asyan.org
добавить свой файл
1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Святогірської

ЗОШ І-ІІІ ступенів

___________ Падалка М.ПІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

ІНФОРМАТИКИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. До роботи вчителем інформатики (далі — вчителем) допускаються особи, які мають спеціальну педагогічну освіту, підтверджену документом установленої форми (дипломом).

 2. При влаштуванні на роботу в навчальний заклад усі працівники повинні пройти попередній медичний огляд, при подальшій роботі медогляди проводяться періодично в терміни, установлені МОЗ України.

 3. З учителями повинні бути проведені інструктажі з охорони праці: вступний (при влаштуванні на роботу), первинний на робочому місці, повторний (не рідше ніж один раз на шість місяців).

 4. У разі потреби (разове виконання завдань, не пов'язаних з основною роботою) проводиться цільовий інструктаж, а при зміні умов праці й нормативних правових актів з охорони праці, а також при нещасному випадку — позаплановий інструктаж.

 5. Перед допуском до самостійної роботи вчитель повинен бути проінструктований:

 • із пожежної безпеки в обсязі інструкції з пожежної безпеки в навчальному закладі. Учитель повинен знати порядок утримання території закладу освіти, його приміщень (у т. ч. евакуаційних шляхів), заходів щодо пожежної безпеки при проведенні навчально-виховного процесу, масових заходів і т. п. Не рідше ніж один раз на півріччя брати участь у практичних тренуваннях з евакуації людей із приміщень на випадок пожежі;

 • із надання медичної допомоги в обсязі інструкції першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках. Учитель повинен мати практичні навички надання першої медичної допомоги, знати місцезнаходження аптечки з медикаментами й перев'язочним матеріалом. Аптечка повинна перебувати в місцях, недоступних для учнів.

 1. Учитель інформатики повинен пройти відповідне навчання з подальшим складанням іспиту й присвоєнням кваліфікаційної групи з електробезпеки не нижчої за третю.

 2. Учитель повинен дотримуватися затвердженого в навчальному закладі режиму праці й відпочинку, а також вимагати його дотримання від учнів.

 3. Учитель повинен виключити з використання в приміщенні для занять будь-які предмети й рослини (отруйні, колючі), які можуть негативно позначитися на здоров'ї учнів.

 4. При виконанні своїх обов'язків учитель піддається діям наступних небезпечних і шкідливих факторів:

 • психофізіологічна напруга;

 • висока концентрація уваги;

 • електронебезпека;

 • пожежонебезпека;

 • порушення мікрокліматичних умов у навчальному приміщенні;

 • тривалі статичні навантаження.

 1. Якщо під час навчального процесу на вчителя діють негативні фактори, вплив яких можна зменшити тільки за рахунок засобів індивідуального захисту, вони повинні бути видані вчителю відповідно до нормативних правових актів з охорони праці залежно від характеру впливу й виду негативного фактора.

 2. Учитель повинен оперативно повідомляти директору навчального закладу або черговому адміністратору про всі недоліки в забезпеченні навчального-виховного процесу, що негативно впливають на здоров'я учнів, а також підвищують ймовірність аварійної ситуації в закладі освіти.

 3. Учитель може вносити пропозиції щодо поліпшення й оздоровлення умов проведення навчально-виховного процесу для включення їх в угоду з охорони праці.

 4. Учитель повинен негайно повідомляти директора навчального закладу про кожен нещасний випадок з учнями й співробітниками. У разі нещасного випадку першочергові дії вчителя повинні бути спрямовані на надання допомоги постраждалим і забезпечення безпеки учнів.

 5. Учитель персонально відповідає за життя й здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу.

 6. Знання й виконання вимог інструкції є посадовими обов'язками вчителя, а їхнє недотримання — порушенням трудової дисципліни, що веде до відповідальності, установленої законодавством України (дисциплінарна, матеріальна, карна).

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

 1. За необхідності використання засобів індивідуального захисту вчитель перед початком роботи повинен їх одягти.

 2. Перед початком занять у кабінеті інформатики вчитель повинен перевірити, як організовані робочі місця для учнів, а саме: відповідність нормам з охорони праці, правилам техніки безпеки й виробничої санітарії, а також віковим особливостям учнів.

 3. Учитель повинен перевірити розміщення меблів у кабінеті і його укомплектованість із погляду своєї безпеки й безпеки учнів під час навчально-виховного процесу.

