asyan.org
добавить свой файл
1

Урок2. Інформатика. Інформаційна система.


Інформаційні системи

Слово «система» має грецьке походження й означає «ціле, утворене з окремих частин». Світ сповнений системами - механізмами, живими істотами, спільнотами людей, тобто системами механічними, біологічними, соціальними тощо. У курсі інформатики вивчаються інформаційні системи.

Інформаційна система це система, яка здійснює або в якій відбуваються ін­формаційні процеси.

В інформаційній системі можуть відбуватися один, два чи кілька процесів. Комп’ютер здійснює майже всі інформаційні процеси, як система, призначена спеціально для роботи з інформацією. Найдосконалішою відомою інформаційною системою є людина.

http://step.inf.ua/history/images/is.jpg

У курсі інформатики досліджуються лише два різновиди технічних інформаційних систем: персональний комп'ютер та локальна мережа.

Технічні інформаційні системи містять дві складові: програмну  та апаратну.

Апаратне забезпечення - комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи

Програмне забезпечення - це комплекс програм, які забезпечують реалізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи.

Інформаційні технології

Слово «технологія», подібно до слова «система», походить із грецької мови. Його утворено злиттям двох слів: «техне» - майстерність, уміння та «логос» - учення, поняття. Сьогодні технологією найчастіше називають знання про те, як організовувати певний виробничий процес.

Інформаційна технологія — це технологія організації роботи інформаційної системи або взаємодії кількох інформаційних систем.

Етапи розвитку інформаційних технологій

Загалом етапів, або «епох», в історії інформаційних технологій налічують п’ять. На кожному етапі люди робили незрівнянно ефективнішими певні інформаційні процеси.

  • Писемність ( до її винайдення інформація передавалася та опрацьовувалася без застосування технологій). Принципово полегшила зберігання й накопичення знань, а також передавання їх наступним поколінням.

  • Книгодрукування - стрімке поширення знань.

  • Електронні засоби зв’язку (телеграф, телефон, радіо) - миттєва передач даних.

  • Поява обчислювальної техніки – підвищення ефективності обробки інформації.

  • Мережі Інтернет – пошук інформації, а також суттєво підвищення ефективності її передавання, поширення й накопичення .

Що таке інформатика?

Сьогодні ми живемо в світі, де інформація відіграє надзвичайно велику роль. Будь-яка цілеспрямована діяльність людини невід’ємна від пошуку інформації, її вивчення та аналізу, прийняття на цій основі виважених рішень. Недостатня ознайомленість з інформацією, невміння її вчасно опрацювати та правильно подати може обернутися марними витратами часу та матеріальних ресурсів або й зовсім небажаними наслідками.

Вперше термін «інформатика» почав використовуватися у Франції у 60-х роках ХХ століття для назви галузі діяльності, пов’язаної з автоматизованим опрацюванням інформації за допомогою електронних обчислювальних машин. В Америці застосовується термін  «computer science» — комп’ютерна наука.

Інформатика — це галузь людської діяльності, пов'язана зі здійсненням інформаційних процесів за допомогою комп'ютерних засобів.

Інформатика – це наука про інформацію та автоматизацію інформаційних процесів.

Таким чином інформатику розглядають і як науку, і як галузь людської діяльності.

Інформація та інформаційні процеси відігравали значну роль у житті людей починаючи зі стародавніх часів. Але як наука інформатика почала інтенсивно розвиватися лише у другій половині ХХ ст. Це пов’язано з появою та розвитком комп’ютерів. До того часу питання інформатики та інформаційних технологій відносилися до кібернетики (грец. мистецтво управління) – науки про загальні принципи управління в різних системах.

Засновником кібернетики як науки, а відповідно й інформатики, вважають американського вченого Норберта Вінера (1894–1964). Вагомий внесок у розвиток кібернетики та інформатики зробили американський учений Клод Шеннон (1916–2001), українські вчені Віктор Глушков, який є засновником інформатики як науки в Україні, і Микола Амосов (1913–2002), відомий своїми роботами в галузі штучного інтелекту.

Інформаційна культура та інформатична компетентність

Друга половина ХХ ст. і початок ХХІ ст. характерні бурхливим розвитком і широким використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Тому сучасне інформаційне суспільство вимагає від його членів високого рівня інформаційної культури й інформатичної компетентності.

Інформаційна культура - прояв загальної культури особистості у сфері використання інформаційних технологій

Інформатична компетентність - сукупність знань, навичок та умінь, необхідних для ефективного використання комп’ютерних інформаційних технологій і систем.

Компетентність є саме інформатичною, оскільки серед усіх інформаційних технологій найважливіше та найскладніше опанувати комп’ютерні, а культура — інформаційною, позаяк культурний рівень потрібно виявляти, не лише працюючи за комп’ютером.