інвестицій

У відомому програмному засобі Excel, який широко використовується для розв’язування економічних задач, формули для їх розв’язання запрограмовані у вигляді стандартних фінансових функцій ПС, ПЛТ, БС, ЧПС відповідно. Фінансові функції і призначення:

ПЛТ - Постійні періодичні виплати при постійній відсотковій ставці

ЧПС - Нинішня вартість на основі нефіксованих виплат

ПС - Нинішня вартість на основі фіксованих виплат

БС - Майбутня вартість на основі постійних платежів; підсумки нагромаджень

КПЕР - Загальна кількість періодів

СТАВКА - Відсоткова ставка за 1 період

ПРПЛТ - Платежі по відсоткам

ОСПЛТ - Основна величина виплат (без відсотків)

Розрахунок ефективності капіталовкладень засобами Excel

Розрахунок ефективності капіталовкладень можна показати на прикладі наступної задачі: Вас просять дати в борг Ргрн. і обіцяють повертати протягом 5 років. Чи буде вигідна ця угода при річній ставці і%? Дати відповідь за кожної з умов: а) щорічні виплати є фіксованими; б) щорічні виплати є нефікованими.

Для першої умови для розрахунку нинішньої вартості у ПЗ Excel передбачена функція ПС, в якій запрограмована формула для обчислення . Для другої умови для розрахунку нинішньої вартості викор-ся функція ЧПС. На основі цих даних, а також даних, про щорічні виплати, за допомогою опції Підбір параметру визначаємо ставку %-та, під яку ми б дали гроші в борг позичальнику. Звідси, порівнюємо цю ставку з банківською ставкою. Якщо вона перевищує проц. ставку, під яку ми даємо гроші позичальнику, то нам вигідніше покласти гроші в банк. Отже, робимо висновок про неефективність капіталовкладення в проект нашого позичальника. За протилежної умови робимо протилежний висновок. Ще один спосіб знайти проц. ставку, під яку ми даємо гроші позичальнику, який підходить для обох випадків – застосування функції ВСД – внутр.. ставки доходності, з якою ми порівнюємо банківську ставку і робимо відповідний висновок.

Обчислення основних платежів, виплат по процентам, загальних щорічних виплат та залишку боргу засобами Excel

Задача полягає в тому, щоб визначити основні платежі, плату по процентам, загальну щорічну виплату і залишок боргу при позиці Р грн., річній ставці і% на строк n років. Формула для обчислення:

В програмному засобі Excel визначення розмірів основних платежів при фіксованій ставці можна виконати за доп функції ОСПЛТ- основна величина виплат (без відсотків), а для розрахунку плати по процентам – функція ПРПЛТ - платежі по відсоткам. Для використання цих функцій використовуємо наявні в нас дані:… При цьому додавши кожного року основну суму виплат і суму виплат по відсоткам, отримаємо загальну щорічну суму виплат, яка буде щороку однаковою. Також ми побачимо, що з кожним наступним роком питома вага основної суми платежу буде збільшуватися, а плати по відсоткам – зменшуватися. Це пояснюється тим, що кожного року відсоток нараховується на залишок боргу на кінець року, який щорічно зменшується. Для того, щоб порахувати залишок боргу на кінець першого року потрібно від загальної суми щорічних виплат відняти суму виплат за перший рік. Далі – від залишку боргу за попередній рік віднімаємо загальну суму виплат за поточний рік.

Методи розрахунку амортизації та їх обчислення засобами Excel

Амортизація – це процес перенесення вартості засобів праці на продукт виробництва по мірі його зношення. Тому, амортизаційні фонди підприємства є важливим джерелом для його розвитку.

Основні методи нарахування амортизації.<< предыдущая страница   следующая страница >>