 4. Перед допуском учнів у кабінет для занять, учитель повинен візуально перевірити корпуси й кришки електричних вимикачів і розеток на відсутність сколів і тріщин, а також оголених контактів проводів.

 5. За необхідності використання устаткування, інструментів, пристосувань індивідуального користування вчитель повинен перевірити їхню справність, наявність захисних засобів, відсутність травмонебезпечних ознак.

 6. Якщо під час занять учні повинні використовувати засоби індивідуального захисту (санітарний одяг), учитель зобов'язаний простежити за обов'язковим і правильним їх використанням.

 7. Перед початком занять із нового предмета, а також на початку нового навчального року вчитель повинен провести з учнями інструктаж з охорони праці при проведенні занять. При проведенні будь-яких занять учитель повинен активно пропагувати правильне ставлення до питань безпеки життєдіяльності (правила дорожнього руху, поводження в побуті, у громадських місцях тощо) й охорони праці.

 8. Учитель повинен ознайомити учнів із правилами експлуатації устаткування, інструментів, пристосувань, які використовуються в навчально-виховному процесі, звертаючи особливу увагу на охорону праці.

 9. При будь-яких порушеннях норм охорони праці в приміщенні для занять учитель не повинен розпочинати роботу з учнями до усунення виявлених недоліків, що загрожують життю й здоров'ю учнів.

2.10. Учитель повинен оперативно довести до відома директора навчального закладу або чергового адміністратора причини відміни занять у кабінеті.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Учитель роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснює згідно з законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», кодексом законів про працю та іншими нормативними актами про охорону праці.

 1. Учитель повинен знати Закон України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Кодекс законів про працю та інші нормативні акти про охорону праці та безпеку життєдіяльності.

 2. Раз на три роки проходити навчання й перевірку знань із правил охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів.

3.4. Стежити й відповідати за дотримання вимог безпечного проведення навчально-виховного процесу, проводити інструктажі з учнями й вихованцями з охорони праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять.

 1. Особисто відповідає за збереження життя й здоров'я учнів та вихованців під час навчально-виховного процесу.

 2. Учитель зобов'язаний повідомляти директору навчального закладу про нещасний випадок, що трапився, а також організовувати надання першої допомоги потерпілому.

 3. Інструктувати учнів і вихованців під час проведення позакласних і позашкільних заходів із реєстрацією в спеціальному журналі.

 4. Вести профілактичну роботу щодо профілактики травматизму серед учнів і вихованців.

 5. Учитель безпосередньо відповідає за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

 1. Учитель зобов'язаний розробляти необхідні заходи щодо виконання діючих правил та інструкцій із техніки безпеки, виробничої санітарії, правил пожежної безпеки.

 2. Навчати учнів безпечного поводження з наявним у кабінеті інформатики обладнанням, а також безпечних методів виконання робіт.

 3. Розробляти й переглядати один раз на три роки Інструкції з охорони праці для кабінету інформатики, лабораторії відповідно до Типових Інструкцій.

 4. Забороняти використання обладнання, не передбаченого Типовими переліками, у тому числі нестандартного, саморобного, яке встановлене в лабораторіях, кабінетах без дозволу служби охорони праці.

 5. Здійснювати навчання та Інструктаж з охорони праці під час робіт, що передбачені начальниками програми і при виконанні практичних робіт з обов'язковим вивченням вимог стандартів безпеки праці. Проводити вступний інструктаж учнів і вихованців з обов'язковою реєстрацією в журналі, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, поточний інструктаж — у журналі виробничого навчання.

 6. Брати участь у розробці колективного договору, угоди охорони праці.

 7. Учитель відповідальний за збереження обладнання кабінету інформатики, справність засобів пожежогасіння.

 8. Щодня проводити реєстрацію в журналі використання ПК кабінету інформатики часу початку та закінчення заняття, вмикання та вимикання електроживлення.

 9. Проводити реєстрацію випадків зупинки машин та організацію їх ремонту.

 10. Стежити за своєчасним проведенням технічного обслуговування та ремонту обладнання кабінету інформатики.

 11. Контролювати обстановку під час занять і забезпечувати безпечне проведення навчально-виховного процесу.

 12. Забороняти проведення занять, виконання суспільно корисних робіт (миття, прибирання) у приміщеннях, не прийнятих в експлуатацію у встановленому порядку.

 13. Під час занять у кабінеті інформатики повинна виконуватися тільки та робота, що передбачена розкладом і планом занять.

 14. Усі види додаткових занять можуть проводитися тільки з відома директора або відповідної посадової особи навчального закладу.

 15. При проведенні демонстраційних робіт, лабораторних і практичних занять на допомогу вчителеві повинен бути призначений помічник (лаборант, асистент, інженер). Функції помічника забороняється виконувати учням.

 16. Учителю забороняється виконувати будь-які види ремонтних робіт на робочому місці учнів або в приміщенні під час занять. Ремонт повинен виконувати спеціально підготовлений персонал установи (електромонтер, слюсар, електромеханік та ін.).

 17. При проведенні занять, під час яких можливе загальне або місцеве забруднення шкіри учнів, учитель повинен особливо ретельно дотримуватися гігієни праці.

 18. Якщо вчитель або учень під час занять раптово відчув себе нездоровим, мають бути вжиті екстрені заходи:

 • при порушенні здоров'я учня (запаморочення, непритомність, кровотеча з носа й ін.) учитель повинен надати йому необхідну першу долікарську допомогу, викликати медпрацівника або провести хворого в медпункт навчального закладу чи лікарні;

 • при раптовому погіршенні здоров'я вчитель повинен повідомити (через одного з учнів) директору навчального закладу (або його представнику) про те, що трапилося. Подальші дії представника адміністрації зводяться до надання допомоги хворому вчителю й керівництва групою учнів протягом занять.

 1. Учитель повинен застосовувати заходи дисциплінарного впливу на учнів, які свідомо порушують правила безпечного поводження під час занять.

 2. Учитель повинен доводити до відома директора навчального закладу всі недоліки в забезпеченні охорони праці вчителів і учнів, що знижують безпеку життєдіяльності й працездатність організму людини (недостатність освітленості, несправність пускорегулюючої апаратури, люмінесцентних ламп, травмонебезпеку й ін.).

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

 1. Після закінчення занять необхідно уважно оглянути приміщення.

 1. Упорядкувати робоче місце. Покласти журнал, зошити, наочне приладдя й інші матеріали в установлене місце.

 2. Звернути увагу на електроустаткування й електропроводку в приміщенні (наявність травмонебезпечних факторів). Закрити вікна, кватирки, вимкнути світло.

 3. Якщо при проведенні занять протягом дня вчитель помітив які-небудь порушення з охорони праці, він зобов'язаний повідомити про це директору або представнику адміністрації.

 4. Організувати та проконтролювати одягання дітей після закінчення уроків і безпечний вихід їх із гімназії.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 1. При будь-яких ознаках передаварійної ситуації (запах паленої ізоляції, дим, крики учнів, запах газу й ін.) учитель повинен швидко оцінити створену обстановку.

 2. Учитель у передаварійній ситуації повинен забезпечити безпеку учнів і надання їм необхідної допомоги. Учитель повинен перевірити наявність учнів за списком у місці збору, якщо довелося залишити приміщення для занять.

 3. Про передаварійну ситуацію (аварійну ситуацію) необхідно повідомити директору або представнику адміністрації.

 4. В умовах аварійної ситуації, що розвивається, учитель повинен попередити виникнення паніки серед співробітників і учнів.

 5. Діяти в аварійній ситуації потрібно за вказівкою директора навчального закладу (або його представника) з обов'язковим дотриманням заходів особистої безпеки.

 6. Евакуювати учнів із приміщення треба швидко, але без паніки й метушні, не допускати зустрічних і пересічних потоків людей.

 7. Залишаючи приміщення, необхідно відключити всі електроприлади й устаткування, вимкнути світло, щільно закрити двері, вікна, кватирки.

 8. Дії вчителя при пожежі повинні відповідати інструкції з пожежної безпеки в навчальному закладі.

5.9. Учитель повинен вміти надавати першу долікарську допомогу потерпілим в аварійній ситуації. Прийоми й способи надання першої долікарської допомоги повинні відповідати викладеним в інструкції з першої долікарської допомоги, затвердженій директором школи.

5.10. У всіх випадках виконувати вказівки директора навчального закладу.


ПОГОДЖЕНО

Рішення профспілкового комітету

Протокол від __________ № _____

Голова профспілкового комітету

______________ Киркач О.Ф.
З інструкцією ознайомлений:

Леонтьєв Д.О.